Historie a současnost pneumologie ve Fakultní Thomayerově nemocnici


Autoři: M. Vašáková
Působiště autorů: Primář: doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph. D. ;  Přednosta: prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc. ;  Pneumologická klinika 1. LF UK ;  Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou ;  Univerzita Karlova v Praze
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(10): 610-612
Kategorie: Lidé, fakta, události

Souhrn

Oddělení ftizeologické vzniklo v někdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftizeologického oddělení Nemocnice na Bulovce 12. 12. 1947. Od svého vzniku ftiseologické oddělení a pozdější OTRN zažilo několik přesunů. Nejprve bylo umístěno v prostorech pavilonu B4, kde mělo část plicní, a to až do roku 1959, kdy byl pavilon B4 uvolněn a rekonstruován pro chirurgické oddělení. Plicní oddělení bylo již bez chirurgické části přestěhováno na pavilon G1, kde byla do té doby dětská tuberkulózní léčebna, a zde zůstalo doposud. V současné době je Pneumologická klinika 1. LF UK FTNsP největším fakultním pneumologickým pracovištěm v ČR. V oblasti spádové, regionální, péče poskytuje ucelenou péči o plicní pacienty ze spádové oblasti, nadregionálně pak soustřeďuje pacienty s bronchiální obstrukcí a těžkým průběhem astma bronchiale, zánětlivými onemocněními dýchacího ústrojí, nemocné s tuberkulózou včetně multirezistentních forem, nemocemi pohrudnice, plicními tumory a intersticiálními plicními procesy.

Klíčová slova:
ftizeologie, plicní onemocnění, centrum specializované léčby.

Plicní oddělení v Masarykových domovech a Thomayerově nemocnici

Oddělení ftizeologické vzniklo v tehdejších Masarykových domovech jako pobočka Ftizeologického oddělení Nemocnice na Bulovce 12. 12. 1947. Prvním primářem byl jmenován MUDr. Antonín Prošek, CSc., který v této funkci setrval až do roku 1974 a přechodně také vykonával funkci náměstka pro léčebnou péči a byl rovněž odborným poradcem pro ftizeologii pro Zdravotní odbor ÚNV hl. m. Prahy. Ve funkci jej pak vystřídal MUDr. Oskar Boleček, který již před válkou pracoval v Masarykových domovech. Dne 6. 2. 1945 byl zatčen gestapem a deportován do Terezína. Po válce pracoval na Ústavu radiační onkologie na Bulovce a až v roce 1974 nastoupil zpět do Thomayerovy nemocnice na post primáře Oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí (OTRN). Funkci primáře pak vykonával až do odchodu do starobního důchodu v roce 1982.

Nedlouho, ani ne po dobu celého roku, byl v čele OTRN Thomayerovy nemocnice MUDr. Jiří Toušek, CSc., který nastoupil do funkce 1. 4. 1982. Jeho působení v Thomayerově nemocnici bylo ukončeno 19. 5. 1983, a to smrtí v mladém věku 53 let. Krátce pak vykonával funkci primáře MUDr. Josef Valchář, a to do 1. 11. 1984, kdy nastoupil na post primáře doc. MUDr. Jiří Dolenský, CSc., jenž byl odvolán necelý rok po Sametové revoluci, 31. 10. 1990.

Primářem OTRN pak byl jmenován MUDr. Kamil Krofta, který byl jedním z nejvýraznějších postav v čele OTRN FTNsP, spolu s  doktorem Proškem, který plicní oddělení v tehdejších Masarykových domovech zakládal. Doktor Krofta pak vedl oddělení až do roku 2002, kdy byl vystřídán ve funkci MUDr. Janem Chlumským, Ph.D, který pak předal 1. 10. 2005 funkci do rukou MUDr. Martiny Vašákové po sestěhování obou částí Pneumologické kliniky, části Krčské a Prosečnické.

Od svého vzniku ftizeologické oddělení a pozdější OTRN zažilo několik přesunů. Nejprve bylo umístěno v prostorech pavilonu B4, kde mělo část plicní vedenou doktorem Proškem a část hrudní chirurgie vedenou MUDr. Viktorem Hoppem, a to až do roku 1959, kdy byl pavilon B4 uvolněn a rekonstruován pro chirurgické oddělení. Plicní oddělení bylo již bez chirurgické části přestěhováno na pavilon G1, kde byla do té doby dětská tuberkulózní léčebna, a zde zůstalo doposud.

