Centrum závislosti na nikotinu při Mayo Clinic


The Mayo Clinic Nicotine Dependence Center

Since 1988, this world leading center provided treatment of tobacco dependence to tens of thousands of tobacco-dependent patients, educated thousands of health professionals and has rich research activities. Its system was a model for such similar centers including those in the Czech Republic.

Keywords:
Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, treatment, education, research


Autoři: Richard D. Hurt;  Taylor J. Hays;  Ivana T. Croghan
Působiště autorů: Nicotine Dependence Center, Mayo Clinic, Rochester, USA
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2017; 156: 17-18
Kategorie: Přehledový článek

Souhrn

Toto špičkové světové pracoviště poskytlo od roku 1988 léčbu závislosti na tabáku desetitisícům pacientů, vyškolilo tisíce zdravotníků a má bohaté výzkumné aktivity. Systém jeho činnosti byl vzorem pro mnohá pracoviště včetně českých.

Klíčová slova:
Centrum závislosti na nikotinu, Mayo Clinic, léčba, vzdělávání, výzkum

Úvod

Centrum závislosti na nikotinu (The Mayo Clinic Nicotine Dependence Center, NDC) začalo nabízet léčbu závislosti na tabáku v dubnu 1988 (1). Způsob terapie byl založen na předchozích modelech léčby závislosti na alkoholu a drogách – služby poskytoval konzultant pod dohledem lékaře. Základními principy byly behaviorální terapie, léčba fyzické závislosti, farmakoterapie a prevence relapsu. V posledních letech jsou hlavním principem našich konzultací motivační rozhovory.

Léčebný program

Léčba zahrnuje hodinovou konzultaci se specialistou na léčbu závislosti na tabáku (TTS − tobacco treatment specialist), který provede klinická vyšetření a připraví specifický plán léčby podle potřeb daného pacienta. Farmakoterapii předepisuje supervising prescriber (lékař či specializovaná sestra) ve spolupráci s pacientovým ošetřujícím lékařem. Konzultace jsou poskytovány ambulantně nebo u lůžka hospitalizovaných (2) a často po nich následuje individuální intervence s TTS, osobně či telefonicky. V poslední době používáme k udržení klinického kontaktu i sociální média, SMS zprávy apod.

Nejintenzivnější léčbu u nás představuje osmidenní hospitalizační program (residential treatment program), a to již od roku 1992 (3). Pacienti jsou přijímáni na speciální nekuřáckou jednotku a poskytujeme jim širokou paletu služeb včetně individuálních konzultací, skupinových sezení, farmakoterapii přizpůsobenou konkrétnímu jednotlivci, informování a podporu profesionálního týmu.

Farmakoterapie „šitá na míru“ je založena na hodnotách koncentrace kotininu ve vzorku krve odebraném při přijetí, na předchozích zkušenostech pacienta s danými léky a na posouzení pacientovy míry závislosti a potřeby léčby klinickým pracovníkem. Spíše pravidlem než výjimkou je kombinace léků: nikotinových náplastí, bupropionu a/nebo vareniklinu jakožto dlouhodobě působících léků a krátkodobě působící náhradní terapie nikotinem (žvýkačka, nosní sprej, inhalátor či pastilky) k pokrytí akutních abstinenčních příznaků.

Nekuřácké prostředí znamená chráněný prostor. Každodenní testování oxidu uhelnatého ve výdechu je pak pro pacienty i personál zárukou trvalé abstinence na oddělení i mimo něj. Až do třetího dne programu pacienti nemohou opustit oddělení bez doprovodu personálu. Tým se s nimi setkává několikrát během dne.

Výsledky takto léčených pacientů jsou uvedeny v tab. 1 a dlouhodobá abstinence na základě naší léčby v tab. 2.

Tab. 1. Pacienti Centra závislosti na nikotinu při Mayo Clinic (duben 1988 – květen 2016).
Pacienti Centra závislosti na nikotinu při Mayo Clinic (duben 1988 – květen 2016).

Tab. 2. Úspěšnost léčby v Centru závislosti na nikotinu při Mayo Clinic v závislosti na typu poskytované péče (2).
Úspěšnost léčby v Centru závislosti na nikotinu při Mayo Clinic v závislosti na typu poskytované péče (2).

Výzkumný program

Kromě poskytované léčby má NDC i bohatý výzkumný program, v jehož rámci se od roku 1988 uskutečnilo přes 130 randomizovaných klinických studií s tisíci pacienty závislými na tabáku. Úzká spolupráce léčebného a výzkumného programu umožňuje aktivní výměnu relevantních klinických zkušeností i okamžitý přístup k výsledkům a tím lepší léčbu pro pacienty ještě dříve, než jsou dané studie publikovány.

