Linka pro odvykání kouření – významná součást nabídky léčby závislosti na tabáku


Smoking Helpline service – an important programme in the fight against tobbaco addition

A “Quitline” is an important part of the spectrum of services provided to help treat tobacco dependence. The Czech Quitline was set up on January the 1st, 2005, and is operated daily between 12pm and 8pm. It is run by specially trained medical students from all three Prague medical schools. Between January 1st, 2005, and June, 30th, 2007 the Quitline answered nearly 4500 calls and about 1000 email queries concerning smoking. Of the callers, 66 % were smokers, 97 % of whom were nicotine dependent (lighting up the first cigarette of the day within one hour of waking).

Key words:
tobacco dependence, smoking cessation, quitline.


Autoři: K. Langrová 1,2;  E. Králíková 1,3;  M. Vojta 2
Působiště autorů: Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Praha Přednosta: prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. ;  Česká koalice proti tabáku, Praha Ředitelka: MUDr. Kateřina Langrová. 2;  Centrum léčby závislosti na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha Přednosta: prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA. 3
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2008; 88(1): 47-49
Kategorie: Z různých oborů

Souhrn

Linka pro odvykání kouření je důležitá součást spektra nabídky služeb léčby závislosti na tabáku. V ČR funguje tato linka od roku 2005 každý pracovní den 12–20 hodin. Jako konzultanti zde pracují medici všech tří pražských lékařských fakult po speciálním vyškolení. Od 1. 1. 2005 do 30. 6. 2007 poskytla Linka téměř 4 500 konzultací a cca 1000 dotazů bylo zodpovězeno v internetové poradně. Mezi volajícími bylo 66 % kuřáků, z nich 97 % závislých na nikotinu (zapalují si první cigaretu do hodiny po probuzení).

Klíčová slova:
závislost na tabáku, odvykání kouření, Linka pro odvykání kouření.

Úvod

Užívání tabáku je stále největší preventabilní příčinou úmrtí celosvětově i v České republice. Na následky aktivního kouření u nás ročně umírá 18 000 lidí, pasivní kouření si vyžádá 3 000 obětí každý rok (2, 6). Přestože se Česká republika dosud nepřipojila k celosvětové Rámcové úmluvě o kontrole tabáku, která zahrnuje nejnutnější opatření k zastavení tabákové epidemie, i u nás v posledních letech lze pozorovat drobné krůčky směřující k tomu, abychom dokázali účinně pomoci kuřákům kouření zanechat, a děti pokud možno ochránili před zahájením kouření. Snahy v oblasti ochrany před pasivním kouřením zůstávají spíše na půli cesty a stále se nedaří získat politickou vůli k přijetí zákonů, které by tuto problematiku ošetřovaly.

Metodika

Založení Linky pro odvykání kouření a její propojení se vzděláváním mediků.

Národní Linka pro odvykání kouření byla založena na začátku roku 2005 jako součást širšího projektu Centra léčby závislosti na tabáku. Hlavním cílem bylo napomoci začlenění léčby závislosti na tabáku do zdravotnického systému a zpřístupnění této zdravotnické služby všem, kdo ji potřebují a mají zájem využít jejích služeb.

Linka pro odvykání kouření je standardní součástí kontroly tabáku ve vyspělých zemích (její zveřejnění doporučuje např. Evropská komise v rámci zdravotních varování na krabičkách cigaret (4), a kromě jiných výhod se osvědčila její dostupnost pro široké spektrum klientů včetně těch, kteří nemohou nebo prozatím nechtějí vyhledat intenzivní odbornou pomoc, nebo mají zájem jen o konkrétní informaci, případně kontakt na specializované pracoviště (1). Možné psychologické bariéry odstraňuje také fakt, že Linka je anonymní, pouze pokud chce klient být v kontaktu se „svým“ konzultantem i při dalších hovorech, může si zvolit přezdívku, pod kterou je jeho dokumentace vedena.

