Ohlédnutí za XXIII. kongresem ČSARIM 2016


Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 28, 2017, č. 1, s. 3-4
Kategorie: Editorial

Národní kongresy, pořádané Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (ČSARIM), zaujímají na pomyslné škále významu a velikosti vzdělávacích akcí ČSARIM nejvyšší příčku. Cíle kongresů jsou jednoznačné a naplňují jedny z hlavních cílů existence každé odborné společnosti – vzdělávat, seznamovat s novinkami, sdílet a konfrontovat odborné názory a postoje, v neposlední řadě rovněž naplňovat přirozenou potřebu prakticky každé (nejenom odborné) komunity, tj. navzájem se setkávat a diskutovat o tématech přesahujících rámec oboru. V tomto kontextu jsou kongresy ČSARIM bezesporu unikátní možností, jak naplnit výše uvedené. Vědecký (VV) i organizační výbor (OV) mají vždy jasné zadání – v maximální možné míře reflektovat potřeby, podněty a přání členské základny. I proto bylo před řadou let zahájeno pravidelné vyhodnocení kongresu ze strany členů ČSARIM a účastníků kongresu a následné zveřejnění získaných údajů. Výsledky ankety jsou pro oba výbory kongresu výbor velmi cenné, jakkoliv nelze nevidět, že se ankety zúčastnilo asi jen 5 % účastníků XXIII. kongresu ČSARIM. I tak díky za zaslané odpovědi. Zpětná vazba je důležitá, bez ní bychom se stále stejných chyb dopouštěli opakovaně. Při hodnocení je třeba odlišovat celkový obraz a dílčí – důležité, byť mnohdy ostře formulované – postřehy. S tvrzením, že „odborný program byl vyvážený a přínosný pro praxi“ souhlasilo celkem 96 % respondentů. S druhou tezí ankety, že „organizační zajištění kongresu hodnotím celkově jako výborné“ velmi souhlasilo či souhlasilo přes 78 % respondentů. Celkové hodnocení kongresu bylo také převážně pozitivní, podle školního známkování dalo hodnocení „výborně“ přes 43 % a „chvalitebně“ více než 32 % odpovídajících. Účastníci ankety měli možnost ke svým sdělením dodat komentář, někteří tak učinili a díky za to. S komentáři budeme při přípravě XXIV. kongresu ČSARIM v Brně pracovat, podněty a vyjádření potřeb ze strany členské základny považujeme bez nadsázky za mimořádně důležité a cenné.

Za VV kongresu – poznámka k podnětům/kritice typu „přednášející jsou stále ti samí“ – ano, přestože při pečlivém pohledu lze snadno průkazně doložit narůstající podíl tzv. “méně profláknutých tváří“. Podstata problému ale není v ochotě (či neochotě) VV angažovat nové a méně “okoukané“ řečníky – potíž je v tom, že o nich nevíme, mimochodem – členové VV mají jasné zadání vyhledávat nové a mladé řečníky pro všechny formáty v programu kongresu. Zde nelze nezmínit v této souvislosti prokazatelný fakt – i přes výzvu/prosbu VV kongresu 2016 všem členům ČSARIM o zaslání návrhů na přednášející pro kongres 2016 došel pouze 1 (slovy jeden!) návrh. Vědecký výbor vítá všechny smysluplné návrhy pro potenciální přednášející většiny formátů kongresu, bez ohledu na povahu jejich pracoviště. Na druhou stranu, volba vyzvaného přednášejícího je finální odpovědností VV a odbornou komunitou navrhovaný přednášející by měl mít za sebou aspoň krátkou historii své práce či aktivit, které jej činí důvěryhodným nebo kdy výčet dosavadní činnosti navrhované osoby předpoklad důvěryhodnosti dává. V minimálním případě musí být navrhovaný aspoň ochotný např. některou ze svých prezentací poskytnout výboru k získání co nejvíce informací pro rozhodnutí o jeho zařazení do některé z částí programu. I zde platí známé “confidence is not the same as a competence“ a pokud navržený kandidát nemá dostatek referencí či aspoň ochotu se podělit o své dosavadní odborné aktivity (nejsou-li všeobecně známy), tak je iluzorní se domnívat, že zaujme posluchače na kongresu, přestože výjimky mohou existovat. Vyzvané sdělení, bez ohledu na jeho formát, totiž neznamená jen zopakovat stav odborného poznání k danému tématu, ale zejména a především – podělit se s posluchači o svůj pohled, vlastní zkušenost a názor, třeba kontroverzní – takových osob nemá žádná odborná komunita nadbytek a platí to bohužel i v ČSARIM. I letos bude ale opět oslovena členská základna ČSARIM k zasílání všech podnětů a návrhů jak k obsahu, formátu chystaných sdělení, tak k návrhu řečníků pro nadcházející XXIV. kongres.