Ne vždy však lůžkové oddělení využívalo obě patra pavilonu G1, na přelomu tisíciletí byla v 1. patře pavilonu G1 umístěna II. interna a posléze pak oddělení septické chirurgie, plicní lůžka tím byla blokována. K výraznému rozšíření plicních lůžek došlo v roce 1999, kdy byl v říjnu připojen k FTN bývalý Odborný léčebný ústav TRN (OLÚ TRN) Prosečnice a spolu s OTRN v Krči vznikl pak celek Ústav pro léčbu TRN (ÚL TRN), který měl jeden primariát v Krči a druhý primariát v Prosečnici, vedený od 1. 1. 2000 MUDr. Martinou Vašákovou. Ředitelkou celého ÚL TRN byla od 1. 12. 1999 jmenována MUDr. Václava Bártů.

Krčská část měla v době vzniku ÚL TRN 104 akutních plicních lůžek a prosečnická část 40 akutních lůžek a 137 lůžek následných, typu OLÚ. Vzniklo tím vůbec největší plicní oddělení v České republice s celkovým počtem lůžek 281. Prvním dnem roku 2003 pak vznikla na půdě ÚL TRN Pneumologická klinika 1. LF UK FTNsP a MUDr. Václava Bártů byla pověřena vedením této kliniky. V témže roce pak došlo k převzetí pacientů a spádové oblasti Plicní kliniky na Veleslavíně, která byla zrušena výnosem MZČR. Z důvodů ekonomických a technických byla k 1. 10. 2005 provedena redukce lůžek Pneumologické kliniky a zahájeno sestěhovávání obou primariátů přesunem akutních lůžek z Prosečnice do Krče; v Prosečnici zůstala pouze následná lůžka. Stěhování a sloučení pak bylo ukončeno 16. 4. 2007, kdy se na pavilon K v Krči přesunulo Oddělení tuberkulózy a Jednotka pro léčbu multirezistentní tuberkulózy.

K poslední personální změně došlo 1. 8. 2008, kdy byl jmenován přednostou Pneumologické kliniky 1. LF UK FTNsP prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc, primářkou kliniky zůstává doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Současný stav a přehled činnosti Pneumologické kliniky

V současné době je Pneumologická klinika 1. LF UK FTNsP největším fakultním pneumologickým pracovištěm v ČR. V oblasti spádové, regionální péče poskytuje ucelenou péči o plicní pacienty ze spádové oblasti, nadregionálně pak soustřeďuje pacienty s bronchiální obstrukcí a těžkým průběhem astma bronchiale, zánětlivými onemocněními dýchacího ústrojí, nemocné s tuberkulózou včetně multirezistentních forem, nemocemi pohrudnice, plicními tumory a intersticiálními plicními procesy. Dále se zabývá i problematikou alergologie a klinické imunologie. Ambulance kliniky poskytují odbornou péči jednak terénním pacientům a jednak konziliární a superkonziliární činnost pro lůžková a ambulantní zařízení. Klinika je sídlem několika center specializované léčby:

 • Jednotky pro léčbu multirezistentní tuberkulózy,
 • Centra pro léčbu deficitu alfa- 1 antitrypsinu, a 
 • Centra pro biologickou léčbu bronchogenního karcinomu.

Naše pracoviště zajišťuje ve spolupráci s Onkologickým oddělením a Chirurgickou klinikou FTNsP komplexní onkologickou péči o pacienty s bronchogenním karcinomem. Jsme jedním z center biologické léčby bronchogenního karcinomu v České republice.

V současné době máme jednoho ordináře - pneumoonkologa a další lékař se připravuje na specializaci v oboru klinická onkologie. Letos v září otevíráme nové prostory onkologické ambulance spojené přímo s onkologickým stacionářem pro ambulantní chemoterapii. V plánu máme rozšíření léčebných modalit, hlavně ve smyslu zvýšení počtu pacientů s konkomitantní chemoradioterapií, a zahájení endobronchiální brachyardioterapie ve spolupráci s Onkologickým oddělením.

Součástí naší kliniky je i laboratoř pro komplexní funkční vyšetření dýchacího ústrojí včetně vyšetření dýchacích svalů. V tomto roce ještě rozšíříme vybavení laboratoře o impulzní oscilometr pro vyšetření nespolupracujících nemocných a malých dětí. Již teď máme nejlépe vybavené Oddělení funkční diagnostiky v celé ČR a plánujeme, že se stane vzorovým a výukovým centrem pro funkční diagnostiku v ČR.

V roce 2006 byla otevřena velmi vyhledávaná ambulance pro odvykání kouření. Nově jsme v tomto roce otevřeli spánkovou laboratoř a od 1. 1. 2009 zahájí svou činnost nyní nově budovaná Jednotka intenzivní péče s 5 lůžky.

