Epidemiologie zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v České republice


Epidemiology of gallbladder and bile duct malignancies in the Czech Republic

Overview of epidemiology focused on tumors of the bile ducts and gallbladder is based on data of the National Cancer Registry and its newly validated and published data from 2016. In most recent period 2012–2016, 1013 patients were annually (in average) diagnosed with tumors of the bile ducts and gallbladder in the Czech Republic. In the same time, average annual mortality of this disease reached value 836. Prevalence of bile ducts and gallbladder cancer reached 1723 in 2016 and in comparison, with the value measured in 2006, it increased by 28 %. More than 50 % of bile ducts and gallbladder cancers are diagnosed in advanced clinical stages (stage III+) which makes prognosis of patients worse and limits reachable results of therapy.

Keywords:

malignant tumors of bile ducts and gallbladder


Autoři: Ladislav Dušek 1,2;  Jan Mužík 1;  Denisa Krejčí 1
Působiště autorů: Institut biostatistiky a analýz, Lékařská fakulta MU, Brno 1;  Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha 2
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2019; 158: 52-56
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Předmětem příspěvku jsou epidemiologická data o zhoubných nádorech žlučníku a žlučových cest. Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů je Národní onkologický registr (NOR) a jeho nově uzavřená data z roku 2016.

V České republice bylo v letech 2012–2016 ročně nově diagnostikováno průměrně 1013 nových onemocnění zhoubným novotvarem žlučníku a žlučových cest. Ve stejné době na tyto nádory zemřelo průměrně 836 osob ročně. Prevalence dosáhla v roce 2016 počtu 1723 osob a ve srovnání s rokem 2006 tak vzrostla o 28 %. V ČR je navíc více než 50 % nových pacientů s nádory žlučníku a žlučových cest diagnostikováno v pokročilém stadiu onemocnění (stadium 3 nebo vyšší), což významně zhoršuje prognózu nemocných a dosažitelné výsledky léčby.

Klíčová slova:

zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest

DOSTUPNOST A KVALITA POPULAČNÍCH DAT

Základním zdrojem údajů pro populační hodnocení epidemiologie zhoubných nádorů je Národní onkologický registr (NOR). Jde o databázi, jež je unikátní v evropském i celosvětovém měřítku. Od poloviny roku 1976 jsou v něm zaznamenávány všechny novotvary zjištěné v české populaci. Za období 1977–2016 je zde více než 2,4 milionu záznamů všech novotvarů, z nichž 1,7 % představují zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest. V tab. 1 je popsána struktura záznamů NOR s ohledem na jejich úplnost a využitelnost pro další hodnocení.

Tab. 1. Struktura a kvalita záznamů NOR o zhoubných novotvarech žlučníku a žlučových cest
(diagnózy C22.1 a C23–C24 za období 2007–2016; 10 463 záznamů)
Struktura a kvalita záznamů NOR o zhoubných novotvarech žlučníku a žlučových cest<br>
(diagnózy C22.1 a C23–C24 za období 2007–2016; 10 463 záznamů)
1Např. z důvodů časných úmrtí, bez dokončené diagnostiky a určení klinického stadia, bez zahájení terapie z důvodu kontraindikace nebo po jejím odmítnutí

EPIDEMIOLOGIE ZHOUBNÝCH NÁDORŮ ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST V ČR

Česká republika v mezinárodních statistikách incidence nádorů žlučníku a žlučových cest obsazuje přední místa. Dle aktuálních údajů Global Cancer Observatory s odhady na rok 2018 je ČR v incidenci (počet na 100 000 osob) diagnóz C23–C24 na 5. místě v Evropě a na 10. místě celosvětově. Ročně je v ČR nově diagnostikováno průměrně 1013 onemocnění tímto zhoubným novotvarem a průměrně 836 osob na něj zemře. Rovněž v mortalitě je ČR na předních světových pozicích: podle údajů Global Cancer Observatory pro rok 2018 je naše země v mortalitě na diagnózy C23–C24 (úmrtí na diagnózu na 100 000 osob) na 2. místě v Evropě a na 7. místě celosvětově.

Incidence těchto novotvarů již několik let mírně klesá, a to zejména u žen; u mužů je stabilizovaná, či dokonce mírně roste. V roce 2016 byla incidence celkově o 12,4 % nižší než v roce 2006, u žen byla nižší o 21,7 %, avšak u mužů vzrostla o 4,8 % (obr. 1, tab. 2). Obr. 1 dále dokládá, že i při klesající incidenci se v ČR podařilo snížit také mortalitu na toto onemocnění. Celkový počet osob, které žijí s tímto onemocněním (tedy prevalence), pak setrvale mírně narůstá. Prevalence dosáhla v roce 2016 celkového počtu 1723 osob a ve srovnání s rokem 2006 tak četnost tohoto onemocnění v populaci vrostla o 27,6 %. Souhrnný přehled českých epidemiologických dat je uveden v tab. 2.

