Rehabilitace v sociálním zabezpečení v SRN


Rehabilitation in social security in FRG

The article informs about the organization and providing of rehabilitation of physically handicapped persons in the Federal Republic of Germany and its contribution to physically handicapped persons.

Keywords:
rehabilitation – therapeutic rehabilitation – professional rehabilitation – rehabilitant


Autoři: Wernerová Julie;  Zvoníková Alena
Působiště autorů: Rehabilitation in social security in FRG
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 2-3, s. 69-70
Kategorie: Souhrnná sdělení, původní práce, kazuistiky

Souhrn

Článek přináší informace o organizaci a poskytování rehabilitace osobám se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo a jejích přínosech pro osoby se zdravotním postižením.

Klíčová slova:
rehabilitace – léčebná rehabilitace – profesní rehabilitace – rehabilitant

POSKYTOVÁNÍ REHABILITACE

Poskytování a organizace rehabilitace v systému nemocenského a důchodového pojištění je v SRN upraveno v Zákoníku o sociálním zabezpečení (Sozialgesetzbuch, SGB). Osoby se zdravotním postižením mají právo na rehabilitaci. Cílem rehabilitace je odvrátit nepříznivé důsledky, zmírnit je, zabránit zhoršení stavu a zmenšit dopady poškození. Z toho se pak odvozuje přínos rehabilitace pro zajištění účasti osoby na společenském a pracovním životě, její samostatnosti, zvládání denní a pracovní zátěže a zabránění ztrátě zaměstnání a sociálním dopadům.

Pokud osoba potřebuje léčebnou rehabilitaci, návrh na její poskytování podává nemocenské nebo důchodové pojišťovně zdravotnické zařízení, kde se fyzická osoba léčí. Přitom musí uvést omezení fyzické osoby podle Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF/ ICF) a uvést, jaký je očekávaný cíl rehabilitace. Návrh na rehabilitaci může iniciovat rovněž lékař MDK (Medizinischer Dienst der Krankenversicherung, Lékařská služba zdravotních pojišťoven) nebo důchodové pojišťovny, pokud v rámci své činnosti zjistí, že ji osoba potřebuje. Pokud jde o osobu v produktivním věku, která je nemocná a dočasně práce neschopná a hrozí jí snížení pracovní schopnosti či invalidita, žádost se směřuje na důchodovou pojišťovnu. V ostatních případech, tedy při dočasném zhoršení zdraví (při nemoci, úrazu) u dětí a mládeže, osob v produktivním věku nebo u seniorů/důchodců žádost o rehabilitaci směřuje na nemocenskou pojišťovnu. Návrh je podáván se souhlasem příslušné osoby a akcentuje se co nejčasnější započetí rehabilitace včetně pracovní rehabilitace. Nemocenská nebo důchodová pojišťovna posoudí odůvodnění a potřebnost rehabilitace (lékař pojišťovny) a rozhodne, zda bude poskytována ambulantní formou, ve stacionáři (celodenní ambulantní forma) nebo pobytovou formou (jako následná rehabilitace) na některé z rehabilitačních klinik. Pojišťovny mají svá „indikační kritéria“ pro poskytnutí rehabilitace. Zvláštním typem rehabilitace jsou odvykací kůry při toxikománii. Příslušná pojišťovna pak zařízení, které poskytuje rehabilitaci, uhradí náklady na ni. V SRN se cca 40 % rehabilitace poskytuje pobytovou formou, neboť tato forma je intenzivnější, komplexnější; ročně se tato forma rehabilitace poskytne cca 300 tisícům osob. Pobytovou rehabilitaci lze zopakovat nejdříve za 4 roky. Ostatní způsoby rehabilitace se poskytují každoročně cca 1 mil. osob. Ambulantní rehabilitační zařízení musí být pro osobu dostupné v časovém horizontu 45 minut. V roce 2012 bylo na léčebnou rehabilitaci vynaloženo celkem cca 4,4 mld. euro. Fyzická osoba při pobytové rehabilitaci platí denní pobytovou taxu 10 euro. Během poskytování „léčebné rehabilitace“ má fyzická osoba nárok na dávky k zajištění živobytí. Pobytová forma rehabilitace má jednotnou dobu trvání 20 dní. V SRN je 6 rehabilitačních klinik, které poskytují rehabilitaci pobytovým způsobem; z toho se jedna věnuje rehabilitaci dětí (maximálně do 27 let). Kliniky se v detailech liší v zaměření na specifickou zdravotní problematiku. Rehabilitace je indikována zejména pro postižení pohybového a nosného systému (cca 40%), neurologické poruchy (15%), kardiovaskulární nemoci (10%) a onkologické (7%). Přibývá zdravotních problémů z důvodů pracovního přetížení a psychosomatických potíží a stárnutí populace s vyšším podílem starších zaměstnanců (z důvodu silných populačních ročníků z 50. let). Existuje i proto zvláštní forma „geriatrické rehabilitace“ pro osoby nad 70 let věku.

