Sekundární prevence kolorektálního karcinomu v systému veřejného zdravotního pojištění ČR*


Secondary prevention of colorectal cancer in the system of public medical insurance in the Czech Republic

Due to its urgency the problem of colorectal carcinoma enforced the development of screening methods of early detection. Even though the methodical directions and regulations of the Czech Ministry of Health impose the obligation to pay attention to the oncological problems within the framework of period preventive examinations a simple screening method is always welcome. The communication informs about the development of medical legislation in this area and the evolution of records of secondary prevention of colorectal carcinoma. There have been stages of 1991–1997, 1997–2010 and 2010 until now. The implementation of colorectal carcinoma screening (CRCS) was preceded by a pilot project, organized and secured during 1997–1998 by General Medical Insurance Company. The communication further documents the results of the CRCS program based on the data of Olomouc Region with reference to the national data. The results indicate that the introduction, reports and reimbursement of the screening methods from the resources of public health insurance increased the detection rate and helped to decrease mortality for CRC. The results remind of the need to find a suitable form to increase individual responsibility for his or her health in those groups of diseases, where screening methods are available.

Key words:
screening for colorectal carcinoma – occult bleeding into stools – reporting the screening interventions by physicians – material-technical equipment of the workplace – General Medical Insurance Company – detection of early stages – incidence and mortality – program of the screening of colorectal carcinoma in the Czech Republic – population data in the Olomouc region – family physicians – gynecologist – screening colonoscopy – induced intervention of medical care – early detection of the disease


Autoři: V. Ranc
Působiště autorů: VZP ČR KP Olomoucký kraj
Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 14, 2011, č. 4, s. 159-164

Souhrn

Problematika kolorektálního karcinomu si svojí naléhavostí vynutila též rozvoj screeningových metod časného záchytu. I když metodické pokyny a vyhlášky MZ ČR ukládají věnovat onkologické problematice pozornost v rámci periodických preventivních prohlídek, tak jednoduchá screeningová metoda je vždy vítanou pomůckou. Sdělení informuje o vývoji zdravotnické legislativy v této oblasti a o vývoji vykazování sekundární prevence kolorektálního karcinomu. Jde o etapy 1991–1997, 1997–2010 a 2010 až dosud. Zavedení screeningu kolorektálního karcinomu (dále KRCA) předcházel pilotní projekt, organizovaný a zabezpečený v letech 1997–98 Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP). Dále sdělení dokumentuje výsledky programu screeningu KRCA na datech Olomouckého kraje s přihlédnutím k datům celostátním. Výsledky ukazují, jak zavedení, vykazování a hrazení screeningových metod z prostředků veřejného zdravotního pojištění zvýšilo záchytnost a pomohlo snížit úmrtnost na KRCA. Výsledky připomínají potřebu najít vhodnou formu posílení individuální odpovědnosti za zdraví u skupin nemocí, kde již screeningové metody máme k dispozici.

Klíčová slova:
screening kolorektálního karcinomu – okultní krvácení do stolice – vykazování výkonů screeningu lékaři – materiálně-technické a personální vybavení pracoviště – Všeobecná zdravotní pojišťovna – záchyt raných stadií – incidence a mortalita – program screeningu kolorektálního karcinomu v ČR – populační data Olomouckého kraje – praktický lékař – gynekolog – screeningová kolonoskopie – vyvolané výkony zdravotní péče – včasný záchyt onemocnění

*Předneseno dne 26. května 2011 na pracovním dnu Společnosti revizního lékařství ČLS JEP v Lékařském domě.

Úvod

Toto sdělení nelze začít jinak než poukazem na historii a vývoj všeobecného – veřejného zdravotního pojištění až do současnosti. Vyhláškami Ministerstva zdravotnictví ČR bylo a je deklarováno, že náplní komplexních, cílených a konziliárních vyšetření je i základní orientační preventivní onkologické vyšetření. Ani v době sofistikovaných screeningových programů bychom na tuto nepodkročitelnou náplň klinických vyšetření neměli zapomínat, či ji bagatelizovat. Úhrada výkonů, spojených s odhalováním krvácení do střev bezpříznakových osob – výkonů odhalujících okultní krvácení ve stolici se táhne, jako červená nit, historií úhrad z prostředků všeobecného a veřejného zdravotního pojištění.

