Interní grantová agentura MZČR a výzkum v chirurgii


Autoři: M. Ryska
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 7, s. 355-356.
Kategorie: Editorial

Aplikovaný výzkum v chirurgii není na řadě našich pracovišť ničím mimořádným. Zejména na těch velkých. Podílí se na něm většinou vedoucí pracovníci, kteří do svého týmu přibírají mladé kolegy. Z nich jsou nejvíce motivováni lékaři v doktorandském studiu, kteří – pokud jejich téma vyžaduje finanční podporu (experiment na laboratorních zvířatech či laboratorní vyšetření neprováděné rutinně v klinice apod.) – hledají, z jakých prostředků svůj výzkum financovat. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví České republiky (IGA MZČR) je organizací, která aplikovaný výzkum v chirurgii finančně podporuje a je v této činnosti v České republice objemem poskytovaných prostředků bezkonkurenční.

Podívejme se, v jaké situaci se IGA MZČR v současné době nachází a jaké jsou možnosti a šance pro chirurgy získat z ní finanční prostředky pro svůj aplikovaný výzkum pro příští období.

O IGA MZČR se ještě před několika lety začalo tvrdit, že pravděpodobně svoji činnost ukončí a její prostředky budou převedeny pod Technologickou agenturu ČR (TAČR), protože se jedná o aplikovaný výzkum, který je soustředěn v TAČR. Velkým úsilím řady významných kliniků se tomu podařilo zabránit. Vedla je k tomu obava, že se aplikovaný výzkum v medicíně stane popelkou průmyslového výzkumu. V něm, na rozdíl od výzkumu v lékařství, vysoce převažuje podíl a role firem a pro hodnocení jsou stanovena naprosto jiná kritéria než u výzkumu lékařského.

V posledním období se situace změnila. Interní grantovou agenturu se podařilo stabilizovat, s přidělenými finančními prostředky je zacházeno výrazně zodpovědněji, neexistují projekty, které by neprošly řádným oponentním řízením. Činnost IGA je transparentní.

Do oborové skupiny chirurgických oborů (OK 04), jako jedné z největších v IGA, bylo do posledních 3 soutěží podáno vždy kolem 70 projektů. Jedná se o projekty z chirurgie, traumatologie a ortopedie, anesteziologie, neurochirurgie, urologie, plastické chirurgie, popálenin. V minulé soutěži bylo alokováno v IGA k financování 30,3 % žádostí. Pro OK 04 to znamenalo vybrat 20 nejlepších. V současné době probíhá soutěž VES 2013 na období let 2013–2015 s výhledem, že šance na alokaci bude velmi obdobná.

Celkem 30 % alokaci nám mohou ostatní agentury trochu závidět. Na straně druhé – a netýká se to jenom naší oborové komise – ve srovnání s ostatními obory si lékařský výzkum svoji efektivitou, tj. poměrem cost/benefit, stojí vysloveně dobře. Zasloužil by si daleko větších finančních prostředků, než v současné době dostává. Je však třeba úroveň projektů a jejich výstupů velmi pečlivě sledovat. Je to především úkol oborových komisí, zejména jejich předsedů. Navíc je v zadání probíhající soutěže podmínkou profinancování projektu a výstup v podobě publikace v časopisu s IF.

Problémy

A – Ukončení III. Rezortního programu výzkumu a vývoje MZČR

Je třeba vidět i některé problémy, které si s sebou stávající organizace a financování výzkumu v obecné rovině přináší z let minulých a které ukončením III. Rezortního programu výzkumu a vývoje MZČR pro léta 2010–2015 (III. RPV) mohou vzniknout.

Předně: vypsáním současné veřejné soutěže VES 2013 s předpokládaným financováním projektů od května roku příštího III. RPV končí. Na rok 2014 vypsána soutěž nebude, a to z důvodů velmi krátkého dvouletého řešení, kdy předpokládaný „cost/benefit“ by byl velmi malý. Finančních prostředků je však dostatek pro stávající soutěž a pro projekty probíhající z let minulých. Zbývající částka přidělená jako účelová podpora ze strany Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) bude využita k posílení soutěže, která bude vypsána v roce 2014 na léta 2015–2019 (možná až 2020), tj. pro pětileté, eventuálně šestileté projekty. Takto rozhodlo MZČR na návrh Vědecké rady IGA.

