Pracovní rehabilitace a vydávání doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci


Work rehabilitation and issuing recommendation for placement to work rehabilitation

The problems of work rehabilitation and recommending suitable circle of persons for placement to work rehabilitation should be considered consequential for the whole society, since it is one of the tools for reaching social inclusion. At the same time, this is the area at the interface of activity of medical assessment service and the sphere of activity of representatives of employment policy. Physicians, the assessment service of social security in particular, is thereby provided with a survey of the given problems and a professional view of the authors for issuing recommendations for placement to work rehabilitation.

KEYWORDS:
work rehabilitation – job trade – recommendation – persons with health handicap – assessment authority


Autoři: A. Zvoníková;  J. Wernerová
Působiště autorů: Česká společnost posudkového lékařství ČLS JEP, z. s.
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 18, 2015, č. 3-4, s. 74-77
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Problematiku pracovní rehabilitace a doporučování vhodného okruhu osob k zařazení na pracovní rehabilitaci je nutné považovat za celospolečensky závažnou, neboť je jedním z nástrojů k dosažení sociální inkluze. Zároveň jde o oblast na rozhraní činnosti lékařské posudkové služby a působnosti orgánů politiky zaměstnanosti. Lékařům, zejména pak posudkové služby sociálního zabezpečení, se předkládá přehled uvedené problematiky a odborný posudkový pohled autorek na vydávání doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci.

KLÍČOVÁ SLOVA:
pracovní rehabilitace – trh práce – doporučení – osoba se zdravotním postižením – posudkový orgán

VYDÁVÁNÍ DOPORUČENÍ K ZAŘAZENÍ NA PRACOVNÍ REHABILITACI

Vydání doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci se dotýká situace pojištěnců, u kterých bylo při kontrolní lékařské prohlídce zjištěno, že nejsou invalidní. Jde tedy o osoby, u nichž došlo k úzdravě, k zlepšení jejich zdravotního stavu nebo k stabilizaci či adaptaci na zdravotní postižení a plnohodnotnému obnovení jejich pracovní schopnosti a tím i schopnosti pracovního začlenění. Zde je namístě, aby se posudkový orgán v určitých případech zabýval potřebou vydání doporučení na zařazení na pracovní rehabilitaci. Návaznost doporučení pracovní rehabilitace na stav zániku invalidity musí být jak věcná a kauzální, tak i vhodně časově skloubená. Proces pracovní rehabilitace musí být včas zahájen, odpovídat zdravotnímu stavu a potřebám konkrétní fyzické osoby, nástrojům Úřadu práce a situaci na trhu práce. Cílem pracovní rehabilitace je soustavou různých opatření a zásahů vést k posílení schopností a dovedností fyzické osoby, k pracovnímu ověřování nabytých schopností, k vytváření správné pracovní motivace se záměrem přispět k získání nebo udržení vhodného zaměstnání konkrétní osoby. Druhým aspektem pracovní rehabilitace je nenásilná restituce funkce a role osoby v produktivním věku ve společnosti, tj. docílení plnohodnotného sociálního začlenění, jehož nedílnou součástí je pracovní aktivita a tím i posílení jejího sebevědomí, neboť prostřednictvím pracovní rehabilitace se zvyšuje šance na možnost pracovního uplatnění a výkon produktivní práce s hmotným přínosem pro zvýšení životní úrovně. Posudkový orgán (lékař okresní správy sociálního zabezpečení, dále jen „OSSZ“) musí v individuálních případech po posudkovém zhodnocení podle platné právní úpravy stanovit rehabilitační potenciál posuzovaného pojištěnce a doporučit vhodnost jeho zařazení na pracovní rehabilitaci. Problematiku pracovní rehabilitace a možnost vydání doporučení na zařazení fyzické osoby k provádění pracovní rehabilitace upravují níže uvedené právní předpisy.