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. Česká republika nadto bohužel obsazuje přední místa v mezinárodním srovnání. Podle dat studie Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006 [Ferlay, J., Autier, P., Boniol, M., Heanue, M., Colombet, M., Boyle, P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Annals of Oncology 18: 581–592, 2007. Citováno podle Dušek, L. et al. Kolorektum [online]. 01.10.2009. 2009, 01.09,2009 [cit. 2011-11-26]. Epidemiologie. Dostupné z www: http://www.kolorektum.cz. Incidence (kalkulovaná na evropský věkový standard) je ČR s roční incidencí 51,0/105 mužů na 2. místě v Evropě a při incidenci 24,1/105 žen na 3. místě. Podle nejnovějších dat z roku 2006 nás tak na evropském prvním místě vystřídalo u mužů Maďarsko (incidence 54,4/105 mužů), u žen před námi stojí Maďarsko a Slovenská republika. Populační zátěž je skutečně vysoká, ročně je v ČR nově diagnostikováno 7 900–8 100 pacientů s tímto karcinomem a 4 300–4 500 pacientů na něj zemře. Také mortalita je na předních světových pozicích (muži 2. místo, ženy 4. místo). Incidence přitom stále roste, index růstu dosáhl hodnoty 120 % v relaci s rokem 1995. Tato problematika si proto zaslouží naši pozornost.

Vývoj legislativy a možností úhrady ze zdravotního pojištění

Do roku 1997 nelze hovořit o úhradě standardizovaných testů na průkaz okultního krvácení z prostředků tehdy všeobecného zdravotního pojištění.

Od zahájení činnosti všeobecného zdravotního pojištění roku 1991 až do července 1997 je v systému možné hradit z prostředků tehdy všeobecného zdravotního pojištění výkon kód 50408 – Okultní krvácení – průkaz (stolice), hodnocený 9 body. K zařazení tohoto výkonu do systému úhrady připomínám pro úplnost, že tento výkon neměl přímý vztah k preventivní činnosti či ke screeningu.

V kontextu s nově vydaným zákonem č. 48/1997 Sb. došlo i k novelizaci seznamu zdravotních výkonů.

Přílohou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 45/1997 Sb. (Bodníku) byl definován výkon – Stanovení okultního krvácení ve stolici (Haemaccult) – testem či jiným standardizovaným testem na OK ve stolici – odbornost 999 – kód 15120. Jednalo se o vyšetření vzorků stolice Guajakovým testem (Haemoccult – test) s použitím speciálních testačních obálek – výkon byl kalkulován na čas 10 minut, s úhradou 50 bodů. Frekvenční omezení 1krát ročně. Bez omezení místem.

Za rok nato byla vydána vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb. Postavení výkonu – kód 15120 – nebylo změněno až do novelizace této vyhlášky k datu 1. 7. 2000 – vyhláškami MZ ČR č. 55/2000 Sb. a č. 135/2000 Sb. – v nichž je výkon 15120 definován poprvé jako výkon: „Vyšetření vzorku stolice s použitím speciálních testačních obálek u asymptomatického jedince v rámci preventivní prohlídky v souladu s platným předpisem.“

Platným předpisem se rozuměla vyhláška o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek. (Vazba definice na „platný předpis“ v definici výkonu kódů 15120; 15121 vymizela až novelizací Seznamu zdravotních výkonů vyhláškou č. 472/2009 Sb. k 1. 1. 2010). Frekvence byla 1krát za 2 roky, omezení pouze na režim ambulantní. Bodové hodnocení bylo od 1. 7. 2000 změněno z 50 na 136 bodů. Až do 31. 3. 2002 byl výkon 15120 zařazen mezi univerzální mezioborové výkony – 999.

