Imatinib (Glivec®) v léčbě nemocnýchs akcelerovanou fází chronické myeloidní leukémiea Ph pozitivní akutní lymfoblastické leukémie


Imatinib (Glivec®) in the treatment of patients withaccelerated phase of chronic myelogenous leukaemia and Ph-positive acute lymphoblasticleukaemia

Five women and one man at age of 44 to 70 with relapsed or refractory Ph-positive ALL were treatedwithin multicentre study of extended access CZSTI5710114 with imatinib (Glivec®, STI 571) at the dose600mg daily. 3 patients achieved complete and 2 partial haematologic response with median durationof 157 days. The death was caused by relapse of disease despite continuing treatment with imatinib infour of five patients who died. The patient who was treated because of relapse after allogeneic stem celltransplantation achieved molecular genetic remission. In addition, 18 men and 14 women with acceleratedphase of CML at age 18 to 72 years were treated with the same dose of imatinib. Patients werefollowed-up for 454 days in median (41–597). Haematologic response (complete in 11 (34 %) and partialin 18 (56 %) patients) was achieved in median of 28 days. In 3 (9 %) patients reinstitution of chronicphase of disease was achieved only. 23 patients were assessed for cytogenetic response – 13 (57 %)achieved major (8 of them complete) response. Imatinib at dose of 600 mg daily has lead to hematologictoxicity of 3rd and 4th grade according NCI/NIH scale in three quarters of patients that causedinterruption of therapy in 19 and reduction of dose in 18 patients. Non-haematologic toxicity was notserious and was easily managed with symptomatic therapy. Progression occurred in 9 (28 %) patientsand 10 (31 %) patients died during the follow-up. The statistic analysis has confirmed that the probability of achievement of haematologic remission together with the risk of disease progression couldbe connected with parameters associated with tumour load at the beginning of treatment – WBC,splenomegaly and presence of blasts in peripheral blood. The probability of achievement of significantcytogenetic response was significantly higher in younger patients with shorter duration of CML andwith lower initial platelet count. The probability of overall survival of patients was significantlyinfluenced by the achievement of hematologic and cytogenetic remission. At present time, imatinibrepresents the most powerful drug for conservative therapy of CML. Our experience confirms its highresponse rate also in patients with accelerated phase of CML. Efficacy of imatinib treatment has beenincreased with shorter duration and less advanced disease.

Key words:
chronic myelogenous leukaemia, acute lymphoblastic leukaemia, imatinib, Glivec, STI 571,Ph chromosome, BCR/ABL, tyrosine kinase


Autoři: E. Faber 1;  A. Hluší 1;  K. Indrák 1;  M. Jarošová 1;  M. Holzerová 1;  J. Zapletalová 2;  H. Klamová 3;  A. Vítek 3;  ....
Působiště autorů: HOK FN a LF UP Olomouc, 2Ústav biofyziky a statistiky LF UP Olomouc, 3ÚHKT Praha, . . . 1
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2003, No. 4, p. 160-165.
Kategorie: Články

Souhrn

Pět žen a jeden muž ve věku 44 až 70 let s relabující nebo refrakterní Ph pozitivní ALL bylo léčenov rámci multicentrické studie rozšířené dostupnosti CZSTI5710114 imatinibem (Glivec®, STI 571)v dávce 600 mg denně. U 3 nemocných byla dosažena kompletní a u 2 parciální hematologická odpověďs mediánem trvání 157 dní. U čtyř z pěti nemocných, kteří zemřeli, byl příčinou úmrtí relaps onemocněnípřes pokračující léčbu imatinibem. Nemocný léčený pro relaps po alogenní transplantaci krvetvornýchbuněk, dosáhl molekulárně genetické remise. Stejnou dávkou imatinibu bylo léčeno také 18mužů a 14 žen ve věku od 18 do 72 let v akcelerované fázi CML. Nemocní byli sledováni v mediánu 454dní (41–597). Hematologická odpověď (kompletní u 11 (34 %) a parciální u 18 (56 %) nemocných) byladocílena v mediánu 28 dní. U 3 (9 %) nemocných byl dosažen pouze návrat chronické fáze onemocnění.23 nemocných bylo hodnoceno z hlediska cytogenetické odpovědi – 13 (57 %) z nich dosáhlo velkou (ztoho 8 kompletní) odpověď. Imatinib v dávce 600 mg vedl u tří čtvrtin nemocných k hematologickétoxicitě 3. až 4. stupně podle škály NCI/NIH, pro kterou musela být léčba u 19 nemocných přerušenaa u 18 nemocných musela být dávka imatinibu snížena. Nehematologická toxicita nebyla závažnáa dobře reagovala na symptomatickou léčbu. K progresi došlo u 9 (28 %) nemocných a v průběhusledování zemřelo 10 (31 %) nemocných. Provedená statistická analýza potvrdila, že pravděpodobnostdosažení hematologické remise a současně riziko progrese onemocnění ovlivňují parametry souvisejícís velikostí nádorové masy při zahájení léčby – počet leukocytů, splenomegalie a přítomnost blastův periferní krvi. Pravděpodobnost dosažení významné cytogenetické odpovědi byla signifikantně vyššíu mladších nemocných s kratším trváním CML a s nižším vstupním počtem trombocytů. Dosaženíhematologické a cytogenetické odpovědi významně ovlivnilo pravděpodobnost přežití nemocných.Imatinib je v současnosti nejúčinnějším lékem pro konzervativní léčbu nemocných s CML. Naše zkušenostipotvrzují jeho vysokou účinnost i u nemocných v akcelerované fázi CML, přičemž účinnost léčbyse zvyšuje s kratším trváním a menší pokročilostí onemocnění.

Klíčová slova:
chronická myeloidní leukémie, akutní lymfoblastická leukémie, imatinib, Glivec, STI 571,Ph chromozom, BCR/ABL, tyrozinkináza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2003 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se