Program


Vyšlo v časopise: Prakt Gyn 2008; 12(S4): 265-268

7. Česko-slovenská konference reprodukční gynekologie

18. sympozium asistované reprodukce

19.–20. LISTOPADU 2008

BRNO, HOTEL INTERNATIONAL

Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno
www.ivfbrno.cz
Sekce asistované reprodukce ČGPS ČLS JEP Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno www.ivfbrno.cz

Generální partner sympozia
Generální partner sympozia

Záštitu převzali

MUDr. Roman Kraus, MBA

ředitel Fakultni nemocnice Brno

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.

děkan LF MU Brno

Koordinátor konference

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.

tel.: 532 238 236

e-mail: ventruba@fnbrno.cz

Vědecký sekretář

RNDr. Jana Žáková, Ph.D.

tel.: 532 238 281

e-mail: jzakova@fnbno.cz

Vědecký výbor

T. Bielik (Banská Bystrica)

Z. Čupr (Brno)

J. Danko (Martin)

V. Dvořák (Brno)

J. Feyereisl (Praha)

M. Halaška (Praha)

J. Hořejší (Praha)

M. Korbel’ (Bratislava)

M. Kudela (Olomouc)

Š. Lukačín (Košice)

M. Petrenko (Bratislava)

L. Rob (Praha)

Z. Rokyta (Plzeň)

B. Svoboda (Praha)

M. Tholt (Trstená)

J. Vojtaššák (Bratislava)

M. Brandejská (Praha)

I. Crha (Brno)

M. Čekal (Praha)

T. Mardešić (Praha)

Z. Mayer (Praha)

M. Mrázek (Praha)

L. Pilka (Zlín)

K. Řežábek (Praha)

A. Sobek (Olomouc)

J. Štěpán (Hradec Králové)

P. Texl (Brno)

P. Trávník (Brno)

P. Ventruba (Brno)

K. Veselá (Brno)

L. Zetová (Praha)

J. Žáková (Brno)

Organizační výbor

H. Bochníčková

I. Crha

R. Hudeček

M. Huser

Z. Kroupová

L. Lhotecká

E. Lousová

P. Ventruba

J. Žáková

Organizační zajištění

Medica Healthworld, a. s., obchodní centrum Media Hall

Bidláky 20, 639 00 Brno, tel./fax: 533 337 311, e-mail: info@mhw.cz, www.mhw.cz

Časový program

Středa 19. listopadu 2008

9.30– 12.00 hod

PREKONGRES WORKSHOP –  Merck Serono

9.30– 10.00 hod

Drobné občerstvení, káva

10.00– 10.45 hod

Asistovaná reprodukce v ČR po implementaci evropské direktivy o tkáních a buňkách (zákon 292/ 2008)

M. Mrázek (Praha)

10.45– 11.15 hod

Diskuze

11.15– 11.20 hod

Přestávka

11.20– 11.50 hod

Support of lute al phase in IVF cycles

H.Yarali (Turecko)

11.50– 12.00 hod

Diskuze, shrnutí

10.00– 11.30 hod

Jednání výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS

12.00– 13.00 hod

Pracovní jednání vědeckého a organizačního výboru konference

13.00– 18.00 hod

Registrace

13.30– 13.45 hod

Slavnostní zahájení

13.45– 14.45 hod

SATELITNÍ SYMPOZIUM Ferring Pharmace uticals CZ s. r. o. –  S námi pohodlně

Moderátor:

P. Ventruba

1. Bravelle- clinical studi es in ovulati on inducti on and IVF

A. N. Andersen (The Fertility Clinic, Righospitalet, Copenhagen, Denmanrk)

2. Menopur nejen pro IVF centra

P. Ventruba (Brno)

3. Po užití Decapeptylu 0,1 mg v dlo uhých protokolech

R. Středa (Praha)

14.45– 15.00 hod

Přestávka –  občerstvení

7. ČESKO- SLOVENSKÁ KONFERENCE REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGIE

15.00– 16.30 hod

BLOK A  –  Reprodukční gynekologi e

Moderátor:

J. Hořejší, M. Korbel’, J. Feyereisl

Vyzvané přednášky

(10 min. + 5 min. diskuze)

