Konference revizního lékařství v Piešťanech


Autoři: N. Martinková;  Z. Salcman Kučerová;  J. Hrbáčková
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 3-4, s. 97-102
Kategorie: Zprávy

Ve dnech 14.–16. října 2015 se v hotelu Park uskutečnila XX. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XVI. Slovensko-Česká konferencia revízneho lekárstva. Konferenci uspořádali:

 • Slovenská spoločnosť revízneho lekárstv, organizačná zložka Slovenskej lekárskej spoločnosti;
 • Společnost revizního lékářství České lékařské společnosti JEP v spolupráci se Slovenskou angiologickou spoločnosťou.

Přípravu a realizaci zaštiťoval organizační výbor ve složení:

 • MUDr. Dagmar Zlinská, prezidentka SSRL SLS
 • MUDr. Zdenka Salzman Kučerová, MBA, předsedkyně SRL ČLS JEP
 • prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prezidentka SAS SLS

Dne 14. 10. 2015 na slavnostním zahájení konference přednesly uvítací proslovy předsedkyně výborů odborných společností MUDr. Dagmar Zlinská, prezidentka SSRL SLS, a MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, MBA, předsedkyně SRL ČLS JEP, které poděkovaly výboru Slovenské angiologické společnosti za spolupráci při sestavování odborného programu.

Večer proběhlo společné jednání výborů SSRL SLS, SRL ČLS JEP a pozvaných hostí.

Výbor SSRL SLS děkuje partnerům konference za podporu.

Partneri podujatia podľa abecedného zoznamu:

 • Aspen Europe GmbH;
 • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.;
 • Johnson&Johnson, s. r. o., divízia Janssen;
 • Pfizer Luxembourg Sarl;
 • Sanofi-aventis Pharma Slovakia, s. r. o.;
 • Servier Slovensko, s. r. o.;
 • Union zdravotná poisťovňa, a. s.;
 • Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR;
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

Dále uvádíme přehled přednesených přednášek s anotacemi:

PŘEDNÁŠKY 14. 10. 2015

MUDr. Zlinská (VšZP, Bratislava): 20 rokov odbornej spoločnosti revízneho lekárstva po súčasnosť

 • Začátky revizního lékařství.
 • Začátky výboru, dnes už 5. výbor.
 • Akademie pro RL – s přednáškami odborníků.
 • Popis činnosti odborné společnosti.
 • 1 RL na 17200 pojištěnců.
 • V současné době zvyšování efektivity revizí/kontrol: – Jak dlouho bude trvat tento tlak a pracovní zátěž?
 • Do budoucna – přepracování způsobu revizí a metodické listy.

MUDr. Calta (IPVZ, Praha): Vzdělávání revizních lékařů v ČR

 • Shrnutí vzdělávání s IPVZ od roku 1996.
 • Pedagogické působení – kurzy kontinuálního vzdělávání.
 • Publikační působení (MUDr. Mairovský) – suplementa, časopisy.
 • Dokumentační činnost subkatedry – vydávání odborných prací v oboru RL.

PharmDr. Tesař (ZP Union, VšZP, Bratislava): Využitie výsledkov hodnotenia zdravotníckych technológií v systéme verejného zdravotného poistenia

 • Kategorizační proces pro úhradu z v. z. p.
 • Rozhodovací procesy týkající se úhrady léků (i zdravotnických prostředků) 
  • kompletní transparentnost v kontextu se zveřejňováním úhrad léků,
  • pozornost týkající se klinických ukazatelů,
  • dostupnost odvolacího mechanismu,
  • účast Slovenska v projektu EUnetHTA.

MUDr. Vranovský (NOÚ, Bratislava): Diagnostika a liečba malígnych lymfómov

 • Definice maligních lymfomů.
 • Hemopoéza.
 • Incidence lymfomů – za posledních 30 let vzestup – 15/100 000 (z důvodu zvýšení délky života, chemizace prostředí…?).
 • Příčiny vzniku – zatím pomocné faktory, ale nejde o jednoznačné příčiny (s výjimkou lymfomu žaludku z důvodu přítomnosti Helicobacter pylori).
 • Dnes je klasifikováno více než 60 lymfomových jednotek.
 • Iniciální vyšetření – biopsie uzliny, laboratorní vyšetření, CT, PTCT.
 • Léčebné metodiky – chemoterapie, imunoterapie nebo kombinace obojího, cílená léčba (monoklonální protilátky).

