Programové prohlášení nového výboru ČSARIM


Autoři: K. Cvachovec
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., 22, 2011, č. 2, s. 79-80
Kategorie: Editorialy

Vážené kolegyně a kolegové, členové a členky České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,

výbor naší odborné společnosti zvolený na období let 2011–2014 se na vás obrací s výzvou ke spolupráci. Jsme společností dobře konsolidovanou a výčet i úroveň vědeckých, odborných a vzdělávacích akcí, které organizujeme, či zaštiťujeme, jsou plně srovnatelné s tím, s čím se setkávají naši kolegové v západní Evropě. I nadále bude naším předním cílem nabízet vám za rozumnou cenu odborně hodnotný a dobře organizovaný program takových akcí. Budeme se snažit, abyste si z nich odváželi nové či aktualizované odborné poznatky, které ve vaší práci naleznou bezprostřední uplatnění a přispějí k vašemu odbornému růstu. V celkovém povznesení úrovně oboru anesteziologie a intenzivní medicína spatřujeme – v souladu s obecnými cíly ČLS JEP – hlavní smysl mandátu, který jsme ve volbách dostali. Náš obor – připomeňme, že již více než 1 a ½ roku se plně ve shodě se svojí náplní nazývá Anesteziologie a intenzivní medicína – je klíčovým medicínským oborem nemocniční sféry. To se ukazuje nejen v rovině provozní a organizační, ale především v rovině odborné. Naši pacienti od nás očekávají profesionalitu, bezpečí, empatii a hlavně – věří nám. Musí být naším cílem jejich očekávání naplnit a naše odborná společnost k tomu jistě může v podstatné míře napomoci.

• Anesteziologická péče – v dnešním pojetí šířeji vnímaná jako perioperační medicína – a intenzivní medicína jsou dvě nejdůležitější oblasti, na něž se budou naše odborné aktivity zaměřovat. Klíčovým tématem anesteziologické péče je bezpečnost nemocných. V loňském roce se ČSARIM přihlásila k celoevropské Helsinské deklaraci a naše závazky pro bezpečnost pacientů z toho vyplývající musíme naplňovat. Největší úsilí bude zřejmě nutné především napřít do zlepšení bezpečnosti v období zotavování z důsledků operace a anestezie, do obecného přijetí a realizace konceptu směřování pacienta po anestezii nejdříve do probouzecí (či zotavovací) místnosti, a teprve poté na oddělení, kde je hospitalizován. Nedílnými složkami bezpečnosti anestezovaných je i řádná odborná připravenost anesteziologa, jeho řádné vybavení i přiměřené podmínky pro jeho práci včetně odměňování a času na odpočinek.

• Intenzivní medicína je pro nás svrchovaně důležité multidisciplinární prostředí a stěžejní náplň naší činnosti. Na naše odborné a vědecké akce budeme zvát i takto zaměřené kolegy z jiných oborů a naopak, bude vítané, když náš obor bude představován také na setkáních jiných odborných společností. Musíme o sobě dávat vědět a obstát ve srovnání s kolegy jiného oborového zaměření, kteří v prostředí intenzivní péče pracují také. Samozřejmě, kromě všech forem anesteziologické péče a intenzivní medicíny se budeme věnovat i otázkám akutní či chronické bolesti, neodkladné resuscitace a dalším odborným tématům, které jsou pro naše pa­cienty důležité. Pozornost budeme věnovat i nás­ledné péči po péči intenzivní – dlouhodobé intenzivní a dlouhodobé intenzivní ošetřovatelské péči.

• ČSARIM je společností, která sdružuje i nelékařské zdravotnické pracovníky. Sestry jsou nejen našimi nepostradatelnými každodenními spolupracovnicemi a spolupracovníky, jsou přidruženými členy naší odborné společnosti. Zajistíme účast sesterské reprezentace na jednání výboru ČSARIM a ošetřo­vatelská témata budou nadále nedílnou součástí našich vědeckých a odborných akcí. Při naší práci je a bude spolupráce s nelékařskými zdravotnickými pracovníky nezastupitelná a jejich nejvyšší odborná připravenost je naším společným zájmem.

