Svět se spojuje v boji proti tropickým nemocím


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2012; 92(2): 122-124
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

Společná snaha o vymýcení deseti závažných tropických onemocnění do roku 2020 l Veřejnoprávní instituce i soukromé subjektů se v Londýně zavázali ke společnému koordinovanému postupu pro naplnění cílů nových cílů Světové zdravotnické organizace

Londýn (Protext): Třináct farmaceutických firem, vlády USA, Velké Británie a Spojených Arabských Emirátů, Nadace Billa a Melindy Gatesových, Světová banka a další globální zdravotnické organizace představili 30. ledna tohoto roku nový koordinovaný přístup, jehož cílem je urychlit zavádění opatření vedoucích k eliminaci a zvládnutí 10 opomíjených tropických onemocnění (dále jen NTD) do konce tohoto desetiletí.

Společně s vládami zemí postižených těmito tropickými chorobami, se partneři zavazují vytvořit jedinečný přístup k poražení těchto nemocí a společně tak zlepšit život 1,4 miliardy lidí, kteří jsou jimi ohrožováni, a současně velmi často patří mezi nejchudší lidi na světě.

Skupina partnerů se, na akci pořádané Královskou lékařskou kolejí (Royal College of Physicians), v rámci zatím největšího koordinovaného projektu na boj s opomíjenými tropickými chorobami, zavázala k následujícím krokům:

 • podpora a rozšíření stávajících programů poskytování léčiv tak, aby byla poptávka uspokojena do roku 2020;
 • sdílet znalosti a léčebné přípravky s cílem urychlit výzkum a vývoj nových léčiv;
 • investovat více než 785 miliónů dolarů do podpory výzkumu a vývoje nových léčiv a do zavádění a posílení programů na distribuci těchto léčiv.

Partneři podepsali “Londýnskou deklaraci o opomíjených tropických chorobách”, ve které se zavázali k nové formě spolupráce a sledování úspěchů.

Dnes jsme spojili síly, abychom zvýšili účinnost našich investic a mohli nadále stavět na skvělém pokroku, kterého jsme zatím dosáhli,” řekl na londýnské konferenci Bill Gates, spoluředitel Nadace Billa a Melindy Gatesových. „Tento inovativní přístup musí posloužit jako modelová ukázka řešení globálních problémů a pomůže miliónům lidí na celém světě získat soběstačnost a zbavit se závislosti na pomoci ostatních.

Nadace Gatesových se zavázala podpořit projekt boje s opomíjenými tropickými chorobami finanční investicí ve výši 363 miliónů dolarů, a to v průběhu následujících pěti let. Tato investice bude jak do konkrétních produktů, tak do výzkumu a vývoje.

Světová zdravotnická organizace (WHO) představila novou strategii s názvem „Urychlení práce na překonání globálních dopadů opomíjených tropických onemocnění – cesta k uplatnění“, ve které jsou popsány cíle, které mohou být splněny do konce tohoto desetiletí.

Snaha Světové zdravotnické organizace, pracovníků ve vědě a výzkumu, partnerů a dalších přispívajících subjektů mění způsob, jakým se k opomíjeným tropickým nemocem stavíme. Tyto nemoci nyní dostáváme na kolena ohromující rychlostí,“ prohlásila Dr. Margaret Chan, generální ředitelka Světové zdravotnické organizace. „Díky dalšímu urychlení, kterého se nám podařilo dnes dosáhnout, pevně věřím, že se do konce tohoto desetiletí podaří většinu z těchto nemocí buď zcela vymýtit, nebo alespoň dostat pod kontrolu.

Nové příspěvky od partnerů doplní finanční prostředky potřebné pro vymýcení infekcí způsobených guinejským červem a významně přispěje k dosažení dalšího pokroku při plnění cílů pro rok 2020, kterými jsou eliminace nemocí jako je například

 • lymfatická filarióza,
 • oslepující trachom,
 • spavá nemoc, či
 • lepra

a současně podpoří snahu dostat pod kontrolu další onemocnění, jako jsou půdou šířená onemocnění způsobená

 • hlísty (helminthes),
 • shiostosomiáza (bilharióza),
 • říční slepota,
 • Chagasova nemoc, či
 • viscerální leismanióza.

