VLIV ČÁSTEČNÉ REALIMENTACE NA SÉROVÉKONCENTRACE LEPTINU A KLIDOVÝ ENERGETICKÝVÝDEJ U PACIENTEK S MENTÁLNÍ ANOREXIÍ


Influence of Partial Realimentation on Serum Leptin Levels andResting Energy Expenditure in Patients with Anorexia Nervosa

Background.
Serum leptin levels and resting energy expenditure are significantly decreased in patients withanorexia nervosa compared to healthy subjects. Partial realimentation of patients with anorexia nervosa increasesboth these parameteres. However, there so far are no data concerning the relationship of serum leptin levels andresting energy expenditure in patients with anorexia nervosa. The aim of our study was to follow the relationship ofserum leptin levels and resting energy expenditure in patients with anorexia nervosa before and after refeeding.Methods and Results. It was found that serum leptin levels in patients with anorexia nervosa both before andafter partial realimentation were significantly lower compared to healthy subjects (0.86 ± 0.9 ng . ml-1and 1.77 ±1.9 ng . ml-1vs 6.85 ± 3.0 ng . ml-1, p < 0.05). The total resting energy expenditure in patients with anorexia nervosaboth before and after realimentation were significantly lower than in the control group (4973 ± 979 and 5263 ± 899vs 6401 ± 827 kJ/day, p < 0.05). When expressed per body weight the resting energy expenditure in patients withanorexia nervosa was significantly higher in comparison with the control group (122.3 ± 20.6 and 121.5 ± 14.2 vs104.2 ± 14.6 kJ/day, p < 0.05). The differences in resting energy expenditure in patients with anorexia nervosa beforeand after refeeding did not reach statistical significance. The body mass and the body fat content increasedsignificantly after realimentation index (14.5 ± 1.4 vs 15.6 ± 1.5 kg . (m2)-1and 14.9 ± 3.4 vs 16.6 ± 3.7, p < 0.05)but remained still bellow of those of control group (BMI 22.3 ± 2.7, body fat content 26.9 ± 4.2).Conclusions. Our study confirmed the reduced serum leptin levels and the total resting energy expenditure inpatients with anorexia nervosa compared to healthy age-matched subjects. No statistically significant relationshipswere found between serum leptin levels and resting energy expenditure either in healthy subjects or in patients withanorexia nervosa before or after partial realimentation respectively.

Key words:
leptin, anorexia nervosa, resting energy expenditure, realimentation.


Autoři: J. Svobodová;  M. Haluzík;  H. Papežová 1;  M. Rosická 2;  J. Nedvídková 3;  E. Kotrlíková;  J. Kábrt
Působiště autorů: III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha 1 Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha 2 6. ročník, 1. LF UK a VFN, Praha 3 Endokrinologický ústav, Praha
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 748-752
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Sérové koncentrace leptinu a klidový energetický výdej jsou u pacientek s mentální anorexií oprotizdravým subjektům významně sníženy a stoupají po částečné realimentaci. Dosud ale nejsou známy údaje o vztahutěchto dvou parametrů a jeho vývoji vlivem realimentace. Cílem naší studie bylo sledovat vztah sérových koncentracíleptinu a klidového energetického výdeje u pacientek s mentální anorexií před částečnou realimentací a po ní.Metody a výsledky. Bylo zjištěno, že sérové koncentrace leptinu jsou u pacientek s mentální anorexií předrealimentací i po ní statisticky významně nižší ve srovnání se zdravými subjekty (0,86 ± 0,9 ng . ml-1a 1,77 ± 1,9ng . ml-1vs 6,85 ± 3,0 ng . ml-1, p < 0,05). Rovněž celkový energetický výdej byl u pacientek s mentální anorexiípřed realimentací i po ní statisticky významně nižší než u kontrolní skupiny (4973 ± 979 a 5263 ± 899 vs 6401 ±827 kJ/den, p < 0,05). Klidový energetický výdej přepočtený na tělesnou hmotnost byl však u pacientek s mentálníanorexií významně vyšší ve srovnání s kontrolní skupinou (122,3 ± 20,6 a 121,5 ± 14,2 vs 104,2 ± 14,6 kJ/den, p

Klíčová slova:
leptin, mentální anorexie, klidový energetický výdej, realimentace.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka

Článek vyšel v časopise

Časopis lékařů českých


Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Využití sitagliptinu a vildagliptinu a jejich kombinací s metforminem v léčbě DM 2. typu
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Vachek, MHA

Progredující fibrotizující intersticiální plicní procesy
Autoři: doc. MUDr. Martina Doubková, Ph.D., MUDr. Ladislav Lacina, MUDr. Ivana Janíčková, prim. MUDr. Lucie Valentová Bartáková

Možnosti využití genetického testování pro terapii alopecie
Autoři: Nadezhda Vidolová Brabcová, M.D.

Léčba neuropatické bolesti – manuál, kdy léčit a kdy poslat ke specialistovi
Autoři: MUDr. Dana Halbichová

Depresivní porucha v gerontopsychiatrii
Autoři: doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se