Dne 1. 4. 2002 přílohou vyhlášky č. 134/1998 Sb., novelizovanou zněním vyhlášky č. 101/2002 Sb., je výkon 15120 nazván Standardizovaný TOKS (test okultního krvácení do stolice). Bodové hodnocení 138 bodů.

V souladu s novelizovanou vyhláškou MZ ČR č. 56/1997 Sb., ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb., § 1 Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé – písm. d) laboratorní vyšetření, jehož obsahem je podle odst. 4 – stanovení okultního krvácení ve stolici standardizovaným testem u osob od 50 let věku ve dvouletých intervalech.

Zavedení screeningu kolorektálního karcinomu (dále KRCA) předcházel pilotní projekt. VZP nesla v letech 1997–1998 veškerou tíhu organizace a financování pilotního projektu a připomínkového řízení k problematice praktického provádění screeningu KRCA.

Celoplošný program vyhledávání počátečních forem kolorektálního karcinomu byl v ČR zahájen v roce 2000, kdy byl výkon OK ve stolici stanoven standardizovaným testem u bezpříznakových osob a kdy vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 58/1997 Sb. kterou se upravovalo stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek.

Vyšetření okultního krvácení ve stolici je pro všechny pacienty starší 50 let bezplatné a je realizováno prostřednictvím praktických lékařů, a to do vydání vyhlášky MZ ČR č. 3/2010 Sb., o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek – která zrušila dosavadní vyhlášku č. 56/1997 Sb. s řadou novelizací.

Současnost

Vyhláškou MZ ČR č. 3/2010 je tak dán do souladu trojlístek legislativního rámce pro úhrady screeningu nádorů kolorekta:

  • vyhláška MZ ČR č. 3/2010 Sb. z 1. února 2010, o stanovení obsahu a časovém rozmezí preventivních prohlídek;
  • Věstník MZ ČR, částka 1 z 27. února 2009 obsahující Standard při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů kolorekta v České republice;
  • vyhláška č. 472/2009 Sb. z 18. prosince 2009, která novelizovala vyhlášku MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.

Postavení výkonu Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu KRCA (kód negativity –15120 a pozitivity testu – 15121): Výkon je oddělen od preventivních prohlídek ve věku 50–54 let. Preventivní prohlídky jsou prováděny ve dvouletém intervalu a jejich nedílnou součástí je i provedení TOKS. Od věku 55 let jsou výkony TOKS již prováděny v návaznosti na dvouletý termín preventivních prohlídek.

Ženy mají významně vyšší pravděpodobnost v období 50–54 let věku být vyšetřeny TOKS, a to díky frekvenci gynekologických preventivních prohlídek v limitu 11 měsíců. Ženy mohou teoreticky absolvovat vyšetření TOKS ve věku 50–54 let nad limit 1krát ročně, je-li vyšetření provedeno jak odborností 001 praktickým lékařem, tak i gynekologem – 603.

Od 1. 1. 2006 je pozitivita TOKS signalizována nově zavedeným výkonem – kód 15121 s bodovým hodnocením rovným výkonu 15120. V současné době se jedná o 182 bodů – základního souboru výkonů ohodnocených mimo kapitační platbu – s hodnotou bodu 1,05 Kč – tj. 191,10 Kč.

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 472/2009 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 134/98 Sb., je od 1. 1. 2010. stanovena frekvence vyšetření 15120, 15121 ve věku 50–55 let na 1/1 ročně, dále pak 1krát za dva roky. V definici výkonu TOKS vyhlášky č. 472/2009 Sb. platné od 1. 1. 2010 je uvedena: „Možnost použití  g TOKS (guajakového) i kvalitativního imunochemického testu (iTOKS) u asymptomatického jedince.“

