Specializační příprava v nástavbovém oboru onkochirurgie (Ve stejném znění platí i pro obor koloproktologie)


Autoři: F. Antoš;  M. Duda
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 7, s. 393-394.
Kategorie: Zpráva

Specializační příprava v nástavbovém oboru onkochirurgie probíhá dle vzdělávacího programu nástavbového oboru onkochirurgie (chirurgická onkologie) uveřejněného ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví, ročník 2011, částka 6, vydaného dne 29. 6. 2011. Zájemci o získání této specializace si mohou podat žádost o zařazení do oboru na IPVZ Praha (www.ipvz.cz). Zde je pod pedagogickým pracovištěm onkochirurgie k dispozici citovaný věstník se zněním vzdělávacího programu a jsou zde zveřejňovány všechny další informace. Tyto informace jsou uveřejněny také na webových stránkách České chirurgické společnosti (www.chirurgie.cz).

Vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie (chirurgická onkologie) umožňuje požádat o uznání až dvou let praxe před zařazením do oboru u těch žadatelů, kteří se v této době prokazatelně zabývali onkochirurgií. Žádost je třeba zaslat na IPVZ. V případě uznání této praxe se pak žadatel může přihlásit k atestační zkoušce za rok od zařazení do oboru, za podmínek dodržování vzdělávacího programu (školení probíhá na akreditovaném pracovišti).

Zkrácené řízení k získání zvláštní odborné způsobilosti z nástavbového oboru onkochirurgie

Podmínky k možnosti zkráceného řízení k získání zvláštní odborné způsobilosti z nástavbového oboru onkochirurgie byly stanoveny Akreditační komisí MZ ČR oboru chirurgie.

Ze zápisu jednání Akreditační komise MZ ČR oboru chirurgie z 9. 11. 2011

Specializační příprava v nástavbovém oboru onkochirurgie (podmínky a postup).

Věstník Ministerstva zdravotnictví, ročník 2011, částka 6, vydaný dne 29. 6. 2011 – uveřejněn vzdělávací program nástavbového oboru onkochirurgie (chirurgická onkologie).

Akreditační komise pro obor specializačního vzdělávání chirurgie bude vykonávat funkci akreditační komise i pro nástavbový obor onkochirurgie, kde bude ustanoven jeden její člen (ve funkci místopředsedy), pověřený koordinací této agendy – AK chirurgie pověřila prof. MUDr. M. Dudu, DrSc.

Chirurgická katedra IPVZ Praha, kde je ustavena subkatedra onkochirurgie, bude organizačně zajišťovat specializační přípravu a specializované kurzy.

V přechodném období tří let (2011 – do 30. 6. 2014) poté, co uvedený vzdělávací program nabyl platnosti, bude na základě podané žádosti umožněno složení závěrečné zkoušky k získání zvláštní odborné způsobilosti z nástavbového oboru onkochirurgie významným odborníkům pouze na základě dosavadní prokázané praxe v onkochirurgii a pohovoru ve zkušební komisi. Podmínkou tohoto zkráceného řízení bude:

  • nejméně desetiletá doložitelná praxe v péči o onkochirurgicky nemocné po získání specializace z chirurgie
  • -vědecká či vědecko-pedagogická hodnost v oboru chirurgie se zaměřením na onkochirurgii, nebo doložená získaná evropská atestace (FEBS) z onkochirurgie.

Předchozí podmínka může být nahrazena přednáškovou a vědecko-publikační činností žadatele zaměřenou na onkochirurgii; požadovaný počet publikací v uplynulých deseti letech v recenzovaných časopisech je 10, přičemž 5 publikací může být nahrazeno nejméně 10 přednáškami na konferencích či kongresech celostátního významu se zaměřením na onkochirurgii.

Odborníkům, kterým bude povoleno složení zkoušky za těchto podmínek, bude prominuto absolvování povinných vzdělávacích aktivit uvedených v bodu 8 těchto podmínek a ověření znalostí z těchto okruhů bude provedeno pohovorem při zkoušce.

Ze zápisu jednání Akreditační komise MZ ČR oboru chirurgie 16. 5. 2012

AK chirurgie se shodla na zpřesnění kritérií pro zkrácené řízení k vykonání závěrečné zkoušky z nástavbového oboru onkochirurgie a koloproktologie:

„Délka praxe k získání zvláštní odborné způsobilosti v onkochirurgii a koloproktologii je stanovena na 10 let po získání plné kvalifikace v chirurgii, s možností výjimečného zkrácení o 2 roky na 8 let u těch lékařů, kteří mají vědecký či pedagogický titul s tematikou onkochirurgie či onkologie, resp. koloproktologie a doloží prokazatelnou dostatečnou praxi dle požadavku vzdělávacího programu v segmentu onkochirurgie či koloproktologie, kterým se zabývají.

U požadavků na publikace a přednášky při zkráceném řízení je doporučeno, že nejméně u poloviny z požadovaných publikací v recenzovaných časopisech či knihách a taktéž nejméně u poloviny přednášek musí byt žadatel prvním či druhým autorem.

Tedy minimální požadavek je 5 publikací s prvním či druhým autorstvím, zbylých pět publikací je nahrazeno 10 přednáškami, u nichž v polovině musí být první či druhé autorství.

AK chirurgie se shodla na tom, že na diplom o získání atestace (zvláštní odborná způsobilost) z nástavbového oboru onkochirurgie bude v textu uvedeno následující zpřesnění – „uchazeč splnil praktické požadavky v modulu“ a byly by vyjmenovány moduly, kterými se zabývá dle vzdělávacího programu.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc. 

vedoucí subkatedry onkochirurgie

IPVZ Praha

Prof. MUDr. František Antoš, CSc., FEBS

vedoucí katedry chirurgie

IPVZ Praha


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2012 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se