Výročí narození Doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc.


Vyšlo v časopise: Úraz chir. 20., 2012, č.1

Stále mám v živé paměti důstojnou a hlavně velmi veselou oslavu 60. narozenin doc. MUDr. Leopolda Plevy, CSc., která se konala v Ostravě. Nicméně čas pokročil a dne 21. dubna 2012 náš předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP se dožil 65 let.


Tento český traumatolog se významně zapisuje do vývoje úrazové chirurgie u nás. Již 21 let vede jako přednosta Traumatologické centrum FN v Ostravě, které díky jeho neutuchající aktivitě představuje vůdčí pracoviště v péči o závažná traumata v naší republice. Snad bych rád připomenul několik životních etap našeho jubilanta.

Narodil se v Prostějově, promoval na lékařské fakultě v Olomouci. Kvalifikační předpoklady pro další odbornou a vědeckovýzkumnou práci obhájil složením atestace I. a II. stupně z chirurgie a nástavbové atestace z traumatologie. V roce 1989 obhájil kandidátskou dizertační práci na MU v Brně na téma „Léčení otevřených zlomenin bérce zevní fixací“. V roce 1996 byl habilitován. Habilitační přednáška „Dynamický zevní fixátor na hlezený kloub“ jen dokumentovala zájem doc. Plevy o velmi obtížnou kapitolu úrazové chirurgie – otevřené zlomeniny.

Doc. Pleva jako pokračovatel doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc, představuje jednoho z mála našich úrazových chirurgů, který se věnuje traumatologii v celé šíři tj. mimo končetinovou i traumatologii viscerální. Významným přínosem jsou prezentované zkušenosti o časné poúrazové fázi u polytraumat, kde přestavuje jednoho z našich průkopníků v jejich ošetření, tak jak zavedl diagnostickoterapeutické algoritmy časné poúrazové fáze, především damage control surgery.

Jeho vědecká a publikační činnost je velmi rozsáhlá a týká se 6 výzkumných úkolů, 19 publikací s pedagogickým záměrem, 64 oponentských řízení, 5 monografií, 203 publikací v časopisech a sbornících a 552 přednášek. Doc. Pleva je dále zapojen do vědeckých rad České lékařské komory a Ministerstva zdravotnictví ČR. Vedle členství v redakčních radách je jistě jeho největší zásluhou péče o časopis Úrazová chirurgie, kde díky jeho práci jako šéfredaktora tento časopis nadále vychází a směřuje k vyššímu zařazení mezi odbornými medicínskými časopisy v ČR.

Jako předseda České společnosti pro úrazovou chirurgii od roku 2003 doc. Pleva významně rozvinul odbornou práci a především pomohl k zakotvení systému péče o závažná poranění ustanovením Traumatologických center I. stupně. Systému péče o závažná traumata se nadále intenzivně věnuje, kdy vypracoval ve spolupráci s výborem České společnosti pro úrazovou chirurgii další stupeň organizačního zajištění péče o úrazy návrhem vytvoření Traumatologických center II. stupně, a to v regionech, kde trauma systém odpovídající centrum postrádá.

Nemohu však pominout snad největší úspěch nepřeberné činnosti doc. Plevy, a to organizovaní odborných multidisciplinárních sympozií v krásném prostření v Rožnově pod Radhoštěm. Již tato tradiční jarní a podzimní multioborová setkání mají mimo vysokou odbornou úroveň s cílem zlepšení péče o zraněného i velmi neformální část společenskou. Dovoluji si zde uvést, že „Plevovy rožnovské dny“ se staly centrem české a i slovenské traumatologie. To se nakonec projevilo i na posledním setkání II. Mezioborového sympozia s mezinárodní účastí letos v dubnu s cílem prezentovat úzkou spolupráci a vzájemnost traumatologů a rehabilitačních pracovníků. Ve společenské části vedle již tradičních akcí ve Valašském muzeu i uspořádání maškarního představení tentokráte vzpomínkou na spartakiádu.


Doc. Pleva byl za svoje obrovské pracovní úsilí již opakovaně oceněn včetně nejvyššího vyznamenání České chirurgické společnosti Maydlovou medailí.

To vše mohl dosáhnout doc. Pleva také proto, že je člověkem, který oplývá opravdovým člověčenstvím s výraznou humanitní náplní. K tomu patří i jeho vztah k  rodině a kolegům, u kterých je respektovaným kamarádem.

