XVI. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek


Autoři: M. Mydlík 1,2;  K. Derzsiová 1
Působiště autorů: IV. interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská Republika, Prednosta: Prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD. 1;  Ústav experimentálnej medicíny, Lekárska fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice, Slovenská Republika, Prednosta: MVDr. Alojz Bomba, DrSc. 2
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(8): 475-476
Kategorie: Aktuality/fejeton/historie

Prvý svetový týždeň pre výživu pri chorobách obličiek

26.–30. júna, 2012, Honolulu, Oahu, Havajské ostrovy, USA

V dňoch 26.–30. júna 2012 sa konal v Honolulu, na ostrove Oahu (Havajské ostrovy, USA) v poradí už XVI. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek (ICRNM). Prvý kongres sa konal v roku 1977 vo Würzburgu (Nemecko). Nasledujúce kongresy sa konali: II. kongres roku 1979 v Bologni (Taliansko), III. kongres r. 1982 v Marseille (Francúzsko), IV. kongres r. 1985 vo Williamsburgu (USA), V. kongres r. 1988 v Štrasburgu (Francúzsko), VI. kongres r. 1991 v Harrogate (Anglicko), VII. kongres r. 1994 v Štokholme (Švédsko), VIII. kongres r. 1996 v Neapoli (Taliansko), IX. kongres r. 1998 vo Viedni (Rakúsko), X. kongres r. 2000 v Lyone (Francúzsko), XI. kongres r. 2002 v Nagoji (Japonsko), XII. kongres r. 2004 v Padove, Abano Terme a Benátkach (Taliansko), XIII. kongres r. 2006 v Meride (Mexiko), XIV. kongres bol r. 2008 opäť v Marseille (Francúzsko) a XV. kongres sa konal r. 2010 v Lausanne (Švajčiarsko), (1–5).

Na XVI. kongrese ICRNM bolo prítomných viac ako 700 delegátov z 36 štátov, ktorí sa zaoberali rôznymi poruchami výživy a metabolizmu pri akútnych a chronických chorobách obličiek, včítane mimotelovej eliminačnej liečby a CAPD a po transplantácii obličky.

XVI. kongres ICRNM sa konal v hotelovom komplexe „Hilton Hawaiian Village“, v Honolulu, priamo na pobreží Tichého oceánu. Kongres otvorili prezident kongresu profesor Kamyar Kalantar-Zadeh, MD, MPH, PhD. z UCLA Univerzity v Los Angeles, CA a Glen Hayashida, prezident „National Kidney Foundation of Hawaii“. Na kongrese odznelo 82 oralných prezentácií a počas 3 dní bolo vystavených 230 prednášok na vývesných paneloch. Súhrny akceptovaných prednášok boli uverejnené v juhokórejskom časopise „Kidney Research and Clinical Practice“ a 7 prednášok bolo uverejnených in extenso.

V experimentálnej štúdii u subtotálne nefrektomovaných myší Mak et al. (San Diego, USA) dokázali v kontrolovanej štúdii, že ghrelin, hormón regulujúci chuť do jedla, v dávke 90 nmol/kg váhy/deň zabránil chudnutiu po 90 dňoch. Okrem toho mal pozitívny vplyv na hypertenziu, hypertrofiu ľavej komory, na zápalové procesy a mortalitu. Kim, Lee a Lee (Soul, Južná Korea) liečili 14 chorých, s chronickou glomerulonefritídou a nefrotickým syndrómom a s „nálezom minimálnych zmien“, denným podávaním Tacrolimusu v dávke 0,05 mg/kg váhy tela dva razy denne a prednizolonom v dávke 0,05 mg/kg váhy tela/deň. Autori dosiahli touto liečbou klinickú remisiu v 71,3 % za 4 týždne a 100 % remisiu za 20 týždňov.