Při zakládání Linky pro odvykání kouření jsme stáli před otázkou, jaký model bude právě pro podmínky České republiky nejvhodnější. Nakonec jsme zvolili telefonní službu, která je zpoplatněna pro volajícího pouze místním hovorným z celé České republiky, abychom zamezili zneužívání Linky, ale zároveň tuto službu zachovali přístupnou i lidem sociálně slabším. Důležitou otázkou také bylo, kdo bude odpovídat dotazy přicházející na Linku, aby byla zachována prio-rita, kterou jsme si vytyčili – odbornost. Vytvořili jsme unikátní model, kdy odbornými konzultanty jsou medici vyšších ročníků lékařských fakult, kteří před samotným nástupem procházejí intenzivním školením, praxí v Referenčním centru léčby závislosti na tabáku a náslechovými hodinami. Také v průběhu samotné práce na Lince dbáme na průběžné vzdělávání konzultantů.

Přestože tento způsob zajištění chodu Linky je organizačně náročný, za dva a půl roku provozu se osvědčil. Přidanou hodnotou je pak vzdělávání mediků, kteří budou mít o proble-matice závislosti na tabáku ucelené znalosti a ve své budoucí praxi je budou také léčebně využívat a přinášet na svá nová pracoviště.

Velkou pomocí je spolupráce s Ústavem hygieny a epidemiologie 1. LF UK, kde jsou medici 5. ročníků v rámci přednášek, seminářů a terénních prací s problematikou kontroly tabáku seznámeni a ti, kteří mají o téma hlubší zájem, získávají kontakt na Českou koalici proti tabáku (provozovatele Linky pro odvykání kouření) i Referenční Centrum léčby závislosti na tabáku, které funguje při III. interní klinice VFN, kde je s nimi rozvíjena další spolupráce.

Vlastní práce

Linky pro odvykání kouření

Linka pro odvykání kouření poskytuje své služby každý pracovní den od 12 do 20 hodin na telefonním čísle 844 600 500.

Cílovou skupinou jsou především kuřáci, kteří se rozhodli kouření zanechat, ale nemají dostatek informací jak postupovat a jaká léčba je k dispozici, ale také ti, kdo o zanechání teprve uvažují a chtějí si utřídit své informace a eventuálně hledají motivační podporu. Druhou cílovou skupinou jsou pak lidé, které zajímají odpovědi na konkrétní dotazy, nejčastěji spojené s jednotlivými problémy při odvykání kouření, jako jsou abstinenční příznaky nebo souvislosti kouření a zdraví.

Konzultanti jsou připraveni také odpovídat na další dotazy týkající se např. legislativního rámce, který reguluje kouření a týká se ochrany před pasivním kouřením, případně zajistí přesměrování dotazu na kompetentní osobu, která dotaz zodpoví. Na spektru dotazů se odráží také, které téma je ve společnosti aktuální a je mediálně frekventované. V poslední době se tak například opakují dotazy na nebezpečnost pasivního kouření a možnosti ochrany před ním.

Výsledky

Linka pro odvykání kouření zahájila svůj provoz 4. ledna 2005. Za dva a půl roku činnosti konzultanti poskytli téměř 4 500 telefonických konzultací a zhruba dalších 1 000 dotazů zodpověděli prostřednictvím internetové poradny www.prestantekourit. cz. Na grafu 1 jsou patrné typické nárůsty počtu hovorů v době začátku nového roku („novoroční předsevzetí“) a také v době mediálních kampaní.

Počet hovorů na Lince pro odvykání kouření leden 2005 – červen 2007
Graf 1. Počet hovorů na Lince pro odvykání kouření leden 2005 – červen 2007

Mezi volajícími lehce převažují muži (55 %) nad ženami (45 %). Podle statusu kouření jsou dvě třetiny volajících pravidelní kuřáci (zastoupení ostatních skupin ukazuje graf 2). Z tohoto faktu také plynou nejčastější dotazy, které se týkají obecných informací o odvykání kouření, abstinenčních příznaků, obav z přibývání na váze během odvykání, nejasností ohledně dostupné léčby. V dotazníku, který je během rozhovoru s klientem vyplňován, zkoumáme také důvody, proč se dotyčný rozhodl pro zanechání kouření. K nejčastějším patří zdravotní důvody následované finančními důvody a přáním zbavit se zlozvyku (graf 3).Důležitou informací pro další léčbu závislosti na tabáku je, do jaké míry se u klienta již rozvinula fyzická závislost na nikotinu. K jejímu určení slouží Fagerströmův test nikotinové závislosti (FTND), který bodově hodnotí odpovědi na šest otázek. K orientačnímu zjištění postačí dotaz na počet vykouřeních cigaret za den a časový interval po probuzení, kdy si kuřák zapaluje svou první ranní cigaretu. Údaje o tomto indikátoru zobrazuje graf 4, ze kterého plyne, že u 80 % volajících kuřáků můžeme předpokládat silnou závislost na nikotinu, protože si zapalují do půl hodiny po probuzení.

