Zprávy


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 1, s. 40-42.
Kategorie: Zprávy

Poďakovanie

Milí priatelia mladších vekových kategórií aj ­dlhoročne verní odboru pracovného lekárstva,dovoľte mi vysloviť úprimné poďakovanie za slovenskú časť účastníkov Sympozia pracovního lékařství, ktoré bolo 8.–9. októbra 2010 už tradične v Luhačoviciach. Toho roku sme si naozaj užili bohatého odborného programu, spoločne sa vzájomne česko-slovensky obohatili v aktuálnych témach, ktoré hýbu našim odborom z východnej, či západnej strany rieky Moravy.

Širokú paletu vedecko-odborných tém s východiskami pre klinickú aj pracovne lekársku prax v oblasti verejného zdravotníctva (hygieny) si účastníci aj čitatelia majú možnosť pripomenúť na stránkach Pracovního lékařství, časopisu, ktorý si t. r. píše už svoju 62-ročnú históriu.

Neodpustím si na tomto mieste vyzdvihnúť obrovské množstvo informácií, ktoré Pracovní lékařství dlhoročne poskytovalo a poskytuje nielen pracovným lekárom, ale aj lekárom iných odborov, pracovno zdravotnej službe, praktickým lekárom pre dospelých atď., na neposlednom mieste aj nelekárskej obci odborníkov. V období posledných rokov sa žiaľ dostavili tak, ako v iných oblastiach v časoch krízy, aj tu problémy s finančným krytím vydávania nášho, v súčasnosti už jediného časopisu, špecificky orientovaného na pracovné lekárstvo s prácami uverejňovanými v českom a slovenskom jazyku. Pripomínam však, že problémy s financovaním tu vždy boli a staršie generácie ich dokázali prekonať. Nevidím ani dnes dôvod, aby stredné a nastupujíce múdre a výbojné generácie cúvli pred touto prekážkou.

Keď som pred niekoľkými desiatkami rokov nastúpila na Oddelenie pracovného lekárstva v Martine, primár MUDr. B. Geryk odporúčal časopis Pracovní lékářství všetkým lekárom a vysokoškolským pracovníkom. Podmienkou pri atestačních skúškach z odboru u prof. MUDr. M. Nosáľa bol prehľad o prácach v našom časopise. Skoro nepoznám pracovníka pracovno lekárskej branže, ktorý by nebol časopis odoberal. Aj teraz, po rokoch, som na náš časopis hrdá, teším sa na každé číslo. Prostredníctvom neho o. i. poznávam nových spolupracovníkov a získavam komunikáciu so staršími. Národ a spoločnosť, čo nemá históriu, sa považuje za menejcenných, a preto by sme nemali dopustiť, aby sme v dnešnej dobe osvietenosti a rozmachu prišli v odbore o vlastný časopis – perlu, ktorú máme.

Aj preto sa obracia redakcia Pracovního lékařství spolu s výbormi Českej a Slovenskej spoločnosti nemoci z povolání/pracovného lekárstva pri príležitosti vydania abstraktov zo ,,Sympózia“ v Luhačoviciach z októbra 2010 na širokú lekársku, hlavne pracovno lekársku obec a jej spolupracovníkov a priateľov. Treba pomôcť udržať si aj naďalej tento náš časopis, aktívne prispieť ku rozširovaniu okruhu jeho pravidelných odberateľov, získavať – ak sú možnosti – aj sponzorskú podporu. Kvalitné práce prispievateľov ostávajú samozrejmou a nevyhnutnou podmienkou pre napĺňanie odborného a vedeckého poslania čísel časopisu.

V krátkom zamyslení na tohoročné Sympozium pracovního lékařství treba vyjadiť obdiv organizátorom a vedeckému výboru za ničím nerušený ­priebeh, za tradičnú pohostinnosť riaditeľstva kúpelí Luhačovice, možnosť výmeny poznatkov a skúseností, nadviazania spolupráce v rôznych sférach našej činnosti.

Zostáva nám vysloviť veľké ĎAKUJEME a tešiť sa, odteraz sa pripravovať, na nasledujúce Sympózium pracovního lékařství v krásnom luhačovickom prostredí.

Prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc.


