Využití metod nukleární medicíny v operační léčbě degenerativního postižení bederní páteře


Use of nuclear medicine methods in surgical treatment of lumbar spine degeneration

Introduction: Chronic back pain (CBP) is a very common symptom. Multiple modalities are used in its evaluation. However, according to current evidence, none of them can be used with certainty to predict the success of fusion surgery. Given the growing experience with bone tissue examination using the methods of nuclear medicine, we have used this possibility in patients with CBP without disc herniation, degenerative spinal stenosis or instability.

Case reports: We present case reports of 11 patients who underwent lumbar fusion (during two years period) for degenerative disc disease or facet arthropathy with adequate activity on PET or SPECT/CT examination. Rolland-Morris Questionnaire (RMQ), Oswestry Disability Index (ODI), and Visual Analogue Scale (VAS) were filled out pre-operatively and 24 months after surgery.

Results: Six patients after one-level stabilization for active osteochondrosis and one for active facet arthropathy improved on average by 82% (64–92%) in RMQ, by 72% (48–100%) in ODI and 75% (55–100%) in VAS. Results in cases after multilevel stabilizations were slightly worse, but still very significant in most parameters. Only one patient with the most severe morphological and clinical findings did not benefit from surgery.

Conclusion: In 10 out of 11 patients, the lower back pain and quality of life improved significantly after lumbar fusion performed in levels diagnosed by PET or SPECT/CT. These methods certainly have their place in the evaluation of CBP, especially in the case of unclear findings or multiple degenerative changes.

Keywords:

Modic changes – back pain – SPECT/CT – spinal fusion


Autoři: R. Kaiser;  P. Vaněk;  K. Saur
Působiště autorů: Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice, Praha
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2020, roč. 99, č. 1, s. 46-50.
Kategorie: Kazuistika
doi: 10.33699/PIS.2020.99.1.46–50

Souhrn

Úvod: Chronická bolest zad (ChBZ) je velmi častým symptomem. V její diagnostice se uplatňuje několik modalit. Dle současné evidence však nelze žádnou z nich s jistotou využít k predikci úspěšnosti operačního řešení. Vzhledem k narůstajícím zkušenostem s vyšetřením kostní tkáně pomocí metod nukleární medicíny jsme tuto možnost využili u pacientů s ChBZ bez nálezu výhřezu disku, degenerativní stenózy či instability bederní páteře.

Kazuistiky: Jde o soubor kazuistik 11 pacientů operovaných během dvou let pro ChBZ nereagující na dlouhodobou konzervativní léčbu, kteří podstoupili fúzní výkon pro osteochondrózu či facetovou artropatii s odpovídající zvýšenou aktivitou na PET či SPECT/CT vyšetření. K verifikaci obtíží byly předoperačně a 24 měsíců po výkonu vyplněny dotazníky Rolland-Morris Questionnaire (RMQ), Oswestry Disability Index (ODI) a maximální pociťovaná bolest dle Visual Analogue Scale (VAS).

Výsledky: U šesti pacientů po jednoetážové stabilizaci pro aktivní osteochondrózu a jednoho pro aktivní facetovou artropatii došlo ke zlepšení průměrně o 82 % (64–92 %) v RMQ, o 72 % (48–100 %) v ODI a o 75 % (55–100 %) ve VAS. U víceetážových stabilizací byly výsledky o něco horší, stále však velmi výrazné ve většině parametrů. Pouze jediná pacientka s nejtěžším morfologickým i klinickým nálezem z operace neprofitovala.

Závěr: U 10 z 11 pacientů došlo k výraznému zmírnění obtíží a zlepšení kvality života po stabilizačním výkonu provedeném na základě diagnostiky aktivního procesu pomocí PET či SPECT/CT. Tyto metody tak jistě mají své místo ve vyšetřovacím procesu lumbalgií zejména při nejasných či vícečetných nálezech degenerativních změn.

