Sestra s pokročilou praxou v starostlivosti o seniorov


Gerontological advanced nurse practitioners in senior care

Gerontological advanced nurse practitioners are certified advanced practice nurses who provide care to elderly-senior patients above 65 years of age. They work in different types of institutionalized and community health care settings. A prerequisite for their practice is a masters or doctorate level of education. They are health care providers who are trained to treat and prevent acute and chronic health problems of an aging population. The aim of the paper is to define a gerontological advanced nurse practitioner in general and in the context of primary care. We also wish to present his/her competences and education required for practice..

Keywords:

advanced practice nursing – gerontology – education – competencies


Autoři: B. Grešš Halász;  A. Hudáková;  M. Kaščáková
Působiště autorů: Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníckych odborov, Dekanka: doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH, Katedra ošetrovateľstva, Vedúca: PhDr. Dagmar Magurová, PhD.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2019; 99(5): 210-214
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Sestry s pokročilou praxou gerontológii sú certifikované sestry s pokročilou praxou, ktoré poskytujú starostlivosť pacientom-seniorom vo veku nad 65 rokov. Pracujú v rôznych oblastiach inštitucionalizovanej a komunitnej zdravotnej starostlivosti. Predpokladom pre ich prax je magisterské alebo doktorské vysokoškolské vzdelanie. Sú to poskytovatelia starostlivosti, ktorí sú vyškolení v oblasti liečby a prevencie akútnych a chronických zdravotných problémov starnúcej populácie. Cieľom príspevku je definovať sestru s pokročilou praxou v gerontológii vo všeobecnosti a v kontexte primárnej starostlivosti. Rovnako chceme prezentovať jej kompetencie a vzdelanie, ktoré sú požadované pre výkon praxe.

Klíčová slova:

pokročilá prax v ošetrovateľstve – gerontológia – vzdelanie – kompetencie

ÚVOD

United Nations (UN) predpokladá, že v roku 2045 bude jedna tretina populácie vo veku 60 rokov a viac. Populácia nad 80 rokov veku sa strojnásobí. Tento demografický nárast spolu s rastúcim počtom chronických ochorení zaťaží zdravotníckej systémy v medzinárodnom meradle. Najvyšší počet ľudí vo veku 60 rokov a viac žije v Európe (1). Na základe uvedených dôvodov politiky sveta a zainteresovaní sa snažia o zvyšovanie počtu odborníkov- profesionálov v gerontológii.

Predložený článok definuje a popisuje rolu sestry s pokročilou praxou v gerontológii. Uvádza podmienky pre výkon praxe, obsah vzdelávania s príkladom, a kompetencie sestier. Pokročilá prax je vo svete považovaná za modernú rolu. Vzhľadom k faktu, že na Slovensku bola rola zadefinovaná v legislatíve a stala sa platnou 1. apríla 2018 (2), stáva sa aktuálnou témou aj u nás. V praxi, ako aj v príprave sestier s pokročilou praxou, napriek zmene v pomenovaní, nemožno rolu adekvátne porovnať so zahraničím. Existuje tu niekoľko prienikov, avšak mnoho rozdielov, a to hlavne v príprave na prax a v kompetenciách sestier (3). Obsah článku je zameraný na kategóriu sestry s pokročilou praxou, a to konkrétne so špecializáciou v gerontológii v primárnej starostlivosti, čím uvedený názor možno lepšie pochopiť.

OŠETROVATEĽSTVO V GERIATRII

Gerontológia je pojem, ktorý definuje oblasť tzv. „agingu“ (starnutia) a/alebo starnúcej populácie. Zahŕňa bio-psycho-sociálne aspekty agingu. Obsahom gerontológie sú sub-oblasti ako klinická geriatria, sociálna gerontológia, psychológia v geriatrii, farmakológia v geriatrii, ošetrovateľstvo v geriatrii. Staroba je definovaná vekom nad 65 rokov. Špecifickejšie delenie staroby je: mladší starý vek od 65 do 74 rokov, stredne starý vek od 75 do 84 rokov, starý vek od 85 a viac rokov. Existujú individuálne rozdiely medzi biologickým a chronologickým starnutím a medzi fyzickými, emocionálnymi a sociálnymi aspektmi starnutia (4).

