Efektivita léčby patologického hráčství – pilotní studie


Pathological gambling – a pilot study of treatment effects

We describe the changes during the treatment of pathological gambling. 47 outpatients undergoing group psychotherapy participated in this uncontrolled study. Considerable improvements of their financial situation, relationships, sleep quality, concentration and productivity were observed.

Key words:
pathological gambling, therapy, group psychotherapy, outpatient treatment.


Autoři: K. Nešpor;  A. Scheansová
Působiště autorů: Psychiatrická léčebna Bohnice a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2009; 148: 602-603
Kategorie: Speciální sdělení

Souhrn

V této nekontrolované pilotní studii uvádíme, k jakým změnám došlo během léčby u patologických hráčů. Náš soubor tvořilo 47 osob, které docházely na ambulantní skupinovou terapii. Kromě značných finančních úspor jsou při léčbě nápadná zejména zlepšení v oblastech vztahů, spánku, soustředění, paměti a výkonnosti.

Klíčová slova:
patologické hráčství, hazardní hry, léčba, skupinová psychoterapie, ambulantní léčba.

Úvod

Poměrně často se setkáváme s otázkou, jak efektivní je léčení pro patologické hráčství. Už jedna z prvních prací na toto téma prokázala efektivitu desenzitizace ve fantazii (1). Petry et al. (2) doložili efektivitu krátké intervence pro problémové a patologické hráčství. Dannon et al. (3) zjistili účinnost SSRI, topiramatu a naltrexonu v této indikaci. Dowling et al. (4) uvedli příznivé výsledky u žen léčených kognitivně-behaviorální terapií. Petry et al. (5) uvádějí dobré výsledky při použití kognitivně behaviorální terapie. Abstinenci usnadňovaly i návštěvy setkání svépomocné organizace. Citovaná autorka proto doporučuje kognitivně behaviorální terapii kombinovat s účastí na setkáních svépomocné organizace. O účinnosti psychologické léčby pro patologické hráčství svědčí metaanalýza autorů Pallesena et al. (6). Užitečná je také rodinná terapie (7). V posledních letech se často objevuje názor, že při posuzování výsledků léčby je kromě abstinence správné brát v úvahu i další okolnosti života, například mezilidské vztahy, pracovní uplatnění, kvalitu života nebo nepřítomnost trestné činnosti.

Cílem této naší pilotní studie bylo získat základní informaci o tom, jaký efekt má léčba patologického hráčství u lidí, kteří se ambulantně léčí, ať už po předchozí ústavní léčbě nebo bez ní.

Použité metody

Pro účely této studie jsme vytvořili původní dotazník. Ten jsme administrovali klientům, kteří docházejí z nechráněného prostředí na ambulantní skupinu patologických hráčů. Dotazník byl anonymní a jeho první čtyři otázky odpovídaly kritériím pro patologické hráčství Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Do hodnocení jsme zahrnuli pouze ty dotazníky, v nichž respondenti odpověděli kladně na všechny tyto čtyři otázky.

Soubor tvořilo 47 osob (45 mužů a 2 ženy). Průměrný věk činil 36,9 roku (SD = 10,0). Předchozí ústavní léčbu podstoupilo 29 osob. Délka ambulantní léčby činila 4 dny až 9 let, průměr 264 dní, medián = 90.

Výsledky

Počet dní, kdy při ambulantní léčbě respondenti abstinovali, činil 4 dny až 9 let, x = 256 dní, medián = 85 dní.

Finanční ztráty v důsledku hazardu před léčbou za období, které odpovídalo délce ambulantní léčby (tedy tzv. zrcadlový design), činily v průměru 1 570 590 Kč, medián = 200 000 Kč na osobu.

Finanční ztráty kvůli hazardu při ambulantní léčbě nemělo žádné 40 respondentů, u zbývajících sedmi činily tyto ztráty v průměru 60 672 Kč (od 1 do 250 000, medián = 12 000). Průměrná úspora při léčbě činila u jednoho klienta 1 556 802 Kč (od 2000 Kč do 44 milionu Kč, medián = 150 000 Kč). Velmi důležité je zlepšení kvality života respondentů, jak o tom svědčí následující přehled.

Změna kvality života při ambulantní léčbě pro patologické hráčství

Jak se změnily rodinné vztahy během nynější ambulantní léčby oproti stavu před léčbou?

Zlepšily se podstatně 21×, zlepšily se 21×, nezměnily se 2×, zhoršily se 2×, velmi se zhoršily 1×, neodpověděl 1×.

Jak se změnil sexuální život během nynější ambulantní léčby oproti stavu před léčbou?

Zlepšil se podstatně 9×, zlepšil se 19×, nezměnil se 17×, zhoršil se 1×, velmi se zhoršil 1×.

Jak se změnily pracovní vztahy během nynější ambulantní léčby oproti stavu před léčbou?

Zlepšily se podstatně 12×, zlepšily se 17×, nezměnily se 14×, zhoršily se 1×, velmi se zhoršily 3×.

