Transrektální hybridní NOTES versus laparoskopická cholecystektomie – randomizovaná prospektivní studie na velkém laboratorním zvířeti


Transrectal Hybrid NOTES versus Laparoscopic Cholecystectomy – A Randomized Prospective Study in a Large Laboratory Animal

Introduction:
NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) technique was developed to achieve less invasive surgery with the aim to lower frequency of postoperative complications. Cholecystectomy is one of the most frequent elective surgical procedures and is relevant for evaluation of NOTES.

The aim of the experimental study was to compare hybrid transrectal and laparoscopic cholecystectomy regarding feasibility and inflammatory response.

Material and Methods:
A total of 20 pigs weighing 26–56 kg were randomized to laparoscopic or NOTES group. Transrectal approach (15–18 cm from anal edge) was created by needle knife, followed by balloon dilatation and two-channel endoscope was introduced into the abdominal cavity. Cystic artery and duct were clipped and dissected. After extirpation of the gall bladder the colostomy was closed by occlusion loop-and-clip (King’ closure) technique. In the laparoscopic group, cholecystectomy was performed by three-port access. Blood samples for evaluation of inflammatory response markers (leukocytes, CRP, interleukin 6) were taken 0, 2nd, 7th and 30th postoperative day, when the experiment ended and pig was euthanized.

Results:
Two pigs were excluded (1 died early postoperatively for pneumonia, 1 for the rectal closure impossibility after it’s laceration during of the gall bladder extirpation). Other pigs survived without complications. Procedure time was significantly longer in NOTES group (134 ± 27 minutes versus 60 ± 22 minutes, p < 0.05). White blood cells count and CRP level increased significantly in both groups 2nd and 7th postoperative day and then normalized. Differences between groups were not significant in any of the measured laboratory markers. Sectional finding of exudate and adhesions was comparable in both groups and all transrectal closures were healed. Small subhepatal abscess was found in one pig from NOTES group.

Conclusion:
Transrectal hybrid cholecystectomy is a safe and feasible method with comparable inflammatory responses and longer operating time compared to laparoscopy. A novel loop-and-clip technique was verified as a safe and simple rectal closure.

Key words:
natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) – minimal invasive surgery – cholecystectomy – laparoscopic cholecystectomy


Autoři: O. Ryska;  T. Filipková 1;  J. Martínek 2;  R. Doležel 3;  Š. Juhás 4;  J. Juhásová 4;  M. Zavoral 2;  M. Ryska
Působiště autorů: Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice na Bulovce Praha, přednosta: doc. MUDr. Jan Fanta, DrSc. ;  Chirurgické oddělení Nemocnice Domažlice, a. s., primář: MUDr. Václav Šauer 1;  Interní klinika 1. LFUK a ÚVN Praha, přednosta: prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph. D. 2;  Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha, přednosta: prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc. 3;  Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, Liběchov, prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. 4
Vyšlo v časopise: Rozhl. Chir., 2011, roč. 90, č. 12, s. 695-700.
Kategorie: Monotematický speciál - Původní práce

Práce byla podpořena grantem IGA – NR 9994 – 4.

Souhrn

Úvod:
Přístup technikou NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) byl vyvinut s cílem dosáhnout menší invazivity a nižší frekvence pooperačních komplikací. Cholecystektomie je jako jedna z nejčastěji prováděných elektivních operací relevantní k hodnocení tohoto nového přístupu.

Cílem experimentální studie bylo srovnání transrektální hybridní a laparoskopické cholecystektomie s ohledem na proveditelnost a zánětlivou odpověď.

Materiál a metoda:
Celkem 20 selat váhy 26–56 kg bylo randomizováno do NOTES nebo laparoskopické skupiny. Transrektální přístup (15–18 cm od anu) byl vytvořen jehlovým nožem s následnou dilatací balonem a dvoukanálový endoskop byl zaveden do dutiny břišní. Arterie a ductus cysticus byly zaklipovány a přerušeny. Disekce byla provedena po podpichu fyziologickým roztokem. Po exstirpaci žlučníku byla kolotomie ošetřena okluzním uzávěrem tipu loop-and-clip (King’s closure). Ve skupině laparoskopické byla cholecystektomie provedena ze tříportového přístupu. Odběry k hodnocení markerů zánětlivé odpovědi (leukocyty, CRP, interleukin 6) byly prováděny 0., 2., 7. a 30. pooperační den, kdy byl pokus ukončen a prase pitváno.