Ošetrovateľstvo v geriatrii patrí medzi ošetrovateľské disciplíny a zahŕňa kompetencie ošetrovateľskej praxe, holistický prístup v starostlivosti o týchto pacientov/klientov (p/k). Kľúčovým zameraním ošetrovateľstva v geriatrii v súvislosti s propagáciou zdravia a prevenciou ochorení je minimalizácia straty nezávislosti, asociovanej s funkčným poklesom schopností p/k a chorobou. Sestry pri starostlivosti o seniorov pracujú v komunitách alebo v inštitucionalizovaných zariadeniach s p/k vyžadujúcimi akútnu alebo dlhodobú starostlivosť (hospitalizácia, liečba akútnych alebo chronických ochorení, dizabilita, domáca ošetrovateľská starostlivosť, paliatívna, hospicová starostlivosť). Starostlivosť o seniorov je podmienená štandardmi praxe (4). Sestra s odborným zameraním na starostlivosť o seniorov prezentuje vysoko profesionálny a humánny postoj v rámci starostlivosti o starších dospelých.

SESTRY S POKROČILOU PRAXOU V GERONTOLÓGII

Registrované sestry s pokročilou praxou v gerontológii (z angl. prekladu Gerontological Advanced Practice Registered Nurses) pôsobia v rámci rozsahu praxe a legislatívne zakotvených kompetencií (vrátane preskripcie) v jednotlivých štátoch sveta. V ďalšom texte používame pojem „v gerontológii“ (z originálneho prekladu z angl. jazyka), pretože s názvom súvisí úroveň vzdelania a praxe APRN, ktorá nezahŕňa iba klinickú geriatriu, ale aj ostatné sub-oblasti, ako vysvetľuje Mauk (4) (viď vyššie). Regulácia role APRN určuje a konkretizuje, či sestra-praktik pracuje v spolupráci s lekárom alebo samostatne. Sestry s pokročilou praxou v gerontológii v rámci starostlivosti o seniorov posudzujú, diagnostikujú a uspokojujú fyzické, emocionálne, kognitívne a sociálne potreby seniorov. Sú to sestry s pokročilým vzdelaním pôsobiace v oblasti starostlivosti o dospelých. Ich práca sa primárne zameriava na potreby seniorov z rôznych pohľadov. Sestry s pokročilou praxou v gerontológii pracujú v oblastiach inštitucionalizovanej i komunitnej zdravotnej starostlivosti a vykonávajú svoju prax autonómne v súlade s legislatívou konkrétnej krajiny. Ich práca zahŕňa akútnu aj dlhodobú starostlivosť (5, 6).

Vzdelanie sestier s pokročilou praxou v gerontológii

Vzdelávacie programy pre pokročilé ošetrovateľstvo v gerontológii sú zamerané na didaktickú a klinickú prípravu absolventov so zreteľom na kompetencie sestier-praktikov tohto zamerania a požiadaviek AACN (Association of Colleges of Nursing) pre magisterské a doktorské vzdelanie. Od vzdelávania akademického typu sa očakáva, že posúdi typ, kvalitu a dĺžku praxe študentov v oblasti pokročilého ošetrovateľstva v gerontológii. Rovnako sa predpokladá, že študent bude mať príležitosti na výkon praxe so zameraním na integráciu pokročilých kompetencií, vodcovských zručností, percepcie systémov zdravotnej starostlivosti a interprofesionálnej tímovej praxe. Integrácia kompetencií naprieč kurikulom vzdelávacieho programu je odporúčaná v oblastiach praxe, ako je popísané v tabuľke 1. Sestry absolvujú magisterský alebo doktorský stupeň vzdelania v akreditovanom študijnom programe (7).

Tab. 1. Kompetencie sestier s pokročilou praxou v gerontológii v primárnej starostlivosti (7, 11)
Kompetencie sestier s pokročilou praxou v gerontológii v primárnej starostlivosti (7, 11)

Pre ilustráciu uvádzame konkrétny príklad obsahu dvojročného štúdia pokročilého ošetrovateľstva v gerontológii v primárnej starostlivosti magisterského stupňa jednej z univerzít v USA, Univerzity of Pennsylvánii, School of Nursing (8).

Základné predmety tvorí:

 • pokročilá fyziológia a patofyziológia
 • pokročilá farmakológia a terapia v kompetencii sestry-praktika
 • profesionálna rola sestry-praktika
 • a pokročilé fyzikálne posudzovanie a klinické rozhodovanie

Povinne voliteľné predmety sú:

 • vedecké požiadavky pre prax založenú na dôkazoch
 • a úvod do výskumných metód a dizajnu.

