Ceny Josefa Hlávky za rok 2008


Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2009; 89(10): 597-598
Kategorie: Aktuality/zprávy/recenze

I v letošním roce Nadace Český literární fond ve spolupráci s Nadáním Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělily Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury, které byly publikovány v České republice v uplynulém kalendářním roce; ceny se udělují nepřetržitě od roku 1993.

Cenu Josefa Hlávky udělil poprvé Český literární fond v prosinci roku 1992, za práce publikované  v letech 1991 a 1992.

Kromě tohoto ocenění uděluje Nadace Český literární fond (NČLF) Výroční ceny NČLF; v letošním roce byly tyto ceny slavnostně předány počátkem června v Kulturním centru Profesního domu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze v oborech:

 • původní česká literatura,
 • vědecká a odborná literatura,
 • propagace knižní kultury,
 • divadelní a rozhlasová tvorba,
 • filmová a televizní tvorba.

Ceny za vědecké a odborné knižní práce jsou udělovány ve 4 vědních oblastech:

 • oblast věd společenských,
 • oblast věd o neživé přírodě,
 • oblast věd o živé přírodě, a 
 • oblast věd lékařských.

V každé vědní oblasti se uděluje pouze jedna cena.

Cena Josefa Hlávky je spojena s finanční odměnou (45 000 Kč); autor (eventuálně spoluautoři) oceněný Výroční cenou Nadace ČLF obdrží finanční odměnu 50 000 Kč.

Návrhy na ocenění (vč. 1 výtisku publikace) mohla podat každá fyzická či právnická osoba do 30. 1. 2009 Nadaci ČLF; bylo předloženo 70 knižních prací na ocenění. Tradičně nejvíce knih přišlo v oblasti věd společenských, a v posledních letech jsou značně zastoupeny i vědy lékařské.

Odborné posouzení knih provádí porota, která v letošním roce pracovala ve složení: prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., (předseda),

prof. Ing. Pavel Fiala, CSc., prof.  RNDr. Miroslav Krbec, DrSc., prof.  PhDr. Robert Kvaček, DrSc., prof. RNDr.  Vojtěch Mornstein, CSc.,  prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.,  Ing. Alena Vodáková, CSc. a  prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.

Foto 1. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. při slavnostním předávání Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury na zámku v Lužanech za přítomnosti prof. Jaroslava Vostrýho, místopředsedy Nadace a vzadu sedícího Ing. arch. Josefa Pechara, DrSc., člena správní rady Nadace a prof. PhDr. Františka Šmahela (vpravo).
Snímek autor
Foto 1. Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. při slavnostním předávání Ceny Josefa Hlávky za původní knižní práce z oblasti vědecké a odborné literatury na zámku v Lužanech za přítomnosti prof. Jaroslava Vostrýho, místopředsedy Nadace a vzadu sedícího Ing. arch. Josefa Pechara, DrSc., člena správní rady Nadace a prof. PhDr. Františka Šmahela (vpravo). Snímek autor

Porota přistupuje k odbornému hodnocení skutečně kriticky, v některých případech žádá o posouzení další odborníky, mezi které patří mj. členové správní rady NČLF prof. RNDr.  František Vyskočil, DrSc. a prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.

O vysoké odborné kvalitě knih navrhovaných na ocenění svědčí i to, že v prvním kole bylo vyřazeno pouze 6 prací. Na základě  posudků, rozpravy a hlasování vybrala porota k ocenění 4 knižní práce:

Za obor vědecké a odborné literatury byla udělena Výroční cena NČLF kolektivu autorů – Dr. Jaroslav Cepák, Mgr. Petr Klvaňa, Dr. Jaroslav Škopek, Mgr. Libor Schröpfer, Miroslav Jelínek, Mgr. David Horák, Dr. Jiří Formánek, Mgr. Jan Zárybnický – za knižní práci „Atlas migrace ptáků České a Slovenské republiky“, kterou vydalo nakladatelství Aventinum. Tato monumentální kniha (600 stran) řadí Českou a Slovenskou republiku mezi 5 evropských států s podobnou komprehensivní publikací. Cena byla slavnostně předána počátkem června.

Další 3 ceny Josefa Hlávky, za publikace z oblastí – společenských věd, věd o neživé přírodě a věd lékařských, byly předány slavnostně na zámku v Lužanech koncem června.

V oblasti společenských věd Cenu získal doc. PhDr. Pavel Janoušek, CSc. a kol. za práci „Dějiny české literatury 1945–1989“ I.-IV. díl, vydalo nakladatelství Academia s podporou AV ČR;

V oblasti věd o neživé přírodě Cenu získal prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. za práci „Finanční ekonometrie“, vydalo nakladatelství Ekopress;

V oblasti lékařských věd Cenu získal prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc. a kol. za práci „Klinická neuaroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgií“, vydalo nakladatelství Triton.

U každé knihy bylo přečteno laudatio.

Ceny předávali prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda správní rady Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., předseda odborné poroty pro vědeckou a odbornou literaturu.

Laureáti Cen krátce poděkovali za ocenění.

Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc. ve zkráceném výtahu laudatia na knihu „Klinická neuroanatomie CNS s aplikovanou neurologií a neurochirurgii“ mj. uvedl, že jde o monografii, na jejímž zpracování se podílelo 15 autorů (7 neurochirurgů, 5 neurologů, 1 inženýr z oboru Magnetické rezonance, neuroradiolog a psychiatr); 605 stran textu je rozděleno do 3 částí:

 • Obecná neuroanatomie,
 • Centrální nervový systém – struktury,
 • Centrální nervový systém – dráhy.