1. Aktu alizace speci alizačního vzdělávání v gynekologii a porodnictví, průběh akreditace

J. Feyereisl, P. Ventruba (Praha, Brno)

2. Endoskopická myomektómi a u sterilných paci enti ek

M. Tholt, Ľ. Pániková, V. Kysel (Trstená)

3. Hormonálně aktivní nádory v diferenci ální di agnostice předčasné puberty u dívek v období 1973– 2008

J. Hořejší (Praha)

4. 15 rokov li ečby gestačnej trofoblastovej ne oplázi e v SR

M. Korbeľ, J. Šufli arsky, Ľ. Danihel, J. Vojtaššák (Bratislava)

5. Aktu ální možnosti farmakoterapi e hyperaktivního měchýře

A. I. Belkov, M. Huser, I. Řehulková, V. Tóthová (Brno)

6. Ambulantný manažment ovari álneho hyperstimulačného syndrómu

L. Maršík, A. Ďurechová, J. Války, P. Štencl, M. Gažo, R. Sysák, K. Greksová, J.Oravec, Z. Pešková (Bratislava)

16.30– 17.40 hod

BLOK B –  Reprodukční gynekologi e

Moderátor:

M. Kudela, M. Petrenko, M. Tholt

Přednášky

(7 min. + 3 min. diskuze)

7. Auto imúnna polyendokrinopati a a tehotnosť

L. Féderová, M. Korbeľ, Z. Nižňanská, Ľ. Barák, J. Payer, D. Chovancová (Bratislava)

8. Redukce bolesti ramen po laparoskopické operaci odčerpáním oxidu uhličitého pomocí ventilátoru

M. Huser, B. Lamprechtová, R. Hudeček, J. Vrastyaková, I. Bártíková, T. Pavlík (Brno)

9. Terapi e Ca štítné žlázy pomocí R I131, gonadální funkce a fertilita

D. Nováková, M. Křenek, K. Vošmiková, P. Vlček (Praha)

10. Hysteroskopi e v di agnostice a terapii ženské neplodnosti

B. Babjak, B. J. Eim (Vyškov)

11. Strukturální vrozené vady, zdravotní stav a somatický vývoj dětí narozených z jedno- a dvo učetných těhotenství počatých po ICSI

M. Šnajderová, T. Mardešić, D. Zemková, A. Šípek, V. Gregor (Praha)

12. Charakteristika genových polymorfismů FSH receptoru u českých fertilních mužů a žen

M. Macek Sr., H. Klučová, P. Norambuena, T. Piskáčková, M. Balaščaková, M. Ko udová, J. Diblík, A. Štambergová, M. Macek Jr. (Praha)

Postery

13. Imunita urogenitálního traktu, vaginitidy, role laktobacilů

D. Nováková, E. Uhrová, R. Chmel (Praha)

14. Klinické hodnocení e umikrobi e probi otických kmenů v terapii chronických poruch poševního mikroprostředí

R. Krajčovičová, R. Hudeček, M. Chrápavá (Brno)

15. Raritní histologická vari anta malignity těla děložního

J. Kümmel, L. Minář, J. Chovanec (Brno)

16. Laparoskopická hysterektomi e s využitím Kohova manipulátoru

V. Weinberger, M. Huser, L. Rotter, S. Pánková, R. Hudeček, P. Ventruba (Brno)

17.50– 18.00 hod

VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

Vyhlášení nejlepší původní práce a kazuistiky publikované za minulý rok v Praktické gynekologii –  Medica He althworld (Pfizer)

20.00 hod

SPOLEČENSKÝ VEČER

Vinárna „U Královny Elišky“ –  Mendlovo náměstí 1b, Brno

Odjezdy a utobusů od Hotelu Internati onal v 19.30 a 19.45 h

Čtvrtek 20. listopadu 2008

18. SYMPOZIUM ASISTOVANÉ REPRODUKCE

8.00– 12.00 hod

Registrace

9.00– 10.00 hod

BLOK C –  Asistovaná reprodukce

Moderátor:

M. Brandejská, M. Mrázek, L. Pilka

Vyzvané přednášky

(10 min. + 5 min. diskuze)

1. Data z Národního registru asistované reprodukce (NRAR) České republiky za rok 2007

K. Řežábek (Praha)

2. Surogátní mateřství –  literární názory a praxe

L. Pilka, D. Rumpík, R. Pilka, M. Ko udelka (Brno, Zlín, Olomo uc)

3. Screening ane uplo idi í u preimplantačních embryí (PGS) u žen v pokročilém reprodukčním věku

T. Mardešić, D. Hlinka, M. Kosařová, V. Sobotka (Praha)

4. Legislativní a kvalitativní změny v asistované reprodukci a preimplantační genetické di agnostice v so uvislosti s implementací evropských norem do české legislativy

K. Veselá (Brno)

10.00– 11.00 hod

BLOK D –  Asistovaná reprodukce

Moderátor:

M. Čekal, P. Texl, P. Trávník

Vyzvané přednášky

(10 min. + 5 min. diskuze)