Teoretické predmety zahŕňajú:

 • zdravotnú starostlivosť, a primárnu starostlivosť o starnúcu populáciu: komplexná diagnostika a manažment o dospelých v kontexte dĺžky života

Medzi klinické predmety patrí:

 • klinické praktikum primárnej starostlivosti: diagnostika a manažment o dospelých v kontexte dĺžky života
 • klinické praktikum primárnej starostlivosti: komplexná diagnostika a manažment o dospelých v kontexte dĺžky života
 • klinický manažment primárnej starostlivosti o dospelých a pokročilé koncepty v primárnej starostlivosti

Rozdielom medzi teoretickou a praktickou prípravou sestier s pokročilou praxou na Slovensku a v zahraničí (v tomto prípade konkrétne USA) je v prvom rade v tom, že na Slovensku je príprava na pokročilú prax skôr vo všeobecnej rovine, kým v USA (ako aj v mnohých iných krajinách sveta) príprava sestry s pokročilou praxou spočíva vo vzdelávaní vo vybranom sub-odbore.

Kompetencie sestry s pokročilou praxou v gerontológii

Kompetencie sestry s pokročilou praxou v gerontológii v oblasti primárnej starostlivosti reflektujú prácu národného expertného panelu, ktorý reprezentuje sestry-praktikov pre dospelých a seniorov. Sestry sa uplatňujú v oblasti akútnej a primárnej zdravotnej starostlivosti. V spolupráci s kolegami z Hartfordského inštitútu pre ošetrovateľstvo v geriatrii na univerzite v New Yorku a s národnou organizáciou fakúlt pre sestry-praktikov (National Organization of Nurse Practitioner Faculties-NONPF), asociácia vysokých škôl ošetrovateľstva (AACN) facilitovala proces rozvoja kompetencií tvorených na podklade konsenzu, vrátane práce národného expertného panelu a externého procesu validácie. Proces, ktorý bol implementovaný pre tento model projektu, bol v minulosti použitý pri zostavovaní niekoľkých, v súčasnosti národne uznávaných kompetencií iných sub-odborov ošetrovateľstva (5). Expertný panel sa skladal zo zástupcov deviatich národných ošetrovateľských organizácií, ktorých primárnou oblasťou záujmu boli vzdelávanie, prax sestier-praktikov pre dospelých a seniorov v akútnej a primárnej starostlivosti, a pokročilá prax v ošetrovateľstve v gerontológii. Validačný panel pozostával zo 40 jednotlivcov-odborníkov z praxe alebo vzdelávania z odborov gerontológie a starostlivosti o dospelých seniorov, ktorí neboli členmi expertnej skupiny (5).

Kompetencie pre sestry-praktikov pracujúcich v primárnej starostlivosti a definované organizáciou NONPF v roku 2012 boli vypracované na základe všeobecných kompetencií pre pokročilú prax v ošetrovateľstve (9). V tabuľke 2 uvádzame všeobecné kompetencie sestry s pokročilou praxou, ku ktorým obsahovo prislúchajú kompetencie sestier-praktikov pracujúcich v primárnej starostlivosti (10).

Tab. 2. Kompetencie pre sestry-praktikov pracujúcich v primárnej starostlivosti (10)
Kompetencie pre sestry-praktikov pracujúcich v primárnej starostlivosti (10)

AACN v roku 2016 vypracovala kompetencie pre sestry s pokročilou praxou v gerontológii, následne boli tieto definované pre oblasť primárnej starostlivosti dokumentom organizácia NONPF v roku 2017 (tab. 2).

PODPORA SESTIER S POKROČILOU PRAXOU V GERONTOLÓGII

Gerontological Advanced Practice Nurses Association (GAPNA) je uznávanou profesijnou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy sestier s pokročilou praxou, prioritne na starostlivosť o starších dospelých. Pokročilá prax oprávňuje sestry k intervenciám v rôznych oblastiach, vrátane primárnej, akútnej, postakútnej starostlivosti, domácej starostlivosti a dlhodobej starostlivosti. Asociácia bola založená v roku 1981 skupinou sestier-praktikov, pracujúcich v odbore gerontológia, s cieľom usporiadať prvú vedeckú konferenciu, špecificky orientovanú na potreby sestier s pokročilou praxou, ktoré poskytujú starostlivosť starším dospelým pacientom. GAPNA poskytuje príležitosti pre vzdelávanie, vodcovstvo, výskum, advokáciu, vytváranie sietí medzi odborníkmi a rozvoja starostlivosti o starších ľudí založenej na dôkazoch. Súčasne je odbornou profesijnou organizáciou, ktorá zastupuje záujmy sestier s pokročilou praxou v gerontológii. GAPNA Health Affairs Committee (výbor pre zdravotné veci) podporuje iniciatívy rozvoja a tvorby politík s cieľom uspokojiť jedinečné potreby seniorov ako aj poskytovateľov starostlivosti. Výbor je proaktívny pri presadzovaní, rozvoji a navrhovaní legislatívy optimalizujúcej zdravie a starostlivosť o seniorov (12).