Bronchoskopické pracoviště kliniky se od roku 2006 významně rozšířilo a dovybavilo nejmodernější přístrojovou technikou, takže jsou zde prováděny veškeré diagnostické a terapeutické bronchoskopické výkony, a to v lokální i celkové anestezii, včetně laserové dezobturace bronchů a endobronchiálního ultrazvuku. Nově rozšiřujeme spektrum bronchoskopických invazivních výkonů o aplikaci stentů. Každoročně je na naší klinice provedeno více než 2 000 bronchoskopií. Pracoviště poskytuje také jako jediné v Praze nepřetržitou 24-hodinovou bronchoskopickou službu, zajištěnou pneumologem - bronchoskopistou, pro všechna pracoviště Thomayerovy nemocnice a pro IKEM. Tímto významně pomáháme hlavně oborům s intenzivní péčí o pacienta a operačním oborům.

Pneumologická klinika úzce spolupracuje s torakochirurgickým oddělením Chirurgické kliniky 1. LF UK a Radiodiagnostickým oddělením FTNsP při indikaci diagnostických a léčebných operačních výkonů a radiodiagnostických intervencí v oblasti hrudníku.

Tab. 1. Struktura a počty lůžek
Struktura a počty lůžek

Tab. 2. Počet hospitalizovaných pacientů a počet OD
Počet hospitalizovaných pacientů a počet OD
* 1. kvartál Pokles počtu OD následná lůžka dán redukcí lůžek v souvislosti s postupným přesunem lůžek z Prosečnice do Krče

Tab. 3. Počet ambulantních výkonů
Počet ambulantních výkonů
* 1. kvartál

Tab. 4. Počet nemocných vedených na odborných ambulancích (2007)
Počet nemocných vedených na odborných ambulancích (2007)

Spádové území pro Pneumologickou kliniku FTNsP

Praha 3 – celkem 78 424 obyvatel; Praha 4 – druhá část – Hodkovičky, Krč, Lhotka Záběhlice (celkem 54 369 obyvatel); Praha 11 – Šeberov, Újezd u Průhonic, Křeslice (celkem 87 633 obyvatel); Praha 12 – Libuš, Kunratice (celkem 60 876 obyvatel); Celkem – 281 302 obyvatel.

Po přesunutí Pneumologické kliniky Nemocnice Na Homolce (pracoviště Veleslavín) od 1. 7. 2003 pod Pneumologickou kliniku FTNsP je spádové území našeho pracoviště rozšířeno o Prahu 6. S ohledem na původní spád pracoviště Veleslavín, jsou i pacienti ze středních Čech odesíláni na Pneumologickou kliniku ve FTNsP.

V rámci svých superspecializací, jako jsou pleurální komplikace, intersticiální plicní procesy, multirezistentní tuberkulóza, obtížně léčitelné asthma a deficit alfa-1 antitrypsinu máme rozsah nespádový, nadregionální.

Zaměstnanci

Celkový počet lékařů na Pneumologické klinice je 20. Z toho 12 lékařů má atestaci z oboru TRN a z toho 2 ještě další nástavbovou atestaci – klinická onkologie a alergologie a klinická imunologie. Dva lékaři se toho času připravují ke složení specializační atestace z oboru TRN, jedna lékařka se připravuje ke složení atestace z klinické onkologie a jedna je v přípravě k atestaci z Intenzivní medicíny. Řada lékařů je členy českých a mezinárodních odborných společností, členy redakčních rad časopisů. Jeden z lékařů je člen výboru ČPFS a předseda sekce PFD a FD ČPFS. Počet lékařů je vyhovující. Jako jedno z mála pracovišť FTNsP máme zajištěný i dostatečný počet SZP a NZP (67 SZP, 13 NZP).

Struktura oddělení

V současné době má Pneumologická klinika 84 akutních lůžek na pavilonu G1, z toho 4 lůžka monitorovaná, a 35 lůžek následných na pavilonu K, z toho 20 lůžek věnovaných pacientům s tuberkulózou a 15 lůžek Jednotky pro léčbu multirezistentní tuberkulózy.

Odborné ambulance

 • Pneumologická ambulance:

slouží pro ambulantní vyšetření a ošetření pacientů přicházejících se širokým spektrem plicních nemocí, v rámci této ambulance jsou dispensarizovaní pacienti vyžadující specializovanou péči nedostupnou v rámci terénních OTRN. Průměrně je na této ambulanci denně ošetřeno 30–40 pacientů včetně sobot a nedělí.