5. Volba metod asistované reprodukce –  raci onální rozhodování

P. Trávník, K. Veselá, G. Ta uwinklová, E. Oráčová, L. Hromadová, J. Veselý (Brno)

6. Sonda do so uboru řešícího reprodukční problém

M. Brandejská, M. Hynek, M. Daněk, J. Košťák, L. Vykysalá, D. Stejskal (Praha)

7. Podpora lute ální fáze triptorelinem u IVF/ ICSI cyklů

I. Crha, P. Ventruba, K. Čadová, J. Žáková, M. Sviteková, M. Huser (Brno)

8. Léčba neplodnosti očima paci entů: zpráva ze soci ologického výzkumu

L. Slepičková (Brno)

11.00– 11.30 hod

Přestávka –  občerstvení

11.30– 12.30 hod

SATELITNÍ SYMPOZIUM –  Organon, součást Schering-Plough

Moderátor:

T. Mardešić

Ovari an stimulati on for ART: today and tomorrow

K. Di edrich (Lübeck, Německo)

Po skončení sympozi a jso u jeho účastníci zváni pořádající firmo u na oběd.

13.30– 14.30 hod

BLOK E –  Asistovaná reprodukce

  • Informace výboru Sekce asistované reprodukce
  • ESHRE certifikace klinických embryologů a ARE –  A. Malenovská (Brno)

14.30– 15.30 hod

BLOK F –  Asistovaná reprodukce

Moderátor:

K. Řežábek, A. Sobek, J. Štěpán

Přednášky

(7 min. + 3 min. diskuze)

9. Ci elená injekci a spermi e do pri estoru o ocytu zvoleného podľa polohy deli aceho vreti enka signifikantne zlepšuje vývojovú schopnosť ľudských embryí

D. Hlinka, I. Hamplová, T. Mardešić (Praha)

10. Proporci onálnosť distribúci e polarizovanej o oplazmy v pri ebehu 1. mitotického deleni a zásadne ovplyvňuje následný vývoj ľudského embrya

D. Hlinka, I. Hamplová, T. Mardešić (Praha)

11. Interaktívne vedeni e PGS cyklov s po užitím 3. kola selektívnej rehybridizáci e minimalizuje technické limitáci e FISH detekci e ane uplo idi í

D. Hlinka, M. Kosařová, K. Širučková, V. Sobotka, T. Mardešić (Praha)

12. Submikroskopická stavba koloni í kultivovaných lidských kmenových buněk a vnitřních buněk blastocyst

M. Sedláčková, J. Šťastná, J. Žáková, P. Dvořák, A. Hampl (Brno)

13. Hladiny kyseliny arachidonové a dokosahexaenové v krevní a seminální plazmě normospermických mužů z neplodných párů

J. Novotný, I. Oborná, H. Fingerová, J. Březinová, M. Svobodová, L. Radová, J. Horáková (Olomo uc)

14. Využití alfa 2 makroglobulinu v časné di agnostice a predikci ovari álního hyperstimulačního syndromu

P. Feldmár, M. Hrehorčák, M. Korbeľ, K. Hynek, K. Šuchová, L. Teslík, M. Halaška, L. Rob (Praha, Bratislava)

15. Hladiny malonyldi aldehydu v krevní a seminální plazmě normospermických mužů z neplodných párů

I. Oborná, H. Fingerová, J. Březinová, M. Svobodová, J. Novotný, L. Radová, K. Machovská (Olomo uc)

15.30– 16.40 hod

BLOK G –  Asistovaná reprodukce

Moderátor:

Z. Mayer, L. Zetová, K. Veselá

Přednášky

(7 min. + 3 min. diskuze)

16. Embryotransfer of spontaneo us hatched blastocyst?

O. Teplá, M. Mrázek, Z. Mayer, E. Cibulková, A. Králová, J. Strnadová, J. Hulvert, Z. Turková, A. Langrová (Praha)

17. Produkce ROS v nativním ejakulátu

H. Fingerová, I. Oborná, J. Březinová, M. Svobodová, J. Novotný, L. Radová, J. Vyslo užilová (Olomo uc)

18. Evalu ati on of paternal contributi on in the IVF/ IMSI/ PGS cycles

P. Baborová, P. Uher, M. Králíčková, N. Zech (Plzeň)

19. Elektroejakulace a asistovaná reprodukce jako léčba neplodnosti mužů s poškozeno u mícho u

E. Oráčová, G. Ta uwinklová, P. Trávník, T. Šrámková, M. Sutorý, K. Veselá, J. Veselý, L. Hromadová (Brno)

20. Incidence ektopické a heterotopické gravidity v programu asistované reprodukce

R. Hudeček, P. Ventruba, I. Crha, B. Kuřecová, J. Dostál, M. Svobodová (Brno, Olomo uc)

21. Těhotenské ztráty po metodách asistované reprodukce ve vztahu k jednotlivým terape utickým postupům

L. Hromadová, P. Trávník, K. Veselá, J. Veselý, G. Ta uwinklová, E. Oráčová (Brno)

22. Preimplantační genetická di agnostika monogenních onemocnění

L. Raszyková, M. Svobodová, V. Hořínová, T. Stojanov, P. Texl (Brno, Sydney)

Postery

23. Molekulárně genetická studi e vztahu genů protamin 1 a protamin 2 k poruchám spermi ogeneze

P. Křenková, F. Tüttelmann, A. Štambergová, M. Macek Jr., M. Macek Sr., E. Ni eschlag, J. Gromoll, M. Simoni (Praha, Münster, Modena)

