Představujeme Laboratoř bezpečnosti práce ČSZE


Autoři: P. Jarolímek
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 63, 2011, No. 1, s. 43-45.
Kategorie: Komerční článek

Laboratoř bezpečnosti práce (LBP) Českého svazu zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) byla založena 1. 1. 1974 Opatřením federálního ministra paliv a energetiky ve Výzkumném ústavu energetickém (EGÚ) v Praze-Běchovicích. V tomto období řešila převážně úkoly koncepčního charakteru a její činnost byla hrazena z resortních prostředků. Měla celkem 14 pracovníků ve třech odděleních, a to analytickém, technickém a výchovně-propagačním. Po privatizaci energetických podniků (1992) LBP uzavírala dílčí smlouvy s jednotlivými energetickými společnostmi a pro nezájem o řešení koncepčních úkolů se těžiště práce přeneslo na řešení krátkodobých operativních úkolů. Přitom se počet pracovníků LBP postupně snížil až na nejnižší únosnou míru, tj. na 3 osoby.

Mezi hlavní úkoly, které si Český svaz zaměstnavatelů v energetice při svém vzniku stanovil, právem patří i problematika péče o zdraví zaměstnanců a vytváření bezpečného pracovního prostředí. Proto po jednání vedení EGÚ a ČSZE byla Laboratoř bezpečnosti práce převedena od 1. 1. 1995 jako organizační složka svazu. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců je ze strany vedení ČSZE proto chápána jako významný faktor, který je neoddělitelně spjat s plněním pracovních úkolů. Z tohoto důvodu jsou dnes elektroenergetika a teplárenství snad jediné odvětví, které se problematikou péče o bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců dlouhodobě a systematicky zabývá. Tato tradice přitom vychází ze specifických podmínek elektroenergetiky, zejména ze zvýšeného rizika, vyplývajícího z provozování složitých energetických a teplárenských zařízení, z možného ohrožení pracovníků elektrickým proudem a z vysokých nároků kladených na kvalifikaci všech zaměstnanců.

Oproti jiným odvětvím národního hospodářství rozpad a privatizace elektroenergetiky a teplárenství na jednotlivé akciové společnosti oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nijak vážně nepoznamenal, a to jak na mezipodnikové úrovni, tak i ve vztahu ke slovenské energetice. LBP úzce spolupracuje prakticky se všemi energetickými organizacemi v České republice a na Slovensku a samozřejmě především s členskými subjekty ČSZE. Za tuto dobu vešlo toto pracoviště nejen do povědomí odborných kruhů oboru, ale jeho činnost je uznávána i orgány státní správy, odborovými orgány a mezinárodními organizacemi. Zástupci svazu jsou aktivními členy Komise pro bezpečnost práce při Svazu průmyslu a dopravy, Pracovního týmu pro bezpečnost práce při Radě pro hospodářskou a sociální dohodu a Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Vybrané činnosti laboratoře pro členské subjekty v uplynulém období

1. Zpracování přehledu úrazovosti

Jedním ze základních ukazatelů celkové péče organizace o bezpečnost práce je úrazová statistika. Odvětví elektroenergetiky a teplárenství sleduje pracovní úrazovost nepřetržitě od roku 1976. I když došlo v posledních letech v důsledku nových právních úprav a organizačních změn v odvětví k podstatným změnám v systému zpracování dat, za celé toto období bylo počítačově zpracováno více jak 30 tisíc pracovních úrazů. Dlouhodobý vývoj počtu pracovních úrazů má v české elektroenergetice a teplárenství stále klesající tendenci. Výsledky pracovní úrazovosti v jednotlivých členských organizacích jsou pravidelně čtvrtletně publikovány v „Informačním zpravodaji LBP“.