S účinností od 1. února 2010 vstupuje v platnost vyhláška MZ ČR č. 3/2010, o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek, kdy je stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem podle § 4 písm. j) u žen od 50 let do 54 let věku, od 55 let věku ve dvouletých intervalech nebo jednou za 10 let doporučení k provedení screeningové kolposkopie; jestliže žena již absolvovala vyšetření podle § 1 písm. f) v uvedených intervalech a je k disposici výsledek, tak se vyšetření nezajišťuje. Preventivní prohlídky v oboru gynekologie a porodnictví se provádějí jedenkrát ročně, zpravidla po uplynutí 11 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Poznámka na okraj: Od 1. července 2002 jsou v číselnících VZP zařazeny dva analogické výkony kód 01120 (15120) a 01121 (15121) – výkony jsou zařazeny do obligatorních výkonů základního souboru a do souborů výkonů nezahrnutých do kapitační platby. Oba výkony mají stejnou bodovou hodnotu a ve způsobu úhrady mají bonifikaci 14 Kč. Výkony 01120 a 01121 zůstávají v Číselníku VZP a v  systému a smluvních vztazích do 31. 12. 2005.

Obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé – Preventivní prohlídka se provádí vždy jednou za dva roky, zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky.

Výkony 15120 a 15121 – negativní nebo pozitivní nález při Stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu KRCA jsou výkony autorské odbornosti 001–Všeobecný lékař a sdílené jsou s odborností 603–Gynekologie a porodnictví od 1. 1. 2009. Registrační list k oběma výkonům ukládá povinnost lékaře informovat se, zda nebyl test v rozhodném období proveden jiným lékařem. Spolehlivá odpověď klienta není zajištěna. I při dodržení opatření může lékař v dobré víře provést vyšetření přesto, že toto bylo již v předepsaném intervalu od posledního vyšetření provedeno a pojišťovna obdržela vyúčtování této péče praktickým lékařem nebo gynekologem.

VZP ČR deklaruje podporu prevence kolorektálního karcinomu i tak, že pokud je provedeno vyšetření duplicitní v rámci různých IČZ, je doporučeno toto vyšetření uznat a jeho provedení uhradit. Duplicitní vyšetření v rámci stejného IČZ netolerujeme. Pacientovo sdělení bylo totiž možné si ověřit ve zdravotnické dokumentaci. Dále na základě dohody mezi VZP ČR a oběma sdruženími praktických lékařů je stanoven minimální interval mezi jednotlivými preventivními prohlídkami na 19 měsíců, je možné, že preventivní prohlídka v 50 letech věku je provedena s touto tolerancí. Z důvodů souladu provedení prvního screeningového testu při preventivní prohlídce v 50 letech je proto stanovena tolerance i pro první vykázání výkonu 15120 nebo 15121 na věk 49 + 7 měsíců. Vykázání před stanovenou tolerancí je odmítáno.

Považuji za vhodné zdůraznit, že takto popisovaná účast ve screeningu kolorektálního karcinomu není vhodná pro osoby s vysokým rizikem – zde jsou vypracována schémata dispenzární péče ve specializovaných gastroenterologických pracovištích. Jedinci zahrnutí do screeningu nesmí splňovat kritéria vysokorizikových skupin KRK:

  1. Pozitivní osobní či rodinná anamnéza KRCA nebo adenomu
  2. Familiární adenomová polypóza
  3. Syndrom hereditárního nepolypózního KRCA
  4. Osoby s nespecifickým střevním zánětem

Pro tyto jedince jsou vypracovány dispenzární programy podle stupně rizika.

Stále trvá diskuse na téma diabetes mellitus II. typu – podle některých bude vhodnější dispenzarizace.

Od 1. 1. 2010 je z prostředků veřejného zdravotního pojištění možná úhrada výkonu kódů 15121 a 15120 stanovení okultního krvácení ve stolici speciálním testem v rámci screeningu KRCA – v omezení frekvencí 50–55 let 1krát za rok, dále jedenkrát za dva roky.

Výkon by měl být vyúčtován s diagnostickým označení MKN: Z 12.1 Screeningové vyšetření specializované na novotvar střev.