Po kapitole anatomické, kterých je 10 ve strukturách a 14 v drahách, následuje vždy kapitola neurologická nebo neurochirurgická, případně obě podle povahy tématu ve strukturální anatomii. Sedmnáct stran rejstříku obsahuje přibližně 1 000 hesel.

Dále uvedl, že prof. Petrovický dává v knize anatomickému fenoménu novou dimenzi, když ji kombinuje s klinikou, tedy chováním, strádáním statických struktur a jejich ošetřováním. Tím dostává jeho učebnice zcela nový rozměr. Bytí se zde obohacuje chováním, konáním; tím se pochopitelně čtenáři ozřejmí vlastnosti daného orgánu mnohem živěji. Je to něco jako rozdíl mezi statickou fotografií a filmem. Vidí-li čtenář strnulou podobu, nedokáže z ní uhodnout mnoho o jejích možných projevech. Jsoucno a proti němu chování jsou kontrafenomény, z nichž chování téměř vždy dává zážitku mnohem větší náplň. Takto povýšil prof. Petrovický svou anatomii proti tradičním popisům nehybných tělesných struktur.

Podobnou rozdílnost lze  též pozorovat v některých zobrazovacích metodách. Použití těchto metod je také v učebnici hojně zastoupeno. Počítačová tomografie je např. výčtem přítomných denzit, závislých na přítomnosti jednotlivých prvků ve sloučeninách. Chování těchto prvků zůstává „neviditelné“. Magnetická rezonance naopak staví sice také na přítomnosti prvku (konkrétně protonových jader vodíku), ale rozehrává jejich chování: elektromagnetické stimulace brnkají na precedující jádra, nutí je vyklonit se v rotačním pohybu do stran a vracet se zpět do rovnovážné polohy. Použitím různých magnetických manipulací dostává se spin protonu do různě vynucených poloh a tkáň tak prozrazuje své vlastnosti v mnohem bohatším rejstříku.

Prolínání výstavby centrálního nervového systému s údaji o jeho poruchách, s údaji o patofyziologii chorob, dále s možnostmi diagnostických metod a konečně s metodami chirurgického ošetření dovoluje sblížit se s tématem a prožít mozek a míchu s jejich problémy mnohem intimněji.

Přednosti věčného pohybu proti nehybnému bytí vyjádřil bravurně J.W. Goethe ve verši“, který prof. Kalvach pro tuto příležitost (amatérsky) přeložil.

„Das Ewige regt sich fort in Allen! Věčností vpřed se nám úsilí sytí!

Denn alles muss in Nichts zerfallen! Snadno by v nic se rozpadlo žití

Wenn es im Sein beharren will! Jakmile v pouhém ustrneme bytí!“

Tímto veršem také prof. Kalvach pozdravil vítěze a jeho spoluautory v kategorii lékařské literatury za rok 2008.

Kromě těchto cen, byla při této slavnostní příležitosti v Lužanech mimořádně oceněna práce prof. Františka Xavera Thurima, jemuž Správní rada Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových udělila Pamětní medaili Josefa Hlávky za Jubilejní rok J. Hlávky, za významný přínos k uctění osobnosti a díla Josefa Hlávky v jubilejním roce 2008.

Foto 2. Prof. Mudr. Pavel Petrovický DrSc., nositel Ceny Josefa Hlávky za rok 2008 za publikaci v oblasti lékařských věd při děkovném projevu. Slavnostní chvíli spolu s ním prožívají prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a MUDr. Svatopluk Ostrý.
Foto 2. Prof. Mudr. Pavel Petrovický DrSc., nositel Ceny Josefa Hlávky za rok 2008 za publikaci v oblasti lékařských věd při děkovném projevu. Slavnostní chvíli spolu s ním prožívají prof. MUDr. Josef Faber, DrSc. a MUDr. Svatopluk Ostrý.

Nadace Český literární fond udělila Mimořádnou cenu NČLF prof. MUDr. Jaroslavu  Blahošovi, DrSc., endokrinologovi, osteologovi, členu Učené společnosti ČR, předsedovi České lékařské společnosti J. E. Purkyně, Rytíři lékařského stavu, za dvacetileté působení v čele vědecké sekce NČLF; prof. Aleš Haman, předseda správní rady NČLF a   ředitel Nadace ČLF Ing. Michal Novotný předali prof. Blahošovi vzácný dar – velké bibliofilské vydání Máchova Máje s ilustracemi předních grafiků.

Zástupce Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových pozval účastníky na koncert do zámecké kaple a po něm na pohoštění do zámeckého parku. Řada účastníků využila i možnosti prohlídky zámku a parku s výkladem.

Také letošní slavnostní předávání cen se vydařilo i díky perfektní přípravě i slunečnému počasí a jeho účastníci byli velice spokojeni.

Autor děkuje pí. Hájkové, prof. Kalvachovi a prof. Blahošovi za poskytnutí podkladů, z nichž část použil.

Ing. Alexandr Stožický, CSc.


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2009 Číslo 10

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

hyperpigmentace úvodní foto kurz
Efektivní redukce hyperpigmentace − od výzkumu k inovacím pro praxi
nový kurz
Autoři: dr. Ludger Kolbe, dr. Thierry Passeron, MD, PhD

zveme Vás k zapojení se do videokurzu s tématem Co je a není FENO? Nadhodnocené FENO a podhodnocené eozinofily v krvi u astmatu.
Autoři: doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Postavení moxonidinu a indapamidu v léčbě hypertenze
Autoři: MUDr. Jan Vachek

Magnetická rezonance a diagnostika axiálních spondyloartritid - Virtuální trénink
Autoři: MUDr. Leona Procházková, Ph.D., MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Vladimír Červeňák, MUDr. Eva Korčáková, Ph.D.

Hybridní zubní náhrady – přežitek nebo perspektiva v moderní protetické péči?
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se