2. Organizace odborných seminářů

LBP od svého založení organizuje pro pracovníky útvarů bezpečnosti práce členských organizací svazu dvakrát ročně odborné semináře, na kterých je seznamuje s novými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, i s činností a výsledky kontrolních akcí orgánů státního odborného dozoru. Přednášejícími jsou nejčastěji odborní pracovníci Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a orgánů státního odborného dozoru (SÚIP, OIP). Velmi důležitým přínosem seminářů je to, že se účastníci mohou navzájem informovat o svých zkušenostech při uplatňování právních předpisů v provozní praxi.

3. Mezinárodní spolupráce

3.1. Členství ČSZE v Mezinárodním sdružení pro sociální bezpečnost

Po dobu svého působení ve Výzkumném ústavu energetickém LBP úzce spolupracovala s obdobným útvarem bezpečnosti práce Energetického ústavu v Lipsku, což umožňovalo vzájemnou výměnu zkušeností v daném oboru. Díky podpoře vedení ČSZE byla v roce 1997 navázána spolupráce s Oborovou úrazovou pojišťovnou pro elektrotechniku (BG ETEM) v Kolíně n. Rýnem. Následně bylo svazu nabídnuto plné členství v Mezinárodním sdružení pro sociální bezpečnost – Sekce elektřina (IVSS – Sektion Elektrizität), jehož sekretariátem je právě BG ETEM.

Důležitou oblastí její činnosti je pořádání mezinárodních výměn zkušeností mezi institucemi a odborníky z oblasti bezpečnosti práce, ve zpracování studií, příruček a návrhů směrnic specializovanými pracovními skupinami a ve zveřejňování dosažených výsledků. Zástupci ČSZE jsou aktivními členy těchto pracovních skupin. IVSS spolupracuje s dalšími institucemi, které mají stejné zájmy a poslání a jež na základě své odborné erudovanosti mohou přispět ke splnění společných úkolů v dané oblasti. Stejný vzájemný užitek opírající se o spolupráci přináší v rámci plného členství řadu předností:

 • přístup k souboru získaných poznatků a zkušeností odborníků za 40 let trvání tohoto sdružení,
 • přístup k nejnovějším předpisům a směrnicím EU a členských zemí sdružení,
 • bezplatný odběr všech publikací vydávaných sdružením,
 • aktivní účast v pracovních skupinách,
 • díky tomuto členství mohla LBP v roce 2005 např. zajistit 14denní bezplatné školení 16 vedoucím podnikových útvarů bezpečnosti práce ve školicím středisku BG ETEM v Linowsee.

3.2. Mezinárodní výměna zkušeností

Na základě dohody mezi ČSZE a sekretariátem BG ETEM zorganizovala LBP v září 2003 pro nové členské státy EU mezinárodní výměnu zkušeností pod názvem „Bezpečnost a ochrana zdraví v rozšířené Evropě“. Záštitu nad touto třídenní akcí, které se zúčastnilo 106 zástupců z nových zemí EU, převzal tehdejší ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Seminář, v jehož průběhu bylo k dané problematice předneseno 21 odborných referátů, hodnotili účastníci jak po stránce odborné, tak i společenské velice kladně.

3.3. Seminář BG ETEM

V březnu 2007 zorganizovala LBP ve spolupráci se sekretariátem IVSS – Sekce elektřina pro členské subjekty svazu úspěšný odborný seminář na téma „Nová německá státní politika v oblasti BOZP“. Seminář byl uspořádán v návaznosti na náš nový zákoník práce a zákon o bezpečnosti práce v očekávání tvorby nového právního dokumentu k vyhrazeným technickým zařízením. Stejný problém řešili v SRN v roce 2002 vydáním nařízení vlády o provozní bezpečnosti. Jednotlivé referáty přednášeli vedoucí pracovníci BG ETEM.