Rehabilitační terapie je komplexní – od prvotní diagnostiky, přes průběžné hodnocení a závěrečné vyhodnocení přínosů rehabilitace. Poskytuje se široké spektrum fyzikální terapie (léčebné rehabilitace), která je dominantní. Dále se poskytují speciální rehabilitační opatření včetně psychologické intervence, pokračuje se v zavedené medikaci, je prováděn trénink za účelem zlepšení kondice, léčba prací, školení v oblasti zdravého životního stylu, úprav bydlení, pohybových aktivit a zásad správné výživy. V rámci programu se provádí nácvik běžných denních činností a volnočasových aktivit a jsou zařazeny také prvky pracovní rehabilitace a léčby prací s nácvikem některých pracovních činností jako např. administrativní práce, práce na zahradě, tkaní, ruční práce, manuální technické práce apod. Práce se považuje za kurativní faktor. Pokud má konkrétní osoba problémy v práci (z důvodu zdravotního omezení), je s ní specificky nacvičováno, jak provádět jednotlivé pracovní činnosti ergonomicky. V ojedinělých případech rehabilitační konzultant jedná se zaměstnavatelem rehabilitované osoby za účelem úpravy pracoviště, náplně práce, zkrácení pracovního úvazku. Po absolvování rehabilitace se očekává, že nejdéle do 12 týdnů rehabilitovaná osoba nastoupí do práce.

PROFESNÍ REHABILITACE

Profesní rehabilitace je v SRN upravena v Zákoníku o sociálním zabezpečení, SGB. Osoby se zdravotním postižením mají právo na rehabilitaci. Profesní rehabilitace je poskytována fyzické osobě na základě žádosti příslušné pojišťovny (se souhlasem klienta) nebo na základě požadavku agentury práce (německého úřadu práce). Zadavatel rehabilitace její průběh i výsledky kontroluje. Hlavním důvodem požadavku je pomoc při získání zaměstnání nebo udržení pracovníka v zaměstnání, a to formou jeho profesního dovzdělání nebo rekvalifikace. Instituce, která si profesní rehabilitaci vyžádala, náklady na ni klinice finančně uhradí. Na činnost pracovišť poskytujících profesní rehabilitaci přispívá i spolková země a stát. Síť pracovišť poskytujících profesní rehabilitaci je poměrně široká. Každoročně se v SRN profesní rehabilitace poskytne cca 100–120 tisícům osob. V roce 2012 bylo na profesní rehabilitaci vynaloženo cca 1,2 mld. euro. Během profesní rehabilitace rehabilitant pobírá dávku na živobytí a hradí se mu cestovní náklady. Procesy probíhají jak na klinice, tak u vybraných zaměstnavatelů. Profesní rehabilitace a činnost příslušných pracovišť reflektuje regionální poptávku trhu práce.

Na začátku procesu profesní rehabilitace je otestování schopností a dovedností fyzické osoby a jejích osobnostních předpokladů pro novou profesní orientaci. Poté je nejdéle do 45 dní vybrán vhodný obor/odvětví a posléze je zahájena vlastní příprava, která může být několikaměsíční až dvouletá. Doplňkově se poskytuje osobám se zdravotním postižením i fyzioterapie (léčebná rehabilitace) nebo psychologické poradenství či poradenství v oblasti zdravého životního stylu a výživy. Po absolvování profesní rehabilitace se okamžitě na trhu práce uplatní cca 1/3 osob, do roka cca 60 % a do dvou let cca 80 %.

VÝZNAM REHABILITACE

V SRN je v časné fázi zdravotních problémů fyzické osoby akcentována léčebná rehabilitace s prvky pracovní rehabilitace a řadou dalších podpůrných opatření, a to pobytovou formou vzhledem k její komplexnosti a vyšší účinnosti. Rozhodující význam má racionální poskytování rehabilitace z indikace ošetřujících lékařů, prostřednictvím odborného aparátu pojišťoven a posouzení potřeby rehabilitace lékaři MDK a komplexnost služeb poskytovaných velkými rehabilitačními klinikami včetně zajištění zpětných vazeb. V oblasti profesní rehabilitace je stěžejní propojení činnosti pojišťovny s výběrem „osob vhodných pro rekvalifikaci“ s činností příslušných pracovišť profesní rehabilitace. Ta provedou bilanční diagnostiku klienta, výběr vhodného oboru a programu rekvalifikace, zajistí vlastní provádění profesní rehabilitace/rekvalifikace, poskytují i doplňkové služby. Celý proces reflektuje regionální poptávku trhu práce a je kontrolována jeho účinnost a přínos pro rehabilitanta.

V SRN má podle SGB fyzická osoba právo na rehabilitaci, ale neexistuje „povinnost rehabilitovat se“. Rehabilitace se poskytuje jen se souhlasem fyzické osoby, která je motivována k provádění rehabilitace. Rehabilitace se poskytuje jen v případech, kde lze očekávat dosažení stanovených cílů. Nastavená organizace rehabilitace i procesy poskytování rehabilitace v SRN jsou efektivní, rychlé, racionální a přinášejí užitek.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Julie Wernerová

Katedra posudkového a revizního lékařství

IPVZ Praha

Ruská 85

100 05 Praha 10

e-mail: posudkove@ipvz.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2-3

2014 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×