Molekulárně-genetická charakterizace agresivity chronické lymfocytární leukémie u českých pacientů: nukleotidová variabilita genů kódujících syntézu těžkého řetězce imunoglobulinů


Molecular Genetic Characterization of Chronic Lymphocytic Leukemia Aggressivity in Czech Patients: A Nucleotide Variability of Genes Coding for Heavy Chain of Immunoglobulin

Background.
Chronic lymphocytic leukemia is a heterogeneous disease manifesting with a variable clinical course. It is evident from many studies, that the division into two main prognostic categories is possible on the basis of mutation status of the immunoglobulin heavy-chain gene. The objective of our work was to identify a presence or absence of IgVH gene mutations in B-CLL patients which are monitored or treated on hematological clinics and to determine the presence of individual D and JH subgenes in malignant population of B-cells. 

Methods and Results.
A nucleotide sequence of IgVH gene of neoplastic cells was analyzed by appropriate molecular-genetic methods. RNA/cDNA was collected from 358 patients and a spectrum of individual subgenes translocations was identified. Our results show that 56.3% of patients manifested an unmutated variable (VH) segment. It is expected from the published data that this group of patients will suffer from aggressive course of the disease and will exhibit a substantially shorter survival in comparison to patients possessing somatic hypermutations. An expanded population of leukemic B-cells showed increased occurrence of clones whose variable segments belong to three different families. VH3 alleles are the ones most frequently used. A frequency of unmutated alleles is prominently shifted into families with VH1 homology. The preferred „diversity and joining“ segments are D3, D2 and JH 4 and JH 6. 

Conclusions.
The analysis of heavy chain immunoglobulin gene after recombinant VH-D-JH segments translocation belongs to a standard hematooncological investigation. The results are an important prognostic criterion for prediction of expected disease aggressivity and for a minimal residual disease monitoring. 

Key words:
chronic lymphocytic leukemia, immunoglobulin heavy-chain gene (IgVH), mutation status, somatic hypermutation, prognostic factor.


Autoři: V. Kuhrová 1;  H. Francová 1;  D. Klimešová 1;  Y. Brychtová 2;  M. Doubek 2;  M. Trbušek 1;  M. Brejcha 3;  D. Dvořáková 1;  J. Mayer 1,2
Působiště autorů: Centrum molekulární biologie a genové terapie FN, Brno 1;  Interní hematoonkologická klinika FN, Brno 2;  PaR LAB s. r. o., onkohematologická ambulance, Nový Jičín 3
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2006; 145: 855-858
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Východisko.
Chronická lymfocytární leukémie je heterogenní onemocnění vyznačující se rozdílným klinickým průběhem. Z četných studií vyplývá, že na základě mutačního stavu genu kódujícího variabilní část těžkého řetězce imunoglobulinu (IgVH) je možné její rozdělení do dvou prognostických skupin. Cílem práce bylo zjistit přítomnost nebo absenci mutací v IgVH genu u pacientů s diagnózou B-CLL, kteří jsou sledováni a léčeni na hematologických klinikách a také zastoupení jednotlivých D a JH subgenů v nádorové populaci B-buněk. 

Metody a výsledky.
Aplikací vhodných molekulárně-genetických metod jsme analyzovali nukleotidovou sekvenci IgVH genu neoplastických buněk. Shromáždili jsme RNA/cDNA od 358 pacientů a identifikovali jsme spektrum různých klonálně specifických subgenových přestaveb. Z výsledků vyplývá, že 56,3 % pacientů má nemutovaný variabilní (VH) segment. Z analogie plynoucí z literárních údajů tato skupina pacientů bude s velkou pravděpodobností vykazovat agresivní průběh onemocnění a výrazně kratší dobu přežití v porovnaní se skupinou pacientů, u kterých je detekovaná přítomnost somatických hypermutací. Expandovaná populace leukemických B-buněk vykazovala zvýšený výskyt klonů, jejichž variabilní segmenty podle nukleotidového složení spadají do tří různých rodin. Nejčastěji zastoupené jsou VH3 alely. Četnost nemutovaných alel je výrazně posunutá do rodiny s VH1 homologií. Pozorovaná je preference D3, D2 a JH 4, JH 6 segmentů. 

Závěry.
Analýza genu těžkého řetězce Ig po rekombinačním přeskupení VH-D-JH segmentů patří na mnoha pracovištích ke standardnímu hematoonkologickému vyšetření. Výsledky jsou významným prognostickým kritériem pro predikci očekávané agresivity nemoci a pro monitorování minimální zbytkové choroby. 

Klíčová slova:
chronická lymfocytární leukémie, gen pro těžký řetězec imunoglobulinu, mutační stav IgVH genu, somatické hypermutace, prognostické kritérium.


Zdroje

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×