Postavení anesteziologa, jeho práce a odpovědnostpři operaci – průzkum názorů, postojů a představpacientů před výkonem


The Role of the Anaesthesiologist, His Work and Responsibility during the Surgery: A PreoperativeSurvey on Patients’ Opinions, Attitudes and Notions

Objective:
The role of the anaesthesiologist as an independent specialist and patients‘ view of themwere examined in manystudies. Studies performed in English speaking countries show that only 54 to 89 per cent of patients undergoing surgeryrealize that their anaesthesiologist has a medical qualification; this number is higher than 90% in German speakingcountries. The goal of this study was to determine opinions and attitudes of patients in the Czech Republic.Design: An anonymous questionnaire-based survey.Setting: Dept. of Anaesthesiolgy and Intensive Care, University HospitalMethod: Patients undergoing elective surgery under general anaesthesia were asked a day prior to the operation to fill inthe prepared questionnaire before the preanaesthetic visit. In its first part questions concerning position of the anaesthesiologist,his practice and responsibility were given, in the second part attitudes towards getting information before theoperation, the importance of the anaesthesiologist during the surgery and towards postoperative pain and notions aboutthe course of anaesthesia were studied. In the last part some demographic data were collected.Results: 121 completed questionnaries out of 150 distributed were collected.92% of the patients identified the anaesthesiologistas a physician. 62% of the patients estimated the length of anaesthesiologists‘ training to be 6 years including theuniversity study,17% of the patients estimated 9 years.36% of interviewed patients thought that the anaesthesiologist worksonly in an operating room.The activities of the anaesthesiologist include regional anaesthesia (according to 77%of patients),resuscitation and emergency treatment (53%), care of ICU patients (49%), postoperative analgesia (41%), obstetric analgesia(28%), management of chronic pain (14%). 94% of patients knew that the anaesthesiologist is present during the wholesurgery, 40% that the anaesthesiologist is a physician of the whole perioperative period. 92% of interviewed patientsconsidered anaesthesiologist to be responsible for the induction of anaesthesia, 69% for the painlessness during thesurgery, 54% for the patient’s general condition,17% for the administration of drugs, fluids and blood preparations and 14%for the treatment of possible complications. 40% of patients thought that the anaesthesia team was subordinated to thesurgical one during the surgery.Conclusion: More than 90% of patients were aware that the anaesthesiologist is a physician. However, the knowledge of hispractice and responsibility is low.

Key words:
anaesthesiologist – role – survey


Autoři: P. Nohel;  L. Dadák
Působiště autorů: Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Vyšlo v časopise: Anest. intenziv. Med., , 2004, č. 3, s. 125-129
Kategorie: Články

Souhrn

Cíl studie:
Postavení anesteziologa jako nezávislého lékařského specialisty a jeho význam v očích pacientské veřejnostibyly zkoumány v řadě studií. Práce z anglicky hovořících zemí udávají, že jen 54–89 % pacientů podstupujících operaci sedomnívá, že anesteziolog má lékařské vzdělání; v německy hovořících zemích je to přes 90 %. Cílem této práce bylo zjistitnázory a postoje českých pacientů.Typ studie: Dotazníkové šetření.Název a sídlo pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika fakultní nemocnice.Materiál a metody: Pacienti podstupující plánovaný operační výkon v celkové anestezii byli den před operací požádáni, abyještě před návštěvou svého anesteziologa vyplnili připravený dotazník.V jeho první části byly položeny dotazy na postaveníanesteziologa, jeho práci a odpovědnost při operaci. V další části byly zkoumány postoje dotazovaných k informovanostipřed výkonem, důležitosti anesteziologa během operace a k pooperační bolesti, a představy o průběhu anestezie.V posledníčásti byly pak zjišťovány některé demografické údaje.Výsledky: Bylo získáno 121 vyplněných dotazníků ze 150 rozdaných. 92 % dotázaných identifikovalo anesteziologa jakolékaře. 62 % pacientů odhadovalo, že délka vzdělání kvalifikovaného anesteziologa od ukončení středoškolského studiaobnáší 6 let, 17 % pak 9 let. Podle 36 % dotázaných pracuje anesteziolog výhradně na operačním sále. Do pracovní náplněanesteziologa patří i provádění regionální anestezie (podle 77 % dotázaných), resuscitace a léčba urgentních stavů (53 %),péče o pacienty na jednotkách intenzivní péče (49 %), pooperační analgezie (41 %), porodnická analgezie (28 %), léčbachronické bolesti (14 %). 94 % pacientů se domnívalo, že anesteziolog bude přítomen po celou dobu operace, 40 % simyslelo, že je lékařem celého perioperačního období. 92% dotázaných považovalo anesteziologa odpovědného za úvod doanestezie, 84 % za bezpečné vyvedení z anestezie, 69 % za bezbolestnost během výkonu, 54 % za zdravotní stav pacientaběhem operace, 17%za podávání léků, tekutin a krevních přípravků a 14%za léčbu eventuálních komplikací. 40%pacientůbylo názoru, že anesteziolog je během operace podřízen chirurgovi.

Klíčová slova:
Přes 90% dotazovaných považovalo anesteziologa za lékaře. Povědomí o jeho odpovědnosti je však relativně malé.Klíčová slova: anesteziolog – role – průzkum názorů

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Anesteziologie a resuscitace Intenzivní medicína

Článek vyšel v časopise

Anesteziologie a intenzivní medicína


2004 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Možnosti biologické léčby u CRSwNP
nový kurz
Autoři: MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D.

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou
Autoři:

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Urtikarie – přehled o onemocnění a léčbě a významu antihistaminik
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se