Výsledky:
Celkem 2 prasata musela být vyřazena (1 časný exitus pro pneumonii, 1 pro nemožnost uzavření rekta po jeho laceraci při exstirpaci žlučníku). Ostatní prasata přežila bez komplikací. Operační čas byl signifikantně delší ve skupině NOTES (134 ± 27 minut versus 60 ± 22 minut; p < 0,05). Hladiny leukocytů, CRP v obou skupinách statisticky významně stouply 2. a 7. pooperační den a poté se normalizovaly. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami však nebyly signifikantní v žádném z měřených laboratorních parametrů. Sekční nález výpotku a množství srůstů byly srovnatelné v obou skupinách a všechny transrektální uzávěry byly zhojeny ad integrum. U jednoho prasete ze skupiny NOTES byl nalezen drobný subhepatální absces.

Závěr:
Transrektální hybridní cholecystektomie je bezpečná metoda se srovnatelnou zánětlivou odpovědí a delším operačním časem v porovnání s laparoskopií. Byla ověřena bezpečnost jednoduchého uzávěru loop-and-clip v rektu.

Klíčová slova:
natural orifice translumenal endoscopic surgery (NOTES) – minimálně invazivní chirurgie – cholecystektomie – laparoskopická cholecystektomie

ÚVOD

Technika NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) se stala v posledních letech předmětem intenzivního výzkumu. NOTES přístup byl vyvinut s cílem dosáhnout menší invazivity vedoucí k nižší zátěži organismu [1]. Dalšími potenciálními přínosy NOTES jsou vedle lepšího kosmetického efektu i zmenšení pooperační bolesti, snížení množství pooperačních komplikací (Surgical Site Infection – SSI, kýla v jizvě), rychlejší rekonvalescence po operaci, lepší přístup k laparoskopicky či klasicky těžko dosažitelným orgánům (proximální jícen, distální rektum) [2].

Cholecystektomie je jedním z nejčastějších nitrobřišních elektivních chirurgických výkonů, a je tedy relevantní k hodnocení NOTES přístupu. V minulosti byla experimentálně ověřena technická proveditelnost NOTES cholecystektomie z několika přístupů (transgastrický, transkrektální, hybridní) [3–7]. Publikována byla i studie srovnávající transvaginální a laparoskopický přístup s ohledem na hemodynamické změny a zánětlivou reakci [8].

Momentálně nejčastěji používaný transvaginální přístup není ideální vzhledem k možnému poranění orgánů malé pánve, pooperační dyspareunii či infertilitě způsobené srůsty a je navíc omezen na 50 % populace [9, 10]. Naproti tomu transrektální přístup byl ověřen několika experimenty jako bezpečný a výhodný s ohledem na snadnou dostupnost orgánů horní poloviny dutiny břišní bez nutnosti retroflexe [11].

Monitorace pooperačních hladin některých cytokinů (IL-6) nebo CRP může přispět k hodnocení zánětlivé odpovědi organismu a verifikaci méně invazivního operačního přístupu [12].

Cílem autory provedené randomizované studie bylo porovnat transrektální hybridní a laparoskopickou cholecystektomii v experimentu s dlouhodobým přežitím. Sekundárním cílem bylo zhodnocení bezpečnosti uzávěru typu loop-and-clip (King’s closure) v rektu.

MATERIÁL A METODA

Do studie bylo zařazeno celkem 20 selat o váze 26–56 kg, která byla chována za standardních podmínek až do posledního dne, kdy lačnila od večera před operací. Premedikace kombinací Ketamin 10 mg/kg, Atropin 0,2 mg byla aplikována intramuskulárně 30 min. před výkonem. Zvíře bylo intubováno na operačním stole po kanylaci vény na ušním boltci. Celková anestezie byla vedena použitím 1,5% Isofluranu a Fentanylu (3–5 ml/h). Prasatům nebyla podávána antibiotika před operací ani během následujícího sledování.