Sir Andrew Witty, generální ředitel firmy GlaxoSmithKline, jménem ředitelů 13 farmaceutických firem, které se do projektu zapojily, řekl:

Mnoho firem a organizací se již desítky let snaží proti těmto hrozným nemocem bojovat. Ovšem žádná firma ani organizace to nemůže dokázat sama. Dnes se společně zavazujeme revolučním způsobem do budoucna změnit postup boje proti těmto chorobám.

Podle federace IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations – Mezinárodní federace výrobců farmak a jejich asociací) zahrnují nové a stávající dary účastnických firem až 1,4 miliardy léčebných dávek, které budou každý rok poskytnuty potřebným. Navíc, díky nové spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje léčiv mezi 11 firmami a divizí výzkumu a vývoje při Iniciativě DNDi (Drugs for Neglected Diseases – Léky na opomíjené nemoci) se tyto subjekty smluvně zavázaly poskytnout si přístup do databází léčebných přípravků, které by mohly přispět k vytvoření nových způsobů léčby. Tyto závazky pak, spolu s dalšími aktivitami, urychlí výzkum a vývoj v oblasti léčby nejzávažnějších opomíjených tropických onemocnění a přispějí také k rozšíření znalostní databáze léčiv.

Za účelem doplnění finančních prostředků pro vymýcení infekčních onemocnění způsobených guinejským červem, daruje Jeho Výsost šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených Arabských Emirátů, Nadace Gatesových a Nadace Children’s Investment Fund Foundation (Dětský investiční fond) 40 miliónů dolarů Carterovu centru. Tyto finanční prostředky budou, spolu se závazkem Ministerstva Velké Británie pro mezinárodní rozvoj (U.K. Department for International Development – DFID), které přislíbilo, pokud se připojí i další subjekty, poskytnout 20 miliónů liber v rámci celkové částky 195 miliónů liber, vyčleněné na investice do boje s opomíjenými tropickými chorobami pro následující čtyři roky.

Ministerstvo USA pro mezinárodní rozvoj (U.S. Agency for International Development - USAID) také přislíbilo příspěvek ve výši 89 miliónů dolarů na podporu dodávek léčiv a distribučních programů. Tuto pomoc již schválil Kongres, a navazuje na finanční pomoc ve výši 212 miliónů dolarů, kterou ministerstvo poskytlo od roku 2006. Navíc Světová banka rozšíří svou finanční a technickou podporu s cílem pomoci africkým zemím vybudovat silnější systémy veřejného zdravotnictví, ve kterých budou zahrnuty i programy na eliminaci a kontrolu opomíjených tropických chorob.

Spolu s dalšími příspěvky od ostatních partnerů také tyto peníze pomohou zvýšit fond na boj proti říční slepotě a ostatním opomíjeným tropickým chorobám, které se v Africe vyskytují a existuje pro ně vhodná prevence.

Svět se spojil, aby zastavil řádění těchto opomíjených těžkých onemocnění, které zcela zbytečně oslepují, zabíjí či zneschopňují milióny těch nejchudších lidí na světě,“ poznamenal Stephen O’Brien, britský ministr pro mezinárodní rozvoj. „Británie je, spolu s ostatními partnery, v čele úsilí, v jehož rámci chceme poskytnout kvalitní léčbu miliónům lidí tak, aby děti mohly chodit do školy a rodiče živit své rodiny. Díky tomu se tito lidé budou moci vymanit z chudoby a časem nebudou již muset spoléhat na pomoc ostatních.

