ETIOPATOGENEZE REFLUXNÍ CHOROBY JÍCNU


Ethiopathogenesis of Gastroesophageal Reflux Disease

The primary cause of the gastroesophageal reflux disease is the impairment of motility and not that of acidicsecretion. The reflux disease develops when the balance between aggressive and defensive factors becomesdisequilibriated. Among the aggressive factors the gastro-oesophageal (duodeno-gastro-oesophageal) reflux isclassified. In its pathogenesis, the major role has the concentration of the hydrochloric acid, presence of bile andof pancreatic enzymes. These factors may be potentiated by the hiatal hernia, gastric dysmotility, insufficientpyloric competency, and subsequent duodeno-gastric reflux. Key factor in the development of the gastroesopha-geal reflux disease is the length of esophageal exposition to the refluxed gastric content. The role of duodenalcontent is not yet clear. Mucosal impairment probably comes from the synergistic effects of hydrochloric acidand the bile. The antireflux barrier, luminal clearance, and the tissue resistance may serve as protective factors.The first line of defence is the antireflux barrier - the retrograde flow of the gastric content is blocked by thecompetence of the lower esophageal sphincter and by the contractile activity of the diaphragm. Transition ofepithels in the region of gastro-oesophageal junction is not yet fully understood. When inflammatory and reactivechanges are found in the cardiac mucosa, the case is classified as carditis. Three potential mechanisms ofincompetence in the region of gastro-oesophageal junction been described: Transient relaxation of the loweroesophageal sphincter, hypotension of the lower oesophageal sphincter, anatomical disruption of the gastro-oe-sophageal junction, which is frequently connected with hiatal hernia. Majority of papers indicates that theessential causes of the gastroesophageal reflux disease are transient relaxations of th e lower esophageal sphincterand diaphragm. In patients with massive reflux esophagitis, pressure of the lower esophageal sphincter is weak andamplitude of esophageal contractions is low. Gradient in the region of the lower esophageal sphincter is formed inthe vicinity of the functioning valve, which is formed by musculo-mucosal fold located in transition of esophagusand stomach. In healthy persons, refluxed fluid is quickly removed from the esophagus, which is the second lineof defence. Reduction of the frequency or the power of peristaltic contractions causes delayed esophagealclearance. Gravitation and neutralisation of acids by bicarbonates in saliva assist the clearance. Pathogenicprocesses can be augmented by the retardation of gastric emptying. Composition of the refluxed fluid reflectsthe seriousness of the disease. Two mechanisms of impaired esophageal emptying has been identified: Peristalticdysfunction and „re-reflux” related to some hiatal hernias. The third line of defence is the less known and it isrepresented by „tissue resistance”. The role of eicosanoids in the gastroesophageal reflux disease is not yetknown because their levels do not correlate with the seriousness of the symptoms. Increased prevalence of thereflux disease during the last years is often correlated with decreased incidence of Helicobacter pylori infections.Ethiopathogenesis of the reflux disease is multifactorial and can include deficient antireflux mechanisms,frequency of reflux episodes, volume and effectiveness of the refluxed fluid, mucosal resistance, deficientesophageal clearance and emptying of the stomach. Among the serious factors may belong the frequency andmagnitude of the gastro-oesophageal reflux, however, the key role probably plays the dysfunction of the loweresophageal sphincter.

Key words:
gastroesophageal reflux disease, lower esophageal sphincter, hiatal hernia, Heliobacter pylori, carditis,


Autoři: K. Lukáš;  P. Mareček
Působiště autorů: IV. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2000; : 455-459
Kategorie: Články

Souhrn

Primární příčinou refluxní choroby jícnu je porucha motility, nikoliv porucha kyselé sekrece. Vznik refluxníchoroby je určován rovnováhou mezi faktory agresivními a defenzivními. K faktorům agresivním je řazen gastro-ezofageální (duodeno-gastroezofageální) reflux, u kterého hraje roli koncentrace kyseliny solné, dále pak přítomnostžluče a pankreatických enzymů. Těmto faktorům mohou napomáhat hiátová hernie, dysmotilita žaludku, nedosta-tečná pylorická kompetence a následný duodenogastrický reflux. Klíčovým momentem vzniku refluxní chorobyjícnu je délka jícnové expozice refluxovaným žaludečním obsahem. Role duodenálního obsahu se jeví zatím jako nezcela jasná. Příčinou slizničního poškození je pravděpodobně synergizmus kyseliny a žluče. Z ochranných faktorůpůsobí antirefluxní bariéra, kdy retrográdnímu pohybu žaludečního obsahu je zamezováno kompetencí dolníhojícnového svěrače, čemuž napomáhají snopce bránice. Není ještě bezpečně objasněn přechod epitelů v oblastigastroezofageální junkce. Pokud jsou kardiálním typu sliznice zánětlivé a reaktivní změny, je nález označován jakokarditida. Jsou popisovány tři potenciální mechanizmy kompetence oblasti gastroezofageální junkce: přechodnérelaxace dolního jícnového svěrače, hypotenzní dolní jícnový svěrač a anatomická disrupce gastroezofageální junkce,pravděpodobně spojená s hiátovou hernií. Většina prací ukazuje, že základní příčinou refluxní choroby jícnu jsoupřechodné relaxace dolního jícnového svěrače a bránice. U pacientů s těžkou refluxní ezofagitidou je nacházensnížený tlak dolního jícnového svěrače a nízká amplituda jícnových kontrakcí. Gradient v oblasti dolního jícnovéhosvěrače je vytvářen v oblasti funkční chlopně, která je tvořena muskulomukózní řasou, umístěné v přechodu jícnudo žaludku. U zdravých osob je refluxát rychle z jícnu odstraněn, což je druhá linie ochrany. Opožděná očista jícnuje způsobena redukcí frekvence nebo síly peristaltických kontrakcí. Působí zde gravitace a neutralizace kyselinybikarbonáty obsaženými ve slinách. Přispívat může i porucha vyprazdňování žaludku. Složení refluxátu může určovattíži nemoci. Jsou identifikovány dva mechanizmy porušeného jícnového vyprazdňování: peristaltická dysfunkce a„re-flux” spojený s některými hiátovými herniemi. Třetí linií ochrany je „tkáňová rezistence”, o které je známonejméně. Role eikosanoidů u refluxní choroby jícnu je zatím nejasná, protože jejich hladiny nekorelují s tížísymptomů. Zvýšená prevalence refluxní choroby v posledních letech je dávána do souvislosti poklesem infekceHelicobacter pylori. Etiopatogeneze refluxní choroby jícnu je multifaktoriální a může zahrnovat nedostatečnéantirefluxní mechanizmy, frekvenci refluxních epizod, objem a účinnost refluxátu, slizniční rezistenci, nedostatečnoujícnovou očistu a vyprazdňování žaludku. Jako závažné faktory se jeví frekvence a tíže gastroezofageálního refluxu,ale klíčovou roli s největší pravděpodobností hraje dysfunkce dolního jícnového svěrače.

Klíčová slova:
refluxní choroba jícnu, dolní jícnový svěrač, hiátová hernie, Heliobacter pylori, karditida, Barrettův

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých

Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se