Recenze


Vyšlo v časopise: Reviz. posud. Lék., 13, 2010, č. 2, s. 82-83
Kategorie: Recenze

Úvod do veřejného zdravotnictví

Janečková, H., Hnilicová, H.

Praha, Portál 2009, s. 400, ISBN 978-80-7367-483-0

Autorky si zvolily ke zpracování problematiku v současné době nesmírně aktuální, neboť v době neustálých legislativních změn, kdy ve vyhlášce č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, a oborech certifikovaných kurzů, není již obor „Sociální lékařství a veřejné zdravotnictví“ zařazen mezi obory specializačního vzdělávání, na což autorky upozorňují v kapitole Současnost a budoucnost českého zdravotnictví, která uzavírá celou publikaci. Je velice potřebné problematiku oboru uceleně zpřístupnit všem zdravotnickým i nezdravotnickým pracovníkům poskytujícím zdravotní a sociální péči.

Problematika sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví představuje medicínský obor, který úzce souvisí se všemi lékařskými obory, tedy i s posudkovým lékařstvím. Právě problematika posuzování zdravotního stavu, která je nesmírně náročná na medicínské znalosti, ale náročná i na samotné procesní řízení, by měla přihlížet k poznatkům sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Ostatně některé lékařské fakulty předávají studentům základní informace o posudkovém lékařství právě v předmětu Sociální lékařství či Veřejné zdravotnictví.

Kniha přináší ve 12 kapitolách komplexní zpracování materie. Systémově je problematika rozdělena v logické struktuře. Úvodní kapitoly rozebírají veřejné zdravotnictví jako multidisciplinární obor, metodologii výzkumu a zdroje informací ve veřejném zdravotnictví, zdravotní stav obyvatelstva a jeho vývoj a determinanty zdraví. Další kapitoly rozebírají a popisují zdravotnictví jako společenský systém, zdravotnictví ČR, kvalitu a bezpečnost zdravotní péče, zdravotnická povolání a způsobilost k jejich výkonu, roli pacienta a pacientských organizací. Závěrečné kapitoly do velké hloubky pojednávají o podpoře zdraví a prevenci, sociální nerovnosti ve zdraví a problematice ekvity a současnosti a budoucnosti veřejného zdravotnictví v ČR. Z textu vyznívá výrazná odborná erudice autorského kolektivu. Publikace vysvětluje jasným a srozumitelným způsobem širší odborné veřejnosti základy oboru sociální lékařství a veřejné zdravotnictví, jehož působení se prolíná činností všech poskytovatelů zdravotní a sociální péče. Autorkám patří proto právem velké poděkování za publikaci, která na odborném knižním trhu dosud chyběla.

Libuše Čeledová

Posudkové lékařství (Vybrané kapitoly)

Čevela, R., Čeledová, L., Zvoníková, A.

Praha, Grada Publishing, a. s., 2010, 1. vydání, 144 s., ISBN 978-80-247-3285-5

Letošní jaro se na knižních pultech objevila publikace z oblasti, které nebyla v posledních letech věnována pozornost, a to i přes skutečnost, že bez činnosti lékařské posudkové služby sociálního zabezpečení si nelze představit přiznání podstatné části dávek sociálního zabezpečení. Autorům publikace se podařilo soustředit velké množství informací z oboru posudkového lékařství a činnosti lékařské posudkové služby. Tato publikace je určena nejen posudkovým lékařům, ale také lékařům, kteří spolupracují s lékařskou posudkovou službou, jako jsou zejména praktičtí lékaři a tzv. „smluvní lékaři“ a všem lékařům, kteří se cíleně věnují osobám se zdravotním postižením. Nepochybně také osloví i širší lékařskou veřejnost se zájmem o problematiku posudkového lékařství či sociální pracovníky.

Autoři seznamují čtenáře celkem ve 13 kapitolách se základními informacemi o organizaci, činnosti a úkolech lékařské posudkové služby. Kniha poskytuje základní přehled o širších souvislostech práce lékařské posudkové služby v kontextu zdravotnictví a sociálních systémů a součinnosti ošetřujících lékařů/zdravotnických zařízení s orgány sociálního zabezpečení, potažmo lékařské posudkové služby, právy a povinnostmi jednotlivých subjektů.

Je potěšitelné, že se podařilo přístupnou a srozumitelnou formou seznámit čtenáře s medicínským, sociálním, pracovněprávním a ekonomickým významem lékařské posudkové činnosti v našem sociálním zabezpečení a vysvětlit jeho vztah k jednotlivým systémům sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Úvodní dvě kapitoly se zabývají systémem sociálního zabezpečení v České republice, rolí a významem lékařské posudkové služby, organizací a činností lékařské posudkové služby, jejími kompetencemi a povinnostmi. Obsahují také informace o koordinaci sociálního zabezpečení v rámci zemí EU, základní pojmy oboru a přehled nejvýznamnějších právních předpisů. Za důležité pro lékařskou praxi považuji, že jsou na konci druhé kapitoly jasně vyjmenovány povinnosti stanovené zdravotnickému zařízení při spolupráci s orgány sociálního zabezpečení. Další kapitoly (3.–10. kapitola) jsou věnovány jednotlivým sociálním systémům – nemocenskému pojištění, důchodovému pojištění, státní sociální podpoře, sociální péči, pomoci v hmotné nouzi, sociálním službám, zaměstnanosti, sociálně právní ochraně dětí a zaměstnanosti a posuzování zdravotního stavu pro tyto systémy. Autoři vždy nejprve rámcově věcně, právně i posudkově charakterizují každý sociální systém; následně velmi přesně charakterizují posudkově rozhodné skutečnosti každého systému a hlavní zásady posuzování zdravotního stavu a jeho důsledků. V 11.–13. kapitole jsou probrány právní aspekty posudku orgánu lékařské posudkové služby, vzdělávání posudkových lékařů a problematika etiky v posudkovém lékařství.

Kniha je velmi vhodně doplněna seznamem použitých zkratek, věcným rejstříkem a seznamem použité a doporučené literatury včetně internetových adres pro medicínskou praxi tří významných českých zdrojů aktuálních informací, formulářů apod.

Závěrem musím konstatovat, že jsem si uvedenou publikaci přečetl s chutí a že se mi velmi líbí. Je napsána moderně, obsahově je ucelená a vyvážená a podává základní pohled na posudkovou problematiku. Přitom je poměrně i stručná, což určitě ocení především lékaři, kteří se na problematiku posudkového lékařství podrobněji nespecializují. Publikace věnovaná posudkovému lékařství a posuzování zdravotního stavu pro účely sociálního zabezpečení a zaměstnanosti na našem trhu nepochybně v posledních letech citelně chyběla. Splacení tohoto dluhu se chopil kolektiv odboru posudkové služby Ministerstva práce a sociálních věci ČR. Rád bych poblahopřál vedoucímu autorského kolektivu MUDr. et Bc. Rostislavu Čevelovi i jeho spolupracovnicím k sepsání tak pěkné, moderní a přehledné knihy, kterou mohu doporučit lékařům všech odborností, jimiž prolíná posudková problematika, i široké lékařské veřejnosti se zájmem o současné posudkové lékařství a informace z oblasti sociálního zabezpečení a zaměstnanosti.

Petr Brhel


Štítky
Posudkové lékařství Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Revizní a posudkové lékařství

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×