Nediferencované choriokarcinomy –epitelioidní trofoblastické tumoryléčené v Centru pro trofoblastickounemoc v ČR (CTN) v letech 1955 - 2003


Undifferentiated Choriocarcinomas – EpithelioidTrophoblastic Tumors Treated in Trophoblastic DiseaseCenter in the Czech Republic (TDC-CZ) in theYears 1955 – 2003

Objective:
The clinical-pathological picture, pathogenesis, biological behavior and therapy ofepithelioid trophoblastic tumor (ETT) alias undifferentiated choriocarcinoma (CH-Ned).Design: A retrospective analysis.Setting: Trophoblastic Disease Center in the Czech Republic (TDC-CZ), Department of Gynecologyand Obstetrics, 3rd Medical Faculty, Charles University, Institute for the Care of Mother andChild, Prague.Methods: The identifi cation of all tumors complying with histopathological criteria of ETT-CHNedamong 372 malignant tumors of trophoblast (MTT), treated at TDC-CZ in the years 1955-2003.Their morphological analysis was done from the standpoint of formal pathogenesis, correlationwith clinical picture, laboratory and therapeutic results.Results: Among 372 malignant tumors of trophoblast (MTT) we detected 25 ETT-CHNed.The size of the tumor was in the range of 15 to 45 mm except two cases. One tumor diffuselyinfiltrated thyroid gland and clinically imitated struma. In the other case a massivedissemination of ETT-CHNed in the lungs was supposed to be tuberculosis. The tumor inthe uterus and metastases was predominantly of solid character, not infrequently withnecroses and haemorrhages. The microscopic analysis revealed larger irregular cells withfrequent mitoses, resembling eight-day orthologic trophoblast. There were also infrequentelements of cyto-intermediate and syncytium-trophoblastic character. The mitotic index(3-7), proliferation markers (20%), inhibitin alpha, hCG and PLAP with histological picturesuggest a specific form of MTT or choriocarcinoma. The age of the female patients was in therange of 22 to 43 years. In 18 cases (72%) the tumor displayed gynecological symptomatology,in 7 cases (28%) a non-gynecological one (pulmonary 3 times, thyroid once, CNS once,GIT once, mamma once). In the case history there was delivery in 10 cases, abortion ineight, mola hydatiosa completa twice, anamnesis was uncertain once and extra-uterinepregnancy was suspected also once. The interval between pregnancy and establisheddiagnosis was in the range of one to 64 months. The ETT-CHNed diagnosis was established18 times from curretage of endometrium, six times from biopsies of organs considered asprimary localization of the tumor and once during post mortem examination. The hCGvalues upon admission were in the range of 101 to 103 mIU/ml in connection with a smallnumber of differentiated syncitium-trophoblastic cells. In the first period (1955-1963) beforeintroduction of chemotherapy all five patients died (100%) in the range of 4 months to 3years. In the second period (1964-1980), hysterectomy with subsequent monochemotherapyresulted in permanent remission (20 years) in four women out of nine (44%). In the thirdperiod (1981-2003), hysterectomy with subsequent polychemotherapy resulted in completeremission from two to 18 years in 9 out of 11 women (82%), while in two cases with absentETT-CHNed in uterus the intervention was limited to tumor extirpation in the lung ormamma with subsequent treatment with chemotherapy.Conclusion: The revision of 372 MTT treated in TDC-CZ (1955-2003) uncovered 25 ETT-CHNed.Their clinical-pathological analysis revealed that ETT-CHNed is a malignant tumor, whichis not less aggressive than choriocarcinoma (CH-NST). It becomes manifest by frequentmetastases, often with absent demonstrable tumor in the uterus. It represents a lessdifferentiated form of MTT, becoming manifest in a low production of hCG. It can be derivedby formal pathogenetics from non-differentiated earliest orthologic trophoblast. There aredifferentiated transitions between ETT-CHNed and CH-NST, which are analogous to grading of other malignant epithelial tumors. Hysterectomy with subsequent intensive chemotherapydecreased the original 100% mortality in the years 1955-1963 to 18.1% in the years 1980-2003.

