SYFILIS A TŘETÍ TISÍCILETÍ


Syphillis in the Third Century

Background.
For several decades the clinical picture of all stages of syphilis has been assumed to be immutable.The aim of the study was to describe the real spectrum of cutaneous and mucosal manifestations and organ changesand to ascertain whether the incidence of the disease has an increasing trend.Methods and Results. The studied group included 92 patients (44 males, 48 females, average age was 31.3 years)diagnosed in years 1992 to 1998 at our clinics. The diagnose was confirmed by a microscopic and/or serologicexamination. Number of patients with the primary syphilis increased more than twice (1992 versus 1997), incidenceof newly registered manifestations of the secondary syphilis has also increased (1996 to 1998), number of hospitalisedpatients in the stadium of syphilis latens increased at least twice (1992 versus 1996). Higher was the number ofproven cases in pregnant patients: number of dead births increased twice, inborn forms of syphilis were three timesmore frequent. Among the newly described clinical forms the specific gastritis and specific uveitis were diagnosed.In immunosuppressed patients forms of lues maligna and the blue toes syndrome were identified. However, thoseforms were not diagnosed among our group of studied patients.Conclusions. During the last 10 years a significant increase of incidence of syphilis was reported in the populationof Czech Republic. Such dangerous and almost explosive rise of new cases has been accompanied with increasednumber of inborn forms and with the occurrence of new clinical manifestations, namely in immunosuppressedpatients.

Key words:
syphilis, sexually transmissible diseases, transplacental transmission, dead birth, dispensary, immunodeficiency.


Autoři: A. Machovcová;  R. Konkoľová;  R. Schmiedbergerová;  I. Janebová;  J. Hercogová
Působiště autorů: Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a FNM, Praha Kožní oddělení FN Bulovka, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2002; : 96-100
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Klinický obraz všech stadií syfilis se již několik desetiletí považuje za ustálený. Cílem této studiebylo zjistit, jak skutečně vypadá spektrum kožních a slizničních projevů a orgánových změn a zda má výskyt tohotoonemocnění vzestupný trend.Metody a výsledky. Soubor zahrnuje 92 nemocných (44 mužů, 48 žen, průměrný věk souboru je 31,3 roků)diagnostikovaných v letech 1992–1998 na pracovištích autorů. Diagnóza byla potvrzena mikroskopickým a/nebosérologickým vyšetřením. Počet nemocných v I. stadiu syfilis se zvýšil více jak 2x (1992:1997), počet novězachycených projevů stadia II. má vzestupnou tendenci (1996–1998) počet hospitalizovaných ve stadiu syphilislatens se zvýšil nejméně 2x (1992:1996). Zvýšil se průkaz onemocnění v graviditě: došlo k porodům mrtvých plodů(2x) a vrozeným formám syfilis (3x). Z nově popsaných klinických forem jde o specifickou gastritidu a specifickouuveitidu, u imunosuprimovaných nemocných tzv. lues maligna a blue toe syndrom. Tyto formy nebyly zastiženy vesledovaném souboru.Závěry. V posledních 10 letech došlo k výraznému vzestupu nově hlášených případů syfilis v populaci Českérepubliky. Tento nebezpečný (až explozivní) nárůst nových případů je provázen růstem vrozených forem a objeveníse nových klinických obrazů, zvláště u imunokompromitovaných nemocných.

Klíčová slova:
syfilis, pohlavní choroby, sex, transplacentární přenos, mrtvý plod, depistáž, dispenzarizace,imunodeficience.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×