Klíčová slova:

Modicovy změny – bolest zad – SPECT/CT – páteřní fúze

Úvod

Chronická bolest zad (ChBZ) je velmi častým klinickým problémem. Dominantní příčinou jsou degenerativní změny, zatímco specifické příčiny jako tumor, trauma či zánětlivé afekce tvoří minimum případů. Bolest zad může být doprovázejícím symptomem výhřezu bederní ploténky či stenózy páteřního kanálu a je typickým příznakem spondylolistézy, tj. skluzu obratle [1]. V diagnostice hraje klíčovou roli vyšetření magnetickou rezonancí (MR), které detailně zobrazí stav měkkých struktur, obratlových těl (Modicovy změny, MZ) či známky facetové artropatie. Na druhou stranu prokáže i množství klinicky němých nálezů. V případě vyloučení stenózy, spondylolistézy či hernie disku bývá za generátor bolesti nejčastěji považována degenerativně změněná meziobratlová ploténka (degenerative disc disease – DDD) či facetová osteoartritida. Problémem však je, že obě entity jsou velmi časté i v běžné populaci bez algického korelátu a v literatuře stále panuje kontroverze ohledně jejich role v genezi ChBZ [2]. Takto stanovená diagnóza per exclusionem může být za určitých okolností obhajitelná u jednoetážového postižení. Velmi problematicky je však stanovitelná u vícečetných nálezů, které jsou zejména u starší populace relativně běžným nálezem.

Symptomatická DDD se typicky projevuje krutými lumbalgiemi s blokádami při pohybu. Bolest je postupně i klidová, často bez úlevové polohy. Pro facetový syndrom jsou taktéž typické bolesti beder, které mohou být doprovázeny uni, či bilaterální iritací hýždí, třísel nebo stehen. Bolest se exacerbuje extenzí páteře, delším stojem, sedem, psychosociálním stresem či zvýšenou fyzickou aktivitou [3].

Ze souhrnu literatury vyplývá, že jak běžně používané zobrazovací metody, tak invazivní výkony (diskografie, diskoblok, facetová blokáda) nelze využít k selekci pacientů s ChBZ, kteří by jistě profitovali z fúzního výkonu [4]. Vzhledem k narůstající evidenci o možnostech metod nukleární medicíny v diagnostice degenerativních procesů páteře [2] jsme se rozhodli využít jejích možností u pacientů, u kterých nebylo možno z MR obrazu rozhodnout o dominantním zdroji bolesti. Lze využít jak PET (pozitronová emisní tomografie), tak SPECT (jednofotonová emisní tomografie) vyšetření.

Cílem práce je zhodnocení souboru pacientů, u kterých byla provedena stabilizační operace bederní páteře pro pozitivní nález na PET/CT či SPECT/CT.

Kazuistiky

Bylo zhodnoceno 11 pacientů operovaných v letech 2015–2016. Jednalo se o pacienty s ChBZ trvající minimálně 6 měsíců nereagující na konzervativní neurologickou a rehabilitační léčbu, u kterých bylo v rámci komplexní diagnostiky příčiny lumbalgií kromě MR vyšetření (provedené na spádovém radiodiagnostickém pracovišti) a dynamických RTG snímků (doplněných při ambulantním vyšetření na Radiodiagnostickém odd. ÚVN Praha, bez známek instability [5] ve všech případech) provedeno i vyšetření pomocí metody nukleární medicíny (NaF-PET, Oddělení nukleární medicíny, Nemocnice Na Homolce, Praha či 99mTc-HDP-SPECT/CT, Nukleární medicína – Prague Medical Care Department, ÚVN Praha). V případě nálezu aktivity v oblasti meziobratlových plotének či facetových kloubů byl proveden stabilizační výkon postižených segmentů. Pacienti předoperačně vyplnili české verze dotazníků Rolland-Morris Questionnaire (RMQ) a Oswestry Disability Index (ODI v2.1a) a byla u nich stanovena maximální pociťovaná bolest dle Visual Analog Scale (VAS).