Po intubaci a úvodu do anestezie byla zvířata losováním randomizována do skupiny NOTES (transrektální) nebo laparoskopické cholecystektomie. Při transrektálním přístupu byl v poloze na zádech po klyzmatu zaveden do rekta dvoukanálový endoskop (CF 2T160I; Olympus Optical Co). Perforace byla vytvořena na přední stěně, 15–20 cm od anu pomocí trojcestného jehlového gastrotomu (MicroKnife XL, Boston Scientific, Natick, Mass) a balonkového katétru (CRE, Boston Scientific, Natick, Mass- tlak 0,3–0,4 MPa), kterým byl otvor dilatován do průměru endoskopu (17 mm) (Obr. 1). Po provedení peritoneoskopie byl zaveden v pravém mezogastriu 5mm port s grasperem určeným k manipulaci se žlučníkem. Arterie a ductus cysticus byly klipovány standardními endoklipy (EZ clips, HX-610-135, Olympus medical Co) (Obr. 2). Preparace žlučníku z lůžka byla provedena po podpichu fyziologickým roztokem pomocí Hook-Knife (KD-620LR, Olympus) (Obr. 3). Následně byl žlučník exstirpován kolotomií.

Transrektální vstup provedený pomocí jehlového nože s následnou dilatací balonem (pohled do dutiny břišní přes dilatační balon)
Fig. 1. Transrectal access created by needle knife followed by balloon dilatation (endoscopic view to the peritoneal cavity through the insufflated balloon)
Obr. 1. Transrektální vstup provedený pomocí jehlového nože s následnou dilatací balonem (pohled do dutiny břišní přes dilatační balon) Fig. 1. Transrectal access created by needle knife followed by balloon dilatation (endoscopic view to the peritoneal cavity through the insufflated balloon)

Zaklipování a. a d. cysticus pomocí běžných endoklipů
Fig. 2. Clipping of cystic duct and artery using common endoclips
Obr. 2. Zaklipování a. a d. cysticus pomocí běžných endoklipů Fig. 2. Clipping of cystic duct and artery using common endoclips

Disekce žlučníku z lůžka pomocí hook knife po podpichu fyziologickým roztokem 
Fig. 3. Dissection of the gall bladder after saline injection
Obr. 3. Disekce žlučníku z lůžka pomocí hook knife po podpichu fyziologickým roztokem Fig. 3. Dissection of the gall bladder after saline injection

Uzávěr rekta typu loop-and-clip (King’s closure), publikovaný autory v minulosti (13), byl následně proveden pomocí endokličky o průměru 30 mm (HX-400V-30 Aset PolyLoop Colo5, Olympus Medical System Co, Tokyo, Japan), která byla fixována několika (3–5) klipy okolo kolotomie. Okraje incize byly poté zachyceny skrz kličku endoskopickým grasperem (F6-48L-1EMR, Olympus Medical System Co, Tokyo, Japan) a taženy směrem k endoskopu za současného dotahování kličky. V místě uzávěru tak vznikl polypoidní útvar (Obr. 4).

Uzávěr kolotomie s použitím endokličky a klipů (loop-and-clip, King’s closure)
Fig. 4. Single loop-and-clip rectal closure (King’s closure)
Obr. 4. Uzávěr kolotomie s použitím endokličky a klipů (loop-and-clip, King’s closure) Fig. 4. Single loop-and-clip rectal closure (King’s closure)

Při randomizaci do laparoskopické skupiny byla provedena cholecystektomie z tříportového přístupu. Jeden 5mm port určený pro kameru byl zaveden ve střední čáře nad penisem, další 5mm port laterálně v mezogastriu vpravo. Poslední 10mm port byl zaveden pod mečíkem. K ošetření arterie a duktu byly použity standardní klipy a disekce z lůžka probíhala pomocí koagulační kličky.

Zvířata byla po výkonu probuzena, extubována a sledována v kotci, kde dostávala od prvního pooperačního dne plnohodnotnou dietu. Krevní odběry k vyšetření krevního obrazu, hladiny C-reaktivního proteinu (CRP) a interleukinu-6 (IL-6) byly prováděny 2., 7. a 30. pooperační den. Vzorky byly zpracovány metodou ELISA za použití setů se specifickými prasečími protilátkami. Délka pokusu byla vzhledem k definici pooperačních infekčních komplikací stanovena na 30 dnů. Poté byla zvířata utracena letální dávkou Thiopentalu s roztokem KCl a pitvána. Hodnocen byl nález v břišní dutině a zhojení uzávěrů včetně histologického vyšetření.

