KARDIOLOGIE 1998


Cardiology Update 1998

In 1998, nitric oxide (NO) was extensively explored. First studies demonstrating a beneficial effect of inhaled NOin patients with pulmonary hypertension, right ventricular dysfunction and intractable heart failure were published.It was further shown, that, in patients with essential hypertension, impaired vasodilatation can be improved byvitamin C as an antioxidant, an effect that can be reversed by NO-synthase inhibition. Unlike arotinolol, which hasno antioxidat effect, carvedilol is a beta- and alpha-blocker with antioxidative properties that may prevent thedevelopment of nitrate tolerance. In clinical cardiology, the main focus is on the prevention and therapy of coronaryheart disease, heart failure and hypertension: a Task force report on the prevention of coronary heart disease inclinical practice. Proceedings on anticoagulant therapy and Guidelines for antithrombotic management werepublished in 1998. There is an agreement that in mild hypertension the decision how to treat should be based on theestimate of cardiovascular risk and not on an arbitrary blood pressure threshold. Diuretics and betablockers shouldbe preferred unless they are contraindicated, or there are positive indications for other drug classes. Studies alsostrongly suggest that therapy with relatively small doses of two different classes of drugs is the effective way to treatthe majority of patients and minimize side effects. In heart failure, the evidence for the current treatment withdiuretics, ACE-inhibitors and digoxin, in selected patients, is well established.

Key words:
therapeutic use of nitric oxide, NO and antioxidants, carvedilol, arotinolol, prevention of coronaryheart disease, management of hypertension, diuretics, silbenafil, xenical.


Autoři: P. Jerie
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 249-252
Kategorie: Články

Souhrn

V roce 1998 bylo shromážděno množství nových informací o kysličníku dusnatém (NO), jeho významu v pato-genezi kardiovaskulárních poruch a o možnostech užití v terapii. Byly uveřejněny první spolehlivé práce o inhalačníaplikaci NO u nemocných s plicní hypertenzí a dysfunkcí pravé komory s těžkým selháním. Jde především o kan-didáty transplantace a pacienty s podpůrnou implantabilní pumpou. Byl též popsán příznivý vliv vitaminu C jakoantioxidancia u pacientů s esenciální hypertenzí a porušenou vazodilatací; tomuto efektu může být zabráněnoblokádou NO syntázy. Bylo dále ukázáno, že karvedilol může svým antioxidativním účinkem zabránit vznikunitrátové tolerance - efekt, který chybí u arotinololu, jenž má stejné alfa- a beta-blokující vlastnosti jako karvedilol,není však antioxidativum. Klinické práce jsou zaměřeny na prevenci koronární choroby srdeční: byla zveřejněnadoporučení o prevenci a terapii koronární choroby srdeční (Evropská kardiol. společnost), shrnuta doporučenío antikoagulační léčbě a publikovány směrnice o antitrombotické terapii ve všech indikacích. Množství publikacíse zabývá účelnou terapií hypertenze všech forem. U mírné hypertenze má být rozhodnutí o terapii založeno nazhodnocení kardiovaskulárního rizika, nikoli na pouhých hodnotách TK. Za základ léčby se považují diuretikaa betablokátory, pokud nejsou kontraindikovány, a není-li jasná indikace jiného antihypertenziva. Léčba má býtzaložena na minimálních účinných dávkách, jež nemají nežádoucí účinky, a má přihlížet k individuálnímu stavupacienta. Totéž platí pro srdeční slabost, jejíž léčba se má řídit především etiologií a formou. Základem léčby, kterýbyl uznán za účinný, jsou diuretika, ACE inhibitory a digoxin tam, kde je indikován.

Klíčová slova:
inhalační aplikace NO, antioxidancia, karvedilol, arotinolol, prevence koronární choroby srdeční,léčba hypertenze, diuretika, silbenafil, xenical.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se