K PROBLEMATICE STOPOVÝCH PRVKŮPŘI HEMODIALÝZEVyhodnocování sérových hladin


On the Problem of Trace Elements during Haemodialysis. Evaluation ofSerum Levels

Background.
During dialysis substances are eliminate in particular according to the concentration gradientbetween plasma and the dialysation solution. Evaluation of a suitable setting of the basic concentration of a substancein the dialysation solution from results of different patients is problematic because of possible individual distortion.The objective of the present work was to suggest and test a practical way of evaluation of group data.Methods and Results. The authors examined a group of 87 dialyzed patients. Using the AAS method they assessedthe serum concentrations of Mg, Zn and Cu always before and after dialysis. During dialysis of significant declineof serum Mg occurred (below 0.8 mmol/l). This drop would signalize the need to reduce the concentration gradient,i.e. increase the Mg concentration in the dialysation solution above the current 0.5 mmol/l. However assessment ofMg in red blood cells revealed that dialyzed patients have a significantly increased depot of Mg in the organism(2.67 mmol/l ery as compared with normal 2mmol/l ery) and thus reduction of Mg in serum during dialysis isdesirable.Conclusions. The authors suggested and on the basis of Mg tested a graphical way making rapid screening ofextensive group data possible when evaluating the adequacy of the composition of the dialysation solution withregard to the concentration gradient of eliminated and retained substances resp. Evaluation of the concentrationgradient from group data may be the baseline for optimalization of further individually set parameters of dialysis inindividual patients.

Key words:
dialysis, dialysation solution, trace elements, magnesium, zinc, copper.


Autoři: V. Senft;  M. Křížek 1;  J. Motáň 1;  J. Racek
Působiště autorů: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky FN a LF UK, Plzeň 1 1. interní klinika FN a LF UK, Plzeň
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 245-248
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Při dialýze se látky odstraňují především podle koncentračního gradientu mezi plazmou a dialyzač-ním roztokem. Vyhodnocování vhodnosti základního nastavení koncentrace látky v dialyzačním roztoku z výsledkůjednotlivých pacientů je velmi problematické kvůli možnému individuálnímu zkreslení. Cílem naší práce bylonavrhnout a vyzkoušet praktický způsob vyhodnocování skupinových dat.Metody a výsledky. Vyšetřili jsme soubor 87 dialyzovaných nemocných. Metodou AAS jsme stanovili koncen-trace Mg, Zn a Cu v séru vždy před dialýzou a po ní. Během dialýzy docházelo k významnému poklesu Mg v séru(pod 0,8 mmol/l). Tento pokles by signalizoval vhodnost snížení koncentračního gradientu, tj. zvýšení koncentraceMg v dialyzačním roztoku nad stávajících 0,5 mmol/l. Stanovení Mg v erytrocytech prokázalo, že dialyzovanípacienti mají významně zvýšené depo Mg v organismu (2,67 mmol/l ery proti normálu 2 mmol/l ery), takže snižováníMg v séru během dialýzy je žádoucí.Závěry. Navrhli jsme a na příkladu hořčíku vyzkoušeli grafický způsob umožňující rychlé (screeningové)vyhodnocování rozsáhlých skupinových dat při posuzování adekvátnosti složení dialyzačního roztoku z hlediskakoncentračního gradientu eliminovaných, resp. retinovaných látek. Přehledné vyhodnocení koncentračního gradientuze skupinových dat může být výchozím bodem při optimalizaci dalších, již individuálně nastavitelných parametrůdialýzy u jednotlivců.

Klíčová slova:
dialýza, dialyzační roztok, stopové prvky, hořčík, zinek, měď.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se