Klinický obraz a taktika léčby non Q-infarktu myokarduv nemocnici specializovaného typu


Clinical Pictureand Tactics of Treatment of Non Q-Myocardial Infarction in a Specialized Hospital

The authors present an analysis of all patients treated at the cardiological department of thehospital Na Homolce in Prague on account of the diagnosis „non Q-myocardial infarction“ duringthe last two years and the period from the beginning of 1999 till Dec. 8, 2000 resp.During this period a total of 294 patients were hospitalized with the diagnosis of acutemyocardial infarction. Among them an unequivocal „primary“ non Q-infarction was diagnosedin 44 patients (= 14.9% of the total number of infarction treated in the department) who werealso included in this review.The authors investigated the time from the onset of complaints to admission to hospital andsubsequently the onset of invasive examinations, site of the infarction, ECG, ECHO andlaboratory findings, as well as intervention and conservative treatment and the incidence ofcomplications.As to sites non Q-myocardial infarction of the anterior wall predominated with only slightlyimpaired kinetics (hypokinesia) in the affected area and only with a mildly reduced leftventricular function. The course of hospitalization was in most instances not complicated, thepatients were discharged on the third to fifth day. Invasive examination was made in 75%patients incl. 55% who were catheterized within six hours after admission. As to intervention,angioplasty of one or two arteries predominated (64% patients). The mortality was 2.2%.Pharmacological treatment involved above all administration of low-molecular heparin, aspirin, possibly nitrates and beta-blockers. 77% patients had hypolipidaemic treatment wherestatin administration predominated.In the discussion the authors analyze the approach to patients with this diagnosis. The authorsrecommend invasive examination in the maximum number of patients after non-Q-myocardialinfarction along with thorough prevention. The most suitable period of catheterization has notbeen firmly established, it depends on the clinical condition of the patient and his reaction toinitial conservative treatment. The authors consider catheterization by the third day ofadmission as optimal.

Key words:
Q-myocardial infarction - primary treatment - angioplasty.


Autoři: J. Matoušková;  O. Aschermann;  P. Formánek;  P. Henyš;  A. Stárek;  P. Niederle
Působiště autorů: Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha, přednosta doc. MUDr. P. Niederle, DrSc.
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (7): 367-371
Kategorie: Články

Souhrn

Uvádíme rozbor souboru všech nemocných léčených na kardiologickém odd. Nemocnice NaHomolce v Praze pro diagnózu „non Q-infarkt myokardu“ (dále non Q-IM) v posledních dvouletech, resp. za období od počátku roku 1999 do 8. prosince 2000.V této době jsme hospitalizovali celkem294 pacientů s diagnózou akutního infarktu myokardu.Z toho jednoznačný „primární“ non Q-infarkt byl stanoven u 44 nemocných (= 14,9 % z celkového počtu infarktů léčených na našem oddělení), kteří byli také zahrnuti do tohoto přehledu.Sledovali jsme dobu od počátku obtíží do přijetí do nemocnice a posléze do zahájení invazivníhovyšetření, lokalizaci infarktu, EKG, ECHO a laboratorní nálezy, dále léčbu jak intervenční, takkonzervativní a výskyt komplikací.Lokalizací převažovaly non Q-infarkty myokardu přední stěny s pouze nevelkou poruchoukinetiky (hypokineze) v postižené oblasti a s jen mírně sníženou celkovou systolickou funkcílevé komory. Průběh hospitalizace byl převážně nekomplikovaný s bezpečnou dimisí třetí ažpátý den. Invazivní vyšetření bylo provedeno u 75 % nemocných, z toho 55 % pacientů bylokatetrizováno do šesti hodin po přijetí. Z intervenčních výkonů převažovalo provedení angioplastiky jedné či dvou tepen (64 % nemocných). Mortalita byla 2,2 %.Farmakologická léčba spočívala především v podání nízkomolekulárního heparinu, aspirinu,event. nitrátů a betablokátorů. Celkem 77 % pacientů dostalo hypolipidemickou léčbu, ve kteréjednoznačně převažovalo podání statinu.V diskusi rozebíráme optimální přístup k nemocným s touto diagnózou. Doporučujeme invazivní vyšetření u co největšího počtu pacientů po prodělaném non Q-infarktu spolu s razantnísekundární prevencí. Nejvhodnější doba ke katetrizaci není pevně určena, řídí se klinickýmstavem nemocného a jeho reakcí na úvodní konzervativní léčbu. Za optimální považujemekatetrizaci do třetího dne od přijetí.

Klíčová slova:
non Q-infarkt myokardu - primární léčba - angioplastika.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 7
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se