Laboratorní parametry byly statisticky hodnoceny a porovnány mezi NOTES a laparoskopickou skupinou. Pro účely popisné statistiky jsou data prezentována jako střední hodnoty s odpovídajícím percentilem nebo jako průměr se směrodatnou odchylkou. Podle typu distribuce dat byl k hodnocení skupin použit t-test nebo Mannův-Whinteyho test a statistická významnost byla definována jako hodnota P nižší než 0,05. Pro statistickou analýzu byl použit software MedCalc 11.4.4.0.

Protokol pokusu byl schválen komisí na ochranu zvířat AV ČR a experiment byl prováděn v souladu se zákonem 246/1992 Sb.

VÝSLEDKY

Transrektální hybridní cholecystektomie byla provedena u 11 zvířat. Celkem 2 zvířata byla vyřazena. Jedno z důvodu náhlého úmrtí po extubaci jako následek pneumonie, druhé bylo utraceno vzhledem k technicky nemožnému uzavření rekta po jeho laceraci při exstirpaci žlučníku. U zbylých 9 zvířat byl výkon dokončen úspěšně včetně bezpečného uzávěru a tato skupina byla srovnána s 9 prasaty ve skupině laparoskopické. Operační čas byl signifikantně delší ve skupině NOTES (134 ± 27 minut versus 60 ± 22 minut; p < 0,05). Čas nutný k uzávěru rektálního vstupu činil 17 ± 8,5 min. Žádné ze zvířat neuhynulo v průběhu 30denního sledování a ani u jednoho nebyly pozorovány klinické známky peritonitidy (Tab. 1). Všechna zvířata vykazovala adekvátní hmotnostní přírůstek, který činil 14,3 ± 5,4 kg ve skupině NOTES a 15,7 ± 4,3 kg v laparoskopické skupině (p = 0,32).

Tab. 1. Charakteristiky a výsledky obou intervenčních skupin Tab. 1. Characteristics and results of both interventional groups
Charakteristiky a výsledky obou intervenčních skupin
Tab. 1. Characteristics and results of both interventional groups
(LCHCE = laparoskopická cholecystektomie; SD = směrodatná odchylka; SSI = Surgical Site Infection) (LCHCE = laparoscopic cholecystectomy; SD = standard deviation; SSI = Surgical Site Infection)

Výrazný vzestup hladiny CRP a počtu leukocytů 2. a 7. pooperační den (POD 2 a POD 7) byl pozorován v obou skupinách. Hladiny zánětlivých parametrů se poté normalizovaly. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami nebyly signifikantní (P > 0,05). Hodnoty IL-6 po operaci se nelišily ani v jedné ze skupiny ve srovnání s předoperačními hodnotami (Graf 1–3).

Počet leukocytů v průběhu experimentu
Graph 1. WBC (x10&lt;sup&gt;9&lt;/sup&gt;/l) level during the study
(WBC = leukocty; POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie) (POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)
Graf 1. Počet leukocytů v průběhu experimentu Graph 1. WBC (x10<sup>9</sup>/l) level during the study (WBC = leukocty; POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie) (POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)

Hladiny CRP v průběhu experimentu
Graph 2. CRP (mg/l) level during the study
(POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie)
(POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)
Graf 2. Hladiny CRP v průběhu experimentu Graph 2. CRP (mg/l) level during the study (POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie) (POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)

Hladiny Il-6 v průběhu experimentu
Graph 3. IL-6 (pg/ml) level during the study
(POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie)
(POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)
Graf 3. Hladiny Il-6 v průběhu experimentu Graph 3. IL-6 (pg/ml) level during the study (POD = pooperační den; LCHCE = laparoskopická cholecystektomie) (POD = postoperative day; LCHCE = laparoscopic cholecystectomy)

Sekční nález potvrdil čirý výpotek u jednoho zvířete ze skupiny NOTES a u jednoho zvířete ve skupině laparoskopické. Ojedinělé avaskulární srůsty byl pozorovány u sedmi zvířat v obou skupinách. U jednoho prasete ze skupiny NOTES byl prokázán malý absces (1,5 cm v průměru) v lůžku po žlučníku. Všechny uzávěry transrektálního vstupu byly zhojeny bez komplikací v malé pánvi a histologicky byl prokázán uzávěr v celé šíři stěny.