Zdá se, že řada výhrad (z celkově malého počtu odpovědí) směřovala k dostupnosti kávy během přestávek či v průběhu dne. Její dodávka z několika automatů nebyla šťastnou volbou. Zdržovalo to, tvořily se fronty a v budoucnu zvolíme jiné řešení. Catering však neznamená zajištění stravování během dne. Ve srovnání s praxí běžnou v zahraničí je naše nabídka stále ještě hojná. Nebude však trvat věčně – pomalu se s tím smiřujme, ostatně nám nic jiného nezbývá, nechceme-li navyšovat kongresový poplatek více, než se zvyšují průběžně ceny zboží a služeb kolem nás. V minulosti byl běžný příspěvek vystavovatelů, to dnes již legálně možné není.

Určitě se v budoucnu zamyslíme nad rozmístěním programu po jednotlivých sálech. Až dosud to bylo v gesci VV, užší spolupráce obou výborů bude v budoucnu posílena. Plocha sálů je dána stavebním řešením. Zájem o jednotlivá témata nelze plně předvídat, a tak do i budoucna bude platit, že kdo přijde dříve, ten místo nalezne. To je společným znakem všech kongresů, přeplněnou místnost se stojícími či na zemi sedícími posluchači naleznete kdekoliv. Každopádně se budeme snažit vyhnout se zjevným nerovnoměrnostem. A budeme důslední i ve vztahu k dodržování časového rozvrhu programu, i zde vznikají problémy. Úkolem OV je zajistit místo a prostory kongresu, propagaci, účast vystavovatelů, samotnou organizaci vlastního kongresu (mj. registraci účastníků, audiovizuální techniku včetně její obsluhy, catering, kongresové materiá­ly), potřebný personál, kontrolu nad finančními toky a jejich řádné danění. Je naivní si myslet, že organizaci kongresu, jehož příprava začíná skončením kongresu předchozího a jehož rozpočet se pohybuje v řádu milionů korun, lze zajistit ad hoc najatými a nezkušenými dobrovolníky, byť sebevíce nadšenými a zapálenými. Výbor ČSARIM si jako partnera své činnosti a pro organizaci kongresů zvolil agenturu Guarant, která vše zde řečené na základě našich pokynů zajišťuje. Guarant nese plnou zodpovědnost za finanční výsledek kongresu, včetně rizika pokrytí případné ztráty. XXIII. kongres ČSARIM přinesl naší odborné společnosti čistý zisk blížící se půl milionu korun. Tyto prostředky budou – jako tomu bylo vždy – mj. přispívat k úhradě nákladů na náš běžný provoz, fungování webu, na přípravu kongresu příštího, budou z nich hrazeny závazky plynoucí z našeho členství v ESA a WFSA a budou použity na každoroční odměny za publikační činnost. Hradíme z toho i náklady ubytování domácích i zahraničních zvaných řečníků. Přispěli jsme na náklady překladu některých publikací či organizaci vědecko-výzkumných aktivit.

Za účast v anketě a hodnocení kongresu lze jen poděkovat, názory vnímáme, byť s některými souhlasit nelze. Určitě však vedou k zamyšlení. Trvale platí, že nejlepší vizitkou kongresu proběhlého je účast na kongresu příštím. Kdo spokojen nebyl, zůstane doma – kredity hodnocených akcí je dnes již dost. Hlasování nohama, vlastním časem či peněženkou je ten nejlépe vypovídající způsob. Ať chceme nebo nechceme, doba se změnila a účast na odborném kongresu je a bude investice – do nás sebe samotných, do vzdělání jako jedné z klíčových součástí našeho profesionalismu, do rozvoje naších sociálních i odborných kontaktů. Naučme se jakoukoliv vzdělávací akci hodnotit stejně jako naši kolegové ve vyspělých zemích, které v řadě aspektů našeho oboru (nejenom výši mzdy) stále doháníme – tj. převážně optikou, zda jsme za naší investici dostali odpovídající protihodnotu. Účast jedenácti stovek registrovaných v Praze byla znamenitá. Do Brna se lze jen těšit.

Praha 28. 12. 2016

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA

prezident XXIII. kongresu ČSARIM 2016

předseda výboru ČSARIM

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

předseda XXIII. kongresu ČSARIM 2016

1. místopředseda výboru ČSARIM


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 1

2017 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
nový kurz
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Příběh jedlé sody
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se