Antitrombotické účinky hypolipidemík (bunkové antitrombotiká?)


Antithrombotic Effects of Hypolipidaemic Agents

Hypolipidemic drugs (statins, flbrates) have signiflcant pleiotropic effects. In the present review, we discuss the current knowledge on the non-lipid related effects of statins and flbrates, with special emphasis on their potential beneflts in different diseases, such as atherosclerosis, cardiovascular diseases, stroke and other diseases. The mechanism(s) responsible for their favourable properties are also reviewed. More recently statins have shown to have pleiotropic effects, not related to lipid lowering but dependent upon the inhibition of mevalonic acid synthesis and the formation of isoprenoids (geranylgeranyl and farnesyl) which inhibit the cell multiplication, secretion metalloproteinases (MMPases) and protect the cardiovascular walls at the level of endothelium, smooth muscles cells and monocytes macrophages. A stimulating effect of statins on eNOs (nitrit oxide synthase) has been shown to protect against brain ischemia. Since 1998 the effects of statins on isoprenoids formation have been shown to have a fundamental importance in non cardiovascular diseases, such as osteoporosis, antiproliferative effects (e.g. colon center and glioma) and chronic inflammatory diseases (pulmonary flbrosis). The effects of statins and related compounds on LDL lowering and the pleiotropic effects represent now one of the most rapidly growing areas of prevention and therapy of cardiovascular and other chronic diseases. The clinical beneflts of flbrates are explained by its antiatherogenic effects, which are the result of its effects on lipid and lipoprotein metabolism, coagulation and flbrinolysis, and anti-inflammatory action at the arterial wall level. The potential effects of flbrates on coagulation and flbrinolysis have an importem bearing on occlusive arterial clinical events. Plasma flbrinogen levels may be reduced 10 - 25 % by some (not all) flbrates, and these changes do not seem to be related to changes in plasma lipids or lipoproteins. Other potential anti-atherothrombotic effects include the inhibition of inflammatory mediators involved in atherogenesis. Fibrates have been shown to decrease the production of H.-6 and IL-1, an effect probably mediated by suppression of nuclear factor-KB.

Key words:
arterial smooth muscle cell proliferation, atherosclerosis, cholesterol accumulation, endothelial function, inflammation, macrophages, migration, statins, flbrates, homocysteine, thrombosis


Autoři: M. Nosál'
Působiště autorů: I. HIinika hematológie a transfúziológie FN, LFUK a IVZ, Bratislava
Vyšlo v časopise: Transfuze Hematol. dnes,, 2002, No. 1, p. 25-29.
Kategorie: Články

Souhrn

Hypolipidemiká (statiny, flbráty) majú významné pleiotropné účinky. V prehlade pojednávame o súčasných znalostiach nelipidových účinkov statinov a flbrátov so zvláštnym dórazom na ich možné úžitky pri ateroskleróze, kardiovaskulárnych ochoreniach, pri cievnej mozgovej príhode a pri mých ochoreniach. Mechanizmus(y) zodpovedné za ich priaznivé vlastnosti sú tiež prehladne diskutované. váčšina statinov má významné pleiotropné účinky, ktoré nie sú príbuzné so znížením hladiny lipidov, ale sú závislé na inhibícii syntézy mevalonovej kyseliny a na vytvorení izoprenoidov (geranylgeranylátu a farnesylu), ktoré inhibujú bunkové množenie, sekréciu metaloproteináz (MMP-áz) a ochraňujú cievnu stenu na úrovni endotelu, hladkých svalových buniek a monocytových-makrofágov. Stimulujúci účinok statinov na ecN06 (nitrit oxide synthase, syntetáza oxidu dusnatého) ukazuje, že móžu chránit mozog pred ischémiou. Účinky statinov móžu mat podstatnú dóležitost u ne-kardiovaskulárnych chorób, ako u osteoporózy (formácia osteoklastu a rezorpcia kosti), antiproliferatívny účinok na niektoré nádory (napr. karcinóm hrnbého čreva, gliom) a chronických zápalových ochorení (plúcna fibróza). Účinky statinov a príbuzných zlúčenín na zníženie LDL a pleiotropné účinky predstavujú jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí prevencie a liečby kardiovaskulárnych a mých chronických ochorení. HIinické užitky flbrátov sú vysvetlované antiaterogénnymi účinkami, ktoré sú výsledkom pósobenia na lipidový a lipoproteinový metabolizmus, koaguláciu, flbrinolýzu a protizápalové pósobenie na úrovni arteriálnej steny. Možné účinky flbrátov na koaguláciu a flbrinolýzu majú význam pri okluzívnych arteriálnych chorobách. Niektoré flbráty (nie všetky) móžu znižovat hladinu plazmatického flbrinogénu o 10 - 25 %. Tento zmeny sú pozorované nezávisle na zmenách plazmatických lipidov a lipoproteinov. Iné možné proti-aterotrombotické účinky zahrňujú inhibíciu zápalových mediátorov pri aterogenéze. Fibráty móžu znížit produkciu interleukinu-6 a interleukinu-1 (IL-6, IL-1). Tento efekt je pravdepodobne sprostredkovaný supresiou NF-KB (nuclear factor, jadrový faktor).

Klíčová slova:
proliferácia hladkých svalových buniek artérie, ateroskleróze, nahromadenie cholesterolu, endotelová funkcia, zápal, makrofágy, statiny, flbráty, homocystein, trombóza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Hematologie a transfuzní lékařství Interní lékařství Onkologie

Článek vyšel v časopise

Transfuze a hematologie dnes


2002 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní snižování hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?

Následná péče po prodělaném covid-19
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se