Výzkumný program NDC realizoval klinické studie se všemi schválenými léky indikovanými u pacientů závislých na tabáku, ale i s mnoha dalšími, které se nakonec neukázaly jako účinné. Věnovali jsme se rovněž výzkumu behaviorálních intervencí, epidemiologickým studiím a výzkumu tabákových dokumentů.

Edukační program

Edukační program NDC se datuje také od roku 1988 a postupně nabízel řadu vzdělávacích aktivit včetně každoroční konference pro zdravotníky a mediky, program pro rezidenty a certifikovaný kurz pro specialisty v léčbě závislosti na tabáku (TTS). Každoroční konference je považovaná za špičkovou konferenci cílenou na léčbu závislosti na tabáku a jejího 24. ročníku se zúčastnili posluchači ze všech regionů světa. Vzdělávání a výcvik vycházejí z výsledků založených na důkazech, ale zároveň reflektují klinické a výzkumné zkušenosti personálu. Vyškolili jsme 1800 TTS, kteří nyní poskytují léčbu závislosti na tabáku ve zdravotnických zařízeních po celém světě.

V rámci Centra pro život bez tabáku (Center for Tobacco-free Living) dále poskytujeme edukaci pacientům a jejich rodinám. Interaktivní pomůcky napomáhající např. vysvětlení neurobiologického principu závislosti jim pomohou zbavit se stigmatu a sebeobviňování, kterými jsou užívání tabáku a závislost na něm často provázeny. Obr. 1 a 2 ukazují toto centrum a instalaci „Anatomie závislosti“ (Anatomy of Addiction).

Centrum pro život bez tabáku při Mayo Clinic
Obr. 1. Centrum pro život bez tabáku při Mayo Clinic

Instalace „Anatomie závislosti“ v Centru pro život bez tabáku při Mayo Clinic
Obr. 2. Instalace „Anatomie závislosti“ v Centru pro život bez tabáku při Mayo Clinic

Zahájili jsme také novou iniciativu Global Bridges. Jedná se o mezinárodní program výcviku zdravotníků v léčbě závislosti na tabáku a v argumentaci pro účinnou kontrolu tabáku. Global Bridges nyní sdružuje přes 2 tisíce zdravotníků po celé světě. K této významné organizaci se můžete bezplatně přidat na webových stránkách www.globalbridges.org.

Standard pro všechny

Centrum závislosti na nikotinu s klinickými, vzdělávacími a výzkumnými aktivitami jistě nemohou mít všechna zdravotnická zařízení, každé by však mělo standardně nabízet léčbu závislým na tabáku. Téměř 2/3 kuřáků, kteří ve středním věku stále kouří, zemřou na nemoc způsobenou kouřením (4).

Závislost na tabáku bychom měli vnímat jako významný medicínský problém, kterým také skutečně je. Můžeme to snad jako zdravotničtí profesionálové s čistým svědomím nedělat? Vždyť léčíme nespočet jiných stavů s mnohem menším rizikem závažné morbidity a mortality.

Překlad: Eva Králíková

Seznam použitých zkratek

NDC   Nicotine Dependence Center

TTS   tobacco treatment specialist

Adresa pro korespondenci:

Nicotine Dependence Center

Mayo Clinic

200 1st Street SW

559 05  Rochester, MN, USA

Tel.: +1 507 266 1093

e-mail: ndep@mayo.edu


Zdroje

1. Hurt RD, Dale LC, McClain FL et al. A comprehensive model for the treatment of nicotine dependence in a medical setting. Med Clin North Am 1992; 76(2): 495–514.

2. Croghan IT, Ebbert JO, Hurt RD et al. Gender differences among smokers receiving tobacco use interventions. Addict Behav 2009; 34(1): 61–67.

3. Hays JT, Croghan IT, Schroeder DR et al. Residential treatment compared with outpatient treatment for tobacco use and dependence. Mayo Clin Proc 2011; 86(3): 203–209.

4. Thun, MJ, Carter BD, Feskanich D et al. 50-year trends in smoking-related mortality in the United States. N Engl J Med 2013; 368: 351–364.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí
nový kurz
Autoři:

Hereditární TTR amyloidóza – vzácné, nebo jen neodhalené onemocnění? 2. díl
Autoři:

Současné možnosti v léčbě psoriázy

Svět praktické medicíny 4/2022 (znalostní test z časopisu)

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se