24. Efekt cabergolinu v prevenci ovari álního hyperstimulačního syndromu –  so ubor kazuistik

M. Huser, M. Sviteková, I. Crha, P. Ventruba (Brno)

25. Vitrifikace versus pomalé zamrazování embryí aneb „Cesta tam a zase zpátky“?

V. Bečvářová, L. Zetová, J. Šulc, M. Čekal, V. Černý, D. Alexander, D. Korecký, M. Poláková, M. Vicena (Praha)

26. Y chromosome parti al AZFc deleti ons in Czech fertile men

P. Norambuena, M. Balaščaková, T. Piskáčková, M. Ko udová, A. Štambergová, M. Macek Jr., M. Macek Sr. (Praha)

27. Transport krevních a ovari álních proteinů přes bari éru krev/ folikulární tekutina u paci entek v IVF cyklu

M. Mo osová, J. Mo os, V. Filová, J. Pavelková, K. Řežábek (Praha)

28. Cytokiny a chemokiny ve folikulární tekutině a v krvi u žen zařazených do programu asistované reprodukce

J. Řezáčová, J. Madar, K. Štechová, L. Cuchalová, A. Fišerová (Praha)

29. Vliv výživy na výsledky léčby neplodnosti metodami IVF/ ET

M. Sviteková, K. Čadová, I. Crha, P. Ventruba, J. Žáková (Brno)

30. Kultivace pod olejem pozitivně koreluje s nižší fragmentací embryí

R. Hampl, M. Bartoš, Š. Novotná, C. Provazník, J. Štěpán (Pardubice)

31. Vyšetřování DNA- fragmentací pro predikci funkčnosti spermi í

K. Faltusová, R. Rybář, P. Klemera, J. Štěpán (Hradec Králové, Brno)

32. Vrozená metabolická vada –  CDG syndrom typ I  –  kazuistika

M. Bahníková, P. Darebný, J. Řezáčová, I. Kučerová, M. Kuklík, J. Feyereisl (Praha)

33. Závislost účinnosti léků stimulujících tvorbu folikulů na odbornosti aplikujícího subjektu

R. Svobodová, J. Vacková, M. Kollmannová, L. Holá, K. Řežábek (Praha)

34. Klinický průběh a léčba těžkého hyperstimulačního syndromu (OHSS) u 27leté paci entky –  kazuistika

V. Šilhan, J. Štěpán (Hradec Králové)

35. Morální status lidského embrya

L. Pilka, D. Rumpík, M. Ko udelka (Brno, Zlín)

36. Predikční hodnota hysterosalpingografi e v di agnostice tubárního faktoru neplodnosti

R. Středa (Praha)

37. Zájem dítěte narozeného po asistované reprodukci

J. Dostál, L. Michnová, J. Grohmannová, J. Horáková, V. Petřvalská (Olomo uc)

38. In vitro maturáci a o ocytov –  výhodná alternatíva pri manažmente IVF programu

L. Maršík, P. Balogh, A. Ďurechová, M. Petrenko, I. Zablo udilová (Bratislava)

39. Mutace CFTR genu v reprodukční medicíně

I. Hrdlička (Praha)

40. Vznik vztahu k dítěti –  bi ologická vs. psychosoci ální determinace

H. Konečná, H. Vodičková, V. Buble ová, V. Janků (České Budějovice)

41. Zařazení genetického vyšetření a reprodukční histori e u párů s porucho u reprodukce

R. Gaillyová, M. Vilémová, I. Valášková, E. Makaturová, Š. Prášilová, A. Michenková, J. Šo ukalová, Z. Kalina, P. Kuglík (Brno)

16.40– 16.55 hod

VYHLÁŠENÍ A PŘEDÁNÍ CEN

  • Cena za nejlepší abstrakt z oblasti asistované reprodukce (Organon, součást Schering-Plough)
  • Cena za nejlepší poster z oblasti reprodukční gynekologi e

17.00 hod

ZÁVĚR KONFERENCE

MUDr. Milan Mrázek, Ph.D. (předseda SAR ČGPS),

prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.(ko ordinátor konference)


Štítky
Dětská gynekologie Gynekologie a porodnictví Reprodukční medicína
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se