Vzdělávací akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 1, s. 38-40.
Kategorie: Vzdělávací akce IPVZ

Katedra dermatovenerologie

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

tel. 224 920 610, 224 962 400, fax 224 962 401,

e-mail: stork.jiri@vfn.cz

202081111 Specializační povinná odborná stáž – Dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

Určeno pro dermatovenerology, lékaře pracovního lékařství.

Program: Diagnostika a léčba alergických kožních chorob, posuzování profesionality.

Školitel: MUDr. M. Žemličková

Místo konání: Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Předpokládaná cena: 300,- Kč/den, od 11. dne cena 100,- Kč/den

Termín podle dohody se školitelem.

Katedra hygieny a epidemiologie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Vladimír Polanecký, tel. 271 019 291, 271 017 272, fax 271 019 269,

e-mail: hygepid@ipvz.cz

207081107 Specializační kurz v hygieně obecné a komunální

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z hygieny obecné a komunální po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii. V případě nižšího počtu účastníků bude dohodnuta stáž.

Program: Aplikace poznatků vyžadovaných vzdělávacím programem oboru.

Vedoucí: MUDr. J. Bártová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.5 dní

Subkatedra radiační hygieny

SÚRO, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Vedoucí: Ing. Helena Žáčková, tel. 226 518 296, 728 338 817, e-mail: helena.zackova@suro.cz

207481102Kurz radiační ochrany pro lékaře v oborech pracovní lékařství a praktické lékařství pro dospělé

Určeno pro lékaře v oborech pracovní lékařství a praktické lékařství pro dospělé jako součást předatestační přípravy lékařů na samostatnou práci v ambulantní sféře nebo na lůžkových odděleních pracovního lékařství, včetně závodní preventivní péče.

Program: Získání potřebných znalostí o účincích ionizujícího záření a hodnocení ozáření pracovníků a obyvatelstva.

Vedoucí: Ing. H. Žáčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

14.–15. 4. 2008

Katedra infekčních nemocí

FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8-Libeň

Vedoucí: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,

tel. 266 082 620, 283 840 517, fax 283 840 504, e-mail: vilma.maresova@lfmotol.cuni.cz,

maresovv@fnb.cz

203181105 Odborná stáž v HIV/AIDS

Určeno pro infekcionisty, lékaře specializované v cestovní medicíně.

Program: Problematika HIV/AIDS v celém rozsahu – epidemiologie, diagnostika, terapie, prevence a profylaxe, HIV poradenství.

Školitel: MUDr. L. Machala, Ph.D.

Místo konání: Praha 8, Budínova 2, FN Na Bulovce, Infekční klinika

Předpokládaná cena: 2500,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.1 týden, stáž lze po dohodě prodloužit.

Subkatedra tropické a cestovní medicíny

Klinika infekčních nemocí, FN, Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.,

tel. 495865402, 495832220, fax 495865401,

e-mail: jiri.beran@vakcinace.cz

204081102 Základy cestovní a tropické medicíny pro farmaceuty, zdravotní sestry a pracovníky cestovních kanceláří

Určeno pro VŠ i SŠ pracovníky v oboru farmacie, kteří ve své praxi přicházejí v lékárnách do kontaktu s klienty-cestovateli a chtějí jim poradit v základech cestovní medicíny, doporučit vakcinaci, či připravit cestovní lékárničku, dále pro zdravotní sestry center očkování a cestovní medicíny a pro pracovníky cestovních kanceláří, kteří si chtějí vylepšit znalosti o zdravotních rizicích při cestování.

Program: Základní kapitoly cestovní a tropické medicíny s důrazem na prevenci zdravotních problémů před cestou do zahraničí (očkování a imunizace, antimalarická profylaxe, prevence a samoléčba průjmů při cestě, základní obsah cestovní lékárničky, ostatní důležitá preventivní doporučení). Základní diferenciálně diagnostické úvahy u horečnatých onemocnění s poukázáním na nejčastější infekční příčiny. Kazuistiky nejčastěji importovaných onemocnění.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Beran, CSc.,

doc. MUDr. J. Vaništa, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 500,- Kč

20. 5. 2008

204081103 Pokračující kurz cestovní a tropické medicíny

Určeno pro lékaře infekcionisty, epidemiology, hygieniky, mikrobiology, odborníky pracovního lékařství, praktické lékaře, ale i ostatní zájemce, kteří absolvovali základní kurz cestovního lékařství.

Program: Další kapitoly tropické a cestovní medicíny s důrazem na interdisciplinární přístup ke zdravotním problémům, které mohou vzniknout během pobytu nebo návratu ze zahraničí.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Beran, CSc.,

doc. MUDr. J. Vaništa, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

27.–28. 5. 2008

Katedra interního lékařství

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc.,

tel. 261 082 400, 241 721 770, fax 241 721 770,

e-mail: alusik@ftn.cz

209081108 Specializační kurz – Hyperbarická a letecká medicína

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie. Pro lékaře v předatestační přípravě je povinný celý kurz, pro ostatní zájemce lze absolvovat jednotlivé části zvlášť.