Hodgkin – 85–90 % se v dnešní době vyléčí.

Léčba až u vyšších stadií (CHT + RT), rizika relapsu (nutno proto edukovat o omezení rizikových faktorů zdravým způsobem života).

Nonhodgkin lymfom diseminace v čase diagnózy.

Relativně dlouhý medián přežití.

Léčba monoklonálními protilátkami.

Periferní T b lymfomy – standardní léčba neexistuje.

Téměř žádná nová léčba za posledních 20 let.

Nové léky u lymfomů:

 • monoklonální protilátky,
 • inhibitory BTK,
 • inhibitory bcl2, PI3K8,
 • transplantace krvetvorných buněk
  • alogenní, autologní
 • Proton
  • v současnosti rozporuplná indikace, specifikace léčby
  • indikace Ano u dětí (je to hlavně o šetření zdravých tkání)
  • nádory CNS, oka.

MUDr. Hlôška (UK Bratislava, Jesseniova LF, Ústav farmakológie): Európska spolupráca v oblasti hodnotenia zdravotníckých technológií a jej význam pre systém zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR

 • HTA – interdisciplinární proces sumarizace informací o zdravotních, sociálních a etických problémech v souvislosti s použitím zdravotnických technologií.
 • Cílem HTA – informace o bezpečné a efektivní zdravotní politice zaměřené na pacienta a snaha o dosažení co nejlepší hodnoty.
 • Ve Směrnici č. 204/24 EU – co je zdravotnická technologie.
 • V současnosti je 46 % zdravotnických technologií mezi pacienty bez zjištění benefitu/efektivity.
 • Vzhledem k historickému vývoji v oblasti zdravotní politiky jsou systémy zdravotní péče rozdílné, proto HTA bere do úvahy i individuální kontext

MUDr. Salcman Kučerová, MBA (VZP ČR, Praha): Revizní lékařství v ČR, postavení RL v systému veřejného zdravotního pojištění

 • Pozici RL upravuje zákon o veřejném zdravotním pojištění:
  • pracovně právní vztah se ZP,
  • výběrové řízení,
  • kontrolní činnost zejména v oboru, ve kterém získal specializaci.

Podstatou práce RL je kontrola, většinu činností však představuje posuzování.

České zdravotnictví je „švédský stůl“ pro pacienty.

Znalosti RL – v ČR chybí systém jednotného vzdělávání RL – t. č. není politická vůle toto zajistit.

Nedostatek RL – nepočetná členská základna OS RL – většina členů jsou zaměstnanci VZP.

ČLK nabízí spolupráci s OS nebo VZP a eventuálně se SZP – možnost zajištění společného systému vzdělávání – udělování „licencí“ k výkonu RL.

PŘEDNÁŠKY 15. 10. 2015

MUDr. Paluch (VšZP, Bratislava): Tri roky kategorizácie ŠZM z pohľadu zdravotnej poisťovne

 • Na Slovensku zákon č. 303/2011, př. č. 2, co není v této příloze, nemělo by být hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (seznam kategorizovaných speciálních zdravotnických materiálů).
 • Přehled grafů s počty uhrazených ZP před kategorizací a po kategorizaci, počty URČ + náklady.
 • Indikační omezení „Limity“ (všeobecný právní předpis) na MZSK indikační omezení (právně závazné):
  • na TAVI,
  • na neurostimulaci míchy,
 • Závěry pro RL – je vhodné, aby speciální zdravotnický materiál posuzoval RL v oboru.

MUDr. Tyblová (VZP ČR, Praha): Zkušenosti VZP ČR z centralizace schvalování úhrad u vybraných zdravotnických prostředků

 • Porovnání dat 2011–2014 za VZP ČR.
 • Data 2011–2013 za celou ČR.
 • Od 1. 4. 2012 – centralizace (do té doby ZP posuzovalo 78 pracovišť).
 • RL ovlivní náklady pouze u některých skupin ZP – protézy, ortézy, vozíky, …
 • Nabídka katalogu na internetu VZP ČR.

MUDr. Murgašová (VšZP, Nitra): Vlhké hojenie rán – výsledky kontroly

 • Předmět kontroly – chirurgické ambulance.
 • Období kontroly – 9 měsíců 6 pojištěnců (s předpisem nad 1000 Eur).
 • Biokeramické krytí – kontrola splnění indikačních kritérií a množstevních limitů, zápisy ve ZD včetně účinnosti léčby.