Park, Lee a Hung ( Usan, Južná Korea) poukázali na to, že znížená hodnota 25-hydroxyvitamínu D3 v plazme u chorých s CKD 3.–5. štádium bola spojená so zvýšenou hodnotou troponínuT. Táto skutočnosť mala za následok zvýšenú mortalitu z kardiovaskulárnych príčin u týchto chorých. Cieľom práce autorov Mydlík et al (Košice, Slovenská republika) bolo vyšetrenie AGEs a funkčného renálneho nálezu pred, tesne po a 2 dni po dvoch behoch. Vyšetrili 13 dobre trénovaných bežcov počas 16,3 km behu a 9 trénovaných bežcov počas 9,5 km behu. Telesná hmotnosť u bežcov sa znížila v priemere o 1,7 kg po 16,3 km behu a o 1,2 kg po 9,5 km behu. Krvný tlak sa znížil po obidvoch behoch. Albuminúria a celková proteinúria sa významne zvýšili po obidvoch behoch. Signifikantná neglomerulová erytrocytúria bola zistená u 3 bežcov po 16,3 km behu a u 2 bežcov po 9,5 km behu. Močovina, kreatinín a cystatín C v sére sa významne zvýšili po obidvoch behoch; eGF-MDRD a eGF-Petia (s použitím cystatínu C) sa významne znížili. Menej významný pokles bol zaznamenaný pri výpočte eGF pomocou cystatínu C, ktorý nie je závislý od svalového poškodenia. Frakčná exkrécia draslíka sa významne zvýšila po 16,3 km behu, považuje sa to za obranný mechanizmus proti hyperkaliémii. Oba behy významne neovplyvnili konečné produkty pokročilej glykácie (AGEs), karboxymetyllyzín (CML), produkty pokročilej oxidácie proteínov (AOPPs), ani antioxidačné enzýmy v erytrocytoch (superoxiddismutázu a glutathiónperoxidázu). Tieto ukazovatele boli v referenčnom rozsahu, okrem CML, ktorý bol významne znížený v porovnaní s kontrolnou skupinou. Malondialdehyd v plazme, ukazovateľ oxidačného stresu, sa významne znížil po obidvoch behoch. Zmeny prítomné vo funkčnom renálnom náleze po behoch neboli prítomné pri kontrolnom vyšetrení, t.j. 2 dni po behu, resp. sa takmer nelíšili od východzích hodnôt. Zou et al (Guangzhou, Čína) opísali biochemickú HPLC metódu s fluorescenčným detektorom na vyšetrenie indoxylsulfátu, významného uremického toxínu. Táto metóda bola jednoduchá, citlivá a vhodná pre toto vyšetrenie. Hong et al. (Jeju, Južná Kórea) opísali hemoragickú horúčku s renálnym syndrómom vyvolanú Hantavírusom u 51-ročného chorého. Chorý bol liečený antibiotikami a trombocytovým koncentrátom pre vznik akútnej intravaskulárnej koagulopatie. Chorý sa nakoniec uzdravil. Tento syndróm, ktorý je častý v USA, je veľmi zriedkavý v Južnej Kórei. Choi et al. (Congiu, Južná Korea) prezentovali 52-ročného chorého, ktorý počas CAPD mal dva razy peritonitídu, ktoré boli vyvolané nepatogénnymi baktériami: Brevibacterium a Pantoea agglomerulans. Prvá peritonitída bola úspešne vyliečená cefazolinom a ceftazidinom. Neskôr 2. peritonitída bola úspešne terapeuticky ovplyvnená gentamycinom. Garneata (Bukurešť, Rumunsko) odporúčala u chorých v rôznych štádiách CKD postupne redukovať množstvo bielkovín v diéte a súčasne pridávať keto-analógy. Tento liečebný postup mal za následok zlepšenie nutričného stavu chorých a súčasne oddialenie začiatku mimotelovej eliminačnej liečby alebo CAPD, čo malo aj významný ekonomický efekt.

Weinstein et al. (Tel Aviv, Izrael) na základe dlhodobej štúdie u 177 hemodialyzovaných chorých prišli k záveru, že CRP v sére je v pozitívnej korelácii s vápnikom, fosforom a PTH a v negatívnej korelácii s HDL v sére. Okrem toho CRP v sére bola v pozitívnej korelácii s hrubkou intimy–medie v karotických a femorálnych cievach, s prejavmi zápalu a aterosklerózy u hemodialyzovaných chorých. Teplan (Praha, Česká republika) prezentoval na základe mnohoročných skúsenosti svoje poznatky o suplementácii keto/aminokyselinami u dialyzovaných chorých. Suplementácia keto/aminokyselinami má význam: pri kompenzácii strát aminokyselín do dialyzačných roztokov; pri normalizácii esenciálnych aminokyselín v plazme, najmä s rozvetvenými reťazcami; pri zlepšení nutričného stavu chorých; pri zvýšení telesnej hmotnosti u malnutričných chorých; pri úprave kalcium-fosfátového metabolizmu, t..j. na zvýšenie vápnika a zníženie fosforu v sére; na zvýšenie reziduálnej diurézy, najmä u peritoneálne dialyzovaných chorých. Odporúčaná dávka keto/aminokyselín „Ketosteril“ bola 100 mg/kg ideálnej telesnej hmotnosti /deň, ako prídavok pri nízkobielkovinej diéte 0,8-1,2 g/kg ideálnej telesnej hmotnosti a pri energetickej náloži 30–35 kcal/kg ideálnej telesnej hmotnosti.