Tyto závazky a Prohlášení, jsou reakcí na zprávu Světové zdravotnické organizace z roku 2010 s názvem „Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases (Pracujeme na překonání globálního dopadu opomíjených tropických nemocí)“, ve které se píše o nutnosti získat další finanční zdroje na řešení tohoto problému.

Vlády Bangladéše, Brazílie, Mozambiku a Tanzanie, kde má výskyt opomíjených tropických onemocnění epidemický charakter, oznámily, že zavedou integrované plány na boj s těmito tropickými chorobami a poskytnou politické a finanční zdroje na boj s nimi. Všichni partneři se zavázali k zavedení kontrolních mechanismů, které umožní pravidelnou zpětnou kontrolu pokroku v plnění cílů pro rok 2020.

Od doby, kdy v Mozambiku propukla epidemie těchto opomíjených tropických chorob, se vláda Mozambiku postavila k problému čelem a neustále zvyšuje své úsilí a investice potřebné pro zvládnutí či úplnou likvidaci těchto chorob,“ řekl Dr. Alexandre Manguele, ministr zdravotnictví Mozambiku. „Díky příslibům, které dnes byly učiněny v rámci tohoto partnerství tak vláda Mozambiku stále více věří, že cíle této mise mohou být naplněny.“

Konkrétní závazky a přísliby, které partneři učinili:

Podpora, rozšíření a zkvalitnění dodávek léčiv:

Všechny firmy, které nabízejí darovací programy léčiv pro opomíjená tropická onemocnění, se zavázaly tyto programy do konce tohoto desetiletí udržovat nebo rozšířit. Některé se dokonce zavázaly ke zvýšení svých darů. Do této kategorie patří následující závazky:

 • Firmy Sanofi, Eisai a Nadace Billa a Melindy Gatesových poskytnou na základě vzájemné spolupráce 120 miliónů tabletek léku DEC Světové zdravotnické organizaci, a to do jejího globálního programu na vymýcení lymfatické filariózy (Global Lymphatic Filariasis Elimination). Spolu se závazkem firmy Eisai, která začne tablety dodávat v roce 2014, tak tyto nové dodávky zajistí dostatečný počet léku DEC v průběhu let 2012–2020.
 • Firma Bayer zdvojnásobí své stávající dary léčiva nifurtimox pro léčbu Chagasova onemocnění.
 • Firma Eisai do roku 2020 navýší svůj stávající dar 2,2 miliardy tabletek DEC pro léčbu lymfatické filariózy.
 • Firma Gilead, která oznámila svůj dar – preparát AmBisome pro léčbu viscerální leishmaniózy pro rok 2011 – bude ve svém programu poskytování placené léčby viscerální leishmaniózy pokračovat a hledat cesty a způsoby pro investice do nových technologií a procesů, které by náklady na tuto léčbu snížily na úroveň dostupnou pro země s omezenými finančními zdroji.
 • Firma GlaxoSmithKline rozšíří svůj stávající dar spočívající v poskytování preparátu albendazol na léčbu půdou přenášených infekcí způsobených hlísty a poskytne každý rok 400 miliónů tabletek této účinné látky po dobu dalších pěti let (až do roku 2020). Kromě toho firma bude i nadále každoročně poskytovat dar ve výši 600 miliónů tabletek na boj s lymfatickou filariózou.
 • Johnson & Johnson rozšíří svůj stávající dar preparátu mebendazol pro léčbu půdou přenášených infekcí způsobených hlísty a až do roku 2020 bude každý rok poskytovat 200 miliónů tablet s touto účinnou látkou.
 • Firma MSD i nadále bude pokračovat v časově neomezeném poskytování léku ivermectin na boj s říční slepotou a lymfatickou filariózou (do míst, kde se obě tyto nemoci vyskytují v souběžné epidemii) a současně hodlá vést jednání o možnostech použití léku ivermectin k boji proti ostatním tropickým chorobám.
 • Firma Merck KGaA podstatně navýší svůj roční dar týkající se tabletek léku praziquantel, a to z 25 miliónů na 250 miliónů ročně. Navíc tento program firma prodloužila na dobu neurčitou.
 • Firma Novartis se zavázala navýšit svůj závazek v poskytování kombinované léčby (rifampicin, clofazimin a dapson) pacientům s leprou na celém světě, jako poslední ránu v boji s tímto onemocněním.
 • Firma Pfizer bude nejméně do roku 2020 pokračovat v poskytování darů, spočívajících v zajištění léčiva azithromycin pro pacienty s oslepujícím trachomem. Navíc firma poskytne léčivo i placebo pro klinickou studii zaměřenou na snížení úmrtnosti dětí léčených lékem azithromycin.
 • Firma Sanofi rozšíří svůj stávající dar (poskytování léčiv eflornithin, melarsoprol a pentamidin na léčbu spavé nemoci) a bude tyto léky poskytovat až do roku 2020, včetně logistické podpory. Díky tomu bude zajištěno, že bude toto léčivo i nadále zdarma k dispozici potřebným pacientům v příslušných zdravotnických zařízeních.