• Pozornost budeme věnovat i odbornému tisku. Byť nejsme vydavatelem časopisu Anesteziologie a inten­zivní medicína (tím je v současnosti Nakladatelské a tiskové středisko ČLS JEP) a obsahově jej sdílíme i s Českou společností a intenzivní medicíny, budeme tomuto periodiku věnovat pozornost a v případě potřeby podpoříme jeho vydávání finančně. Od vás, členů ČSARIM, budeme očekávat kvalitní odborné příspěvky a od těch, které redakce vyzve k vypra­cování recenze i ochotu ke spolupráci. Obdobné se týká i Referátového výběru z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Také zde bychom byli v případě potřeby ochotni k finanční podpoře.

• ČSARIM je dobrovolným občanským sdružením. Nemáme kompetence dané zákonem České lékařské komoře a nedisponujeme prostředky nátlaku, které má odborová organizace, např. Lékařský odborový klub. Naše síla a reálný význam vyplývají pouze a jedině z neformální autority, z obecného a nezpochybni­telného uznání naší odbornosti. Tuto odbornost musíme systematicky rozvíjet a uplat­ňovat všude, kde to bude možné. V akreditační komisi MZ ČR je výbor ČSARIM výrazně zastoupen a v koncepčních otázkách, při skladbě vzdělávacího programu, vytváření sítě akreditovaných oborových pracovišť a při získávání specializované způsobilosti máme možnost svůj názor uplatňovat. Vyzýváme VR ČLK, aby více využívala potenciálu naší oborové komise a našemu oboru umožňovala prosazení i na půdě ČLK. Na jednání výboru ČSARIM budeme zástupce oboru ve VR ČLK pravidelné zvát. Velmi důležitá jsou i jednání s plátci zdravotní péče a naším cílem bude dobrá komunikace s nimi, prezentace dobře odborně podložených oborových stanovisek a trvalá snaha získávání přiměřených úhrad za poskytovanou péči.

• Ať již bude v budoucnu organizace specializačního postgraduálního vzdělávání jakákoliv, naším cílem musí být řádně oborově připravený lékař. Musí mít robustní vzdělání i zkušenost v poskytování anesteziologické i intenzivní péče. Jeho kvalifikace daná získanou specializovanou způsobilostí musí být obsahově plně konformní s celoevropskými standardy a dát mu možnost najít profesní uspokojení i vně hranic České republiky.

• Pro komunikaci s členy budeme pravidelně rozesílat Dopis členům, páteří komunikace však budou naše webové stránky www.csarim.cz. Zde budou zveřejňovány klíčové dokumenty, stanoviska a sdě­le­ní. Pro usnadnění komunikace otevřeme rubriku Názory, na kterou bude mít přístup každý člen ČSARIM a bude zde mít možnost svůj názor ne­anonymně prezentovat. Výbor toto považuje za dosud nevyužívanou možnost nejširší a neformální komunikace se členy.

• Výbor nechce pracovat jako uzavřený klub. Velmi si vážíme spolupráce s jednotlivými komisemi a Sekcemi naší odborné společnosti. V těchto grémiích je dostatečný prostor pro co nejširší spolupráci členů s výborem ČSARIM a příležitost ovlivňovat naše odborné směřování. Některé z těchto grémií jsou již dobře zavedená a fungující, některá jsou na vzestupu a mají dynamiku těch, kteří nově přicházejí na scénu. Jiná mají ve své činnosti a její prezentaci nemalé potíže. Potřebujeme je všechny, reprezentují široký odborný záběr pro náš obor příznačný a budeme je podporovat.

Kolegové a kolegyně, členové výboru ČSARIM dostali vaši důvěru a jsou ochotni ji naplňovat. Bez spolupráce s vámi však nelze uspět, ČSARIM je vaší společností a na vaši pomoc spoléháme.

Za výbor ČSARIM
prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
předseda


Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína

Číslo 2

2011 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se