Angela Yee-Moon Wang et al (Hong Kong, Čína) vo svojej štúdii zisťovali klinické korelácie adiponektínu (ADPN) v plazme s C-reaktívnym proteínom (CRP) a jeho významnosť pre predpokladané klinické výsledky u chorých na peritoneálnej dialýze. ADPN v plazme je významne zvýšený v terminálnom štádiu chronického zlyhania obličiek v porovnaní so zdravými jedincami. Pomocou regresnej analýzy autori zistili, že u pacientov s vysokou hodnotou CRP a ADPN bolo zvýšené riziko mortality a kardiovaskulárneho úmrtia, v porovnaní s nízkym CRP a vysokým ADPN. Vysoká hodnota CRP a nízka koncentrácia ADPN nesúvisela so zvýšenou mortalitou, ani s kardiovaskulárnym úmrtím.

Hakeshzadeh et al. (Teherán, Iran) podávali 36 hemodialyzovaným chorým a kontrolnej skupine orálne 1000 mg l-carnitínu/deň. Po tejto liečbe zistili, že došlo k zníženiu CRP v sére a fibrinogénu v plazme. Autori sa domievajú, že táto liečba môže prispieť k prevencii kardiovaskulárnych chorôb u hemodialyzovaných chorých. Stockler-Pintová et al. (Rio de Janeiro, Brazília) sa vo svojich dvoch prednáškach zaoberali poruchami metabolizmu selénu u hemodialyzovaných chorých. V prvej prednáške poukázali na to, že znížená koncentrácia selénu v plazme a erytrocytoch mala za následok zníženú funkciu svalov, ktorú zmerali pri zovretí ruky na mechanickom dynamometri. Svalová sila u hemodialyzovaných chorých bola znížená až o 50 %. Vo svojej druhej prednáške uviedli výsledky ďalšej štúdie, ktoré svedčili o tom, že znížená koncentrácia selénu v erytrocytoch bola významným prediktorom kardiovaskulárnej mortality u hemodialyzovaných chorých. Lee et al. (Soul, Južná Kórea) v experimentálnej práci na krysách zistili, že po opakovanej aplikácii cyklosporínu vznikla glykozúria bez hyperglykémie. Autori predpokladali, že cyklosporín znižuje tubulárnu reabsorpciu glukózy v dôsledku poškodenia tubulárnych transportérov glukózy v proximálnych tubuloch.

XVI. kongres ICRNM bol veľmi dobre organizovaný po stránke odbornej aj spoločenskej, k čomu prispelo aj veľmi príjemné teplé počasie. V rámci spoločenského programu odzneli dva koncerty polynézskej hudby. Po skončení kongresu niektorí účastníci absolvovali celodenný výlet po ostrove Oahu. Z tohto výletu najdôležitejšia bola návšteva prístavu „Pearl Habor“ včítane najvýznamnejšieho múzea „USS Arizona Memorial“. Siedmeho decembra 1941 podnikli japonci vražedný útok na americký prístav Pearl Harbor, ktorý bol skoro úplne zničený, pritom zahynulo 2345 amerických vojakov-námorníkov a 57 civilistov; zranených bolo 1247 vojakov-námorníkov a 35 civilistov. Po tejto udalosti sa USA zapojili do II. svetovej vojny (6). Subtropická vegetácia na Havajských ostrovoch, príjemné podnebie a možnosť kúpania v Tichom oceáne viedli k tomu, že Havajské ostrovy sa stali významnou turistickou destináciou pre turistov z celého sveta.

Najbližší, v poradí XVII. kongres ICRNM sa uskutoční v dňch 3.–6. mája 2014 opäť vo Würzburgu (Nemecko) a jeho prezidentom bude profesor Dr. Med. Christopher Wanner.

Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc.

IV. interná klinika Univerzitná nemocnica L. Pasteura

Rastislavova 43

041 90 Košice

Slovenská republika

E-mail: k.derzsiova@unlp.sk


Zdroje

1. Mydlík, M., Derzsiová, K.: 11. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 29.–31. marca 2002, Nagoja (Japonsko). Vnitř Lék 2002; 48: 1088–1089.

2. Mydlíkk M., Derzsiová, K.: 12. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 18.–22. júna 2004, Padova, Abano Terme, Benátky. Vnitř Lék 2004; 50: 798–799.

3. Mydlík, M., Derzsiová, K.: XIII. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 28. februára až 4. marca 2006, Mérida, Yucatan (Mexiko). Vnitř Lék 2006; 52: 654–655.

4. Mydlík, M., Derzsiová, K.: XIV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek. 11.–15. júna 2008, Marseille (Francúzsko). Vnitř Lék 2008; 54: 1020–1021.

5. Mydlík, M., Derzsiová, K.: XV. medzinárodný kongres pre výživu a metabolizmus pri chorobách obličiek, 25.–28. júna 2010, Lausanne (Švajčiarsko). Vnitř Lék 2010; 56: 932–933.

6. Scott, C.S. Stone.: Pearl Habor. The way it was – December 7, 1941. Fourth Ed. Island Heritage Publishing, Hawaii, 2012, 80 s.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2012 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×