MUDr. Hollerová (VšZP, Trenčín): Výsledky z revíznych kontrol zameraných na predpisovanie pomôcok na vlhké hojenie rán v Trenčianskom a Trnavskom kraji

 • Kontrola, ve kterém stadiu rány bylo krytí použito.
 • Množstevní limity, stadia hojení, kategorizace pomůcek.
 • Výsledek revizí:
  • chybějící záznamy o ráně a průběhu hojení ve ZD,
  • rozměry pomůcek neadekvátní rozměrům rány,
  • počet balení neadekvátní,
  • chybějící informovaný souhlas.
 • Trenčianský kraj – 5 revizí, 30 000 euro. 
 • Trnavský kraj – 4 revize, 50 300 euro.

A. Martinkovičová (zástupce firmy, Bratislava): Kompresívna terapia a lymfedém

 • Popis anatomie lymfatického systému.
 • Vznik lymfedému, dělení na primární a sekundární.
 • Konzervativní léčba (lymfatická masáž, po které následuje bandáž).
 • Rozdíly v kompresivní terapii:
  • krátkotažná obinadla (přiložení až 3 dny),
  • dlouhotažná obinadla,
  • víceroztažná obinadla,
  • kompresivní bandáž MOBIDERM.

MUDr. Jackuliak (LF UK a UNB Bratislava): Biologická liečba – nová možnosť liečby dyslipidémie

 • Jaké jsou cílové hodnoty LDL cholesterolu a kdy je vhodné iniciovat léčbu.
 • Léky – statiny a fibráty:
  • statiny – po překonané akutní kardiovaskulární příhodě, nasazení ihned po zaléčení akutního stavu;
  • přehled amerických guidelines →definice →cíle (hodnoty), jakých chceme dosáhnout u LDL;
  • negativa statiny – myopatie, ↑hepat. enzymů, neuropatie, koagulační dysfunkce, rebound fenomén.
 • Genetika dyslipidémie:
  • vliv na degradaci lipidů;
  • ↓ úloha enzymů PCSK9 apod. v regulaci exprese LDL receptorů;
  • statiny zvyšují počet LDL receptorů:
   • nyní se vytváří protilátky proti PCSK9 (monoklonálními protilátkami),
   • bezpečnost monoklonální léčby:
    • hypersenzitivita
    • reakce spojené s parenterálním podáním.
 • U léčby anti TNF pravidelné sledování na tuberkulinový test apod. (onemocnění imunologické).
 • Režimová opatření – s dodržováním je u pacientů velký problém (pravidelné užívání, dietní opatření apod.), proto se vyvíjejí léčiva pro podávání s delšími časovýmí rozmezími jako např. v osteologii.

MUDr. Kičík (VšZP Humenné, Prešov): Vybrané príklady a skúsenosti z revizie SVLZ

 • Opakovaný růst nákladů na SVLZ.
 • 4 poskytovatelé poskytují více než 80 % péče na trhu (laboratoře).
 • Revize:
  • přehled růstu nákladů a způsobu kontroly,
  • zamyšlení nad subspecializací revizních lékařů na danou oblast.

MUDr. Augustínová (VZP ČR, Praha): Kontrastní látky z pohledu revizního lékaře

 • Přehled co má být (fakta).
 • Realita – záznam co není v popisu vyšetření.
 • Přehled rozdělení kontrastních látek – pozitivní, negativní a podle ATC skupin.
 • U UZ (Sonoviu) – lze nasmlouvat pouze u vybraných poskytovatelů (kontrola odborné společnosti) – sono nemá možnost vykázání dokladu na ZULP/ZUM, proto je zvláštní vykazování, podle nasmlouvání).
 • Přehled spotřebovaného množství kontrastních látek (KL)
  • přehled spotřeby podle odborností (odb. 102, 107, 809, 810),
  • ukázka revizních nálezů – rozdíly ve vykazování, chybí záznamy o podaném množství:
   • vyšetření indikuje lékař, který neví, jestli bude použit kontrast, jaký a kolik;
   • aplikuje lékař, který má zodpovědnost za provedení;
   • místní zvyklosti na pracovištích při aplikaci KL – ovlivňuje, kolik bude vykázáno KL, které KL budou použity, některá pracoviště mají nastavenou horní hranici limitu podání KL.