Urychlení výzkumu a vývoje nových léčiv:

 • Pod záštitou organizace DNDi vzniká partnerství firem Abbott, Johnson & Johnson a Pfizer, v jehož rámci budou vytvořena nová léčiva na léčbu hlístových infekcí. Jedná se zejména o využití preparátu macrofilaricid, který zabíjí dospělé parazity způsobující říční slepotu a lymfatickou filariózu.
 • Firma Abbott provádí počáteční klinické studie zaměřené na zkoušení různých léčebných dávek a kombinací stávajících léků a nabízí zkušenosti s preklinickým výzkumem a poskytuje technickou podporu firmě Johnson & Johnson.
 • Pokud budou předběžné klinické studie úspěšné, bude firma Johnson & Johnson spolufinancovat další vývoj léčiv a spolupracovat s ostatními partnery. Technickou a vědeckou podporu k tomu, aby firma J&J mohla získat schválení dozorných orgánů, poskytnou zaměstnanci a vědečtí pracovníci firmy Pfizer.
 • V současné době došlo nebo se jedná o uzavření nových licenčních smluv mezi DNDi a 11 firmami (Abbott, AstraZeneca, Bayer, Bristol-Myers Squibb, Eisai, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Pfizer a Sanofi). Tyto smlouvy umožňují sdílení zkušeností jednotlivých firem, včetně léčebných přípravků, s cílem vytvořit nová léčiva na léčbu tropických onemocnění, jako jsou například říční slepota, lymfatická filarióza, spavá nemoc, Chagasova nemoc či viscerální leishmanióza.
 • Firmy DNDi a Sanofi oznámily zahájení spolupráce na vývoji produktů, jejímž cílem je společně vyzkoušet účinnost nového potenciálního léčiva na spavou nemoc (kombinaci preparátů oxaborole/SCYX-7158), které by doplnilo lék fexinidazol, který je již předmětem klinického výzkumu.

Financování zaměřené na programy na zlepšení léčiv a na programy pro výzkum, dodávky a distribuci léčiv, včetně programů zaměřených na prevenci, monitorování a vzdělávání:

