MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ ANALÝZA ALZHEIMEROVYDEMENCE V ČESKÉ POPULACI.Mutace (APP-717) v genu pro amyloidní proteinový prekurzor (APP)


Molecular Genetic Analysis of Alzheimer’s Disease in the Czech Population.Mutation (APP-717) in the Gene for the Amyloid Precursor Protein (APP)

Background.
Although locus mutations in the gene for the amyloid precursor protein were already described inpatients with Alzheimer’s disease, there still are some patients where this mutation was not found and no link wasfound with other possible genetic loci on chromosomes 14 and 19. Therefore a group of subjects with Alzheimer’sdisease was subjected to tests for the presence of a mutation in the APP gene (in position 717).Methods and Results. In a selected group of subjects with Alzheimer’s disease (AD) in the gene for amyloidprecursor protein in position 717 mutations of its transmembraneous region are found. The authors analyzed thegenome DNA of cerebral tissue of Czech subjects for the presence of this mutation by means of the polymerasechain reaction with subsequent verification by sequencing analysis. In every subject genetic analyses from cerebralareas of the frontal lobe, temporal lobe, parietal lobe and hippocampus were performed. The methods used were thepolymerase chain reaction (PCR) and sequencing.From the total number of 18 subjects with confirmed Alzheimer’s disease and six non-related subjects withouthistopathological signs of Alzheimer’s disease after the age of 90 years, three sequencing changes were found inposition 717 of exon 17 of the transmembranous region of the precursor of beta-4 amyloid glycoprotein. In the firstcase it was substitution of thymin for adenine in codon 717, in the second case substitution of cytosine for thymine,in the third case a sporadic mutation of guanine for thymine in codon 717 was found.Conclusions. It was revealed that codon 717 could be a so-called hot spot site preferred for the preferentialdevelopment of mutations in codon 717 in the gene for the amyloid precursor protein (APP).

Key words:
Alzheimer’s disease, amyloid precursor protein, locus mutation, sequencing.


Autoři: I. Mazura;  F. Koukolík 1;  R. Jirák 2
Působiště autorů: Psychiatrické centrum Praha, Praha, 1 Oddělení patologie. Thomayerova nemocnice, Praha 2 Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 75-77
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Přestože byly již popsány bodové mutace v genu pro prekurzor amyloidního proteinu u nemocnýchs Alzheimerovou demencí, stále existuje část nemocných, u nichž nebyla tato mutace nalezena a nebyla rovněžnalezena vazba k dalším uvažovaným genetickým lokusům na chromozomech 14 a 19. Proto byla skupina osobs Alzheimerovou demencí podrobena testování na přítomnost mutace v APP genu (v pozici 717).Metody a výsledky. U vybrané skupiny osob s Alzheimerovou demencí (AD) jsou nacházeny mutace v genu proprekurzor amyloidního proteinu v pozici 717 jeho transmembránové domény. Analyzovali jsme genomovou DNAmozkové tkáně osob české národnosti pro přítomnost této mutace pomocí polymerázové řetězové reakce s následnýmověřením sekvenační analýzou. U každé osoby byla prováděna genetická analýza z mozkových oblastí lobusfrontalis, lobus temporalis, lobus parietalis a hippocampus. Použité metody byly polymerázová řetězová reakce(PCR), sekvenace.Z celkového počtu 18 osob s prokázanou Alzheimerovou demencí a 6 nepříbuzných osob bez histopatologickýchznaků Alzheimerovy demence po 90. roce života, byly nalezeny 3 sekvenační změny v pozici 717 exonu 17transmembránové domény prekurzoru beta-4 amyloidního glykoproteinu. V prvním případě se jednalo o záměnuthyminu za adenin v kodonu 717, ve druhém případě se jednalo o záměnu cytosinu za thymin, ve třetím případě bylanalezena sporadická mutace guaninu za thymin v kodonu 717.Závěry. Ukazuje se, že kodon 717 by mohl být tzv. hot-spot místem preferovaným pro přednostní vznik mutacív kodonu 717 genu pro amyloidní proteinový prekurzor (APP).

Klíčová slova:
Alzheimerova demence, amyloidní proteinový prekurzor, bodová mutace, sekvenace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se