Operační technika

Stabilizační operace byla provedena metodou TLIF (transforaminal lumbar interbody fusion) [6]. Operace probíhaly v poloze na břiše, řez byl veden ve střední čáře nad postiženou oblastí bederní páteře. Po skeletizaci zadních elementů patřičných obratlů (lamin a facetových kloubů) byly za pomoci RTG implantovány transpedikulární šrouby. Po mediální facetektomii byla za chránění durálního vaku a přilehlého kořene provedena diskektomie. Po vložení kostních štěpů byla implantována meziobratlová klec náležité velikosti. Po vložení tyčí a kompresi prostoru byly šrouby zajištěny matkami. Kontrolní snímek byl proveden první po­operační den, následně byla umožněna vertikalizace do sedu i stoje a rehabilitace. Pacienti byli propuštěni do domácí péče během 5–7 dní.

Finální zhodnocení

Definitivní zhodnocení proběhlo 2 roky od výkonu. Pacienti podstoupili závěrečné RTG vyšetření, kontrolní SPECT/CT vyšetření bederní páteře a vyplnili dotazníky RMQ, ODI a VAS. Zlepšení skóre mezi předoperačním a závěrečným hodnocením v jednotlivých dotaznících (v procentech) bylo počítáno dle standardizované metodiky [7].

Výsledky

Skupina je heterogenní z hlediska rozsahu a tíže postižení. Šest pacientů bylo vyšetřeno pomocí PET/CT (Obr. 1), zbylých pět pomocí SPECT/CT (Obr. 2). Detaily zobrazuje Tab. 1.

Pacient č. 4 po předchozí dekompresi L4/5 s těžkými degenerativními změnami celé bederní páteře, dominantně v L2-5,
s mírnou degenerativní skoliózou a s Modicovými změnami dominantně typu 2, ale v okrajích smíšeného typu 1/2 na T1
vážených (A) a T2 vážených (B) MR obrazech. PET/CT vyšetření ukazuje zvýšenou aktivitu v prostoru L3/4 vlevo a L4/5 vpravo
(C nahoře) a ve facetových kloubech L4/5 vlevo a L3–5 vpravo (C dole); kontrolní SPECT/CT vyšetření 2 roky po stabilizaci metodou
TLIF L3–5 s negativním nálezem (D), RTG ukazuje dobré postavení instrumentária (E).<br>
Fig. 1. Patient No. 4 after previous L4/5 decompression with severe degenerative changes in the entire lumbar spine, predominantly
in L2–5, with mild degenerative scoliosis and with Modic changes – mainly Type 2, but mixed Type 1/2 at the edges on
T1-weighted (A) and T2-weighted (B) images. PET/CT examination shows increased activity in L3/4 left and L4/5 right (C top)
and L4/5 left and L3–5 right (C bottom); control SPECT/CT examination 2 years after TLIF stabilization, L3-5 with negative
finding (D); X-ray shows good position of instrumentation (E).
Obr. 1. Pacient č. 4 po předchozí dekompresi L4/5 s těžkými degenerativními změnami celé bederní páteře, dominantně v L2-5, s mírnou degenerativní skoliózou a s Modicovými změnami dominantně typu 2, ale v okrajích smíšeného typu 1/2 na T1 vážených (A) a T2 vážených (B) MR obrazech. PET/CT vyšetření ukazuje zvýšenou aktivitu v prostoru L3/4 vlevo a L4/5 vpravo (C nahoře) a ve facetových kloubech L4/5 vlevo a L3–5 vpravo (C dole); kontrolní SPECT/CT vyšetření 2 roky po stabilizaci metodou TLIF L3–5 s negativním nálezem (D), RTG ukazuje dobré postavení instrumentária (E).
Fig. 1. Patient No. 4 after previous L4/5 decompression with severe degenerative changes in the entire lumbar spine, predominantly in L2–5, with mild degenerative scoliosis and with Modic changes – mainly Type 2, but mixed Type 1/2 at the edges on T1-weighted (A) and T2-weighted (B) images. PET/CT examination shows increased activity in L3/4 left and L4/5 right (C top) and L4/5 left and L3–5 right (C bottom); control SPECT/CT examination 2 years after TLIF stabilization, L3-5 with negative finding (D); X-ray shows good position of instrumentation (E).