Key words:
epithelioid trophoblastic tumor, clinical-pathological picture, biological properties,therapy


Autoři: M. Zavadil 1;  J. Feyereisl 2;  P. Šafář;  M. Pán
Působiště autorů: Centrum pro trofoblastickou nemoc v ČR (CTN), 3. LF UK, Praha, vedoucí doc. MUDr. M. Zavadil, DrSc. 2Ústav pro péči o matku a dítě. Praha, ředitel doc. MUDr. J. Feyereisl, CSc. 3 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Katedra gynekologicko- 1
Vyšlo v časopise: Ceska Gynekol 2003; (6): 420-426
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Klinicko-patologický obraz, patogeneza, biologické chování a léčba epitelioidního trofoblastickéhotumoru (ETT) alias nediferencovaného choriokarcinomu (CH-Ned).Typ studie: Retrospektivní analýza.Název a sídlo pracoviště: Centrum pro trofoblastickou nemoc (CTN) v České republice, Gynekologicko-porodnická klinika, 3. LF Univerzity Karlovy, Ústav pro péči o matku a dítě,Praha.Metodika: Identifikace všech tumorů splňujících histopatologická kritéria ETT-CHNed mezi372 maligními tumory trofoblastu (MTT) léčených v CTN-ČR v letech 1955-2003. Jejich morfologickáanalýza z hlediska formální patogenezy, korelace s klinickým obrazem, laboratornímia léčebnými výsledky.Výsledky: Mezi 372 maligními tumory trofoblastu (MTT) jsme zachytili 25 ETT-CHNed. Velikostnádoru se pohybovala od 15 do 45 mm, kromě dvou případů. Jednou tumor difuzněinfiltroval štítnou žlázu a klinicky imitoval strumu. V druhém případě byl masivní rozsevETT-CHNed v plicích považován za tuberkulózu. V děloze i metastázách byl nádor převážněsolidní, nevzácně i s nekrózami a hemoragiemi. Mikroskopicky sestával z větších nepravidelnýchbuněk s četnými mitózami, připomínající osmidenní ortologický trofoblast. Přítomnybyly i nečetné elementy cyto-intermediálního a syncytiotrofoblastického charakteru.Mitotický index (3-7), proliferační markery (20 %), inhibin alfa, hCG a APF s histologickýmobrazem svědčí pro zvláštní formu MTT respektive choriokarcinomu. Stáří pacientek sepohybovalo mezi 22 až 43 lety. V 18 případech (72 %) se nádor prezentoval gynekologickousymptomatologií, v 7 případech (28 %) negynekologickou (3x plicní, 1x thyroidea, 1x CNS,1x GIT, 1x mamma). V anamnéze byl 10x porod, 8x potrat, 2x mola hydatidosa completa, 4xbyla anamnéza nejasná, 1x podezření na mimoděložní graviditu. Interval mezi graviditoua stanovením diagnózy byl 1 až 64 měsíců. Diagnóza ETT-CHNed byla provedena 18x z kyretážeendometria, 6x biopsií orgánů považovaných za primární lokalizaci nádoru a 1x sekčně.Hodnoty hCG při přijetí se pohybovaly od 101 do 103 mIU/ml, což souvisí s malým počtemdiferencovaných syncytiotrofoblastických buněk. V první etapě (1955-1963), před zavedenímchemoterapie, z pěti nemocných všechny zemřely (100 %) v časovém rozmezí 4 měsíců až 3 let.Ve druhé etapě (1964-1980) vedla hysterektomie s následnou monochemoterapií u 4 žen z 9(44 %) k trvalé remisi (20 let). Ve třetí etapě (1981-2003) zajistila hysterektomie s následnoupolychemoterapií u 9 žen z 11 (82 %) trvalou remisi od 2 do 18 let, z toho ve dvou případechpři absenci ETT-CHNed v děloze byla provedena pouze exstirpace tumoru v plíci a mamměs následným zajištěním pacientky chemoterapií.Závěr: Revize 372 MTT léčených v CTN (1955-2003) odkryla 25 ETT-CHNed. Jejich klinickopatologickáanalýza ukázala, že ETT-CHNed je nádor maligní, neméně agresivní než choriokarcinomNST (CH-NST). Prezentuje se časnými metastázami, často při absenci prokazatelnéhonádoru v děloze. Představuje nejméně diferencovanou formu MTT projevující se nízkouprodukcí hCG. Formálně patogeneticky jej lze odvodit od nediferencovaného nejranějšíhoortologického trofoblastu. Mezi ETT-CHNed a CH-NST existují diferenciační přechody analogickégradingu jiných maligních epiteliálních nádorů. Hysterektomie s následnou intenzivníchemoterapií snížila původní 100 % mortalitu v letech 1955-1963 na 18,1 % v letech 1980-2003.

Klíčová slova:
epitelioidní trofoblastický tumor, klinickopatologický obraz, biologické vlastnosti,léčba

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína

Článek vyšel v časopise

Česká gynekologie


2003 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se