DETERMINANTY ZDRAVÍ A ZDRAVOTNÍ POLITIKAČást 3. Od intervence ke kvalitě života


Health Determinants and the Health PolicyPart 3. From Intervention to the Quality of Life

Effectiveness of outputs of a qualified intervention can be valned by several positive criteria corresponding to the„quality of life“ conception, which is based on the feeling of the health and contentment. The finding that greatdifferences in the income among different social groups in conditions of the liberal market society correlate withseveral health and social problems brought about to the hypothesis that the decrease of the differences in the income,accompanied by strengthening of various forms of the social cohesion, civic solidarity, legitimate egality, and ethicaljustice may substantially improve the health status of the population. The hypothesis has been verified in manyepidemiological studies and found to be valid enough for the health policy and far-seeing economy. Analytics of theWorld Bank recommend to governments primary invest into the health of socially week groups in order to decreasetheir poverty and to keep social conciliation. World Health Organization (WHO) sets in its new program for Europecalled „21 Goals for the 21st Century“ that differences in the health status among the European states should diminishtill 2020 by one third and within the contries by one quarter at least. Both goals should be achieved by a substantialimprovement of the health status of the ill-adapted social groups and by significant improvement of thosesocioeconomical conditions which may have adverse effects namely on the differences in incomes, education andopportunities for employment.

Key words:
preventive programs, effectiveness, social cohesion, solidarity, egality, equality, quality of life, social


Autoři: A. Žáček
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 163-165
Kategorie: Články

Souhrn

Úspěšnost výstupů odborných intervencí můžeme posuzovat pomocí několika více či méně hodnotově zabarvenýchkritérií odpovídajících pojmu „kvalita života“, jejíž jádro tvoří pocit zdraví a spokojenosti. Poznatek, že v podmín-kách liberálně tržní společnosti velké rozdíly v důchodech různých společenských skupin jsou korelovány s mnohazdravotními a sociálními problémy, vedl k domněnce, že zúžení rozdílů v příjmech doprovázené posílením různýchforem sociální koheze, občanské solidarity, legitimní rovnosti a etické spravedlnosti, může mít vliv na podstatnézlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Hypotéza byla prověřena mnoha epidemiologickými studiemi a uznána zadostatečně nosnou jak zdravotnickými politiky, tak i prozíravými ekonomy. Analytici Světové banky doporučujívládám co nejvíce investovat do zdraví sociálně slabých skupin za účelem snižování jejich chudoby a udrženísociálního smíru. Světová zdravotnická organizace (SZO) ve svém novém programu pro Evropu nazvaném „21 cílůpro 21. století“ mimo jiné stanoví, že diference ve zdravotním stavu evropských států by měly být do roku 2020zmenšeny o třetinu a uvnitř zemí alespoň o čtvrtinu. Obou cílů by mělo být dosaženo podstatným zvýšením úrovnězdraví znevýhodněných skupin a výrazným zlepšením socioekonomických podmínek majících nepříznivý vlivzejména na rozdíly v příjmech, vzdělání a pracovních možnostech.

Klíčová slova:
preventivní programy, efektivita, sociální koheze, solidarita, ekvalita, ekvita, kvalita života,

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se