Tab. 1. Soubor operovaných pacientů
Tab. 1. Group of operated patients
Soubor operovaných pacientů<br>
Tab. 1. Group of operated patients
Vysvětlivky: MR disk – Modicovy změny (MZ) typu 1 nebo 2 patrné na vyšetření magnetickou rezonancí, NM disk / facety – nález aktivní oblasti v oblasti intervertebrálního disku nebo facetového kloubu na vyšetření pomocí metody nukleární medicíny (PET či SPECT). MD – mikrodiskektomie, FBSS – failed back surgery syndrome. RMQ – Rolland-Morris Questionnaire, ODI – Oswestry Disability Index, VAS – Visual Analogue Scale – hodnoty předoperační/ 24 měsíců po operaci. MR disc – Type 1 or 2 Modic changes (MZ) evident on magnetic resonance imaging, NM disc / facets – increased activity in the intervertebral disc or facet joint in nuclear medicine examination (PET or SPECT). MD – microdiscectomy, FBSS – failed back surgery syndrome. RMQ – Rolland-Morris Questionnaire, ODI – Oswestry Disability Index, VAS – Visual Analogue Scale – 24 months after surgery.

Pacient č. 7 s mírnou degenerací disků L3-5 a těžkou degenerací L5/S1 s Modicovými změnami typu 1 na MR v T1
vážených (A) a T2 vážených (B) obrazech. SPECT/CT vyšetření ukazuje zvýšenou aktivitu v prostoru L5/S1 (C). Kontrolní SPECT/
CT vyšetření 2 roky po stabilizaci L5/S1 s negativním nálezem (D), RTG ukazuje dobré postavení instrumentária (E)<br>
Fig. 2. Patient No. 7 with slight L3-5 degeneration and severe L5/S1 degeneration with Modic Type 1 changes on MRI on
T1-weighted (A) and T2-weighted (B) images. SPECT/CT examination shows increased activity in the L5/S1 level (C). Control
SPECT/CT scan 2 years after L5/S1 stabilization with negative finding (D); X-ray shows good position of instrumentation (E).
Obr. 2. Pacient č. 7 s mírnou degenerací disků L3-5 a těžkou degenerací L5/S1 s Modicovými změnami typu 1 na MR v T1 vážených (A) a T2 vážených (B) obrazech. SPECT/CT vyšetření ukazuje zvýšenou aktivitu v prostoru L5/S1 (C). Kontrolní SPECT/ CT vyšetření 2 roky po stabilizaci L5/S1 s negativním nálezem (D), RTG ukazuje dobré postavení instrumentária (E)
Fig. 2. Patient No. 7 with slight L3-5 degeneration and severe L5/S1 degeneration with Modic Type 1 changes on MRI on T1-weighted (A) and T2-weighted (B) images. SPECT/CT examination shows increased activity in the L5/S1 level (C). Control SPECT/CT scan 2 years after L5/S1 stabilization with negative finding (D); X-ray shows good position of instrumentation (E).

Šest pacientů (č. 2–3,7,9–11) podstoupilo jednoetážovou stabilizaci pro aktivní osteochondrózu na PET či SPECT vyšetření s MZ v jednom prostoru, jeden pacient (č. 1) pro aktivní facetovou artropatii. Ve všech případech došlo ke zmírnění bolestí s průměrným zlepšením v RMQ o 82 % (64–92 %), v ODI o 72 % (48–100 %) a VAS o 75 % (55–100 %). Pacient č. 8 podstoupil fúzi L2/3 pro sycení v daném prostoru, na MR byl však obraz rozsáhlých MZ L1–4 a degenerativní skoliózy. Zlepšení bylo zhruba poloviční. Výrazného zlepšení bylo dosaženo u pacienta č. 6 s aktivní facetovou artropatií v prostorech L3–5 (70 % v RMQ a VAS, 52 % v ODI), naopak u pacienta č. 4 s nálezem sycení nejen v obratlových tělech, ale i facetách L3–5 a po předchozí dekompresi v L4/5 byl efekt horší (zhruba 40 % v RMQ i ODI, ale 70 % ve VAS). Poslední pacientka č. 5 s těžkým degenerativním postižením rozsáhlého úseku bederní páteře (degenerativní skolióza, aktivní osteochondróza a facetová artropatie L3–S1, po třech předchozích operacích a v dlouhodobé péči ambulance bolesti) z operace neprofitovala, naopak u ní došlo po výkonu k mírnému zhoršení obtíží.

