Náhrady kyčelního kloubu v ortopedii a traumatologii - tromboembolické komplikace


Prostheses of the Hip Joint in Orthopaedics and Traumatology - Thromboembolic Complications

The authors compare two basic groups of patients subjected to hip joint replacement on account of injury or elective indication (coxarthritis). The groups were further divided by the mode of prevention - unfractionated heparin (UFH) or low molecular heparin (LMWH) enoxaparine.The groups were monitored from the aspect of frequency of thromboembolic complications (clinical, Doppler, phlebography) surgical stress, associated diseases. Furthermore the authors investigated acute stage proteins (fibrinogen, orosomucoid, CRP) as well as prealbumin and transferrin in the group is 42 days and particular attention was pait do basic thromboembolic complications.Among basic results we are presenting the less favourable general characteristic of the group with injuries (in particular age, associated diseases, obesity). In elective operations during UFH administration deep venous thrombosis occurred in 15.5%, proximal venous thrombosis in 11.1%, when administering LMWH this occurred in 13.3% and 2.2% resp. In the group of injuries UFH deep venous thrombosis occurred in 20%, proximal venous thrombosis in 17.7% and when using LMWH in 13.3% and 6.7% resp.In the group of elective operations there was no death by the 42nd day after operation, in injuries there were seven deaths by the 10th day (4x post-mortem examination confirmed pulmonary embolism, always after prevention with UFH). There is also a dramatic difference in the survival of patients to the 42nd day when prevention with UFH is used - 17 patients died, incl. 3 who died from pulmonary embolism. After prevention with LMWH during the same period none of the patients died.Ten-day monitoring of acute stage proteins provides evidence of the great stress and risk of surgery and combination of injury and surgery. Thrombocyte levels had after prevention with LMWH a relatively more favourable course.Markers of the catabolism and protein metabolism also confirm this load.Finally we confirm the favourable effect of prophylaxis with low molecular heparins. We emphasize the confirmed great stress suffered by the organism in operations of the hip joint, in particular after injuries in this region. We assume that comprehensive monitoring is necessary in every patient, not only to assess the load but also with regard to possibly modified prevention or treatment and we wish to emphasize the long-term persistence of the risk of developing a thromboembolic complication.We also wish to present the first information on a new generic preparation - a pentasaccharide which is very effective in the prevention of TE complications.

Key words:
prostheses of the hip joint - thromboembolic complications - orthopaedics - traumatology.


Autoři: Z. Krška 1;  K. Kudrna 1;  J. Kvasnička 2;  M. Zeman 1;  M. Pešková 1
Působiště autorů: I. chirurgická klinika 1. LF UK, Praha, přednostka prof. MUDr. M. Pešková, DrSc. 2Oddělení klinické hematologie VFN, Praha, přednosta doc. MUDr. J. Kvasnička, DrSc. 1
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2001; (4): 192-196
Kategorie: Články

Souhrn

Autoři porovnávají dvě základní skupiny pacientů podrobených náhradě kyčelního kloubu pro trauma nebo z elektivní indikace (coxartrosis). Skupiny byly dále rozděleny podle způsobu prevence - nefrakcionovaným heparinem (UFH), či nízkomolekulárním heparinem (LMWH) - enoxaparinem.Soubory byly monitorovány z hlediska frekvence výskytu tromboembolické komplikace (klinika, Doppler, flebografie), operační zátěže, přidružených chorob. Dále byly sledovány proteiny akutní fáze, fibrinogen, orosomukoid, CRP a dále prealbumin a transferin, a to v průběhu deseti pooperačních dní.Katamnéza souboru je 42 dní a byly v něm sledovány především zásadní tromboembolické komplikace.Ze základních výsledků uvádíme nepříznivější obecnou charakteristiku souboru a traumat (zvláště věk, přidružené choroby, obezita). U elektivních operací se při zajištění UFH vyskytla hluboká žilní trombóza (HŽT) v 15,5 %, proximální žilní trombóza (PŽT) pak v 11,1 %, při zajištění LMWH ve 13,3 %, resp. 2,2 %.Ve skupině elektivních operací nedošlo k žádnému úmrtí do 42. dne po operaci, u traumat k sedmi úmrtím do 10. dne (4krát byla sekčně ověřena plicní embolie, vždy při prevenci UFH). Rovněž tak je dramatický rozdíl přežívání pacientů do 42. dne při prevenci UFH - zemřelo 17 pacientů, z toho 3 na plicní embolii. Při prevenci LMWH ve stejném období na uvedenou diagnózu nikdo nezemřel.Desetidenní monitorace proteinů akutní fáze dokumentuje vysokou zátěž a rizikovost operace a kombinace traumatu a operace.Koncentrace trombocytů jevily při prevenci LMWH relativně příznivější průběh.Rovněž markery katabolismu a bílkovinného metabolismu tuto zátěž potvrzují.Závěrem potvrzujeme příznivý efekt profylaxe nízkomolekulárními hepariny. Zdůrazňujeme doložitelnou vysokou zátěž organismu při operacích v oblasti kyčelního kloubu, a to především po traumatech v této oblasti. Domníváme se, že je nutná komplexní monitorace každého pacienta nejen ke stanovení zátěže, ale i k možné modifikaci prevence či léčby, a podtrhujeme dlouhodobost přetrvávání rizika vzniku tromboembolické komplikace.Dále si dovolujeme přinést první informace o novém generickém preparátu - pentasacharidu, vysoce účinném v prevenci TE komplikací.

Klíčová slova:
náhrady kyčelního kloubu - tromboembolické komplikace - ortopedie - traumatologie.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se