Průzkum názorů o diagnosticea léčbě srdečního selhánív praxi všeobecných lékařův České a Slovenské republicev roce 19991. část programu IMPROVEMENT of HF


Survey of Views on the Diagnosis andTreatment of Cardiac Failure Held by General Practitioners in the Czech and Slovak Republicin 1999.Part 1 of the IMPROVEMENT of HF Programme

The programme IMPROVEMENT of HF is an international European study in which 15countries participate and which is implemented under the auspices of the working groups forcardiac failure of the European Cardiological Society. The objective of the programme is toassess the contemporary state of diagnosis and treatment of chronic heart failure in clinicalpractice of general practitioners in Europe. The objective of part one of the programme was toassess views of general practitioners on the diagnosis and treatment of heart failure. Theauthors present the views of a random sample of 94 general practitioners from different areasin the Czech and Slovak Republic.The functional classification of heart failure according to NYHA was known by 94.7% doctorsbut only 46.6% use it in their practice. Only 39.4% general practitioners request echocardio-graphy when heart failure is suspected. The collaboration of GPs and cardiologists will have tobe extended in this sense. Objective evidence of systolic dysfunction by echocardiography iscrucial for a correct diagnosis. Left ventricular systolic and diastolic dysfunction is differenti-ated by 40.4% doctors, most frequently on the basis of the chest X-ray. Spirometry is not muchused.From the survey of views regarding treatment of heart failure the dominant position of ACEinhibitors does not ensue as the number of positive answers was less than half as comparedwith the number of replies on the use of diuretics. ACE inhibitors should be used in thetreatment of chronic heart failure in all patients except contraindications, because contrary todigoxin, they improve markedly the patient’s prognosis and retard the progression of leftventricular systolic dysfunction. The relatively infrequent use of beta-blockers in the treatmentof heart failure is understandable as only recent major prospective studies proved the impor-tance of this treatment for the life prognosis. In patients after myocardial infarction only 59.6%physicians use beta-blockers. In patients after myocardial infarction beta-blockers reduce theoverall mortality due to re-infarctions and the mortality due to sudden death. This situationmust be also improved. A favourable surprise was the use of digoxin only in selected patientswith heart failure. The highest percentage of general practitioners uses digoxin mainly inpatients with atrial fibrillation or as a drug of third choice. Hospital doctors start most oftentreatment with beta-blockers and antagonists of angiotensin II receptors. General practitionersstart most often treatment with diuretics.The results of this first part of the study IMPROVEMENT of HF must be considered onlya survey of views regarding diagnosis and treatment of heart failure, not an indicator of currentpractice which will be discussed in part 2 of the IMPROVEMENT programme.

Key words:
cardiac failure - diagnosis - treatment - IMPROVEMENT.


Autoři: J. Widimský;  V. Lánská;  D. Magulová;  M. Sachová
Působiště autorů: Klinika kardiologie IKEM, Praha
Vyšlo v časopise: Prakt. Lék. 2000; (7): 378-384
Kategorie: Články

Souhrn

Program IMPROVEMENT of HF je mezinárodní evropskou studií, které se účastní 15 evrop-ských zemí a která se provádí pod záštitou pracovní skupiny pro srdeční selhání Evropskékardiologické společnosti. Cílem programu je zjištění současného stavu diagnostiky a léčbychronického srdečního selhání v klinické praxi všeobecných lékařů. Uvádíme výsledky názorůo diagnostice a léčbě srdečního selhání náhodně vybraných 94 všeobecných lékařů z různýchoblastí České a Slovenské republiky.Funkční klasifikace srdečního selhání podle NYHA je známa 94,7 % lékařů, ale jen 46,8 % jipoužívá ve své praxi. Jen 39,4 % všeobecných lékařů vyžaduje provedení echokardiografie připodezření na srdeční selhání. Spolupráci všeobecného lékaře a kardiologa bude nutné v tomtosmyslu rozšířit. Objektivní průkaz systolické dysfunkce echokardiografií je totiž klíčový prodosažení správné diagnózy. Systolickou a diastolickou dysfunkci levé komory odlišuje 40,4 %lékařů, nejčastěji podle rtg snímku hrudníku. Málo je využívána spirometrie.Z průzkumu názorů o léčbě srdečního selhání nevyplývá dominantní postavení inhibitorů ACE,protože počet kladných odpovědí byl téměř dvojnásobně nižší než počet odpovědí o použitídiuretik. Inhibitory ACE by měli být ale léčeni všichni nemocní s chronickým srdečnímselháním s výjimkou kontraindikací, protože na rozdíl od digoxinu zlepšují výrazně životníprognózu a zpomalují progresi systolické dysfunkce levé komory srdeční. Relativně málo častépoužívání betablokátorů v léčbě srdečního selhání lze snadno pochopit, protože teprve nedávnévelké prospektivní studie prokázaly význam této léčby pro zlepšení životní prognózy. U nemoc-ných po infarktu myokardu jen 59,6 % lékařů používá betablokátory. Betablokátory u nemoc-ných po infarktu snižují celkovou mortalitu, reinfarkty i mortalitu na náhlou smrt. V tomtosmyslu je třeba též dosáhnout zlepšení situace. Příjemně překvapivé bylo používání digoxinujen u vybraných nemocných se srdečním selháním. Největší procento všeobecných lékařůpoužívá digoxin hlavně u nemocných s fibrilací síní nebo jako lék třetí volby. Nemocniční lékařizahajují nejčastěji léčbu betablokátory a antagonisty receptorů angiotenzinu II. Všeobecnílékaři sami začínají nejčastěji léčbu diuretiky.Výsledky této prvé části studie IMPROVEMENT of HF musíme považovat jen za průzkumnázorů o diagnostice a léčbě srdečního selhání, nikoliv za indikátor současné praxe - ta budepředmětem 2. části programu IMPROVEMENT.

Klíčová slova:
srdeční selhání - diagnostika - léčba - IMPROVEMENT.

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro dospělé

Článek vyšel v časopise

Praktický lékař


2000 Číslo 7

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Ulcerative colitis_muž_břicho_střeva
Ulcerózní kolitida
nový kurz
Autoři:

Blokátory angiotenzinových receptorů (sartany)
Autoři: MUDr. Jiří Krupička, Ph.D.

Antiseptika a prevence ve stomatologii
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Citikolin v neuroprotekci a neuroregeneraci: od výzkumu do klinické praxe nejen očních lékařů
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Zánětlivá bolest zad a axiální spondylartritida – Diagnostika a referenční strategie
Autoři: MUDr. Monika Gregová, Ph.D., MUDr. Kristýna Bubová

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se