 • Alergologicko – imunologická ambulance:

je zaměřena na diagnostiku a léčbu stavů spojených s poruchami imunitního systému, ať už ve smyslu alergií, nebo imunodeficitů a autoimunit. Její role je hlavně superkonziliární, a dispezarizováni jsou hlavně pacienti s komplikovanými poruchami imunity a obtížně korigovatelnými alergickými stavy vyžadujícími soustavnou imunomodulační léčbu.

 • Ambulance bronchiální obstrukce:

zajišťuje specializovanou a superkonziliární léčbu nemocných s astmatem a chronickou obstrukční chorobou plicní.

 • Centrum pro záchyt a léčbu deficitu alfa 1 antitrypsinu:

jediné celorepublikové centrum AAT je napojeno na mezinárodní registr AIR se sídlem v Leidenu a v plánu je zapojení do genetických studií v rámci AIR.

 • Ambulance onkologická spolu se stacionářem pro podávání ambulantní chemoterapie:

zajišťuje diagnostiku, léčbu a dispenzarizaci pacientů se zhoubnými nádory plic, mediastina a pohrudnice.

 • Ambulance intersticiálních plicních nemocí:

zajišťuje superkonziliární péči o nemocné s plicní fibrózou a příbuznými stavy.

 • Ambulance pro pleurální komplikace:

zajišťuje superkonziliární vyšetření a kontroly a dispenzarizaci u pacientů s onemocněními pohrudnice různé etiologie

 • Oddělení funkční diagnostiky:

funkční laboratoř kliniky je nejlépe přístrojově vybavenou funkční laboratoří, jako jediní v republice máme NEP, měření distribuce ventilace (metoda SBWO), Niox Flex, jako jediní jsme schopni provádět měření neuromechanické disociace či TLco při ergometrii, v oblasti funkčního vyšetření rovněž poskytujeme superkonziliární péči.

Vědeckovýzkumná činnost a spolupráce s vysokými školami a ostatními vzdělávacími institucemi

Pneumologická klinika je výukovým pregraduálním pracovištěm pro studenty 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v oboru všeobecného lékařství a bakalářského studia ošetřovatelství. Jako akreditované pracoviště 1. LFUK, FTN i Lékařské komory zajišťujeme i postgraduální výuku lékařů v rámci jejich přípravy v oboru pneumologie, alergologie a klinické imunologie. Každoročně se u nás vystřídá několik desítek postgraduálních stážistů.. Naši lékaři spolupracují také s IPVZ v zajišťování odborné pneumologické výuky pro internisty a praktické lékaře. V rámci fakulty klinika též pořádá tématické postgraduální kurzy pro pneumology, internisty a praktické lékaře. Pro plicní specialisty mj. nabízíme i školení v bronchoskopických technikách a výuku invazivních metod (hrudních drenáží) a neinvazivní podpory ventilace. Pořádáme akreditované kurzy pro SZP v oblasti endoskopie a funkčního vyšetřování plic. Celoročně pořádáme na Pneumologické klinice interní semináře, které jsou navštěvovány i lékaři externisty a jsou zaměřeny na aktuální témata a souhrnné přehledy diagnostických a léčebných jednotek.

V oblasti vědecké výchovy máme dva lékaře s ukončeným postgraduálním doktorandským studiem a 2 lékaře v postgraduálním studiu. Spolupracujeme i s jinými fakultami UK v přípravě studentů k obhajobám bakalářských prací (tč. jedna studentka Přírodovědecké fakulty UK). Zajišťujeme oponentury v obhajobách doktorandských prací a diplomových prací (tč. probíhající oponentura pro 2. LF UK, v minulém roce oponentura diplomové práce pro Přírodovědeckou fakultu).

Pneumologická klinika úzce spolupracuje s IKEM, kterému poskytuje 24-hodinovou bronchoskopickou službu a konziliární pneumologickou službu. Společně se podílí na výběru pacientů do programu transplantací srdce–plíce v IKEM. Ve spolupráci s naší klinikou byla také realizována první transplantace srdce–plíce v ČR a v rámci transplantačního programu zajišťujeme posttransplantační pneumologickou péči o tuto pacientku včetně transbronchiálních biopsií.

Jsme řešiteli grantu IGA spolu s Imunologickým oddělením IKEM a Pediastrickou klinikou FN v Motole – Genový polymorfismus Th1/Th2 cytokinů u pacientů s idiopatickou plicní fibrózou. Vztah ke genové expresi a produkci cytokinů v BAL a ke klinické manifestaci onemocnění. IGA MZ ČR- NR 9131-3/2007.