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v platném znění

Podle § 6, odst. 4 písmeno d) OSSZ doporučují v rámci kontrolní lékařské prohlídky (§ 8, odst. 3) zařazení na pracovní rehabilitaci podle zákona o zaměstnanosti fyzické osoby, které přestaly být invalidními. OSSZ a její lékařská posudková služba má kompetenci, pokud při kontrolní lékařské prohlídce invalidity pojištěnce zjistí, že již není invalidní, a to ani v prvním, druhém či třetím stupni invalidity, vydat doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci. Doporučení se vydává po individuálním zhodnocení zdravotního stavu a pracovní schopnosti posuzované osoby s ohledem na skutečnosti nasvědčující tomu, že tato osoba má ztížené postavení, pokud jde o její návrat na trh práce. Vydání doporučení musí předcházet informování posuzované osoby o vhodnosti pracovní rehabilitace, co je jejím obsahem a jakou formou se provádí. Doporučení vydává při jednání – při kontrolní lékařské prohlídce – na základě pověření OSSZ posuzující lékař, tj. lékař OSSZ.

Podle ustanovení § 8 odst. 3 písm. a) až c) a písm. g) OSSZ provede kontrolní lékařskou prohlídku:

a) v termínu určeném při předchozím posouzení okresní správou sociálního zabezpečení na základě žádosti správního orgánu, který vede řízení, pro jehož účely je posudek žádán;

b) zjistí-li posudkově významné skutečnosti, které odůvodňují provedení kontrolní lékařské prohlídky;

c) z podnětu orgánu sociálního zabezpečení nebo správního orgánu, na základě jehož žádosti provedla okresní správa sociálního zabezpečení zjišťovací lékařskou prohlídku. V těchto případech je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat příslušný orgán o výsledku posouzení;

g) z podnětu ministerstva. V tomto případě je okresní správa sociálního zabezpečení povinna informovat ministerstvo o výsledku posouzení.

Důvody k provedení kontrolní lékařské prohlídky mohou být různé, stejně jako orgány, které jsou oprávněny podat podnět k provedení kontrolní lékařské prohlídky.

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Ustanovení § 69 – Pracovní rehabilitace

(1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou osobu.

(2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují krajské pobočky Úřadu práce a hradí náklady s ní spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je osobou se zdravotním postižením.

(3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

(4) Krajská pobočka Úřadu práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).

(5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení ošetřujícího lékaře vydaného jménem poskytovatele zdravotních služeb zařazeny fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce, a na základě doporučení okresní správy sociálního zabezpečení vydaného v rámci kontrolní lékařské prohlídky též fyzické osoby, které přestaly být invalidními. Zařazení těchto fyzických osob na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s jejich zdravotní způsobilostí; krajská pobočka Úřadu práce je povinna zařazení písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.

Ustanovení § 71

Teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením zahrnuje:

  • a) přípravu na budoucí povolání podle zvláštních právních předpisů,
  • b) přípravu k práci,
  • c) specializované rekvalifikační kurzy.

Ustanovení § 72 odst. 1

Příprava k práci je cílená činnost směřující k zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo a k získání znalostí, dovedností a návyků nutných pro výkon zvoleného zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti. Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců.

Uvedená ustanovení vymezují, co se považuje za pracovní rehabilitaci, její obsah a jakou formou se provádí. Zároveň právní úprava stanovuje kompetence dvou subjektů k vydání doporučení na zařazení na pracovní rehabilitaci, a to ošetřujících lékařům v průběhu dočasné pracovní neschopnosti a OSSZ, pokud se při kontrolní lékařské prohlídce invalidity zjistí, že pojištěnec není již invalidní. Skutečnost, že ošetřující lékař nebo OSSZ vydá doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci, však neznamená, že příslušná krajská pobočka Úřadu práce (dále jen „KP ÚP“) musí fyzické osobě pracovní rehabilitaci poskytnout. KP ÚP je oprávněna, i přes vydání doporučení k zařazení na pracovní rehabilitaci, na základě zhodnocení individuálních okolností případu a konkrétní situace na trhu práce, stanovit svébytný způsob práce s klientem včetně eventuálního neposkytnutí pracovní rehabilitace.