Pacient s pozitivním výsledkem testu okultního krvácení ve stolici – 15121 – má být podle doporučení dále vyšetřen endoskopickým vyšetřením tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 50 let v rámci prevence kolorektálního karcinomu – OD 1. 1. 2009 – výkon Screeningová kolonoskopie – kód výkonu 15101 odbornosti 105-Gastroenterologie. Pracoviště gastroenterologa k provádění dalšího screeningového vyšetření jsou definována jako centra pro screeningovou koloskopii. Provoz a provádění screeningového koloskopického vyšetření je posuzováno Komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR, která garantuje bezpečnost a seznam pracovišť je aktualizován na internetových stránkách MZ ČR. Pracoviště screeningové kolposkopie má mít následující odpovídající vybavení: kolonoskop, endoskopickou věž, odsávací zařízení, elektrochirurgickou jednotku, akcessoria umožňující provádění odběru biopsií a polypektomií, ruční dezinfektor. Personální odborné zabezpečení: lékař se specializací v oboru gastroenterologie, chirurgie nebo vnitřního lékařství, všeobecná sestra. Má mít smluvně zajištěnou 24hodinovou endoskopickou službu/příslužbu k řešení případné komplikace, hlavně krvácení po polypektomii, má mít možnost smluvně zajistit pacientovi ošetření na lůžku při hospitalizaci i k případnému chirurgickému řešení komplikací.

Zájemce předkládá seznam přístrojů s daty výroby a daty revizí, počty koloskopií za poslední 3 roky, počet terapeutických výkonů při koloskopii za poslední 3 roky – polypektomie, program kontroly kvality pracoviště.

Požadavek je provedení 1 000 kolonoskopií a 250 endoskopickýcjh polypektomií za rok. Minimální počet je 200 kolonoskopií a 50 polypektomií/rok. Každé pracoviště by mělo provést nejméně 50 screeningových nebo primárně screeningových koloskopií.

Ke sledování a vyhodnocování slouží screeningový program – datový audit.

Endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku u asymptomatických jedinců starších 55 let v rámci screeningového programu kolorektálního karcinomu v intervalu 10 let je účtováno výkonem SZV od 1. 1. 2009 kódem 15105-Primární screeningová kolonoskopie.

Výkony 15101 a 15105 mají stejné bodové ohodnocení od 1. 7. 2010 – 941 bodů. Pro srovnání má kolonoskopie výkonem 15404-Totální koloskopie 941 bodů, 15403-Koloskopie neúplná – 730 bodů. Srovnání výkonů preventivních: 15101, 15105 s diagnosticko/kurativní totální kolonoskopií vychází ekonomicky příznivěji pro výkon 15404-Totální koloskopie. S výkonem 15405 je možné vykázat spotřebovaný ZULP – analgetikum Dormikum, Buscopan. S výkony preventivními – 15101 a 15105 – nelze spotřebované analgetikum vykázat, výkon je definován ZUM, ZULP = ne. Domnívám se, že kromě setrvačnosti může rozdíl ve vyúčtování ZULP způsobit, že screeningová a preventivní screeningová kolposkopie je někdy vykazována jako kolposkopie výkonem 15405-Totální koloskopie.

Výsledky se zaměřením na Olomoucký kraj

Hodnocení Programu kolorektálního screeningu v České republice lze najít na internetových stránkách KOLOREKTUM.CZ.

Grafy 1 a 2 dokumentují výsledky pilotního sběru dat o screeningových šetřeních.

