Postup při přihlašování lékařů LPS na vzdělávací akce IPVZ


Autoři: PhDr. Anna Arnoldová
Působiště autorů: Oddělení vzdělávání a administrativní činnosti lékařské posudkové služby ČSSZ
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 17, 2014, č. 2-3, s. 77-78
Kategorie: Zprávy

Obecné informace

Každý lékař pracující v České republice, tedy i posudkový lékař, by měl být registrován v databázi Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (dále jen „IPVZ“), pak je přihlašování na vzdělávací akce pořádané Institutem velmi jednoduché. Posudkovým lékařům jsou k dispozici všechny vzdělávací akce v rámci IPVZ, mohou se zúčastnit i vzdělávacích akcí jiných kateder, většinou podle toho, jakou základní atestaci mají nebo o jakou problematiku se hlouběji zajímají.

 1. Specializační příprava – Česká správa sociálního zabezpečení (dále jen „ČSSZ“) hradí cenu jednotlivých specializačních kurzů, ubytování, stravování a cestovné (cestovní výdaje) hradí vysílající Okresní správa sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“), která vysílá lékaře na akce prohlubující jejich vzdělání. V rámci specializační přípravy nenáleží žádné kredity od České lékařské komory (dále jen „ČLK“). Podle zákoníku práce se specializační vzdělávání považuje vždy za prohlubování kvalifikace (viz poznámka).
 2. Celoživotní vzdělávání – ČSSZ hradí opět pouze cenu kurzu, cestovní náhrady platí příslušná OSSZ. Všechny vzdělávací akce pořádané IPVZ jsou podle dohody s ČLK akce kreditované. Za každou vyučovací hodinu náleží 1 kredit přidělený ČLK, každý účastník po ukončení kurzu dostane Potvrzení o účasti s počtem přidělených kreditů.

Možnosti přihlášení na jednotlivé akce

Jednou z možností, jak se dostat na stránky IPVZ a vybrat si vzdělávací akci, je tento postup: na intranetu ČSSZ zvolit INTERNET → Věda a vzdělávání → Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví → vlevo na liště kliknout na Seznam vzdělávacích akcí → rozbalí se nabídka kateder → najít Katedru posudkového lékařství (dále jen „KPL“) → rozbalí se nabídka vzdělávacích akcí KPL vždy na současný semestr.

Další možností je přímo do internetového prohlížeče zadat www.ipvz.cz, nebo přes Portál LPS, kam mají přístup všichni posudkoví lékaři – LPS.cssz.cz (nepsat www; zadat jen na horní lištu prohlížeče, ne do vyhledavače).

Pedagogické akce pořádané ČLK jsou k vyhledání na www.clkcr.cz, na horní liště kliknout na VZDĚLÁVÁNÍ, rozbalí se nabídka MENU, kde vlevo kliknete na „Kurzy ČLK“ a objeví se nabídka s názvem kurzu, datem konání a DETAIL, platné v tom kterém měsíci (http://www.lkcr.cz/kurzy-clk-255.html). Po kliknutí na DETAIL je v nabídce i „Přihlásit se“.

Praktický postup

 1. Vybrat si specializační kurz nebo kurz v rámci celoživotního vzdělávání přes Portál IPVZ, ČLK.
 2. Domluvit svou účast s příslušným vedoucím lékařem LPS OSSZ, respektive nadřízeným pracovníkem.
 3. Na internetových stránkách IPVZ se přihlásit do vybraného kurzu a vyplnit přihlášku.
 4. Měsíc až tři týdny před konáním kurzu zašle IPVZ účastníkovi Program kurzu Pozvánku. Pozvánka je velmi důležitá, nepřenosná, je tedy přímo na jméno účastníka s jeho va­riabilním symbolem a číslem bankovního účtu IPVZ.
 5. Každý kurz se musí zaplatit před jeho konáním, proto pozvánku obratem poslat na ústředí PhDr. Arnoldové na adresu: anna.arnoldova@cssz.cz, v případě její nepřítomnosti vedoucí oddělení vzdělávání a administrativní činnosti LPS Bc. Jitce Pirochové na jitka.pirochova@cssz.cz
 6. Před nástupem do kurzu je účastníkovi kurzu zasláno Potvrzení o zaplacení, které se odevzdá při zahájení kurzu v IPVZ.

Poznámka

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

§ 230 Prohlubování kvalifikace

 • (1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje též její udržování a obnovování.
 • (2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměstnavatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby.
 • (3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat.
 • (4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno.

§ 156 Druhy cestovních náhrad

 • (1) Zaměstnavatel je povinen za podmínek stanovených v této hlavě poskytnout zaměstnanci při pracovní cestě náhradu:
  • a) jízdních výdajů,
  • b) jízdních výdajů k návštěvě člena rodiny,
  • c) výdajů za ubytování,
  • d) zvýšených stravovacích výdajů (dále jen "stravné"),
  • e) nutných vedlejších výdajů.

PhDr. Anna Arnoldová

Oddělení vzdělávání a administrativní činnosti lékařské posudkové služby ČSSZ


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2-3

2014 Číslo 2-3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Faktory ovlivňující léčbu levotyroxinem
Autoři:

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×