Spolupracujeme s Neurologickou klinikou IPVZ a FTNsP na grantu s pacienty trpícími ALS. I v minulosti na klinice proběhlo několik úspěšně řešených grantů. Žádost o další grant „Prevence šíření, diagnostika a léčba plicní a mimoplicní tuberkulózy vyvolaná citlivými a rezistentními kmeny Mycobacterium tuberculosis komplex v České republice,“ reg.č. 4-2/A/046; byla doporučena hodnotící komisí Ministerstva zdravotnictví k finanční podpoře z finančního mechanismu EHP/Norsko a podstoupena na Ministerstvo financí.

V rámci FTN jsme se účastnili řešení grantu „Regionálního centra pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat“ v rámci Evropských strukturálních fondů. Máme podány tento rok žádosti o dalších šest grantů. Jedná se grant v rámci Norských fondů zaměřený na problematiku plicní a urogenitální tuberkulózy a grant o efektivitě antibiotické léčby respiračních infekcí. Další grant je podán na IGA MZČR a je zaměřen na endoskopickou volumredukční operaci u pacientů s chronickou obstrukční plicní chorobou (CHOPN) pomocí endobronchiálních chlopní. Spolu s  Patologickým oddělením FTNsP a Imunologickým oddělením FN Motol podáváme grant týkající se molekulární podstaty fibrotizujících plicních procesů a CHOPN a ve spolupráci s Klinikou anestesiologie a resuscitace FTNsP se ucházíme o grant IGA MZČR zaměření na ventilaci pacientů s CHOPN Helioxem. Taktéž jsme si přihlásili do soutěže o Evropské granty na podporu výzkumu podstaty vzniku nemocí a vyvíjení nových léčebných postupů (IMI granty) v oblastí těžkého astmatu.

V oblasti genetiky intersticiálních plicních procesů máme řadu prací s velmi dobrým ohlasem i v zahraničí, mj. jsme byli i vyzvání k účasti na projektu RESOLVE v rámci „Task force“ Evropské respirační společnosti v oblasti výzkumu fibrotizujících plicních procesů financovaného grantem EU. Vědecký ohlas máme i v oblasti přednášek a publikací zaměřených na plicní tuberkulózu, nemoci spojené s plicní obstrukcí a funkční vyšetření. Počet našich publikací, včetně impaktovaných časopisů, rok od roku roste. Každoročně je na našem oddělení řešeno několik klinických lékových studií. Vypracováváme oponentské posudky na klinické studie a hodnotíme preparáty pro SÚKL.

Lékaři našeho pracoviště se podíleli na vzniku 4 léčebných a diagnostických standardů ČPFS.

Závěr

Vzhledem k počtu lůžek Pneumologické kliniky, rozsahu péče, výukové a vědecké činnosti a v republice ojedinělým superspecializacím (empyémy, MDR tuberkulóza, netuberkulózní mykobakteriózy, deficit alfa 1 antitrypsinu, intersticiální plicní procesy, obtížně léčitelné astma) si naše klinika vybudovává významné postavení v pneumologii v ČR Nedílnou součástí veškerého našeho konání, je ale kromě odborného a vědeckého růstu, i růst v oblasti lidskosti, obecné mravnosti a dobrých vztahů k sobě navzájem i k pacientům. Snažíme se dodržovat princip kolegiality a respektování názorů druhého a motivovat personál ke spolupráci a vstřícnému přístupu nejen v rámci kliniky, ale i k ostatním klinikám a oddělením a kolegům z jiných nemocnic. Neboť bez těchto obecně mravních a společenských předpokladů nelze zaručit ani kvalitní léčebnou péči, ani rozvoj v oblasti klinických dovedností, vědy a výzkumu a v neposlední řadě bez tohoto nelze dosáhnout ani dobrého jména a ohlasu mezi ostatními klinikami a nemocnicemi.

Poděkování

Všem svým kolegům za spolupráci a dobré vztahy, protože se mi pak o nás dobře píše. Všem svým předchůdcům za to, že o pneumologii v Thomayerově nemocnici bojovali, neboť bez jejich úsilí bych nyní neměla o čem psát. Všem, kteří přispěli vzpomínkami a poskytnutím historických dat, jmenovitě doc. MUDr. Tomáši Sosnovi, CSc., paní Jaroslavě Barkové, Heleně Helvichové a Libuši Kovačovičové.

Doc. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800, 140 59 Praha 4

E-mail: martina.vasakova@ftn.cz


Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 10

2008 Číslo 10
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Svět praktické medicíny 1/2024 (znalostní test z časopisu)

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se