MUDr. Švejdová (VZP ČR, Praha): Zkušenosti VZP ČR z revizí českých nemocnic – systém úhrady DRG

 • Přehled – příprava revize z informačního systému (ukázka aplikace, sledované hodnoty):
  • přehled, co revidujeme a vyhodnocujeme (správnost vykázaných HDG, VDG);
  • chyby ve vykazování – chyby v HDG – R 10, N 18:
  • chyby VDG – D 68.5, N17, SIRS;
  • nepovolené kombinace DG . K 80 x K 81:
  • L 97 x I 83,
  • N 20 x N 13.3.
  • odůvodněnost přijetí k hospitalizaci
  • vykázané kritické výkony.

Využití prováděných kontrol a revizí → podklad pro metodiku IR DRG. Restart DRG – přechod z NRC na UZIS (v roce 2018).

MUDr. Zaťková (VšZP, Banská Bystrica): Uplatňovanie právnych predpisov súvisiacich s ošetrovatelskou starostlivosťou v zariadeniach sociálnych služieb 

 • Definice zákona o sociálních službách na Slovensku.
 • Usnesení vlády SR 279/2011 → proběhl audit ošetřovatelských výkonů se zjištěním, že 90 % obyvatel potřebuje ošetřovatelskou péči (kdyby tento audit prováděla zdravotní pojišťovna, byl by výsledek asi jiný).
 • U osob umístěných v těchto zařízeních je neoddělitelné poskytování zdravotních a sociálních služeb.
 • Smlouvy zdravotní pojišťovny uzavírají na základě legislativy.
 • Vedení zdravotnické dokumentace → podle odborného usnesení MZ SROV.
 • Kontrolní činnost provádějí zdravotní pojišťovny.
 • Úrad pre dohľad na ZP → sleduje, zda je všechno vedeno správně, může ukládat sankce.

MUDr. Dobiáš (SZU, Bratislava): Projekt Krajina záchrancov

 • Denně zemře 7 lidí jenom proto, že neumíme poskytnout první pomoc.
 • 78 % úrazů je v přítomnosti blízkých.
 • První pomoc – poměr stlačení hrudníku : dýchání = 30 : 2.
 • Krajina záchrancov = projekt vzdělávání:
  • web – e-learning = 10 instruktážních videí se správným řešením situace, na konci je závěrečný test;
  • zkrácený praktický nácvik po provedeném testu je za 14,9 eura (4 hodiny).

MUDr. Ambrózy (LFUK a UNB Bratislava): Periférne artériové ochorenia (PAO)

 • Incidence.
 • Patofyziologie – konečný proces na mikrocirkulaci, dochází k endotelní dysfunkci, změna reologie erytrocytů → tím je redukovaný průtok a dochází k ischémii:
  • postižení nejen periferního řečiště končetin, ale i postižení koronárního a cerebrálního řečiště.
 • Rizikové faktory AS:
  • léčba – modifikace rizikových faktorů:
  • kinezioterapie:
  • svalová práce, podpora kolatelárního oběhu,
  • ekonomizace chůze – intuitivní,
  • vedení fyzioterapeutem – 3krát týdně, 30–60 minut, do 75 % tolerance bolesti, efekt po 1–3 měsících
  • 28 studií
  • farmakoterapie
  • endovaskulární
  • chirurgická
 • Farmakoterapie
  • antiagregační
  • hypolipidemická
  • antidiabetická
  • antihypertenzní
  • vazodilatační
  • prostaglandiny
  • léčba bolesti (často se na správnou léčbu bolesti zapomíná).

prim. MUDr. Špak (VÚSCH, Košice): Intervenčná angiológia (endovaskulárna liečba PAO a ochorenie aorty, endovaskulárna liečba v karotickom riečisku)

 • Doména intervenční angiologie je u radiologů (ne internistů).
 • V roce 2010 → specializace na intervenční angiologii a angiologa.
 • Rozvoj intervenčních metod.
 • Ruthefordova klasifikace → stadia I.–IV.
 • TASC – doporučuje rozdělení intervencí do 4 skupin (A, B, C, D) – ukázky v prezentaci podle úseků intervencí.
 • PAT – aspirační trombektomie.
 • Rotarex.
 • PTA – s balonky, stent.
 • Aortální disekce:
  • nekomplikovaná
  • komplikovaná
  • léčba – stenty – v prezentaci příklady naložení stentů
 • Žilní trombózy:
  • rekanalizace – u mladších pacientek aplikace lokální trombolýzy.

