Odběr, transport a zpracování biologických materiálů ke stanovení návykových látek


Autoři: J. Vondráček 1;  L. Vondráček 2;  M. Holcát 3
Působiště autorů: Advokátní kancelář, Praha 1;  Fakultní nemocnice Motol, Praha, Odbor vnitřního auditu a kontroly, Vedoucí: Ing. Pavel Vlček 2;  Náměstek pro LPP, FN Motol, Praha 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(8): 473-474
Kategorie: Právo a medicína

Fyzická osoba, která vykonává činnosti, při niž by mohla ohrozit život nebo zdraví svoje, nebo dalších osob nebo poškodit majetek, nesmí požívat alkoholické nápoje nebo užívat jiné návykové látky při této činnosti nebo před jejím vykonáním. Osoba, u které je důvodné podezření, že vykonávala činnost pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky nebo je důvodné podezření, že jinému přivodila ujmu na zdraví v souvislosti s požitím alkoholu nebo návykové látky, je povinna se podrobit vyšetření a odbornému lékařskému vyšetření zjišťujícímu požití alkoholu nebo užití jiné návykové látky.

V posledních letech při poskytování zdravotních služeb dochází k nárůstu potřeby zjištění NL a nárůstu problémů a nejasností kolem odběru, transportu, vyšetření a zejména úhrady výkonů spojených se zjištěním NL.

Samotné stanovení návykových látek (NL) v biologických materiálech, obvykle nečiní problémy, neboť technologie prokázání NL, ať již kvalitativní či kvantitativní, je poměrně dobře vypracovaná pro jednotlivé látky.

Odběr biologických materiálů na zjištění alkoholu nebo jiné NL jako výkon zdravotnický se musí dít za dodržení všech medicínských, právních a etických pravidel, stanovených ke konkrétnímu výkonu. Pokud je odběr biologických materiálů na zjištění alkoholu nebo jiné NL prováděn z nemedicínských důvodů, je nutné, aby odběru byl přítomen svědek a žadatel o odběr. O odběru je třeba provést pečlivý, podrobný záznam, ve kterém je uvedeno datum, hodina odběru, způsob odběru, kdo odběr provedl, svědek odběru, čas odeslání materiálu a místo laboratoře, kam byl materiál s průvodkou odeslán. Za chybný odběr, málo odebraného materiálu, chybné označení vzorku odpovídá lékař, který odběr provedl. Odborná společnost vypracovala jak velmi kvalitní, podrobný metodický pokyn pro odběr materiálu na NL, tak vzorovou žádanku o vyšetření.

Odběru biologických materiálů na zjištění zda je či není vyšetřovaná osoba pod vlivem NL zpravidla předchází klinické vyšetření prováděné lékařem, které v současné době hradí ten, kdo odběr požaduje. Odběr biologických materiálů však lze provádět i bez klinického vyšetření provedeného lékařem a výsledek laboratorního vyšetřeni je hodnotitelný i bez předchozího klinického vyšetření.

Protože odběr biologických materiálu je zdravotnický výkon, lze ho provést pouze se souhlasem vyšetřované osoby. Zejména, pokud je odběr biologického materiálů prováděn metodou invazivní (odběr krve). Bez jejího souhlasu odběr provést nelze. Odmítne-li osoba odběr biologických materiálů na alkohol nebo NL, hledí se na ní jako by pod vlivem alkoholu nebo jiné NL byla. O odmítnutí odběru je vždy nutné provést podrobný písemný záznam, kde je uvedeno datum, hodina, požadované vyšetření, poučení o důsledku odmítnutí odběru, podpis osoby, která odběr odmítla a podpis svědků a osoby, která vyšetření požadovala.

U osob nezletilých nebo zbavených způsobilosti k právním úkonům, dává souhlas jejich právní zástupce. Jde-li o pacienta hospitalizovaného, kdy je odběr prováděn z důvodů medicínských, rozhodne o odběru ošetřující lékař i bez souhlasu právního zástupce.

Jiná situace je u pacienta, který není způsobilý k právnímu úkonu, tedy není schopen validně posoudit svoje jednání a rozhodování, a to vzhledem ke zdravotnímu stavu (poruchy vědomí) nebo proto, že je pod silným vlivem NL a není schopen dát validní souhlas nebo nesouhlas. Jsou-li důvody k provedení odběru biologického materiálu vážné a zřetele vhodné, rozhodne ošetřující lékař, je-li pacient hospitalizován, nebo u ambulantního pacienta příslušný orgán, který o odběr požádal a ten je pak odpovědný za indikaci odběru.

Závažným problémem je odběr biologických materiálů proti vůli osoby, které má být proveden, neboť je neřešitelná otázka validity odmítnutí odběru osobou, která není pro zdravotní stav a zejména, která je pod silným vlivem NL a přechodně není schopna právního úkonu. Tedy zda a kdy je odmítnutí odběru svobodné, vážné a právní úkon je platný. V takovém případě je třeba zohlednit závažnost důvodů, pro které je odběr indikován.

