Doc. MUDr. František Longauer, CSc. - in memoriam


Vyšlo v časopise: Soud Lék., 59, 2014, No. 3, p. 33
Kategorie: Osobní sdělení

Dňa 23. 2. 2014 vo veku 73 rokov nás navždy opustil doc. MUDr. František Longauer, CSc., bývalý prednosta Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ Lekárskej fakulty v Košiciach a významná osobnosť slovenského a európskeho súdneho lekárstva.


Doc. MUDr. František Longauer, CSc. sa narodil 5. 12. 1940 v maďarskom Debrecíne. Odbor všeobecné lekárstvo študoval na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach, štúdium ukončil promóciou v roku 1963. Od augusta uvedeného roku pracoval ako cirkulujúci lekár v odbore chirurgia a vnútorné lekárstvo, a následne ako sekundárny lekár na Oddelení patológie Fakultnej nemocnice v Košiciach. Od septembra 1964 bol asistentom na Ústave patológie Lekárskej fakulty, v roku 1981 úspešne obhájil kandidátsku dizertačnú prácu týkajúcu sa histochemickej štúdie enzýmov v nádoroch prsníka. V priebehu svojho pôsobenia získal špecializácie v odbore patológia a súdne lekárstvo a v roku 1989 bol vymenovaný za docenta. Od roku 1990 pôsobil vo funkcii prednostu Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty v Košiciach. Túto funkciu zastával do roku 2006. V tomto období pôsobil aj ako krajský odborník MZ SR pre súdne lekárstvo. Veľkým prínosom pre Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach, ako aj celú Univerzitu bolo jeho pôsobenie vo funkcii prorektora pre zahraničné styky v rokoch 1991 až 1994 a následne vo funkcii dekana uvedenej fakulty v rokoch 1994 až 1997. Jeho odborné, pedagogické, vedecko-výskumné a organizačné schopnosti boli mimoriadne rozsiahle. Viedol prednášky a semináre zo súdneho lekárstva, medicínskeho práva a lekárskej etiky na Lekárskej a Právnickej fakulte UPJŠ, podieľal sa na výučbe forenznej antropológie na Prírodovedeckej fakulte a na výučbe súdneho lekárstva na Strednej odbornej škole Policajného zboru SR v Košiciach. Docent Longauer bol riešiteľom a spoluriešiteľom viacerých vedecko-výskumných grantových projektov Ministerstva školstva SR, v spolupráci s Univerzitou v Szegede (Maďarsko) bol spoluriešiteľom Multicentrickej európskej štúdie týkajúcej sa drogovej problematiky. Aktívne vystupoval na odborných fórach na Slovensku a v zahraničí. Je autorom 135-tich vedeckých a odborných prác, ktoré boli 126 krát citované najmä v zahraničných odborných časopisoch.

Docent Longauer sa významnou mierou pričinil o rozvoj súdneho lekárstva na Slovensku. Bol členom viacerých slovenských a európskych medicínskych odborných spoločností. V rokoch 2002 až 2006 bol predsedom výboru Slovenskej súdnolekárskej spoločnosti. Počas svojej praxe sa v nemalej miere podieľal aj na predatestačnej príprave lekárov a na výchove doktorandov. Jeho práca bola ocenená viacerými vyznamenaniami vrátane Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti a Zlatej medaily Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Docent Longauer bol veľkým vzorom a príkladom mimoriadnych odborných vedomostí, profesijných zručností a osobnej zodpovednosti. Odchodom docenta Longauera stráca odborná verejnosť nielen poprednú osobnosť forenznej medicíny, ale aj človeka vysokých morálnych a etických kvalít.

Svojim dielom, zásadami a názormi doc. MUDr. František Longauer, CSc. postavil pevný základ a trvalé hodnoty pre ďalšie generácie súdnych lekárov. Budeme si ho pripomínať s úctou a vďakou. Česť jeho pamiatke.

Kolektív Ústavu súdneho lekárstva UPJŠ LF

a Súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska ÚDZS v Košiciach

Adresa korešpondujúceho autora:

MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Ústav súdneho lekárstva UPJŠ LF

Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice

tel.: +421 55 234 3448

e-mail: silvia.iannaccone@gmail.com

 


Štítky
Patologie Soudní lékařství Toxikologie

Článek vyšel v časopise

Soudní lékařství

Číslo 3

2014 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Chronická tromboembolická plicní hypertenze
nový kurz
Autoři: MUDr. David Ambrož

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Jak lze diagnostikovat mnohočetný myelom v praxi praktického lékaře?
Autoři: MUDr. Jan Straub

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: as. MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.