DISKUSE

NOTES cholecystektomie se stala v posledních pěti letech předmětem nejen experimentálních, ale i klinických hodnocení [14]. Přestože se technika NOTES původně jevila jako slibná s potenciálem dosáhnout menší invazivity než u laparoskopie, nepodařilo se doposud její jednoznačný přínos prokázat [15].

U většiny NOTES cholecystektomií provedených na zvířeti, nebo v rámci klinických studií, byl použit transvaginální nebo transgastrický přístup. Oba přístupy byly hodnoceny jako bezpečné s malým rizikem kontaminace břišní dutiny [4, 6, 8, 16]. Kolpotomii lze navíc provést i uzavřít přímo chirurgicky nebo pomocí běžných laparoskopických nástrojů. Bez ohledu na možné peroperační (poranění orgánů malé pánve) nebo i dlouhodobé pooperační komplikace je transvaginální vstup stále omezen na pacienty ženského pohlaví [17, 18]. Nevýhodou transgastrického přístupu je technicky obtížná manipulace s endoskopem, který je stočen v dutině břišní. Zákrok na samotném žlučníku navíc probíhá v retroflexi [19]. Technika bezpečného uzávěru žaludku nabyla rovněž zcela vyřešena. Většina transgastrických výkonů na lidech by proto měla být prováděna pouze pod laparoskopickou kontrolou, což objektivní hodnocení NOTES přístupu komplikuje [20]. Tímto handicapem však zvířecí experiment zatížen není.

Autoři zvolili pro experimentální studii transrektální přístup pro jeho jednoduchou proveditelnost a snadnou dostupnost všech segmentů dutiny břišní [21]. Přídatný 5mm port sloužil k jednodušší manipulaci se žlučníkem během disekce.

Hladiny markerů zánětlivé odpovědi (leukocyty, CRP) byly v obou skupinách signifikantně vyšší 2. a 7. pooperační den ve srovnání s předoperačními hodnotami. Koncentrace CRP byla 2. pooperační den vyšší v laparoskopické skupině. Tento rozdíl se pohyboval na hranici statistické významnosti (p = 0,07), což bylo způsobeno vysokou směrodatnou odchylkou. Podobné výsledky týkající se pooperačních hladin markerů zánětlivé odpovědi ukazuje japonská experimentální studie srovnávající transvaginální a laparoskopickou cholecystektomii (5 versus 5 prasat). Vedle hladiny leukocytů a IL-6 zde byly sledovány i tumor necrosis factor alfa (TNFα) a interleukin 1beta. Kromě hladiny TNFα, která byla první pooperační den signifikantně vyšší v laparoskopické skupině, nebyl prokázán mezi skupinami statisticky významný rozdíl [8]. Signifikantní rozdíl v hodnotách prozánětlivých cytokinů se nepodařilo prokázat ani v americké studii srovnávající NOTES peritoneoskopii s laparoskopií [22].

V rámci prezentované studie byl rovněž hodnocen nový uzávěr typu loop-and-clip (King’s closure). Tento uzávěr je modifikací tzv. Queen’s closure publikovaného v roce 2009, který byl použit k uzávěru gastrotomie [23]. Při tomto tipu uzávěru byly použity dvě endoskopické kličky přes sebe, které byly fixovány klipy. Jde o metodu technicky náročnou, která předpokládá jednu kličku umístěnou podél endoskopu a ponechanou otevřenou kolem gastrotomie po celou dobu výkonu. Tato pozice může být problematická při provádění složitější operace, než je tomu u prosté peritoneoskopie, na které byl uzávěr testován. Hucl se spoluautory popsali modifikaci tohoto uzávěru gastrotomie, která předpokládá postupné naložení dvou kliček bez klipování. Tato metoda je proveditelná a garantuje plnohodnotný uzávěr žaludeční stěny s průměrnou délkou uzávěru 17 min. [24]. Autory hodnocený uzávěr rekta byl technicky snadno proveditelný v čase srovnatelném s ostatními publikovanými okluzními uzávěry, které byly testovány na lépe dostupné gastrotomii. U jednoho z prvních zařazených zvířat nebylo možné uzávěr provést, protože došlo k roztržení kolotomie při exstirpaci žlučníku. Tato technická chyba se v průběhu dalších pokusů již neopakovala a pitva prokázala u všech ostatních zvířat zhojení ad integrum bez komplikací.