U všech pacientů nebyly na kontrolním SPECT/CT vyšetření provedeném 2 roky od výkonu nalezeny žádné známky aktivity v oblasti lumbosakrální páteře.

Diskuze

Na základě současné evidence je možné zvážit fúzi pro lumbalgie bez stenózy či spondylolistézy u refrakterního algického syndromu při degenerativně změněné meziobratlové ploténce v jedné až dvou úrovních [8]. Toto doporučení je založeno na výsledcích jediné randomizované studie Fritzella et al. publikované roku 2001 čítající 289 pacientů [9]. Lumbální fúze vedla k průměrnému snížení bolesti o 33 % (7 % u konzervativně léčených), snížení ODI o 25 % (vs. 6 %) a k návratu do zaměstnání ve 36 % (vs. 13 %). Jejím zásadním nedostatkem je však absence standardizované verifikace zdroje bolesti. Randomizováni byli totiž všichni pacienti, u nichž byl jako generátor bolesti zvažován prostor L4/5 či L5/S1 na základě anamnézy, vyšetření a radiologických známek, které ale nebyly detailněji upřesněny. Review literatury z roku 2013 končí závěrem, že nebylo možno nalézt žádnou skupinu pacientů s ChBZ, u kterých je efekt spinální fúze predikovatelný. Nebyl nalezen žádný test pro selekci pacientů v klinické praxi [4]. Lze tedy říci, že nemáme žádnou evidenci či klinický návod, jaký pacient s ChBZ bez nálezu výhřezu ploténky, stenózy či spondylolistézy by mohl profitovat z operačního řešení.

Incidence MZ je 6 % u běžné populace a 46 % u pacientů s ChBZ [10]. MZ typu 1 představují edém kostní dřeně obratle. Typ 2 reprezentuje tukovou přestavbu původně červené kostní dřeně a typ 3 subchondrální sklerózu. I přes dlouholetý výzkum zůstává jejich etio­patogeneze nejasná. Nižší stadia mohou přecházet do forem vyšších, což potvrzuje i nález smíšených nálezů MZ 1/2 a 2/3 [2]. Ačkoli byla prokázána vysoká korelace MZ typu 1 s dobrým efektem fúze daného prostoru a špatný výsledek při fúzi prostoru s MZ typu 2, na základě dostupných dat nelze jednoznačně prokázat vztah MZ k diskogenní ChBZ [11].

Nukleární zobrazovací metody (PET či SPECT) umožňují funkční zobrazení tkáně s detekcí mikrokalcifikací při zvýšené osteoblastické aktivitě, která může reflektovat oblasti mechanického stresu či degenerativních změn [12]. Kombinované metody (SPECT/CT nebo PET/CT) umožňují zlepšení prostorového zobrazení pozitivního nálezu [12]. Byla prokázána vysoká senzitivita i specificita těchto metod při diagnostice facetového syndromu [13]. Podobně Russo et al. prokázali zvýšenou metabolickou aktivitu na SPECT/CT u 96 % MZ typu 1,56 % MZ typu 2 a 78 % MZ typu 3 [2]. Klinický význam těchto nálezů je však nejasný. Doposud totiž nebyla publikována žádná práce hodnotící efekt fúze u PET či SPECT pozitivních nálezů na bederní páteři.