MUDr. Hody (VšZP, Košice): Skúsenosti z revíznej činnosti v angiologickej ambulancii, pohľad zdravotnej poisťovne

 • Provedena revize 5 ambulancí.
 • Období 1–8/2015.
 • Porovnání těchto ambulancí při vykazování výkonů u přijetí pacienta do péče → výkony neodpovídaly klinickému vyšetření a požadavkům odesílajících lékařů.

MUDr. Žernovický (NÚSCH Bratislava): Racionálny vs. iracionálny prístup k chirurgii varixov

 • Chirurgie varixov – 2 metody:
  • laser radiální,
  • radiofrekvenční ablace RFA typu Venefit.

Nahrazeno kyanoakrylátem – Sapheon – Venaseal (lepidlo).

Skleroterapie (možnost), komprese, léky (Detralex).

MUDr. Džupina (Angiologická ambulance, Bardejov): Lymfológia

 • Etiologie, diagnostika, doporučení v konzervativní léčbě.
 • Lymfedém = vysokoproteinový otok, vzniká nahromaděním tekutiny.
 • Návrh centrálních pracovišť pro MZSR – neprošel.
 • Klasifikace lymfedémů.
 • Prevence lymfedémů.
 • Léčba – manuální lymfodrenáž, kompresivní terapie, intermitentní pneumatická kompresivní terapie, cvičení, medikamentózní terapie, chirurgická léčba, hygiena kůže.

MUDr. Navrátilová (Brno, ČR): Možnosti léčby lymfedému v ČR

 • Dělení lymfedémů.
 • Lymfedém u dětí.
 • Terapie – kauzální terapie není:
  • redukce otoku → komplexní fyzikální terapie,
  • komprese – bandáže,
  • cvičení a pohybové aktivity,
  • lymfodrenáž (manuální, přístrojová),
  • péče o kůži a prevence infekce,
  • farmakologická.
 • Současné možnosti léčby v ČR
  • výčet výkonů ze Sazebníku zdravotních výkonů;
  • antifibrotické hmaty – maximálně 2krát týdně;
  • přístroje na doma – přístroj na 5 let, 1–2 návleky, podmínka, že pacient absolvuje 4 týdny terapie – proto POZOR při schvalování, pokud předepisuje onkolog, většinou pacienti neprošli školením lymfologa;
  • elastické punčochy – rozdílné od venózních otoků → nesedí jim komerčně vyráběné punčochy;
  • návleky s plochým pletením a krátkotažné;
  • výroba je časově náročná;
  • kruhově pletené punčochy na míru – 2000 Kč hradí VZP ČR, doplatky až 3000 Kč, ostatní pojišťovny hradí podle kalkulace;
  • dosud není úhrada 1. kompresní třídy pro děti.
 • Kdo poskytuje péči.
 • Lékaři – základní obor + odborný kurz.
 • Nelékaři – certifikační kurz.
 • Standard léčebného plánu + další standardy odborné společnosti → česká lymfologická společnost.
 • Garance kvality:
  • odborná společnost uděluje garanci odborným ambulancím (projde každé druhé pracoviště).
 • Pozitiva péče o nemocné:
  • existence výkonů pro platbu,
  • přiměřená frekvence výkonů,
  • dobrá dostupnost přístrojů.

PŘEDNÁŠKY 16. 10. 2015

MUDr. Ležovič (VšZP, Trenčín): Špecializovaná ambulantná ZS – revízia odbornosti ORL

 • Kontroly v informačním systému.
 • Kontroly na pracovištích (personální a technické vybavení) – ORL na Slovensku je odbornost 014.
 • V SR bodník nad neuzavřenou fakturou.
 • Přehled nákladů na zdravotní péči.

prof. MUDr. Štvrtinová (LF UK a UNB Bratislava): Chronické venózne ochorenie (CHVO) – akútne a chronické komplikácie

  • Klasifikace žilních onemocnění – CEAP – C0-C6 (7 skupin).
  • Patofyziologie onemocnění.
  • Provádění šetření u 696 žen (zaměstnankyně OD Prior).
  • Dg. – anamnéza, fyzikální vyšetření, doppler.
  • Léčba:
   • komplexní:
    • životospráva,
    • fyzikální léčba – cílená gymnastika, konzervativní léčba – kompresivní punčochy, medikamentózní léčba (venofarmaka); před předpisem kompresivních punčoch je nutné změřit hlezno – brachiální systolický tlak a určit ABI index;
    • radikální (sklerotizace, operace).