U jednoho ze zvířat ve skupině NOTES byl sekčně nalezen drobný absces v oblasti lůžka žlučníku. Jeho příčinou byla zřejmě kontaminace endoskopem či instrumentáriem během disekce. Podobná komplikace nebyla pozorována ani v jedné z publikovaných experimentálních studií hodnotících NOTES cholecystektomii. U těchto pokusů však byly zaznamenány hlavně nitrobřišní infekce spojené s insuficientním uzávěrem vstupu (gastrotomie, kolotomie atd.). Zvířata tak byla utracena dříve, než se mohl podobný absces vyvinout [4–8].

ZÁVĚR

Pomocí randomizované prospektivní studie bylo prokázáno, že transrektální hybridní cholecystektomie je bezpečná metoda se srovnatelnou zánětlivou odpovědí v porovnání s laparoskopickou cholecystektomií. Operační čas byl u techniky NOTES signifikantně delší. Autoři dále ověřili bezpečnost jednoduchého uzávěru loop-and-clip v rektu. Jednoznačný přínos transrektální techniky NOTES ve srovnání s laparoskopií se nepodařilo prokázat.

Seznam zkratek:

NOTES – Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery

CRP – C reaktivní protein

IL-6 – Interleukin 6

POD – Pooperační den

SD – Směrodatná odchylka

WBC – Leukocyty

Poděkování: Autoři děkují upřímně všem pracovníkům ÚŽFG AV ČR jmenovitě Haně Říhové za pomoc a podporu při experimentální práci.

MUDr. Ondřej Ryska

Biskupcova 89

130 00 Praha 3

e-mail: ondrejryska@centrum.cz


Zdroje

1. Bergman, S., Melvin, W. S. Natural orifice translumenal endoscopic surgery. Surg. Clin. North Am., 2008; 88: 1131–1148.

2. Teoh, A. Y. B., Chiu, P. W. Y., Ng, E. K. W. Current developments in natural orifices transluminal endoscopic surgery: An evidence-based review. World J. Gastroenterol., 2010; 16(38): 4792–4799.

3. Dusek, T., Sítina, O., Spacek, V. Transgastric and transrectal hybrid NOTES cholecystectomy – experimental study. Rozhl. Chir., 2009; 88 (11): 670–673.

4. Sumiyama, K., Gostout, C. J., Rajan, E., et al. Transgastric cholecystectomy: transgastric accessibility to the gallbladder improved with the SEMF method and a novel multibending therapeutic endoscope. Gastrointest. Endosc., 2007; 65 (7): 1028–1034.

5. Rolanda, C., Lima, E., Pźgo, J. M., et al. Third-generation cholecystectomy by natural orifices: transgastric and transvesical combined approach (with video). Gastrointest. Endosc., 2007; 65 (1): 111–117.

6. Park, P. O., Bergström, M., Ikeda, K., Fritscher-Ravens, A., Swain, P. Experimental studies of transgastric gallbladder surgery: cholecystectomy and cholecystogastric anastomosis (videos). Gastrointest. Endosc., 2005; 61 (4): 601–606.

7. Pai, R. D., Fong, D. G., Bundga, M. E., Odze, R. D., Rattner, D. W., Thompson, C. C. Transcolonic endoscopic cholecystectomy: a NOTES survival study in a porcine model (with video). Gastrointest. Endosc., 2006; 64 (3): 428–434.

8. Suzuki, K., Yasuda, K., Kawaguchi, K., Yoshizumi, F., Inomata, M., Shiraishi, N., Kitano, S. Cardiopulmonary and immunologic effects of transvaginal natural-orifice transluminal endoscopic surgery cholecystectomy compared with laparoscopic cholecystectomy in a porcine survival model. Gastrointest. Endosc., 2010; 72 (6): 1241–1248.