 • Několik partnerů oznámilo novou investici ve výši 40 miliónů dolarů, která bude poskytnuta Carterovu centru (The Carter Center) na pokračování snahy o vymýcení onemocnění způsobených guinejským červem. Nadace Gatesových poskytne částku 23,3 miliónů dolarů, Jeho Výsost šejk Khalifa bin Zayed Al Nahyan, prezident Spojených Arabských Emirátů, přispěje částkou 10 miliónů dolarů a nadace Children’s Investment Fund Foundation přispěje částkou 6,7 miliónů dolarů.
 • Toto financování doplňuje investici organizace DFID ve výši 20 miliónů liber, která se minulý týden zavázala do roku 2015 tuto částku vyčlenit z předpokládané celkové investice ve výši 195 miliónů liber. Tyto peníze jsou určeny zejména na boj s guinejským červem, lymfatickou filariózou, říční slepotou a bilarhiózou a také na vytvoření nových programů pro výzkum a vývoj léčiv na oslepující trachom a viscerální leishmaniózu v jednotlivých zemích.
 • Nadace Gatesových (Gates Foundation) oznámila závazek investovat v průběhu 5 let částku 363 miliónů dolarů na překonání překážek a finančních problémů při snaze eliminovat či dostat pod kontrolu opomíjená tropická onemocnění do roku 2020.
 • USAID bude i nadále podporovat více než 20 zemí a pomáhat jim se zaváděním a/nebo nastavením integrovaných programů pro boj s opomíjenými tropickými chorobami. Mezi nové země, kterým bude USAID pomáhat patří Mozambik, Senegal a Kambodža. Americký Kongres schválil pro USAID finanční podporu ve výši 89 miliónů dolarů pro rok 2012. Tyto peníze jsou určeny na boj proti opomíjeným tropickým nemocem.
 • Světová banka pro jednotlivé země zvýší svou finanční a technickou podporu tak, aby těmto zemím umožnila vybudovat silnější veřejné zdravotnictví, do kterého budou zahrnuty plány na boj s opomíjenými tropickými chorobami, včetně plánů na jejich vymýcení. Na regionální úrovni pak bude Světová banka i nadále dohlížet na stávající fond, který je určen na boj s říční slepotou v Africe a současně bude s ostatními partnery spolupracovat na rozšíření tohoto fondu také o možnost financování boje s dalšími opomíjenými tropickými chorobami na tomto kontinentu.
 • Mundo Sano přispěl částkou 5 miliónů dolarů na rozšíření programů pro zvládnutí opomíjených tropických nemocí ve vybraných místech Amerik a Afriky.
 • Vláda Mozambiku zveřejnila konkrétní cíle pro boj s opomíjenými tropickými nemocemi, které se v zemi vyskytují.
  Mezi ně patří například:
  • Kompletní zmapování epidemických oblastí a zajištění celoplošné dostupnosti léčby pro lymfatickou filariózu, půdou přenášených hlístových infekcí a schistosomiózu (bilarhiózu),
  • Kompletní zmapování a zajištění celoplošné dostupnosti léčby trachomu do roku 2018,
  • Budování kapacit pro dohled nad těmito chorobami a činnosti vedoucí k získání maximálního přínosu z programů masové distribuce léčiv.
 • Vlády Brazílie, Tanzanie, Bangladéše a dalších zemí, kde se opomíjená tropická onemocnění epidemicky vyskytují, zveřejnily svůj záměr na zavedení plně integrovaných a koordinovaných plánů na boj a eliminaci opomíjených tropických chorob v těchto zemích.
 • Tři farmaceutické společnosti – Merck KGaA, Novartis a Sanofi – uspořádají a poskytnou finanční podporu na prevenci, monitorování, vzdělávání a snahy o dostání onemocnění pod kontrolu.
 • Organizace Lions Clubs International oznámila, že do roku 2017 poskytne 6,9 miliónu dolarů jako podporu čínské vládě na boj s oslepujícím trachomem.

Koordinace a sledování plnění závazků v oblasti boje proti opomíjeným tropickým chorobám

Partneři se zavázali spolupracovat tak, aby byly splněny cíle pro rok 2020. Na základě plánu Světové zdravotnické organizace budou partneři hodnoceni prostřednictvím speciální karty, na které bude pravidelně a formálně sledováno zda daná organizace dodržuje své závazky v oblasti dodávek, výzkumu, financování a zavádění opatření vedoucích ke splnění cílů pro rok 2020. Tento proces tak zajistí kontrolu a transparentnost a současně umožní identifikovat případná problémová místa a nedostatky.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 2

2012 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se