Vzhledem k invazivitě, riziku spondylodiscitidy a slabé literární evidenci nevyužíváme v naší praxi diskografii ani diskoblok k diagnostice bolestivého DDD. Facetovou blokádu naopak provádíme cestou ambulance bolesti běžně. Pacienti č. 1 a 4 podstoupili opakovanou blokádu facetových kloubů, vždy však jen s několikatýdenním efektem. Prvních šest pacientů z naší sestavy podstoupilo vyšetření NaF-PET/CT. Vzhledem k výrazně vyšší finanční náročnosti, celkové zátěži pro pacienta a prakticky stejné výtěžnosti u kostních lézí [14] jsme od roku 2016 začali využívat 99mTc-HDP-SPECT/CT vyšetření. U sedmi našich pacientů byla přítomna jednoetážová osteochondróza s MZ typu 1 nebo smíšeným nálezem MZ 1/2 korespondující s aktivitou na zobrazení PET či SPECT. U dalších dvou byly přítomné vícečetné nálezy, opět s MZ typu 1/2. Pacienti č. 4 a 8 měli i nálezy MZ typu 2 ve dvou etážích, avšak bez korelátu s oblastí zvýšené aktivity na metodě nukleární medicíny. Zvýšená aktivita tedy v této sestavě vždy korespondovala s oblastí MZ typu 1 či 1/2, vzhledem k malému počtu pacientů a nálezů vyšších stadií MZ se k potenciální aktivitě v těchto případech nelze vyjádřit. U 10 z 11 pacientů došlo ke zlepšení stavu. Důležité je zmírnění nejenom maximální pociťované bolesti dle VAS, ale i zlepšení postižení plynoucího z ChBZ a celkové kvality života ve smyslu běžných denních aktivit. RMQ a komplexněji pojatý ODI totiž hodnotí fyzickou disabilitu (omezení schopnosti sedět, stát, zvedání břemen a chůze), sociální hendikep (společenský život, sexuální život, cestování, osobní péče) a rovněž bolest a spánek [15]. V případě jednoetážových nálezů bylo průměrné zmírnění obtíží 70–80 % ve všech sledovaných parametrech.U dvouetážových stabilizací bylo zlepšení nižší, stále však významné. Pouze jediná pacientka s těžkým nálezem v trvalé léčbě ambulance bolesti vysokými dávkami opiátů z operační léčby neprofitovala.

Závěr

Představujeme soubor pacientů operovaných pro chronickou bolest bederní páteře, u nichž byl zdroj obtíží verifikován pomocí metody nukleární medicíny. Vzhledem k dobré dostupnosti lze SPECT/CT vyšetření využít u každého nejasného nálezu na MR, zejména v případě vícečetných degenerativních změn. Fúze aktivního procesu vede ve většině případů k velmi výraznému zmírnění klinických obtíží a zlepšení kvality života.

Poděkování

Autoři děkují kolegům z Odd. nukleární medicíny, Nemocnice Na Homolce, Praha za provedená PET/CT vyšetření, Odd. nukleární medicíny, ÚVN Praha za provedená SPECT/CT vyšetření a Radiodiagnostickým oddělením ÚVN Praha, Nemocnice Písek, Oblastní nemocnice Příbram, ON Kolín a ON Kladno, Klinice zobrazovacích metod FN Plzeň a společnostem Affidea Praha, Affidea Brno Klinika PMT a Medicon za provedená MR a RTG vyšetření.

Práce byla podpořena grantem MO 1012 a Progres Q35.

Konflikt zájmů

Autoři článku prohlašují, že nejsou v souvislosti se vznikem tohoto článku ve střetu zájmů a že tento článek nebyl publikován v žádném jiném časopise.

MUDr. Radek Kaiser, Ph.D. 