Milý Leoši,

do příštích dalších let ti všichni přejeme především zdraví a životní pohodu a těšíme se na další výsledky tvého úsilí v rozvoji úrazové chirurgie v České republice.

Za výbor České úrazové společnosti ČLS JEP a za všechny tvé kamarády

Doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

Olomouc, 4. 5. 2012

Milý Leoši,

jak už jistě dávno víš, dozvídám se zprávy většinou se zpožděním. Ta poslední mě překvapila: prý jsi završil pětašedesátku! Jak to, že se mi to doneslo až teď?! Takže mi dovol, abych Ti sice opožděně, ale velice upřímně popřál mnoho dalších let ve zdraví, spokojenosti v práci, v Tvé mnohotvárné mimopracovní činnosti a samozřejmě také v kruhu Tvé rodiny.

Vzpomínám si, kdy jsem Tě uviděl poprvé. Bylo to na nějakém sjezdu v Kladně, kde jsi – neznámý mladý kluk – demonstroval svoji modifikaci kruhového fixátoru. Ještě dlouho po oficiálním ukončení programu se kolem Tebe tlačili zájemci o Tvůj fixátor z celé republiky a zahrnovali Tě dotazy. Blíže jsme se však poznali až na výborových schůzích úrazové společnosti a později při našich společných cestách do Brna. A abych nezapomněl: v Rožnově. Když jsi mi před mnoha lety řekl o svém plánu udělat společenský večer v maskách pohádkových postaviček, už dopředu jsem se červenal v tušení trapasu. Nic takového se však nestalo. Ty jsi přišel v masce čerta a oblažoval jsi přítomné dámy dlouhou oháňkou (samozřejmě textilní). Po prvních taktech hudby se na parket vyrojily a v rytmu křepčily nejrůznější pohádkové bytosti, dokonce takové, které bych tam nikdy nečekal. Aristokratický Standa Taller přišel s turbanem na hlavě a vždycky tichý Honza Houser se přestrojil za zahradníka. Jen já, nepřítel maškarád a šibřinek všeho druhu, jsem tam trapně bloumal v civilu. Holt, vlastní stín nepřekročíš! (Musím se přiznat, že jsem si u vchodu koupil od Tvých sestřiček papírový nos s knírem, abych akci podpořil alespoň finančně, ale diskrétně jsem jej odložil do odpadkového koše).

Říká se, že dobrý vtip nelze opakovat. Pro Tebe to ale neplatí. Na dalším „Rožnově“ jsi na společenský večer přijel na koloběžce s večerníčkovskou papírovou čepicí na hlavě! A zase ohromná sranda!! Woodmani jeli rocken roll jako čerti a na parketu nebylo k hnutí. Zájem o alespoň pasivní účast na rožnovských dnech byla (a snad ještě je já nevím) fantastická. Naprosto vážně musím říci, že díky Tobě vzrostla prestiž úrazové chirurgie a naše sjezdy nám kolegové z jiných oborů záviděli. Nejen pro ty veselé společenské večery, ale také pro atraktivní odborný program, který jsi vymýšlel a z kterého jsme všichni čerpali mnoho poučení. Nezapomínám přitom ani na Tvoji pravidelnou aktivní účast na každém odborném setkání.

Dávno vím, že jsi pořád dynamický, nikomu neodmítneš pomoc a držíš dané slovo. Když jsi rozesílal členům výboru – i těm emeritním, jako jsem já – dotaz, kdo by měl být uveden mezi zasloužilými členy lékařské Purkyňovy společnosti, napadlo mne také Tvoje jméno. Tu myšlenku jsem však zavrhl pro Tvé mládí. Teď mě to mrzí!! Neuvědomil jsem si, že i Tobě, stejně jako všem ostatním, čas plyne a v pětašedesáti se blížíš k vyvrcholení odborné činnosti. Ale jak Tě znám, zas tak rychle Tvoje aktivity neskončí.

Takže na závěr: veliké díky za Tvoje kamarádství, za všechno, co jsi pro mě udělal, za mnoho pěkných společných cest a samozřejmě za mnoho odborných inspirací. Současně Tě prosím, abys mi napsal, kdy budou další Ostravské traumatologické dny, abych tam mohl podat návrh na zápis tohoto znění:

Docent MUDr. Leopold Pleva , CSc. se zasloužil o českou úrazovou chirurgii.