3.4. Asociace prací pod napětím - LWA

Předsedové výborů pro práce pod napětím z Francie, Maďarska, Itálie, Portugalska a Španělska se začátkem 90. let rozhodli podporovat rozvoj metod prací pod napětím (PPN) v energetické síti a v rozvodnách. Vzhledem k jejich přínosům v oblasti bezpečnosti, ekonomiky a kvality dodávky vytvořili implicitní sdružení pěti členských států a založili konferenci, známou jako Mezinárodní konference o údržbě pod napětím (ICOLIM), která se měla pořádat střídavě v těchto pěti zemích. Byla zahájena v roce 1992 v Maďarsku a ve dvouletých cyklech se konala v členských zemích: Francii (1994), Itálii (1996), Portugalsku (1998) a Španělsku (2000).

Její zakladatelé zamýšleli progresivně rozšířit rámec ICOLIM a přivítali další členské země, které se staly členem sdružení. Německo se připojilo v roce 1997 a organizovalo ICOLIM 2002, Rumunsko vstoupilo v roce 2002 a pořádalo ICOLIM 2004 a Česká republika se prostřednictvím ČSZE připojila v roce 2002 a organizovala úspěšný ICOLIM 2006. Tato konference byla vysoce hodnocena jak po odborné, tak i společenské úrovni.

V roce 2006 se připojilo jako přidružený člen Irsko a jako řádní členové Chorvatsko a Polsko, kde se uskutečnil ICOLIM 2008. ICOLIM v pořadí již desátý se uskuteční v roce 2011 v Chorvatsku.

Cíle LWA jsou:

 • zavádět a koordinovat činnosti v různých členských zemích v souladu s národním prostředím tak, aby zde nebyla žádná omezení nebo standardní měřítka, jež by mohla bránit rozvoji a praktickému provádění práce pod napětím,
 • žádat členy o rozvoj bezpečných procedur a obecných pravidel týkajících se prevence pracovních úrazů při výkonu práce pod napětím,
 • prosazovat image práce pod napětím v evropském i mimoevropském prostředí,
 • zlepšovat technickou kvalifikaci ve všech členských zemích prostřednictvím výměny zkušeností,
 • zakládat iniciativu pro podporu logických závěrů o technologickém rozvoji v prostředí členských zemí,
 • prosazovat evropskou průmyslovou politiku s respektem k národním ekonomikám a regulacím trhu, zejména výměnou informací o závěrech týkajících se důležitých investičních rozhodnutí, aby se optimalizoval rozvoj prací pod napětím.

3.5. Mezinárodní konference PPN ICOLIM 2006

Konference ICOLIM 2006 se uskutečnila v Praze ve dnech 7. až 9. června 2006. Její teoretická část (přednášky a firemní prezentace) proběhla v přednáškových sálech Top Hotelu Praha a praktická část se uskutečnila na závěr v prostoru rozvodny Čechy-střed.

Na konferenci bylo přítomno 425 účastníků zastupujících následující státy: Alžírsko, Argentina, Austrálie, Ázerbájdžán, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Ghana, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kanada, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Slovensko, Spojené státy americké, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Venezuela.

Účastníci mohli volit z 68 přednášek, které se uskutečnily ve třech konferenčních sálech se simultánním překladem do čtyř jazyků.

Konference se rovněž zúčastnilo 42 vystavovatelů, převážně zahraničních.

Čtrnáct praktických ukázek, které se konaly na napěťových hladinách 0,4 kV, 22 kV, 110 kV a 400 kV, předvedly společnosti: Hubix Polsko, ISŠ Sokolnice, Západočeská energetika, a. s., Východočeská energetika, a. s., Severomoravská energetika, a. s., E.ON ČR, a. s., BSD – Bildung und Service Zentrum ­GmbH Německo, Dehn + Söhne ­GmbH Německo, Energa Polsko, Siemens Německo, Vattenfall Europe Německo.

Součástí konference byl i bohatý doprovodný program, jehož vyvrcholením se stal galavečer ve Španělském sále Pražského hradu.

3.6. Mezinárodní konference PPN Sokolnice 2010

Úspěšná II. mezinárodní konference práce pod napětím Sokolnice 2010 organizovaná pod záštitou ČSZE Integrovanou střední školou Sokolnice se konala ve dnech 5. a 6. května 2010.

