Klinická výživa v chirurgii a jak dál?


Autoři: F. Vyhnánek
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2019, roč. 98, č. 7, s. 267.
Kategorie: Editorial

Význam nutriční podpory jako jedné z léčebných intervencí u chirurgického pacienta je již deklarován jako nedílná součást základní péče v chirurgii. Stejně tak je nutriční léčba integrální součástí péče o pacienty se závažným poraněním. V rámci klinických studií bylo opakovaně konstatováno, že malnutrice se negativně podílí na pooperační a poúrazové morbiditě i letalitě [1,2]. Podvýživa je spojena s větším rizikem prodloužení pobytu v nemocnici v důsledku vzniku pooperačních komplikací (infekce chirurgického místa, nitrobřišní abscesy, dehiscence anastomózy, pneumonie). Proto je jedním z cílů nutriční intervence u chirurgického pacienta předoperační zlepšení stavu výživy, a to většinou formou krátkodobé (7−14 dní) nutriční podpory [3,4]. Vedle toho je dalším cílem doporučení pro klinickou výživu u chirurgického pacienta zajištění i pooperační (např. časná enterální nutrice) a poúrazové, někdy i dlouhodobé nutriční péče. Nelze však pominout i farmakonutrici, jejíž účinek je dán pozitivním ovlivněním imunitního systému. Přes omezení v realizaci kvalitních studií v nutriční podpoře chirurgického nemocného je snahou odborných společností včetně Evropské společnosti pro parenterální a enterální výživu (ESPEN) vypracovat doporučení k zajištění adekvátní klinické výživy u chirurgického pacienta. Na základě poslední verze doporučení ESPEN z roku 2017 [5] byla uvedená doporučení upravena pracovní skupinou Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče a předána ve formě 37 doporučení ESPEN k publikaci do Rozhledů v chirurgii. Tato doporučení zahrnují aktuální informace ke klinické výživě nejen k obecným postupům v perioperačním období, ale i k řadě specifických léčebných postupů u vybraných skupin nemocných (např. v nutriční péči o bariatrického pacienta nebo o nemocné po transplantacích). Doporučení je tedy důležitým vodítkem k dosažení zlepšení v péči o výživu chirurgického pacienta, a to včetně stanovení složení podané nutriční podpory a stanovení možných intervencí v perioperačním období. Předloženým textem 37 doporučení se zabýval i výbor České chirurgické společnosti, který ve svém stanovisku uvedl souhlas s tím, že definitivní zařazení těchto doporučení je možné až po doplnění o závazný systém v postupu k zavedení těchto doporučení do denní chirurgické praxe. To vyžaduje účast dalších odborností při zajištění klinické výživy u chirurgického pacienta. V jednotlivých zdravotnických zařízeních bude třeba vytvořit nebo doplnit standardní postup, na kterém se bude podílet jak nutriční tým nemocnice, tak i specializace zabývající se metabolickou péčí. Podíl na zajištění klinické výživy u chirurgického pacienta vyžaduje spolupráci s kvalifikovanými odborníky z jednotek metabolické péče, kteří by garantovali především výběr a provedení předoperační nutriční intervence (nejčastěji při přípravě k operaci nemocného s onkologickým onemocněním) a dále i pooperační péči u kritického pacienta (např. s abdominální katastrofou) nebo spolupracovali při indikaci dlouhodobé výživy. Je zřejmé, že na většině chirurgických pracovišť je zajištění doporučení ke klinické výživě u chirurgického pacienta limitováno organizačními, ekonomickými, prostorovými i personálními podmínkami. Úhrada klinické výživy podle uvedených doporučení by měla být spojena s navýšením rozpočtu pro chirurgická pracoviště. Pokud jde o hospitalizační předoperační nutriční intervenci, měla by být pro její realizaci poskytnuta lůžka v rámci gastroenterologických, metabolických oddělení. Kapacita chirurgických lůžek je v současné době zcela využita k převážně léčebnému postupu u akutních i plánovaných chirurgických onemocnění.

doc. MUDr. František Vyhnánek, CSc.

člen revizní komise

Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP

Chirurgická klinika 3. LF UK a FNKV

Šrobárova 50

100 34 Praha 10

e-mail: frantisek.vyhnanek@fnkv.cz


Zdroje
  1. Torgersen Z, Balters M. Perioperative nutrition. Surg Clin North Am. 2015;95:255−67.
  2. Zhang B, Najarali Z, Ruo L, et al. Effect of perioperative nutritional supplementation on postoperative complications − systematic review and meta-analysis. J Gastrointerst Surg. 2019;6.
  3. Martindale RG, McClave SA, Taylor B, et al. Perioperative nutrition: what is the current landscape? JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2013;37(5 Suppl ):5−20.
  4. Abunnaja S, Cuviello A, Sanchez JA. Enmteral and parenteral nutrition in the perioperative period: state of the art. Nutrients 2013;21:608−23.
  5. Weimann A, Braga M, Carli F, et al. ESPEN Guideline: Clinical nutrition in surgery. Clin Nutr. 2017;36: 623−50.
Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2019 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antikoagulační terapie v sekundární prevenci ischemické CMP aneb co všechno se může stát…
nový kurz
Autoři:

Vzácné poruchy zraku a jejich genetické testování
Autoři: prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D

Praktické aspekty mezioborové spolupráce při diagnostice a léčbě srdečního selhání
Autoři: MUDr. Sylvie Štrégl Hrušková, prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., MUDr. Marie Lazárová

Praktický lékař – spojka mezi pacientem a specialistou
Autoři:

Průvodce pomocnými prostředky při léčbě nemocí parodontu
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se