Význam Clostridium perfringens

Klostridia tvoří poměrně bohatý druh grampozitivních tyčkovitých, převážně anaerobních bakterií. Jen malá část jich nehyne při expozici kyslíku.Tvoří však spóry, které mají schopnost přežívat i dlouhou dobu na vzduchu i za jiných nepříznivých podmínek. V přírodě je nalézáme v půdě, vodních sedimentech a střevním obsahu zvířat. Fermentují cukry za produkce velkého množství CO2 a H2, octové a máselné kyseliny, acetonu,butanolu; metabolizují aminokyseliny a mastné kyseliny za produkce páchnoucích látek. Produkují extracelulární enzymy rozkládající biologické molekuly v okolí.

Ačkoliv existují některá nepatogenní klostridia, je tento druh známý produkcí vysoce účinných biologických toxinů.Tři hlavní z této skupiny jsou: Clostridium perfringens vyvolávající otravy nedokonale tepelně zpracovaným masem a komplikace ran a chirurgických zásahů plynatou snětí. Sem patří i Clostridium tetani a Clostridium botulinum. C. per­fringens se může vyskytovat i v nedokonale sterilizovaných konzervách a v povrchových vodách. Tyto materiály se mohou infikovat zvířecími i lidskými výkaly, obvykle přenosem vodou. Klostridia jsou rezistentní k zahřívání na rozdíl od Escherichia coli a enterokoků. To může vést k mylné představě – pokud se znečištění posuzuje podle přítomnosti E. coli – neboť jeho vymizení neříká nic o případné přítomnosti klostridií. Přítomnost klostridií ve vodě se nepokládá za nebezpečnou, pokud nepřichází do styku s potravinami.

Literatura: SIEGRIST, I. Role of Clostridium perfringens. ANALYTIX, 2010, 4, č. 4, s. 4–5.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Nozokomiální infekce a Clostridium difficile

Clostridium difficile (CD) je sporulující grampozitivní anaerob. Vyskytuje se jako součást fyziologického osídlení střeva asi u 20 % lidí. Některé kmeny CD jsou producenti enterotoxinů A a B. Onemocnění jimi vyvolávaná dosud patří mezi nejvýznamnější nozokomiální střevní nákazy. Závažnost těchto komplikací zvyšuje vysoká virulence některých kmenů a nesprávné používání antibiotik. Bylo zjištěno, že rizikovými antibiotiky pro výskyt komplikací vyvolaných CD jsou např. clindamycin, cefalosporiny a fluorochinoliny. Nejčastější formou průběhu byl lehký průjem. Vyskytly se však i těžké případy jako pseudomembranózní kolitida, toxické megakolon, dokonce byly zaznamenány i smrtelné průběhy.

U pacientů se střevním onemocněním je riziko komplikací vyvolaných CD větší, s delší hospitalizací a vyšším rizikem smrtelného průběhu. Od roku 2003 se tyto komplikace s těžkými průběhy začaly objevovat i u mladších osob neléčených antibiotiky; byly vyvolané novými hypervirulentními a toxin produkujícími CD. Tato CD se podařilo izolovat nejprve v Kanadě a následně také USA. Evropský ústav pro prevenci a kontrolu nemocí ECDC – European Center for Disease Prevention and Control vydal speciální směrnice pro prevenci nozokomiálního šíření CD.

Literatura: VONBERG, R. P. Clostridium difficile a challenge for hospital. Int. Hosp. Eq. Sol., 2009, 34, č. 7, s. 5–8; NAUŠ, A. Nebezpečí Clostridium difficile. Pracov. Lék., 2008, 63, č. 4, s. 181.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Podpora boje s rakovinou

Společnost Sigma-Aldrich rozhodla přispět Evropské společnosti pro výzkum rakoviny (EACR) jedním US dolarem za každý vrácený nefrankovaný dotazník týkající se zájmů ve výzkumu rakoviny. Tato akce má umožnit Společnosti EACR (Euro­pean Association for Cancer Research) rozšířit aktivity vedle základního výzkumu také na prevenci, léčení a zdravotní péči. EACR byla založena v roce 1968 a rychle roste, má na osm tisíc členů – výzkumných pracovníků laboratorních i klinických. Podrobnosti získá čtenář na adrese: www.eacr.org.

Literatura: Biofiles: Join us in the conquest of cancer. Biofiles, 2010, 5, č. 6, s. 1.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Změna v získávání materiálů KAN

Od října 2010 (č. 3/2010) zastavuje redakce KANBriefu (Německá komise pro bezpečnost práce a normalizaci) zasílání objednacích karet pro zdarma distribuované KAN materiály. Jejich vydávání v tištěné podobě však pokračuje, zájemci je mohou získávat opět zcela zdarma použitím objednávky (Bestellformular), kterou naleznou na adrese: www.kan.de/en/publikationen/bestellung.