Bylo předneseno 11 konferenčních příspěvků, předvedeno 6 praktických ukázek na zařízení pro nízké napětí a 6 praktických ukázek na zařízení pro vysoké napětí. Konference se zúčastnilo 128 specialistů z ČR, SR, Polska a SRN. Doprovodný program tvořila prezentace 11 firem, které se zabývají výrobou zařízení a pomůcek pro práce pod napětím.

4. Odborná a publikační činnost

V této kapitole jsou uvedeny pouze některé vybrané publikace vydané od roku 1995 – kdy byla laboratoř převedena z EGÚ do ČSZE.

4.1. Rádce provozního a bezpečnostního technika

Tato publikace byla zpracována jako příspěvek k optimálnímu plnění úkolů na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Odráží platný stav legislativního zajištění BOZP v rámci státní politiky ČR a sloužila vedoucím pracovníkům na všech úrovních řízení jako informační zdroj a vodítko pro jednání v dané oblasti.

4.2. Metodický pokyn MPO k zajištění BOZP

V návaznosti na praktickou realizaci zákona č. 222/1994 Sb. byl pro MPO zpracován metodický pokyn k zajištění potřebné úrovně BOZP v elektro­energetice a teplárenství jako jednotné doporučení pro všechny zaměstnavatele odvětví. Tento metodický pokyn vycházel ze základních principů uplatňovaných v zemích EU a v ČR ratifikované Mezinárodní úmluvy ILO č. 155.

4.3. Transpozice směrnic EU do české legislativy v oblasti BOZP

V roce 2008 byl pro členské organizace svazu vypracován informační materiál o rozpracování směrnic Evropské unie z oblastí bezpečnosti a ochrany zdraví v české právní úpravě do konce roku 2006.

4.4. Identifikace rizik a rizikových situací

Jedním z význačných prvků úrazové prevence je v současné době považována analýza rizik, tj. jejich vyhledávání, posuzování a hodnocení. Tato metoda je dalším krokem v rozvoji systémové bezpečnostní analýzy pracovišť a činností a jednou z možností snižovat ohrožení člověka v pracovním procesu. Proto LBP ve spolupráci s členskými organizacemi vypracovala rozsáhlý materiál obsahující jednak obecné zásady analýzy rizik a dále 43 konkrétních analýz pracovišť a pracovních činností, které musí být dále přizpůsobovány konkrétním provozním podmínkám a oborům činností.

4.5. Příručka BOZP pro vedoucí zaměstnance

Jako příspěvek k optimálnímu plnění daných úkolů v oblasti BOZP byla zpracována příručka, která odráží současný stav legislativního zajištění BOZP v ČR po roce 2004 a jež slouží nejen jako podklad pro školení zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce, ale i jako informační zdroj a vodítko pro jednání v dané oblasti.

4.6. Přehled právních předpisů pro oblast BOZP

Tento rozsáhlý materiál obsahuje přehled obecně platných pracovně-právních, zdravotních, oborových a technických předpisů týkající se problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Slouží jako podklad pro orientaci pracovníků útvarů BOZP v současné legislativě.

4.7. Koordinátor stavebních prací

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. zpracovala LBP metodickou příručku, která obsahuje znění paragrafů zákonů, nařízení vlády a vyhlášek vztahujících se ke stavebně montážní činnosti s ohledem na postavení a činnost koordinátora stavebních prací. Obsahuje i vzorový návrh plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi a návrh protokolu k předání a převzetí pracoviště.

4.8. Příručka nebezpečných chemických látek a přípravků

V první části příručky jsou v souladu s platnou právní úpravou uvedeny obecné zásady pro zacházení a práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky. Druhá část obsahuje katalogové listy anorganických a organických látek vyskytujících se v energetice a teplárenství.

Ing. Petr Jarolímek, vedoucí LBP ČSZE


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2011 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se