ZDRAVOTNÍCKI PRACOVNÍCI V ODBORE GERONTOLÓGIA

Úlohou Health Affairs Committee v starostlivosti o seniorov je riešiť priepasť medzi potrebami zdravotnej starostlivosti z pohľadu starnúcej populácie a počtom pripravených odborníkov. Prerekvizitou pre pôsobenie sestier ako APRN (Advanced Practice Registered Nurses – registrované sestry s pokročilou praxou) by malo byť také vzdelanie a odborná príprava, aby sestry pochopili a zvládli komplexnosť starostlivosti o seniorov a ich rodiny/opatrovateľov s mnohotvárnymi, širokospektrálnymi potrebami. Health Affairs Committee v rámci jednotlivých kategórií odborníkov podporuje a obhajuje:

 • financovanie na podporu vzdelávania a odbornej prípravy tzv. intra – profesionálov – klinikov v geriatrii
 • špecialistov v gerontológii v kontexte odporúčania starostlivosti o seniorov sestrami APRN, ktoré v rámci sústavného vzdelávania nadobúdajú klinické skúsenosti mimo ich iniciálneho vzdelania, certifikácie a licencovania pre dosiahnutie špecializácie
 • postupy ovplyvňujúce reguláciu vzdelávania v starostlivosti o seniorov s cieľom zlepšiť vedomosti, znalosti, zručnosti a schopnosti certifikovaných zdravotníckych asistentov, ošetrovateľov, komunitných zdravotníckych pracovníkov a iných zdravotníckych pracovníkov, zapojenie sa do „point of care“ a „just in time“ vzdelávania v rámci vlastnej praxe, partnerstvo s inými organizáciami (AMDA, AGS, NAHCA, AARP, SEIU, ANA, CGNO, Eldercare Alliance atď.) s cieľom napomôcť zdokonaľovaniu kompetencií tohto dôležitého segmentu pracovnej sily, vedenie v rámci intraprofesionálneho tímu s cieľom zabezpečiť, aby osoba, ktorá je najviac kvalifikovaná pre daný prípad, bola identifikovaná ako líder (vedenie v skupine sa líši v závislosti od situácie) v kontexte interprofesionálnej tímovej práce (12).

GAPNA každoročne organizuje vedecké podujatia, kde ich hlavným zameraním je pomôcť zlepšovať starostlivosť o pacienta a vytvárať interpersonálne kontakty s inými profesionálmi zdieľajúcimi spoločné aktivity a ciele.

KONKLÚZIA

Vývoj role APRN v rôznych krajinách je odlišný. V USA a v Kanade má pokročilá prax korene v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Veľká Británia a Fínsko majú tiež dlhú históriu v tomto smere v zmysle kolaborácie lekár-sestra. Austrália schválila rolu pokročilej praxe v ošetrovateľstve v roku 2000. Formálne uznanie role pokročilej praxe je v štádiu vývoja vo Francúzsku, Belgicku a v Singapure. V Japonsku a Číne sestry s pokročilou praxou nie sú licencované (13). Fakulty v celej USA sú konfrontované s integráciou obsahu vzdelávania v súvislosti s kompetenciami sestier s pokročilou praxou naprieč programov APRN zameraných na populáciu seniorov. V súvislosti s plnením národných požiadaviek pre potreby implementácie obsahu vzdelávania do APRN kurikula sú sestry s pokročilými vedomosťami a zručnosťami pripravené zvyšovať a zdokonaľovať starostlivosť o seniorov v rámci kontinua starostlivosti (14).

Mnohé krajiny sveta s cieľom zvýšenia efektivity zdravotnej starostlivosti revidujú roly zdravotníckych profesionálov vrátane sestier. Vytváraním pokročilých rolí v ošetrovateľstve a rozširovaním ich všeobecných i špecializovaných kompetencií vzniká možnosť zlepšenia dostupnosti starostlivosti v čase, keď sú počty profesionálov poddimenzované a požiadavky na starostlivosť sa neustále zvyšujú. Implementácia takejto role predpokladá zefektívnenie starostlivosti, ako aj plné využitie dostupných schopností a zručností personálu z odboru ošetrovateľstvo. Riešilo by to ako situáciu pre pacientov, tak zvýšenú záťaž lekárov. V konečnom dôsledku by plnohodnotná implementácia role v jej pravom slova zmysle a rozsahu kompetencií, a transformácia aktuálnych požiadaviek na starostlivosť do kurikula vzdelávania prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania motivovala mladú populáciu študovať ošetrovateľstvo a pracovať ako sestra s pokročilou praxou (3).