Status kouření volajících na Linku pro odvykání kouření (data roku 2006)
Graf 2. Status kouření volajících na Linku pro odvykání kouření (data roku 2006)

Hlavní důvod rozhodnutí zanechat kouření (data roku 2006)
Graf 3. Hlavní důvod rozhodnutí zanechat kouření (data roku 2006)

Do kolika minut po probuzení si zapálí první cigaretu (data roku 2006)
Graf 4. Do kolika minut po probuzení si zapálí první cigaretu (data roku 2006)

Diskuse

Bohužel vybavení a finanční situace nám neumožňuje proaktivní službu, tedy zavolání klienta podle jeho přání či na základě vzkazu, který zanechá na záznamníku během doby, kdy Linka není v provozu nebo v případě, že je obsazena. V současnosti pracuje na Lince vždy jeden konzultant, a tedy vzhledem k poměrně dlouhým hovorům (průměrně 25 minut) se může stát, že je obtížné dovolat se i během doby, kdy Linka pracuje.

Zvláštní skupinou volajících jsou těhotné ženy: ačkoli u nás kouří bohužel 13 % těhotných celé těhotenství (5), jen málo z nich kvůli tomu vyhledá odbornou pomoc. Jako pacientky v Centru léčby závislosti na tabáku jsou zcela ojedinělé. Zavolat na anonymní Linku se jich však odváží o něco více, což je nepochybně pozitivní.

Závěr

Linka pro odvykání kouření se stala funkční součástí systému odborné pomoci při léčbě závislosti na tabáku a doufejme, že i přes problémy s jejím financováním bude moci tuto službu plnit i v budoucnosti. Slouží také jako významný informační zdroj, především pro klienty-kuřáky, ale také pro odbornou veřejnost. Ve spolupráci Ústavem hygieny a epidemiologie a Referenčním centrem léčby závislosti na tabáku při III. interní klinice VFN přispívá ke vzdělávání budoucích lékařů v oblasti léčby závislosti na tabáku, díky které mohou být zachráněny tisíce životů ročně.

MUDr. Kateřina Langrová

Česká koalice proti tabáku

Studničkova 7

12 00 Praha 2

E-mail: katerina.langrova@dokurte.cz


Zdroje

1. Anonymus. Guide to Best Practice, European Network of Quitlines, dostupné na http:// www.enqonline.org/resources/GTBPEnglish.pdf

2. Anonymus. Tobacco or Health in the European Union, The ASPECT Consortium, dostupné na http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/ Tobacco/Documents/tobacco_fr_en.pdf

3. Boldemann,C., Gilljam,H., Lund, K.E. Helgason A.R. Smoking cessation in general practice:the effects of a quitline. Nicotine Tob Res 2006, p. 785-790.

4. Evropská komise – kombinovaná varování, dostupné na http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/ life_style/Tobacco/Documents/cz_pictures.pdf

5. Kralikova, E., Bajerova, J., Raslova, N., Himmerova, V. Smoking and pregnancy: prevalence, knowledge, antropometry, risk communication. Prague Medical Report, 2005, 2, 106, p. 195-200.

6. Peto, R., Lopez, A.D., Boreham, J. et al. Mortality from Smoking in Development Countries 1950-2000, Oxford, UK, Oxford University Press, 1994, update 2006 www.deathsfromsmoking.net

7. Stead, L.F., Perera, R., Lancaster, T. Telephone counselling for smoking cessation, Cochrane Database of Systematic Revies 2006, Issue 3, Art. No: CD002850.DPOI:10.1002/14651858.CD002850.pub2

8. Tomson, T., Helgason, A.R., Gilljam, H. Quitline in smoking cessation: a cost-effectiveness analysis. Int. J. Technol. Assess, Health Care, 2004, 20, 4, p. 469-474.

9. World Health Organization: Framework Convention on Tobacco Control (Rámcová úmluva o kontrole tabáku), dostupné na http://www.fctc.org/ docs/treaty/fctc_en.pdf

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se