Nicméně je třeba vidět, že množství peněz, které se dostává do výzkumu v ČR, závisí na síle české ekonomiky. Jinými slovy – zatímco je vysoce pravděpodobné, že výše účelové podpory na léta 2013–2014, ze které je financována IGA, bude smluvně dodržena a umožní profinancovat řešené projekty, na další období však není částka smluvně doposud stanovena. Bude třeba spojit úsilí všech, kterým není výzkum v medicíně lhostejný, a snažit se získat co nejvíce prostředků.

B – Současné rozdělení základního a aplikovaného výzkumu

Dalším problémem je financování projektů, které jsou tematicky na rozhraní základního a aplikovaného výzkumu. Zatímco aplikovaný výzkum jde pod IGA MZČR, základní výzkum je soustředěn pod Grantovou agenturu ČR (GAČR). Je nabíledni, že toto rozdělení může vést v konkrétních případech k odmítnutí potenciálně kvalitních projektů z důvodu jejich mezního charakteru. V zahraničí je prokázáno, že spojení základního a aplikovaného výzkumu v medicíně je nejen finančně výhodnější, ale vede i k lepším výsledkům. Takto postupují například ve Velké Británii, v Austrálii.

C – Oborová roztříštěnost výzkumu

Třetím problémem je oborová roztříštěnost, která je vyjádřena současnou existencí 13 oborových komisí (OK 10 má dvě části), která již neodpovídá multioborovému přístupu k terapii nemocných a k řešení klinických témat. Revolučním řešením by bylo opustit současné oborové komise IGA MZČR a na základě schválených priorit výzkumu pro další léta nově ustanovit komise tematické, např. pro onkologická onemocnění, pro problematiku metabolických chorob, pro geriatrii atd. Toto řešení by umožnilo na jedné straně získat pro dobré projekty daleko více finančních prostředků, než tomu je doposud, na druhé straně nemrhat penězi na financování velkého množství méně kvalitních, byť méně nákladných projektů. Spolupracující obory by mohly podat společné velké projekty. Schopné chirurgické týmy by nepochybně nezůstaly stranou. A nebezpečí, že mladý schopný doktorand či postdoktorand bude odsunut na vedlejší kolej, by se dalo nepochybně předejít vhodnou formou soutěže speciálně pro mladé výzkumníky.

Návrh řešení

Možností, jak řešit organizaci a financování výzkumu v medicíně, je několik. Nejsnadnější cestou je postupně posilovat stávající IGA MZČR. Jak co do velikosti účelové podpory, ze které je IGA financována, tak i co do přístupů, které budou garantovat kvalitu projektů. Takto se ale nemůže podařit dosáhnout spojení základního a aplikovaného výzkumu. Optimální cestou vedoucí k cíli by tak bylo založení nové agentury, do které by vstoupila IGA MZČR a panel biomedicínského výzkumu z GAČR, a to bez navýšení prostředků ze státní pokladny. Tato třetí agentura, vedle GAČR a TAČR, by byla určena pouze pro výzkum v medicíně, jako je tomu například ve výše zmiňované Velké Británii. Podporu pro založení agentury specializované na medicínský výzkum vyslovili všichni děkani LF a rektor UK, také ministr zdravotnictví a ředitel GAČR. Doufejme tedy, že se tento záměr podaří prosadit.

Pro chirurgy to však znamená zásadní změnu v tom, že budou muset přestat pohlížet na chirurgii jako na ohraničený obor, jak tomu bylo do poloviny minulého století, a v nových prioritách výzkumu si hledat místo v multioborově zaměřených tématech, tedy začít úzce spolupracovat s genetiky, onkology, biochemiky, mikrobiology a dalšími odborníky

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

předseda Vědecké rady IGA MZČR

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN, Praha

U vojenské nemocnice 1200

160 00 Praha 6

e-mail: miroslav.ryska@uvn.cz


Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 7

2012 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se