MUDr. Barnáš (VZP ČR, Plzeň): NOAC – zkušenosti VZP ČR z revizí, dohoda se zástupci odborné společnosti

 • Léčivé přípravky Pradaxa, Xarelto, Eliquis – náhrada warfarinu.
 • Prezentace výsledků neustále se zvyšujících úhrad NOAC v průběhu několika let.
 • Zkušenosti z revizní a kontrolní činnosti – celoplošná revizní akce.
 • Dohoda se zástupci odborné společnosti o možnosti předpisu NOAC.

MUDr. Prokeš (Infopharm a.s., Praha): Kazuistika: Případ jedné regulační srážky za preskripci u praktického lékaře u soudu

 • Řešen případ lékaře, který předepisoval nákladnější léčivý přípravek – opomenutí levnějšího léčivého přípravku se stejnou léčivou látkou – soud rozhodl, že je nevinen.

PharmDr. Holubčíková (VšZP, Žilina): Kontrola lekárenskej starostlivosti

 • Podle zákona č. 581/2004 Sb., zákona č. 362/2011 Sb., vyhlášky č. 515/2011 Sb.
 • Legislativní podpora – výčet další legislativy:
  • kontrola kusů;
  • inventurní dostatek;
  • dodací listy, faktury za kontrolované období;
  • obraty na kartě.

Vybrané lékárny

 • • 1. lékárna – kontrola 4 léků
  • kontrola – všechny faktury v pořádku.
 • • 2. lékárna – léky + zdravotnické pomůcky (vlhké krytí):
  • kusová evidence nebyla vedena podle legislativy zákona č. 362, vyhlášky č. 515
  • počet vykázaných léků nebyl v souladu s dodacími listy
  • vyúčtováno více balení, než bylo v daný den na skladě.

Mgr. Hradská (VšZP, Banská Bystrica): Individuálne pripravované lieky v terapeutickej praxi z pohľadu zdravotnej poisťovne

 • Nízké ohodnocení „vkladu“ lékárníka – zdroj diskusí – ekonomická návratnost?
 • Levné vstupní suroviny.
 • Omezení terapeutického použití (některé nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění).
 • Sledování nákladů a výnosů (zejména provozní náklady) u 3 lékáren v okrese Banská Bystrica.

MUDr. Flochová (UN Martin): Správna diagnostika a manažment pacientov s hematoonkologickými malignitami

 • Heterogenní skupina onemocnění krvetvorby a lymfatických tkání, stálé zlepšování diagnostiky a přesnější stratifikace.
 • Nejčastěji:
  • chronická lymfocytární leukémie (nejčastěji u dospělých, medián přežití 7 let):
   • chronické onemocnění, dobře léčitelné, nevyléčitelné;
   • velmi variabilní průběh;
   • příznaky – dlouhé bezpříznakové období;
   • lymfocytóza;
   • hepatomegalie;
   • splenomegalie;
   • lymfadenopatie;
   • častěji solidní tumory v pokročilém stadiu;
   • noční pocení;
   • anémie,
  • léčba – podle klinického stadia:
   • dynamický proces;
   • dříve alkylační látky – nyní purinové analogy, chemoterapie, monoklonální protilátky;
   • relapsy – u relapsů kontroly genetického zatížení. 

Ze 30 odborných přednášek se z ČR aktivně zúčastnilo 8 přednášejících, převážně z VZP – 6 přednášejících. Jde bohužel o opakující se jev, kdy i na konferencích konaných v ČR je více aktivních účastníků ze SR. Měli bychom se pokusit zjistit, proč je tomu tak.

Průběh konference byl důstojný, v kvalitním hotelovém zařízení. Pohostinnost pořádajících byla bezkonkurenční.

Věříme, že dokážeme zajistit podobné podmínky pro příští konferenci, která se bude konat v ČR.

Mgr. Naděžda Martinková

Ústředí VZP ČR, Praha

e-mail: nadezda.martinkova@vzp.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2015 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se