Jak se změnil během nynější ambulantní léčby spánek oproti stavu před léčbou?

Zlepšil se podstatně 19×, zlepšil se 21×, nezměnil se 7×, zhoršil se 0, velmi se zhorši 0.

Jak se změnily paměť a soustředění během nynější ambulantní léčby oproti stavu před léčbou?

Zlepšily se podstatně 15×, zlepšily se 28×, nezměnily se 4×, zhoršily se 0, velmi se zhoršily 0.

Jak se změnil během nynější ambulantní léčby pocit duševního zdraví oproti stavu před léčbou?

Zlepšil se podstatně 23×, zlepšil se 21×, nezměnil se 3×, zhoršil se 0, velmi se zhoršil 0.

Jak se změnila během nynější ambulantní léčby výkonnost oproti stavu před léčbou?

Zlepšila se podstatně 12×, zlepšila se 27×, nezměnila se 8×, zhoršila se 0, velmi se zhoršila 0.

Jak se změnila během nynější ambulantní léčby finanční situace oproti stavu před léčbou?

Zlepšila se podstatně 9×, zlepšila se 25×, nezměnila se 10×, zhoršila se 2×, velmi se zhoršila 1×.

Diskuze

Nápadné je zejména subjektivní zlepšení vztahů, spánku, soustředění, paměti a výkonnosti. Uvědomujeme si, že tato naše práce má metodologické nedostatky. Vysoké hodnoty směrodatných odchylek svědčí pro heterogennost souboru. Studie zahrnuje pouze osoby, které docházejí na ambulantní skupinovou terapii. Lze namítnout, že ti, kdo nedocházejí, na tom nebudou tak dobře. Na druhou stranu je ale možné, že u lidí s počínajícími problémy postačila ke zvládnutí stavu krátká intervence a předání svépomocné příručky (8). Tito lidé pak možná necítili při abstinenci potřebu se dlouhodobě ambulantně léčit.

Další možnou námitkou je skutečnost, že v této práci vycházíme výlučně z informací poskytovaných klienty. Ověřovat výši prohraných částek před léčbou by ovšem bylo metodologicky velmi náročné. Vyžadovalo by to mnohem nákladnější a pracnější prospektivní studii.

Závěr

I když má předkládaná pilotní práce metodologické nedostatky, jednoznačně ukazuje na pozitivní efekt léčby v různých oblastech života patologických hráčů. Zvláště nápadné je zlepšení v oblasti vztahů, spánku, soustředění, paměti a výkonnosti.

Materiály určené pacientům (zdarma)

Příručka „Už jsem prohrál dost“: www.drnespor.eu/hahra06d.pdf

Desenzitizace ve fantazii: www.drnespor.eu/dvf4.mp3

Svépomoc pro patologické hráčství (video): www.youtube.com/ watch?v=E1CWM8MH94k

Děkujeme MUDr. Miloslavu Kopečkovi, Ph.D. za připomínky k textu.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Psychiatrická léčebna Bohnice a Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Ústavní 91, 181 02 Praha 8

fax: +420 284 016 279, e-mail: nespor.k@seznam.cz


Zdroje

1. McConaghy N, Armstrong MS, Blaszczynski A, Allcock C. Controlled comparison of aversive therapy and imaginal desensitization in compulsive gambling. Br J Psychiatry 1983; 142: 366–372. Nahrávka desenzitizace v češtině je zdarma ke stažení na www.drnespor.eu.

2. Petry NM, Weinstock J, Ledgerwood DM, Morasco B. A randomized trial of brief interventions for problem and pathological gamblers. J Consult Clin Psychol 2008; 76: 318–328.

3. Dannon PN, Lowengrub K, Musin E, Gonopolsky Y, Kotler M. 12-month follow-up study of drug treatment in pathological gamblers: a primary outcome study. J Clin Psychopharmacol 2007; 27: 620–624.

4. Dowling N, Smith D, Thomas T. Treatment of female pathological gambling: the efficacy of a cognitive-behavioural approach. J Gambl Stud 2006; 22: 355–372.

5. Petry NM, Ammerman Y, Bohl J, Doersch A, Gay H, Kadden R, Molina C, Steinberg K. Cognitive-behavioral therapy for pathological gamblers J Consult Clin Psychol 2006; 74: 555–567.

6. Pallesena S, Mitsem M, Kvale G, Johnsen BH, Molde H. Outcome of psychological treatments of pathological gambling: a review and meta-analysis. Addiction 2005; 100: 1412–1422.

7. Hodgins DC, Toneatto T, Makarchuk K, Skinner W, Vincent S. Minimal treatment approaches for concerned significant others of problem gamblers: a randomized controlled trial. J Gambl Stud 2007; 23: 215–230.

8. Nešpor K. Už jsem prohrál dost. Praha: Sportpropag 2006; 130. Zdarma ke stažení z www.drnespor.eu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×