ENDOKRINOLOGIE 1999–2000


Endocrinology 1999–2000

Long-lasting problem on the differentiation of adenohypophyseal cell, which prepares them for their specific tasks(somatotropic, lactotropic ect.), becomes elucidated after recognition of the differentiational effect of transcriptionfactor Pit-1. Expression of that factor in somatotrops results in STH secretion, contrary to lactotrops producingprolactin. Subclinical hypothyreosis (increased TSH with normal T3 and T4) endangers vessel not because ofhypercholesterolemia, but because of changes in the dynamics of the blood flow. The idea of cardiotropic effect ofthyroidal hormones is supported by the finding that administration of trijodthyronine to children after the surgicalcorrection of heart malformations (cardiopulmonary bypass) improves myocardial function - it elevates cardiacoutput and decreases requirements on the intensive care. Receptors for hormones in tissues are flexible, they can be„heterooligomers” for dopamine and somatostatin. Mutations of mineralocorticoid receptor may cause hypertensionin pregnancy and progesterone receptors have several isoforms. Receptors can be also activated by short expositionto a hormone. Glucocorticoids have probably also membrane receptors. Diabetes mellitus „type I” needn’t to beimmunogenic and DM type II not only results from down-regulation of receptors and subsequent insulin resistance, butit can be also caused by defects in insulin secretion. Insulin has receptors in the brain and participates in the appetiteregulation. The attempt to use „desensibilisation” by peroraly administered insulin in patients with immunogenic DMhad no effect. Stress affects memory mechanisms, heavy emotional stress during gravidity can bring congenitalmalformations. The decrease of mental functions in aged women depends on the level of free estradiol (the fraction,which is not bound to plasma proteins). Activation of dopaminergic neurons can be achieved by neurotropic growthfactors. Nesiritide is a recombinant brain natriuretic hormone successfully tested in heart failure. The role of leptin inthe appetite regulation in man is still not clear, other signalling molecules may have also an effect, e.g., ghrelin, whichprimarily stimulates STH secretion and brings about weight gain. Sildenafil influences nitrergic neurons elsewhere thanin penis, for example it has positive effects in patients with oesophageal achalasia.

Key words:
adenohypophysa, transcription factor Pit-1, thyroxine effects, receptor flexibility, diabetes mellitus,mental functins, nesiritide, leptin, nitrergic regulations.


Autoři: V. Schreiber
Působiště autorů: Laboratoř pro endokrinologii a metabolizmus III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 70-73
Kategorie: Články

Souhrn

Dlouholetý problém, jak se adenohypofyzární buňky diferencují k plnění svých speci fických funkcí (somatotropní,laktotropní atd.) se osvětluje poznáním diferenciačního účinku transkripčního faktoru Pit-1, jehož exprese v soma-totropech vede k sekreci STH, ne tak však v laktotropech, secernujících prolaktin. Subklinická hypotyreóza (zvýšenýTSH při normálním T3 a T4) ohrožuje cévy nikoliv přes hypercholesterolémii, ale též přes změny dynamiky krevníhoproudu. Kardiotropní efekt hormonů štítné žlázy plyne i z toho, že aplikace trijodthyroninu dětem po chirurgickékorekci srdečních vad (kardiopulmonální bypass) zlepšuje funkci myokardu: zvyšuje srdeční výdej a snižuje potřebuintenzivní péče. Receptory pro hormony v tkáních jsou flexibilní, mohou být „heterooligomery” pro dopamina somatostatin, mutace mineralokortikoidního receptoru může být příčinou těhotenské hypertenze, progesteronovéreceptory mají několik izoforem. Také mohou být receptory aktivovány jen krátkodobým pobytem hormonu na nich.Glukokortikoidy mají zřejmě i membránové receptory. Diabetes mellitus „I. typu” nemusí být imunogenní a DMII. typu není jen z útlumové regulace receptorů pro inzulin a z následné inzulinorezistence, ale i z defektu v sekreciinzulinu. Inzulin má receptory v mozku a podílí se na regulaci apetitu. Pokus o léčbu imunogenního DM „desenzi -bilizací” perorálním inzulinem nepřinesl úspěch. Stres působí na mechanizmy paměti, těžký emoční stres v graviditěmůže působit kongenitální malformace. Pokles mentálních funkcí ve stáří u žen závisí na poklesu hladin proteino-vě-nevázaného estradiolu. Podněcování činnosti dopaminergních neuronů v mozku lze docílit neurotropními růsto-vými faktory. Nesiritid je rekombinantní mozkový natriuretický hormon, úspěšně zkoušený při srdečním selhávání.Funkce leptinu v regulaci apetitu u člověka je nadále nejasná, uplatňují se i jiné působky, např. ghrelin, primárněstimulující sekreci STH a podporující nárůst váhy. Sildenafil má svým působením na nitrergní neurony účinky i jindenež v penisu, např. příznivě působí v jícnu při achalazii.

Klíčová slova:
adenohypofýza, transkripční faktor Pit-1, účinky tyroxinu, flexibilita receptorů, diabetes mellitus,mentální funkce, nesiritid, leptin, nitrergníregulace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se