Zdravotnická praxe a právo


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(2): 125
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

JUDr. Olga Sovová, PhD.

Zdravotnická praxe a právo

Nakladatelství Leges, 2011, 304 s.

Kniha seznamuje čtenáře s právní problematikou, se kterou se pracovník ve zdravotnictví může ve své praxi setkat. Autorka má dlouholeté zkušenosti s výukou i aplikací medicínského práva v praxi. Tradiční témata zdravotnického práva – povinná mlčenlivost, nakládání se zdravotnickou dokumentací, sdělování diagnózy, apod. – jsou rozšířena o témata trestněprávní odpovědnosti, profesní komory a nucené členství, atd. Nízká úroveň právního vědomí pracovníků ve zdravotnictví na všech úrovních pregraduálního i postgraduálního vzdělávání podtrhuje aktuálnost této publikace.

Text je členěn podle jednotlivých právních oblastí do 5 kapitol.

V první části jsou rozebrány otázky vztahu medicíny a práva. Jde o široký komplex medicínsko-právních vztahů, které se odvíjejí od ochrany lidského života jako základního práva člověka. Důraz je kladen na vymezení základních medicínských pojmů z pohledu práva (zdravotní péče a léčebná péče, zdravotnický pracovník a pracovník ve zdravotnictví, jednání lege artis, atd.).

Druhá kapitola – Občansko-právní otázky ve zdravotnictví – se zaměřuje na problematiku spojenou s odpovědností zdravotnických pracovníků za poškození zdraví a ochranu osobnosti.

...Život a zdraví jsou hodnotově předřazeny dalším, byť i příkladmo vyjmenovaným osobnostním právům. Právě toto ustanovení občanského zákoníku se stalo základem, který umožňuje zásadní, obvykle nevratná a trvalá poškození zdraví, ať již se smrtelným následkem či nikoliv, odškodňovat částkami, které vysoce převyšují paušální náhrady a umožňují postiženému zlepšit kvalitu života. …(str. 39).

V souvislosti s ochranou osobních údajů při poskytování zdravotní péče je věnována pozornost nejen povinné mlčenlivosti ze strany zdravotnického personálu, ale také druhé straně, a to právu pacienta na lékařské informace, právu nahlédnutí do dokumentace, dále zpracování osobních údajů pacientů systémem elektronických zdravotních knížek (IZIP), oznamovací povinnost zdravotníků, informovaný souhlas, apod.

V této kapitole je probrána i problematika občanského soudního řízení, jsou uvedeny základní právní termíny a terminologické nejasnosti.

Ve 3. kapitole – Pracovněprávní vztahy – jsou vysvětleny obecné pojmy pracovního práva (pracovní poměr, skončení pracovního poměru, výpověď) s důrazem na zvláštnosti pracovního poměru ve zdravotnictví (práce přesčas, práce v rizikovém prostředí, apod.).

4. kapitola – Správně-právní aspekty činnosti zdravotnických pracovníků – vysvětluje pojem regulovaná profese (kam patří i lékařské povolání, veterinární lékaři, advokáti, notáři):

…je taková činnost, ke které je třeba nejen odborného vzdělání, ale i speciálního oprávnění – licence. Profesní komory sdružují příslušníky regulovaných povolání… (str. 145).

Je vysvětlen pojem nucené členství (str. 146) a s tím související povinné členství v České lékařské komoře.

V trestně-právní části (5. kapitola) autorka vysvětluje základní pojmy trestního práva, seznamuje čtenáře se základy trestní odpovědnosti, úkony trestního řízení, postavení poškozeného a oběti trestného činu atd.

Trestní právo je označováno za tzv. ultima ratio. Znamená to, že je to krajní prostředek, poslední možnost, jak napravit způsobenou škodu. Většina porušení povinností ve zdravotnictví, a to i při způsobení škody, je totiž nedbalostní, a stačí zde jen využít jiných druhů právní odpovědnosti (str. 171).

Pro zdravotníky je důležitý výklad o odklonu v trestním řízení:

…umožňuje zmírnit následky trestného činu podstatně rychleji než často zdlouhavé trestní řízení a zároveň je zachována i preventivní a výchovná složka postihu pachatele (str. 227).

V závěru jsou připojeny dokumenty, které aktuálně doplňuji některá témata (Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie medicíny a jejím dodatkem) a vzory nejčastěji používaných písemností používaných v praxi zdravotnických zařízení (např. Dohoda o úhradě závazku, Záznam o nahlížení do dokumentace, Informovaný souhlas).

Na knize oceňuji schopnost autorky podat ucelené, ale přitom přehledné zpracování základních právních pojmů a předpisů. Jednotlivé kapitoly jsou doplněny rozsáhlou judikaturou, která vhodně rozšiřuje danou problematiku a umožňuje pochopení některých složitých pojmů v praxi.

Kniha poskytuje komplexní přehled medicínského práva (propojení medicínské a právní problematiky). Mohu ji doporučit jako učebnici jak studentům a pracovníkům ve zdravotnictví, tak právníkům a sociálním pracovníkům, pracovníkům správních úřadů apod.

doc. MUDr. Alena Vosečková, CSc.

Ústav sociální práce

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62

Hradec Králové

avoseckova@seznam.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se