ZÁVER

Sestra s pokročilou praxou v gerontológii je erudovaným odborníkom so zameraním na starostlivosť o seniorov. Podmienkou tohto zamerania je získanie magisterského alebo doktorského stupňa vzdelania a špecializovaného vzdelania. Mnohé sestry pracujú ako registrované sestry v špecializovanej oblasti v priemere 10 rokov pred pokračovaním v ďalšom štúdiu s cieľom získať poverenie na výkon pokročilej praxe, konkrétne v kategórii sestry-praktika. Uvedená rola znamená pre sestru vyššiu úroveň autonómie a nezávislosti vo svojom odbore. V tomto zmysle mnohé sestry pôsobia ako licencovaní praktici v mnohých aktivitách bez supervízie lekára.

Konflikt záujmov: žiadny.

PhDr. Beáta Grešš Halász, PhD.

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov

Katedra ošetrovateľstva

Partizánska 1, 080 01 Prešov, SR

e-mail: beata.gress.halasz@unipo.sk


Zdroje

1. United Nations. The World Population Prospects: 2015 Revision (online). Dostupné z: https://www.un.org/en/development/desa/publications/world-population-prospects-2015-revision.html [cit. 2019-08-20].

2. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. Vyhláška č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom.

3. Grešš Halász B, Tkáčová Ľ, Magurová D. Pokročilá prax v ošetrovateľstve (Advanced Practice in Nursing). Prešov: Beáta Grešš Halász 2019.

4. Mauk KL. Gerontological nursing competencies for care. 4th ed. Burlington, MA: Jones & Barlett Learning 2017.

5. AACN. Adult-gerontology primary care nurse practitioner competencies (online). Washington DC: AACN, 2010 Dostupné z: http://www.aacnnursing.org/Portals/42/CCNE/PDF/adultgeroprimcareNPcomp.pdf [cit. 2018-11-29].

6. GAPNA. Position Statement: Clinical practice of gerontological nurse practitioners (online). Pitman: GAPNA, 2012. Dostupné z: https://www.gapna.org/sites/default/files/clinical_practice_GNPs.pdf [cit. 2019-08-29].

7. AACN. Adult-gerontology acute care and primary care NP competencies (online). Washington DC: AACN, 2016. Dostupné z: http://www.aacnnursing.org/Portals/42/AcademicNursing/pdf/Adult-Gero-NP-Comp-2016.pdf [cit. 2018-11-29].

8. University of Pennsylvania School of Nursing. Adult-gerontology primary care nurse practitioner. Curriculum (cit. 2019-09-05). Dostupné z: http://www.nursing.upenn.edu/adult-gerontology/adult-gerontology-primary-care-nurse-practitioner/plans-of-study/

9. Hamric AB, Hanson MC, Tracy MF, O’Grady ET. (eds.) Advanced Practice Nursing: The Integrative Approach. 5th ed. Missouri: Elsevier Health Sciences 2014.

10. NONPF. Nurse practitioner entry level competencies. In: Hamric, et al. Advanced Practice Nursing: The Integrative Approach. 5th ed. Missouri: Elsevier Health Sciences 2014; 401–403.

11. NONPF. Nurse practitioner core competencies content: a delineation of suggested content specific to the NP core competencies (online). Washington, DC: NONPF, 2017. Dostupné z: http://c.ymcdn.com/sites/www.nonpf.org/resource/resmgr/competencies/2017_NPCoreComps_with_Curric.pdf [cit. 2019-08-15].

12. GAPNA. GAPNA’s Policy Priorities (online). Pitman: GAPNA, 2017. Dostupné z: https://www.gapna.org/sites/default/files/documents/PolicyandPositionStatements.pdf [cit. 2019-08-29].

13. Fougère B, Morley JE, Decavel F, et al. Development and implementation of the advanced practice nurse worldwide with an interest in geriatric care. J Am Med Dir Assoc 2016; 17(9): 782–788.

14. Murphy M, Miller J, Siomos M, et al. Integrating gerontological content across advanced practice registered nurse programs. J Am Acad Nurse Pract 2014; 26(2): 77–84.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 5

2019 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Co je dobré vědět o IPF
nový kurz
Autoři:

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×