Tab. 2. Základní epidemiologické charakteristiky zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Základní epidemiologické charakteristiky zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR<br>
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Trendy epidemiologie zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Obr. 1. Trendy epidemiologie zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest postihují především starší populaci, významný podíl pacientů však tvoří také lidé v produktivním věku. Typický věk českého pacienta s tímto onemocněním je 65–80 let, 11,3 % všech nemocných je ovšem mladších 60 let (obr. 2). Prudký nárůst incidence tohoto onemocnění začíná po 50. roce života a jeho incidence je téměř shodná u mužů i žen v každé věkové kategorii.

Věk pacientů se zhoubným nádorem žlučníku a žlučových cest v letech 2012–2016 (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Obr. 2. Věk pacientů se zhoubným nádorem žlučníku a žlučových cest v letech 2012–2016 (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Tab. 3 ukazuje, že zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest se na celkovém riziku vzniku nádorových onemocnění u osob v ČR podílejí pouze nepatrně. Hodnoty v tabulce jsou uvedeny s ohledem na tzv. naději dožití (střední délka života) v české populaci, která činí 76,0 let u mužů a 81,9 roku u žen (5).

Tab. 3. Kumulativní riziko vzniku prvního nádorového onemocnění u člověka v české populaci v období 2012–2016
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Kumulativní riziko vzniku prvního nádorového onemocnění u člověka v české populaci v období 2012–2016<br>
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Důležitým zjištěním je rovněž, že zhoubné nádory žlučníku a žlučových cest jsou stále častěji zjišťovány jako další primární novotvar u pacientů, kteří již dříve měli diagnostikováno jiné nádorové onemocnění (tab. 4). Zatímco v období do roku 1986 šlo o cca 3 % z celkového počtu diagnostikovaných nádorů žlučníku a žlučových cest, v období po roce 2007 již tento podíl překročil 16 % a dostupná data z roku 2016 ukazují téměř 18 % takovýchto onemocnění.

Tab. 4. Zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest jako další primární nádor u téhož pacienta
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest jako další primární nádor u téhož pacienta<br>
(zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

VČASNÁ DIAGNOSTIKA ZHOUBNÝCH NÁDORŮ ŽLUČNÍKU A ŽLUČOVÝCH CEST V ČR

Velmi závažnou skutečností v epidemiologii nádorů žlučníku a žlučových cest v České republice je dlouhodobě nepříznivý poměr stadií u nově diagnostikovaných onemocnění. Z obr. 3 a tab. 5 totiž vyplývá, že v ČR je více než 50 % pacientů diagnostikováno v klinickém stadiu 3 nebo 4; při započtení stadií neurčených z objektivních důvodů je to dokonce více než 73 %. Důležitou otázkou zůstává, zda je v současných možnostech českého zdravotnictví tuto situaci významným způsobem zlepšit.

Záchyt klinických stadií u zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Obr. 3. Záchyt klinických stadií u zhoubných nádorů žlučníku a žlučových cest v ČR (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Tab. 5. Zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest jako další primární nádor u téhož pacienta (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)
Zhoubné novotvary žlučníku a žlučových cest jako další primární nádor u téhož pacienta (zdroje: Národní onkologický registr ČR, ÚZIS ČR)

Adresa pro korespondenci:

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Institut biostatistiky a analýz LF MU

Kamenice 126/3, 625 00 Brno

Tel.: 549 493 826

e-mail: ldusek@med.muni.cz


Zdroje
  1. Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Národní onkologický registr (NOR). Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, Praha, 2018. Dostupné na: www.uzis.cz/registry-nzis/nor

  2. Dušek L, Mužík J, Kubásek M et al. Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice. Verze 7.0. Masarykova univerzita, Brno, 2007. Dostupné na: www.svod.cz

  3. Ferlay J, Ervik M, Lam F et al. Global Cancer Observatory: Cancer Today. International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2018. Dostupné na: https://gco.iarc.fr/today

  4. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I et al. Global Cancer Statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Cancer J Clin 2018; 68: 394–424.

  5. Český statistický úřad. Naděje dožití a pravděpodobnost úmrtí. Český statistický úřad, Praha, 2018. Dostupné na: http://vdb.czso.cz

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Číslo 2

2019 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, Ph.D.

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se