Leošku, mnoho pozdravů Tobě i Tvé paní!

Tvůj Pavel Maňák

Je tomu 65 let co se 21. dubna 1947 v Prostějově manželům Ludmile a Karlovi narodil syn Leopold.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. promoval na Lékařské fakultě UP v Olomouci v roce 1971. V roce 1975 složil atestaci z chirurgie I. stupně a v roce 1981 atestaci 2. stupně. Následně v roce 1990 atestaci z úrazové chirurgie. V roce 1989 obhájil na LF MU v Brně kandidátskou disertační práci a v roce 1996 habilitoval na LF UP v Olomouci.V roce 1991 zakládá Traumatologické centrum v Ostravě, kde dodnes pracuje jako primář. Je iniciátorem a hlavním redaktorem časopisu Úrazová chirurgie, přednáší na Lékařské fakultě Ostravské university a vede katedru rehabilitace. Je předsedou výboru České společnosti pro úrazovou chirurgii ČLS JEP od roku 2003. Od roku 1992 organizuje pravidelně každé dva roky Ostravské traumatologické dny s mezinárodní účastí.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. je autorem 3 monografií, 59 původních článků, 244 publikací (s 80 citacemi) ,3 patentů a nespočtu přednášek doma i v zahraničí.

Doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc. navázal na vizi doc. MUDr. Kamila Typovského, CSc. “Návrh nové koncepce chirurgie“, který připouští ve větších městech a průmyslových střediscích s vysokou úrazovostí zřizovat specializovaná traumatologická pracoviště v nichž se má soustředit péče o poraněné od reanimace až po rehabilitaci. Předpokladem je tedy ústav s týmem odborníků, kteří by pracovali „pod jednou střechou“ v zájmu co nejlepší péče o poraněné. Protože neexistuje již žádný „všeznalec“ v chirurgii, bude v tomto středisku základním principem kolektivní týmová spolupráce“. Doc. MUDr. L. Plevovi, CSc. se podařilo vybudovat jedno z největších center traumatologické péče se všemi svými atributy od personálního obsazení kmenového oddělení s jednotlivými specializacemi přes materiální vybavení s nelehkým finančním zajištěním až po mezioborovou spolupráci na „domácí půdě“ až k vybudování urgentního příjmu pro závažná traumata. Je neúnavný organizátor, Patří mu obrovská zásluha za vybudování oboru traumatologie v České republice a sítě traumatologických center.

Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. má ve své vědecké dráze dvě dominantní témata zevní fixace a polytrauma. Své zkušenosti ze stáže u profesora Kaplunova uplatnil při vývoji kompresně distrakčního aparátu, včetně několika patentů, zhotovení zevního fixátoru na nohu nesoucí vše říkající název „Poldík“. Je úspěšným řešitelem několika státních výzkumných úkolů Mzd ČSR s tématikou zevní fixace. A tak jak se mu podařilo zpopularizoval zevní fixaci v České a Slovenské republice, tak se mu podařilo zavést zásady diagnostiky a léčby kompartment syndromu v rámci ošetřování polytraumatu. V posledních letech se stejnou intenzitou se snaží prosadit zásady ošetřování polytraumat v rámci postupu „damage control“ v úrazové chirurgii.


Doc. MUDr. L. Pleva, CSc. má dva syny, kteří mu jistě dělají radost, neboť pokračují v jeho cestě stali se lékaři. S manželkou Štěpánkou pomáhá při výchově a péči o pět vnuků. Docent Pleva má jasnou životní i profesní koncepci. Pokud bychom jej chtěli charakterizovat povahově, pak můžeme říct, že má výrazný smysl pro legraci, je hravý, má obrovskou kreativitu a spontánnost, je plný nápadů. Svým přístupem v práci vytvořil takovou druhou rodinu, kde platí i pro osobní život kdyby bylo zle „taťka“ pomůže.

Na závěr mi dovolte použít slova prof. MUDr. Jaroslava Mayzlíka, CSc. “docent Pleva je nepřekonatelný a neopakovatelný“.


Srdečně blahopřejeme!!!

Za tým Traumacentra FN Ostrava

Vladimír Ječmínek


Štítky
Chirurgie všeobecná Traumatologie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Úrazová chirurgie

Číslo 1

2012 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se