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika

1. LF UK a ÚVN

U Vojenské nemocnice 1200 

169 02 Praha 6 

e-mail: radek.kaiser@uvn.cz 


Zdroje
 1. Deyo RA, Mirza SK, Martin BI. Back pain prevalence and visit rates: estimates from U.S. national surveys, 2002. Spine 2006;31:2724–2727. doi:10.1097/01.brs.0000244618.06877.cd.
 2. Russo VM, Dhawan RT, Dharmarajah N, et al. Hybrid bone single photon emission computed tomography imaging in evaluation of chronic low back pain: Correlation with Modic changes and degenerative disc disease. World neurosurg. 2017;104:816–823. doi:10.1016/j.wneu.2017.03.107.
 3. Varlotta GP, Lefkowitz TR, Schweitzer M, et al. The lumbar facet joint: a review of current knowledge: Part II: diagnosis and management. Skelet radiol. 2011;40:149–157. doi:10.1007/s00256-010-0984-3.
 4. Willems PC, Staal JB, Walenkamp GH, et al. Spinal fusion for chronic low back pain: systematic review on the accuracy of tests for patient selection. Spine J. 2013;13:99–109. doi:10.1016/j.spinee.2012.10.001.
 5. Boden SD, Wiesel SW. Lumbosacral segmental motion in normal individuals. Have we been measuring instability properly? Spine 1990;15:571–576.
 6. Mobbs RJ, Phan K, Malham G et al. Lumbar interbody fusion: techniques, indications and comparison of interbody fusion options including PLIF, TLIF, MI-TLIF, OLIF/ATP, LLIF and ALIF. J Spine Surg. 2015;1:2–18. doi:10.3978/j.issn.2414-469X.2015.10.05.
 7. Stratford PW, Binkley J, Solomon P, et al. Defining the minimum level of detectable change for the Roland-Morris questionnaire. Phys Ther. 1996;76:359–365.
 8. Eck JC, Sharan A, Ghogawala Z, et al. Guideline update for the performance of fusion procedures for degenerative disease of the lumbar spine. Part 7: Lumbar fusion for intractable low-back pain without stenosis or spondylolisthesis. J Neurosurg Spine 2014;21:42–47. doi:10.3171/2014.4.SPINE14270.
 9. Fritzell P, Hagg O, Wessberg P, et al. 2001 Volvo award winner in clinical studies: Lumbar fusion versus nonsurgical treatment for chronic low back pain: a multicenter randomized controlled trial from the Swedish Lumbar Spine Study Group. Spine 2001;26:2521–2532.
 10. Jensen TS, Karppinen J, Sorensen JS, et al. Vertebral endplate signal changes (Modic change): a systematic literature review of prevalence and association with non-specific low back pain. Eur Spine J. 2008;17:1407–1422. doi:10.1007/s00586-008-0770-2.
 11. Esposito P, Pinheiro-Franco JL, Froelich S, et al. Predictive value of MRI vertebral end-plate signal changes (Modic) on outcome of surgically treated degenerative disc disease. Results of a cohort study including 60 patients. Neuro-Chir. 2006;52:315–322.
 12. Matar HE, Navalkissoor S, Berovic M, et al. Is hybrid imaging (SPECT/CT) a useful adjunct in the management of suspected facet joints arthropathy? Int Orthop. 2013;37:865–870. doi: 10.1007/s00264-013-1811-y.
 13. Pneumaticos SG, Chatziioannou SN, Hipp JA et al. Low back pain: prediction of short-term outcome of facet joint injection with bone scintigraphy. Radiol. 2006;238:693–698. doi:10.1148/radiol.2382041930.
 14. van der Bruggen W, Bleeker-Rovers CP, Boerman OC, et al. PET and SPECT in osteomyelitis and prosthetic bone and joint infections: a systematic review. Sem Nucl Med. 2010;40:3–15. doi:10.1053/j.semnuclmed.2009.08.005.
 15. Mičánková Adamová B, Hnojčíková M, et al. Oswestry dotazník, verze 2.1a – výsledky u pacientů s lumbální spinální stenózou, srovnání se starší verzí dotazníku. Cesk Slov Neurol N. 2012;(75)108:460–467.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 1

2020 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×