Pokrytí cílové populace programu screeningu kolorektálního karcinomu podle krajů – průběžné hodnocení pilotního sběru dat (zdroj dat: Národní referenční centrum)
Graf 1. Pokrytí cílové populace programu screeningu kolorektálního karcinomu podle krajů – průběžné hodnocení pilotního sběru dat (zdroj dat: Národní referenční centrum)

Pozitivita TOKS podle regionů – průběžné hodnocení pilotního sběru dat (zdroj dat: Národní referenční centrum)
Výsledky jsou v souladu s odbornými studiemi a potvrzují dobrou senzitivitu, specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu TOKS.
Graf 2. Pozitivita TOKS podle regionů – průběžné hodnocení pilotního sběru dat (zdroj dat: Národní referenční centrum) Výsledky jsou v souladu s odbornými studiemi a potvrzují dobrou senzitivitu, specificitu a pozitivní prediktivní hodnotu TOKS.

Zajímavá je skutečnost, že Olomouckému kraji patří dlouhodobé prvenství v počtu provedených TOKS. Olomoucký kraj patří v incidenci karcinomu kolorekta mezi nadprůměrné kraje (patří na 4. místo v ČR), pozitivita TOKS je ale na třetím nejnižším místě v ČR. Vysvětlení tohoto jevu možná zasluhuje větší pozornost, přesahující rozsah tohoto sdělení.

Tabulka 1 ukazuje vývoj incidence a mortality na KRCA v Olomouckém kraji v průběhu 32 let.

Tab. 1. KRCA v Olomouckém kraji (statistika ÚZIS)
KRCA v Olomouckém kraji (statistika ÚZIS)

Vzhledem k podílu gynekologických ambulancí na provádění TOKS jsme se zaměřili na zjištění podílu této odbornosti v počtu účtování výkonu 15120 a 15121 odborností 603-Gynekologie a porodnictví v roce 2010. Skutečnost vyplývá z tabulky 2.

Tab. 2. Počet výkonů screeningu KRCA u odborností 001 a 603
Počet výkonů screeningu KRCA u odborností 001 a 603

Výsledek součtu výkonů TOKS v roce 2010 v Olomouckém kraji prezentuje celkem 22 198 vyšetření TOKS, z toho odborností 001 = 20 477 a odborností 603 = 1 721. Praktičtí lékaři pro dospělé mají podíl na vyšetřeních TOKS 92,3 %, gynekologové 7,8 %. Pozitivita testů vychází na 5,84 % u praktických lékařů a 6,04 % u gynekologů.

V roce 2010 měl Olomoucký kraj 134 560 pojištěnců starších 50 let. Sto procent vyšetření je tedy prezentováno počtem 67 280 (pro dvouletý interval by to představovalo cca 32 % vyšetřených pojištěnců VZP).

V návaznosti na rozvoj screeningu KRCA přibývá i výkonů preventivní či screeningové kolonoskopie a dalších souvisejících výkonů v letech 2009 až 2010 pojištěncům VZP v Olomouckém kraji (tab. 3).

Tab. 3. Výkony související se screeningem KRCA v kraji Olomouckém
Výkony související se screeningem KRCA v kraji Olomouckém

Závěr

Narůstající počty vyšetřených snad svědčí pro efektivitu mediálních kampaní a změnu vědomí odpovědnosti ve společnosti.

Výsledky současně dokazují význam správného stanovení pravidel vykazování výkonů a hrazení zdravotní péče.

V dalším vývoji screeningového programu nádorů kolorekta si lze představit větší aktivní úlohu plátců veřejného zdravotního pojištění. Jedním z takových projevů může být aktivní zvaní jednotlivců či smluvní pojistný plán pojištěnce nebo program, jehož součástí by mohla preventivní vyšetření být a jehož nedodržení by mohlo znamenat navýšení základní pojistné sazby nebo úhrady nominálního pojistného. K realizaci takových představ však zatím plátce zdravotní péče – zdravotní pojišťovny – nic neopravňuje.

Do budoucna bude žádoucí zainteresovat pojištěnce i finančně, aby se podpořil jeho zájem o prevenci nemocí, které ho mohou postihnout.

Literatura je uvedena v textu.

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Václav Ranc

VZP ČR KP Olomoucký kraj

Lazecká 22 A

779 11 Olomouc

e-mail: vaclav.ranc@vzp.cz


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 4

2011 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se