ALTERNATÍVNE STRAVOVANIE A HLADINY GLUTATIÓNU


Alternative Nutrition and Glutathione Levels

Background.
Low protein quality and quantity is reported to be a possible risk of alternative nutrition. Pulsescontain 18 - 41 % of methionine in relation to reference protein, moreover, its content in cereals is by one half lower.Therefore vegetarians and vegans may have an insufficient intake of sulphur-containing amino acids that maysubsequently affect glutathione values (precursors of its synthesis).Methods and Results. In groups of adults on an alternative diet - lactoovovegetarians (n = 47) and vegans (n =44) aged 19 - 62 years with average duration on a vegetarian or vegan diet of 7.6 and 4.9 years, respectively,glutathione levels (GSH) were measured in erythrocytes (spectrophotometrically), as well as the activity ofGSH-dependent enzymes. As nutritional control (n = 42) served an average sample of omnivores selected froma group of 489 examined, apparently healthy subjects of the same age range living in the same region. One to lowprotein intake (56 % of RDA) exclusively of plant origin significantly lower levels of total proteins were observedin vegans with a 16 % frequency of hypoproteinaemia (vs 0 % in omnivores). In comparison to omnivoresa significantly lower glutathione level was found (4.28 ± 0.12 vs 4.84 ± 0.14 mmol/g Hb, P < 0.01). Lactoovovege-tarians because of their protein intake in adequate amounts with a 27 % proportion of animal proteins (dairy products,eggs) consume a balanced mixture of amino acids, which is reflected in total protein levels similar to omnivores andsignificantly higher values of glutathione - 5.26 ± 0.12 mmol/g Hb, P < 0.05 (intake of glutathione in diet, higherconsumption of fruit and vegetable in comparison to omnivores). A sufficient supply of glutathione as the substratefor enzymatic reactions of hydrogen peroxide or lipid hydroperoxide catabolism, as well as for detoxication ofxenobiotics, was reflected in lactoovovegetarians in a significantly higher activity of glutathione-peroxidase andglutathione-S-transferase in erythrocytes.Conclusions. Low protein intake exclusively of plant origin, significantly lower protein levels with 16 % frequencyof hypoproteinaemia, significantly lower glutathione values in blood in comparison to omnivores and lactoovove-getarians confirm the risk of a vegan diet also in adult age.

Key words:
omnivores, lactoovovegetarians, vegans, protein, glutathione.


Autoři: M. Krajčovičová-Kudláčková;  R. Šimončič;  A. Béderová;  A. Brtková;  T. Magálová;  S. Barteková
Působiště autorů: Výskumný ústav výživy, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 1999; : 528-531
Kategorie: Články

Souhrn

Východisko.
Nízka kvalita a kvantita bielkovín je uvádzaná ako možné riziko alternatívneho stravovania.Strukoviny majú 18 - 41% zastúpenie metionínu vzhľadom na referenčný proteín a v obilovinách je jeho obsahpolovičný. Vegetariáni a vegáni môžu mať preto nedostatočný príjem sírnych aminokyselín a náväzne ovplyvnenéhodnoty glutatiónu (prekurzory syntézy).Metódy a výsledky. V alternatívnych nutričných skupinách dospelých - laktoovovegetariáni (n = 47) a vegáni (n= 44) vekového rozpätia 19 - 62 rokov s priemernou dobou vegetarianizmu 7,6 rokov a veganizmu 4,9 rokov bolimerané hladiny glutatiónu (GSH) v erytrocytoch (spektrofotometricky) a aktivita GSH-dependentných enzýmov.Nutričnú kontrolu (n = 42) tvorila priemerná vzorka skupiny 489 vyšetrených omnivorov rovnakého vekovéhorozpätia a regiónu. Vzhľadom na nízky príjem bielkovín (56 % plnenie odporúčanej výživovej dávky) výlučnerastlinného pôvodu boli u vegánov namerané významne nižšie hodnoty celkových bielkovín so 16% výskytomhypoproteinémie (vs 0 % u omnivorov). Ďalej bola zistená významne nižšia hladina glutatiónu v porovnaní s omni-vormi (4,28 ± 0,12 vs 4,84 ± 0,14 mmol/g Hb, P < 0,01). Laktoovovegetariáni príjmom bielkovín v doporučenommnožstve a s 27 % podielom živočišných (mliečne výrobky, vajcia) konzumujú plnohodnotnú zmes aminokyselín,čo dokumentujú s omnivormi vyrovnané hodnoty celkových bielkovín a významne vyššie hodnoty glutatiónu - 5,26± 0,12 mmol/g Hb, P < 0,05 (príjem glutatiónu aj potravou, vyššia konzumácia ovocia a zeleniny v porovnanís omnivormi). Dostatočná ponuka glutatiónu ako substrátu pre enzymatické reakcie katabolizmu peroxidu vodíkaa lipidových hydroperoxidov ako aj detoxikácie xenobiotík znamenala u laktoovovegetariánov významne vyššiehodnoty aktivít glutatión-peroxidázy a glutatión-S-transferázy v erytrocytoch.Závery. Nízky príjem bielkovín výlučne rastlinného pôvodu, významne nižšie hladiny bielkovín s nálezom 16%hypoproteinémie, významne nižšie hodnoty glutatiónu v krvi v porovnaní s omnivormi aj laktoovovegetariánmipotvrdzujú riziko vegánskeho stravovania tiež pre dospelý vek.

Klíčová slova:
omnivori, laktoovovegetariáni, vegáni, bielkoviny, glutatión.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Adiktologie Alergologie a imunologie Angiologie Audiologie a foniatrie Biochemie Dermatologie Dětská gastroenterologie Dětská chirurgie Dětská kardiologie Dětská neurologie Dětská otorinolaryngologie Dětská psychiatrie Dětská revmatologie Diabetologie Farmacie Chirurgie cévní Algeziologie Dentální hygienistka
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se