Literatura: IN BRIEF: KAN – Veröffentlichungen online bestellen. KANBrief, 2010, 17, č. 3, s. 21.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Hodnocení mezinárodních snah v oblasti ochrany zdraví a práce iniciovaných severskými institucemi

Švédská rada pro výzkum pracovního věku a sociálních podmínek (FAS – ForskningsrĆdet för Arbetsliv och Socialvetenskap) pracuje jako důležité centrum s velkým vlivem na všechny severské organizace a podílí se také na celoevropských i světových akcích. Z jejich široké škály vybral Newsletter několik nejdůležitějších.

Síť ESF (Hodnocení a tvorba schémat a výzkumných programů) podporovaná FAS a VR (Švédská rada pro výzkum) uspořádala první společné jednání v květnu 2010 ve Stokholmu. Byly zřízeny pracovní skupiny se zaměřením na praktické hodnocení výzkumu v oblasti zdraví a jeho vlivu na vědu i politiku. Výsledky práce těchto skupin se očekávají za dva roky. Další zasedání je plánováno na Slovensku. Zároveň probíhalo jednání směřující k vypracování souboru indikátorů pro internacionalizaci evropských výzkumných aktivit a programů, které by mohly být užitečné pro členské organizace jak ve vztahu s Evropskou komisí, tak s vlastními vládami.

Dalším jednáním ve Stokholmu v dubnu 2010 byl workshop NIRPA (Nordic Network for International Research Policy Analysis) na téma mezinárodní politiky výzkumu. Mimo jiné šlo o vzájemné informování o různých modelech politiky výzkumu a způsobech informování o vlivu výsledků výzkumu na ekonomický růst a sociální vývoj. Podobná jednání jsou plánována v dalších severských zemích.

Z důležitých organizačních změn bylo upozorněno na ukončení dvou ze tří programů Evropské výzkumné sítě podporované FAS a označované jako ERA-NETS. Dne 31. 3. 2010 byly takto ukončeny projekty WORK-IN-NET, zabývající se prací a inovacemi, a NEW-OSH-ERA věnovaný profesionálním rizikům a ochraně zdraví při práci.

Evropská kancelář ochrany zdraví a bezpečnosti práce (The European Agency for Safety and ­Health at Work) souhlasila s návrhem udržovat webovou stránku NEW-OSH-ERA a organizovat roční tematické konference pod názvem FORUM on new and emerging risks at work (Fórum o nových a hrozících rizicích při práci).

Výzkumné okruhy zahrnují tři skupiny s důrazem na s prací související psychosociální faktory. Detailní rozdělení včetně seznamu spolupracujících organizací nalezne čtenář na adrese: .

Literatura: FAS: ESP, NIRPA and the end of two ERA-NETS. Newsletter, 2010, 16, č. 1, s. 2–3.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Změny názvů ústavů v rámci Německého zákonného úrazového pojištění

V letech 2009 a 2010 bylo zavedeno nové označení německých ústavů v rámci zákonného úrazového pojištění (DGUV). Dne 1. 7. 2010 se zařízení označované jako BG-Prüfzert přejmenovalo na Prüf-und Zertifizierungssystem der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, se zkratkou (DGUV). Test (The test and certification system of the German social accident insurance, Le systém d’essai et de certification de l’assurance sociale allemande des accdents de travail et maladies professionnelles).

Od 1. 1. 2010 se ústav se sídlem v Sankt Augustinu, označovaný zkratkou BGIA, nazývá Institut für Arbeitsschutz der DGUV se zkratkou IFA (Institute for Occupational Safety and Health of the German Social Accident Insurance).

Ústav v Drážďanech, se zkratkou BGAG, se změnil na Institute of Work and Health of the German, Social Accident Insurance IAG – Institut für Arbeit und Gesundheit der DGUV, Institut pour le travail et la santé de la DGUV.

Dne 20. 11. 2009 se změnil v Bochumu ústav BGFA na Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der BGUV – Institut der Ruhr-Universität – IPA, L‘institut pour la prévention et la médicine du travail de la DGUV, Institute for Prevention and Occupational medicine of the German Social Accident Insurance – Institute of the Ruhr-University.

Prof. MUDr. Antonín Nauš, DrSc.


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
nový kurz
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Léčba akutní pooperační bolesti
Autoři: doc. MUDr. Jiří Málek, CSc.

Nové antipsychotikum kariprazin v léčbě schizofrenie
Autoři: prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se