Věk a chirurgická léčba karcinomu hrtanu


Age and Surgical Treatment of Laryngeal Carcinoma

The prolongation of human age implies also an increase of elderly patients with carcinoma of the larynx. In a retrospective study of the ENT Clinic of the Third Medical Faculty Charles University and Faculty Hospital 10 made in 1990-1999 including 143 patients with carcinoma of the larynx there were 24% patients older than 70 yeas.From the investigation ensues that patients with carcinoma of the larynx above 70 years of age are usually afflicted by a lower stage of the disease (79 % of the patients above 70 years in stages I and II as compared with 56% patients in stages III and IV in patients under 70 years). Also metastases into cervical nodes are less frequent in older patients (in 6 as compared with 32 in patients under 70 years). In both group the tumour is most frequently in the area of the glottis. In older patients this site is even more frequent (60% tumours in patients under 70 years of age as compared with 91% glottis and transglottic tumours in patients above 70 years). The general preoperative conditions in older patients is worse (82% patients with a risk of anaesthaemia ASA III and IV and only 18% patients with ASA I and II as compared with 40% patients with ASA I and II and 60% with ASA III and IV in patients under 70 years of age.With regard to the advances of anaesthesiology and advances in preoperative preparation and subsequent postoperative care there is however no substantial difference between the two groups as regards treatment. In both groups the main part is played by surgical treatment (possibly with postoperative actinotherapy) (62 % primarily surgically treated older patients as compared with 71% patients under 70 years treated similarly). The main reason of conservative non-surgical treatment in younger patients is, if we eliminate cases where primary actinotherapy was offered to patients as optimal therapy, an inoperable size of the tumour. In patients above 70 the main cause of a conservative procedure was refusal of surgery and the general health status. Postoperative complications were recorded in 12.1% patients under 75 years and in 14% above 75 years. As postoperative complications are influenced more than by age by the size of the tumour, the extent of surgery and the general health status of the patient. The achieved 5-year survival in patients under 70 years - 61% - and 82% in patients above 70 years provides evidence that age does not affect in a major way the probability of 5-year survival. Decisive is in the first place the size of the tumour and presence of secondaries.From the results ensues that age alone is no reason for a change of standard oncological procesures, it is not a contraindication of surgical procedures (incl. partial laryngectomy).

Key words:
carcinoma of the larynx - surgical treatment - elderly patients


Autoři: A. Čoček 1;  A. Hahn 1;  M. Ambruš 2
Působiště autorů: ORL klinika 3. LF UK a FNKV přednosta doc. MUDr. Dr. med. A. Hahn 2Klinika radioterapie a onkologie 3. LF UK a FNKV přednosta doc. MUDr. J. Kovařík, CSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (8): 435-438
Kategorie: Články

Souhrn

Prodlužující se lidský věk znamená i nárůst počtu starších nemocných s karcinomem hrtanu. Také v retrospektivní studii z ORL kliniky 3. LF UK a FNKV 10 z let 1990-1999 bylo ze 143 nemocných s karcinomem hrtanu 24 % pacientů starších než 70 let.Ze studie vyplývá, že nemocní s karcinomem hrtanu nad 70 let bývají postiženi nemocí v nižším stadiu (79 % nemocných nad 70 let ve stadiu I a II oproti 56 % nemocných ve stadiu III a IV do 70 let). Také metastázy do krčních uzlin jsou u starších méně časté (v 6 % proti 32 % u nemocných do 70 let). V obou skupinách je tumor lokalizován nejčastěji v oblasti hlasové štěrbiny (glotis). U starších je tato lokalizace vyjádřena ještě častěji (60 % tumorů v této lokalizaci u nemocných do 70 let oproti 91 % glotických a transglotických tumorů u nemocných nad 70 let). Celkový předoperační interní stav je u starších nemocných horší (82 % nemocných s mírou rizika anestezie ASA III a IV a jen 18 % nemocných s ASA I a II, oproti 40 % nemocných s ASA I a II a 60 % s ASA III a IV u nemocných do 70 let).Vzhledem k rozvoji anesteziologie a pokrokům v předoperační přípravě a následné pooperační péči však není mezi oběma skupinami ve způsobu léčby příliš velký rozdíl. U obou skupin nemocných hraje hlavní roli chirurgická léčba (event. s pooperační aktinoterapií) (62 % primárně léčených chirurgicky u starších nemocných oproti 71 % u stejným způsobem ošetřených nemocných pod 70 let). Hlavním důvodem konzervativního nechirurgického postupu u mladších nemocných byl, vyjmeme-li případy, kdy jsme primární aktinoterapii nabídli nemocným jako optimální léčebný postup, inoperabilní rozsah tumoru. U nemocných nad 70 let bylo hlavním důvodem konzervativního postupu odmítnutí operace a celkový zdravotní stav. Pooperační komplikace byly zaznamenány u 12,1 % pacientů do 75 let a u 14 % nemocných nad 75 let. Větší význam než věk má však na výskyt pooperačních komplikací především rozsah tumoru, rozsah výkonu a celkový zdravotní stav pacienta.Dosažené 5leté přežití u nemocných mladších 70 let 61 % a 82 % u nemocných starších 70 let dokazuje, že věk nemá velký vliv ani na pravděpodobnost 5letého přežití, rozhodující je především rozsah tumoru a přítomnost metastáz.Z výsledků vyplývá, že věk sám o sobě není důvodem ke změně standardních onkologických postupů, není kontraindikací žádných chirurgických výkonů (včetně parciálních laryngektomií), nemá rozhodující vliv na výskyt pooperačních komplikací a neovlivňuje prakticky výsledky léčby.

Klíčová slova:
karcinom hrtanu - chirurgická léčba - nemocný staršího věku.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 8
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Jak na primární i sekundární osteoporózu − prakticky a v kostce
nový kurz
Autoři: MUDr. Jan Rosa

Léčba roztroušené sklerózy

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se