Téma chronického subdurálneho hematómu v článkoch českých a slovenských autorov


Autoři: R. Opšenák;  B. Kolarovszki;  M. Hanko;  P. Snopko
Působiště autorů: Neurochirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty a Univerzitnej nemocnice Martin, Univerzita Komenského v Bratislave
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2020, roč. 99, č. 1, s. 51-52.
Kategorie: Zpráva

Vážená redakcia, v poslednom období bolo publikovaných mimoriadne veľa odborných článkov českých a slovenských autorov, ktoré sa zaoberajú problematikou chronického subdurálneho hematómu (CHSH). Napriek tomu, že liečba CHSH patrí medzi rutinné operačné výkony, javí sa uvedená problematika veľmi atraktívnou pre publikujúcich neurochirurgov a tiež pre lekárov iných odborov. Preto sme sa pokúsili vytvoriť prehľad článkov českých a slovenských autorov, ktoré sa venujú uvedenej problematike. Pojem „chronický subdurálny hematóm“ je síce v literatúre zaužívaný, avšak presnejším označením celej skupiny neakútnych subdurálnych kolekcií verifikovaných grafickými vyšetreniami je pojem „neakútne subdurálne hematómy“. CHSH v užšom slova zmysle predstavuje len podskupinu neakútnych subdurálnych hematómov.

Prehľad článkov českých a slovenských autorov z obdobia od roku 1964 až doteraz znázorňuje tabuľka (Tab. 1). Do prehľadu boli zaradené iba články publikované v časopisoch, monografie a kapitoly vydaných kníh boli z prehľadu exkludované. Aktuálne poznatky o CHSH samozrejme najviac reflektujú práce z posledného obdobia. S obdivom a úctou však musíme pozerať aj na práce, ktoré vznikli pred rokom 1990. Autori uvedených prác nemali totiž k dispozícii informačnú databázu internetu. Prehľadové práce predstavujú syntézu aktuálnych poznatkov z daného obdobia o uvedenej nozologickej jednotke a čitateľom umožňujú zorientovať sa v danej problematike. Z posledných rokov sú to hlavne prehľadové práce Stejskala et al. z roku 2019 a autorov Majovského a Netuku z roku 2018 [1,2]. V roku 2003 publikoval prehľadový článok o CHSH Málek [3]. Veľmi prínosné sú práce, ktoré sa zaoberajú operačnou technikou evakuácie CHSDH. Z roku 2019 je to práca autorov Majovský et al., ktorí navrhujú novú techniku irigácie subdurálneho priestoru, ktorá minimalizuje výskyt postevakuačného pneumocefalu ako rizikového faktoru recidívy CHSH [4]. Prínosnými sú tiež práce, ktoré referujú možnosť evakuácie CHSH pomocou rigidného alebo flexibilného endoskopu [5,6]. Početne sú v prehľade zastúpené kazuistiky neobvyklých klinických a grafických nálezov, zaujímavá je najmä raritná diagnóza osifikovaného alebo kalcifikovaného CHSH [7,8]. Najväčší prínos predstavujú vedecko-objaviteľské štúdie s konkrétnymi závermi. Autori Stejskal et al. v retrospektívnej štúdii z roku 2019 referujú, že irigácia subdurálneho priestoru nemá významný vplyv na výsledky chirurgickej liečby CHSH [9]. Hrabovský et al. v štúdii z roku 2014 zistili, že užívanie antikoagulancií a antiagregancií pred evakuáciou CHSH po adekvátnej predoperačnej príprave nemá významný vplyv na incidenciu komplikácií a recidívy [10]. Autori Opšenák et al. v štúdii z roku 2019 verifikujú rizikové faktory chirurgickej liečby neakútnych subdurálnych hematómov – užívanie antitrombotík a evakuácia cez kraniotómiu. Evakuácia neakútnych subdurálnych hematómov cez kraniotómiu však podmieňuje signifikantne nižšiu incidenciu ich recidívy [11].

Tab. 1. Prehľad článkov českých a slovenských autorov s tématikou CHSH
Prehľad článkov českých a slovenských autorov s tématikou CHSH
Skratky: RS – retrospektívna štúdia, PS – prospektívna štúdia, K- kazuistiky, R- prehľadový článok, ČR – Česká republika, SR – Slovenská republika

Z úcty ku všetkým autorom, ktorí robia výskum popri náročnej práci lekára, všetky publikácie citujeme. Pokiaľ sme niektoré práce neúmyselne neuviedli, očakávame reakciu ich autorov.

MUDr. René Opšenák, Ph.D.

Neurochirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty

a Univerzitnej nemocnice Martin,

Univerzita Komenského v Bratislave

e-mail: opsenak@gmail.com


Zdroje
 1. Stejskal P, Vaverka M, Hrabálek L, et al. Chronický subdurální hematom. Cesk Slov Neurol N. 2019;82(1):25−29
 2. Májovský M, Netuka D. Chronický subdurální hematom – přehled. Rozhl Chir. 2018;97(6):253−257.
 3. Málek V. Chronický subdurální hematom. Neurol praxi 2003;6:307−311.
 4. Majovsky M, Netuka D, Benes V, et al. Burr-hole evacuation of chronic subdural hematoma: Biophysically and evidence-based technique improvement. J Neurosci Rural Pract. 2019;10(1):113−118. doi: 10.4103/jnrp.jnrp_167_18.
 5. Majovsky M, Masopust V, Netuka D, et al. Flexible endoscope-assisted evacuation of chronic subdural hematomas. Acta Neurochir. (Wien). 2016; 158(10):1987−1992. doi: 10.1007/s00701-016-2902-5.
 6. Masopust V, Netuka D, Hackel M. Chronic subdural haematoma treatment with a rigid endoscope. Minim Invasive Neurosurg. 2003;46(6):374−379.
 7. Snopko P, Kolarovszki B, Opsenak R, et al. Chronic calcified subdural hematoma - case report of a rare diagnosis. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub. 2019 Sep 26. doi: 10.5507/bp.2019.041. [Epub ahead of print]
 8. Smrčka V. Případ osifikovaného subdurálního hematomu. Cesk Slov Neurol N. 1993;56/89(2):69−70.
 9. Stejskal P, Vaverka M, Hrabálek L, et al. Je nutné při operační léčbě chronického subdurálního hematomu trepanací a drenáží provádět i výplach hematomu? Cesk Slov Neurol N. 2019;82(4):448451.
 10. Hrabovský D, Chrastina J, Feitová V, et al. Vztah antikoagulační a antigregační terapie u nemocných s chronickým subdurálním hematomem k závažnosti předoperačního stavu a výsledku chirurgické léčby. Rozhl Chir. 2014;93(11):536−544.
 11. Opsenak R, Hanko M, Snopko P, et al. Factors influencing the results of surgical therapy of non-acute subdural haematomas. Eur J Trauma Emerg Surg. 2019 [Epub ahead of print]. doi: org/10.1007/s00068-019-01258-3.
 12. Hrabovský D, Jančálek R, Hermanová M, et al. Chronický subdurální hematom při pokročilém nádorovém onemocnění. Neurol praxi 2016;(2):123−127.
 13. Hana V, Kosak M, Masopust V et al. Hypothalamo-pituitary dysfunction in patients with chronic subdural hematoma. Physiol Res. 2012;61(2):161−167.
 14. Kaiser R, Houšťava L, Mencl L, et al. Organizovaný chronický subdurální hematom – kazuistiky. Cesk Slov Neurol N. 2011;74/107(3):353−356.
 15. Kaiser R, Douda L, Waldauf P et al. Zkušenosti s evakuací chronického subdurálního hematomu z návrtu kalvy. Cesk Slov Neurol N. 2011;74/107(5):556−559.
 16. Beneš J, Schröder R. Léčba chronického subdurálního hematomu uzavřeným drenážním systémem. Rozhl Chir. 1999;78(4):158−162.
 17. Kaniansky M, Bielik E, Gajdoš R. Liečba chronických subdurálnych hematómov. Chir Sprav. 1998;2(3):9−14.
 18. Džubera A, Matejčík V. Aspekty neuro­chirurgickej liečby chronických subdu­rálnych hematómov. Zdrav Nov. 1997;2/46(15):11.
 19. Vaverka M, Kala M. Zkušenosti s léčbou chronického subdurálního hematomu dospělých. Cesk Slov Neurol N. 1993;56/89(4):155−159.
 20. Häckel M, Beneš V Jr. Diagnostika a léčba chronického subdurálního hematomu. Rozhl Chir. 1993;72(3):118-123.
 21. Koranda I. Oboustranný chronický subdurální hematom s obrnou 6. mozkového nervu. Prakt Lek. 1986;66(1):19−21.
 22. Choc M, Mraček Z. Chronický subdurální hematom. Plzen Lek Sbor Suppl. 1983;(46):37−40.
 23. Špalek P, Mihale J. Chronický subdurálny hematóm prejavujúci sa tranzitornými ischemickými atakami. Cesk Slov Neurol N. 1983;46(79)(4):241−242.
 24. Roth M, Krkoška J. Pozorování neobvykle vleklého subdurálního hygromu. Ceskoslov Radiol. 1982;36(6):393−396.
 25. Brozmanová M, Vajda P, Szabová I, et al. Skúsenosti z 15-ročného sledovania detí so subdurálnym hygrómom. Cesk Slov Neurol N. 1981;44(77)(6):363−368.
 26. Baš H. Problematika chronických subdurálních hematomů. Prakt Lek. 1978;58(2):58−59.
 27. Kostka Vl, Drahozal H. Méně obvyklý případ sarkomatózy tvrdé pleny vytvářející obraz subdurálního hydromu. Cesk Slov Neurol N.  1973;36(69)(1):43−46.
 28. Mraček Z, Fišarová M, Schwarzkopfová E. Problematika subdurálních hydromů u kojenců. Ceskoslov Neurol. 1968;31(5):328−330.
 29. Ulč M, Ambler Z, Ledinský Q. Recidivující juvenilní chronický subdurální hematom. Ceskoslov Neurol. 1967;30(3):212−215.
 30. Šťovíček Z, Rejha J, Cihlář V. Poznámky k diagnostice chronických subdurálních hematomů u kojenců a batolat. Rozhl Chir. 1964;43(9):597−601.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×