9. Helstrom, L., Nilsson, B. Impact of vaginal surgery on sexuality and quality of life in women with urinary incontinence or genital descensus. Acta Obstet Gynecol. Scand., 2005; 84 (1): 79–84.

10. Voermans, R. P., Vergouwe, F., Breedveld, P., Fockens, P., van Berge Henegouwen, M. I. Comparison of endoscopic closure modalities for standardized colonic perforations in a porcine colon model. Endoscopy, 2011; 43 (3): 217–222.

11. Wilhelm, D., Meining, A., von Delius, S., Fiolka, A., Can, S., Hann von Weyhern, C., Schneider, A., Feussner, H. An innovative, safe and sterile sigmoid access (ISSA) for NOTES. Endoscopy, 2007; 39: 401–406.

12. Gupta, A., Watson, D. I. Effect of laparoscopy on immune function. Br. J. Surg., 2001; 88: 1296–306.

13. Ryska, O., Martinek, J., Dolezel, R., Filipkova, T., Juhas, S., Juhasova, J., Zavoral, M., Tuckova, I., Ryska, M. Feasibility of a novel single loop-and-clip gastrotomy closure (‘King’s closure’) after NOTES procedures in an experimental study. Gastroent. Hepatol., 2011; 65 (4): 126–132.

14. Zornig, C., Mofid, H., Siemssen, L., Emmermann, A., Alm, M., von Waldenfels, H. A., Felixmüller, C. Transvaginal NOTES hybrid cholecystectomy: feasibility results in 68 cases with mid-term follow-up. Endoscopy, 2009; 41: 391–394.

15. Tomikawa, M., Xu, H., Hashizume, M. Current status and prerequisites for natural kritice translumenal endoscopic surgery (NOTES). Surg. Today, 2010; 40 (10) :909–916.

16. Nau, P., Ellison, E. C., Muscarella, P., et al. A review of 130 humans enrolled in transgastric NOTES protocols at a single institution. Surg. Endosc., 2011; 25: 1004–1011.

17. Gordts, S., Waterlot, A., Campo, R., Grosens, I. Risk and outcome of bowel injury during transvaginal pelvic endoskopy. Fertil. Steril., 2001; 76: 1238–1241.

18. Salinas, G., Saavedra, L., Agurto, H., et al. Early expirience in human hybrid transgastric and transvaginal endoscopic cholecystectomy. Seurg. Endosc., 2010; 24: 1092–1098.

19. Park, P. O., Bergström, M. Transgastric peritoneoscopy and appendectomy: thoughts on our fisrt expirience in humans. Endoscopy, 2010; 42: 81–84.

20. Meining, A., Feussner, H., Swain, P., et al. Natural-orifice transluminal endoscopic surgery (NOTES) in Europe: summary of the working group reports of the Euro-NOTES meeting 2010. Endoscopy, 2010; 43 (2): 140–143.

21. Wilhelm, D., Meining, A., von Delius, S., Fiolka, A., Can, S., Hann von Weyhern, C., Schneider, A., Feussner, H. An innovative, safe and sterile sigmoid access (ISSA) for NOTES. Endoscopy, 2007; 39: 401–406.

22. Bingener, J., Krishnegowda, N. K., Michalek, J. E. Immunologic parameters during NOTES compared with laparoscopy in a randomized blinded porcine trial. Surg. Endosc., 2009; 23 (1): 178–181.

23. Hookey, L. C., Khokhotva, V., Bielawska, B., et al. The Queen‘s closure: a novel technique for closure of endoscopic gastrotomy for natural-orifice transluminal endoscopic surgery. Endoscopy, 2009; 41 (2): 149–153.

24. Hucl, T., Benes, M., Kocik, M., et al. A novel double-endoloop technique for natural orifice transluminal endoscopic surgery gastric access site closure. Gastrointest. Endosc., 2010; 71 (4): 806–811.

Štítky
Chirurgie všeobecná Ortopedie Urgentní medicína

Článek vyšel v časopise

Rozhledy v chirurgii

Číslo 12

2011 Číslo 12

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Význam nemocničního alert systému v době SARS-CoV-2
Autoři: doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D., prim. MUDr. Václava Adámková

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se