Důvody k odběru biologických materiálu, krve, moče, případně obsahu žaludku na NL jsou medicínské nebo forenzní.

Odběr biologických materiálů na alkohol a NL je prováděný na žádost příslušníků Policie ČR, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, zaměstnavatelů, strážníků městské policie, nebo osob pověřených kontrolou, na žádost ošetřujícího lékaře nebo na žádost jiné fyzické osoby.

Odběr biologických materiálů na stanovení alkoholu a NL z medicínské potřeby indikuje ošetřující lékař, neboť ten potřebuje znát o jakou NL se jedná a event. i množství NL, aby podle zjištěných skutečností upravil diagnostický a zejména léčebný postup a ordinaci medikace pacienta. Odběr materiálu, jeho transport do laboratoře a vyšetření materiálu z medicínských důvodů hradí příslušná zdravotní pojišťovna, pokud jí to poskytovatel péče naúčtuje. Za správnost postupu při odběru a transport odebraného materiálu odpovídá ošetřující lékař, který nemusí podrobně a konkrétně informovat pacienta o tom, na která konkrétní vyšetření je biologický materiál odebírán. Poučení, že materiál byl odebrán na vyšetření pro stanovení správné diagnózy a správné léčby by mělo být akceptováno jako dostatečné.

Odběr biologických materiálů z medicínských důvodů je realizován zpravidla u hospitalizovaných pacientů. Výsledek zjištění je zapsán ve zdravotnické dokumentaci pacienta a stanovená diagnóza je uvedena v propouštěcí zprávě. Při řešení sporů je třeba vycházet ze skutečnosti, že odběr biologických materiálů na zjištění přítomnosti alkoholu nebo jiné NL je v zájmu a ve prospěch pacienta, kterému je materiál odebrán.

Odběr biologických materiálů provede kvalifikovaný zdravotnický pracovník ve zdravotnickém zařízení, které je k tomu odborně, provozně a materiálně technicky vybavené na místě k odběru určeném (odběrová místnost, zákrokový sálek, ambulance, ordinace). Odběr biologických materiálů u ambulantních pacientů je zpravidla bez problémů prováděn na urgentním příjmu nemocnic po celých 24 hodin, na ambulanci chirurgických a interních oddělení nemocnice, v pracovní době ambulancí (v nemocnicích, kde není urgentní příjem pacientů). V mimopracovní době je odběr prováděn v ordinaci LSPP. Odběr biologických materiálů je možný i v ordinacích ambulantních specialistů (psychiatrie, protialkoholní) nebo v ordinaci závodních lékařů. Praktičtí lékaři pro dospělé nebo praktičtí lékaři pro děti a dorost běžně v ordinacích odběry na alkohol a NL neprovádějí, ale na žádost policie ČR ho v rámci povinné součinnosti provést musí, na žádost zaměstnavatele nebo fyzické osoby ho provést mohou.

Odběr biologických materiálů na žádost Police ČR provede poskytovatel zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení, transport materiálu do příslušné laboratoře provede Policie ČR, která v současné době hradí odběr i provedení vyšetření.

Odběr biologických materiálů na žádost zaměstnavatele provede závodní lékař zaměstnavatele nebo zaměstnanec pověřený zaměstnavatelem (dechovou zkoušku na alkohol). Zaměstnavatel zajišťuje a hradí odběr materiálu, transport materiálu i provedení vyšetření. Je nepřípustné, aby odebraný materiál do laboratoře nesl zaměstnanec, kterému byl materiál odebrán.

Odběr biologických materiálu na žádostí zaměstnanců a jiné fyzické osoby je požadován zpravidla těmi, kteří se snaží doložit, že svoji činnost neprováděli pod vlivem NL (advokát, řidič, rodiče). Odběr si musí zařídit sám žadatel. Odběr, transport i vyšetření hradí žadatel o vyšetření (transport nesmí být realizovaný osobou, které byl biologický materiál odebrán).

Zpracování odebraných vzorků biologických materiálů na alkohol nebo jiné NL musí být provedeno pouze v laboratořích, které mají k této činnosti oprávnění. Pro forenzní účely provádí vyšetření specifikovaných NL v krvi nebo moči v ČR 12 kvalifikovaných laboratoří.

Výsledky vyšetření jsou laboratoře povinné písemně sdělit pouze oprávněným osobám těch, kteří o vyšetření požádali: oprávněným příslušníkům Policie ČR, Vojenské policie, Vězeňské služby ČR, strážníků městské policie, oprávněné osobě zaměstnavatele, který o vyšetření požádal, ošetřujícímu lékaři, který o vyšetření požádal a fyzické osobě, která o vyšetření požádala. U hospitalizovaných je výsledek vyšetření na alkohol a NL uveden v propouštěcí zprávě.

JUDr. Jan Vondráček

Advokátní kancelář

Jansta–Kostka a spol.

Těšnov 1

110 00 Praha 1

E-mail: kancelar@jansta-kostka.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 8

2012 Číslo 8

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×