KONTROLNÍ LÉKAŘSKÁ PROHLÍDKA INVALIDITY

Při kontrolní lékařské prohlídce invalidity je pro posouzení zdravotního stavu a pracovní schopnosti pojištěnce a invalidity rozhodující dikce ustanovení § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění, ve vztahu k vyhlášce č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity. Při určování procentní míry poklesu pracovní schopnosti pojištěnce se vychází z jeho zdravotního stavu doloženého výsledky funkčních vyšetření a z jeho schopnosti vykonávat výdělečnou činnost odpovídající jeho tělesným, smyslovým a duševním schopnostem, s přihlédnutím k dosaženému vzdělání, zkušenostem a znalostem a předchozím výdělečným činnostem. Přitom se bere v úvahu, zda jde o zdravotní postižení trvale ovlivňující pracovní schopnost pojištěnce, zda se jedná o stabilizovaný stav, zda a jak je pojištěnec na své zdravotní postižení adaptován a schopnost rekvalifikace pojištěnce na jiný druh výdělečné činnosti, než dosud vykonával. Uvedené skutečnosti jsou výchozím bodem pro zjištění a zhodnocení všech pro práci významných vlastností a schopností pojištěnce, tj. fyzického, kvalifikačního i rehabilitačního potenciálu pojištěnce a pro případné vydání doporučení k provádění pracovní rehabilitace. Doporučení vhodnosti zařazení na pracovní rehabilitaci musí odpovídat zdravotnímu stavu posuzované osoby, její pracovní schopnosti a případným pracovním omezením. Zároveň by mělo být zřejmé, že podle poznatků lékařské vědy zdravotní stav a pracovní schopnost budou dlouhodobě (tj. více než dva roky) stabilizovány, neboť provádění pracovní rehabilitace by mělo být důvodné a společensky účelné, nemělo by být zmařeno z „předvídatelných zdravotních důvodů“. Posuzující lékař by měl umět také rozpoznat motivy a postoje posuzované osoby (pozitivní nebo negativní), a to ve vztahu k její ochotě se pracovně přiměřeně zařadit a nedoporučovat pracovní rehabilitaci v těch případech, kdy ze strany posuzované osoby není aktivní zájem.

DOPORUČENÍ O VHODNOSTI ZAŘAZENÍ NA PRACOVNÍ REHABILITACI

Posuzující lékař/lékař OSSZ musí při kontrolní lékařské prohlídce zvážit vydání doporučení OSSZ k zařazení na pracovní rehabilitaci v situacích, kdy invalidita trvala delší dobu a pojištěnec byl pracovně inaktivní, jde o zánik invalidity u starší osoby, která má ztížené postavení na trhu práce, nebo kde vlivem zdravotního postižení nebo pracovní inaktivity došlo k profesní dekvalifikaci. Z hlediska posudkově medicínského půjde o situace, pokud se zjistí, že u pojištěnce/fyzické osoby došlo k zániku invalidity prvního, druhého nebo třetího stupně a:

  1. pojištěnec/fyzická osoba je starší 50 let věku nebo
  2. invalidita trvala déle než 3 roky a dlouhodobým trváním invalidity a pracovní inaktivity došlo k podstatné ztrátě pracovních dovedností, návyků nebo
  3. fyzická osoba po dobu existence invalidity nepracovala nebo
  4. fyzická osoba invalidní v prvním nebo druhém stupni byla v posledních třech letech uchazečem o zaměstnání nebo
  5. po zániku invalidity u doposud pracovně inaktivní osoby přetrvává neschopnost využívat kvalifikaci dosaženou před vznikem invalidity nebo vykonávat předchozí zaměstnání nebo zaměstnání s obdobnými nároky na kvalifikaci a
  6. fyzická osoba je motivována k návratu do práce.

ZÁVĚR

Doporučením zařazení na pracovní rehabilitaci se jednotlivým fyzickým osobám dává možnost pozvolného a nenásilného řešení jejich situace s cílem usnadnit jejich návrat na trh práce a dosáhnout plnohodnotného pracovního uplatnění. Ministerstvo práce a sociálních věcí v současné době připravuje návrh na rozšíření kompetencí lékařů OSSZ k doporučování zařazování na pracovní rehabilitaci i v jiných situacích, než uvádí dosavadní právní úprava.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Alena Zvoníková

Česká společnost posudkového lékařství

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: posudkové@ipvz.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 3-4

2015 Číslo 3-4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se