Program: Třídílný specializační kurz:

  1. Kurz potápěčské medicíny (2 dny)
  2. Letecká medicína (1 den)
  3. Hyperbaroxie (2 dny)

Vedoucí: doc. MUDr. M. Emmerová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč/den

7.–11. 4. 2008

Subkatedra tělovýchovného lékařství

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.,

tel. 224 435 501, 224 436 023,

e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz

209581102 Inovační kurz v leteckém lékařství

Určeno pro vybrané letecké lékaře (AME), kteří absolvovali základní kurz nebo poslední inovační kurz v roce 2005 a dříve.

Program: Legislativní změny, právní odpovědnost AME, výsledky revizí lékařských posudků, kazuistiky, prevence selhání lidského faktoru, nehodovost v rekreačním a sportovním létání a parašutismu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 800,- Kč

12. 4. 2008

209581104 Specializační odborná stáž v zátěžové diagnostice

Určeno pro lékaře v rámci přípravy k atestaci v posudkovém lékařství (povinná stáž).

Program: Prohloubení znalostí v ergometrii, funkční diagnostice a terapii pohybem. Stanovení a posuzování pracovní kapacity a tolerance u zdravých a nemocných, principy preskripce vhodné pohybové aktivity v rámci léčebného programu.

Školitel: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Klinika tělovýchovného lékařství, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

7.–11. 4. 2008

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA,

tel. 271 019 335, 271 019 289, fax 271 019 335,

e-mail: svz@ipvz.cz

294081105 Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul III. – Zdravotní politika

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Pojem, cíle strategie a nástroje zdravotní politiky. Vývoj evropské a české zdravotní politiky. Současné problémy české zdravotní politiky. Evropská strategie SZO pro 21. století. Evropské zdravotnické systémy. Regionální zdravotní politika.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

19.–23. 5. 2008

294081108 Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul XII. – Aktuální problémy českého zdravotnictví

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Flexibilně inovovaný program zaměřený na významné události ve sféře veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky v průběhu dosavadní specializační přípravy. Nové a připravované právní normy ve zdravotnictví. Aktuální problémy zdravotnické právní praxe. Aktuální priority českého zdravotnictví. Miniprojekt – seznámení s připravou atestační práce.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

7.–11. 4. 2008

294081112 Kurz – Cizopasní členovci a jimi přenášené nákazy

Určeno pro lékaře všech oborů, dále pro nelékaře-pracovníky hygienických stanic, zdravotních ústavů, veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a pro všechny zájemce o problematiku nákaz přenášených členovci.

Program: Faktory podmiňující výskyt klíšťat, klíšťáků a komárů a cirkulaci původců nákaz v přírodě a v urbánním prostředí. Zdravotnický význam klíšťáků a komárů v městském prostředí. Arboviry a další původci onemocnění člověka přenášené členovci v Evropě. Aktuální situace v oblasti výzkumu a možností prevence klíšťové encefalitidy, lymeské borreliózy a dalších nově zjišťovaných nákaz přenášených klíšťaty. Standardní metody zjišťování aktivity klíšťat a hodnocení výsledků. Prevence.

Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 600,- Kč15. 4. 2008

294081114 Kurz aktuálních právních informací pro lékaře a další zdravotníky

Určeno pro lékaře a další zdravotnické pracovníky.

Program: Informace o stavu zdravotnické legislativy a aktuálních problémech zdravotnického práva v terénní praxi.

Vedoucí: JUDr. J. Mach

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

15. 5. 2008

294081115 Kurz – Sociální determinanty zdraví a sociální spravedlnost v péči o zdraví

Určeno pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky, sociology a psychology zabývající se výzkumem v oblasti sociálních nerovností ve zdraví, pracovníky veřejné správy i neziskového sektoru, kteří se zabývají sociálním začleňováním a vyrovnáváním příležitostí.

Program: Výměna informací o stávající situaci v oblasti výzkumu sociální spravedlnosti a sociálních nerovností ve zdraví v ČR i v zahraničí, zdravotní rizika a zajišťování zdravotní péče v ohrožených skupinách obyvatelstva, vládní programy sociálního začleňování.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1600,- Kč

18.–19. 6. 2008

Kabinet vědeckých informací

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PhDr. Eva Lesenková, tel. 271 019 310,

e-mail: lesenkova@ipvz.cz

332081104 Seminář – Počítačová gramotnost. PowerPoint pro středně pokročilé

Určeno pro lékaře a zdravotnické pracovníky, zdravotnické knihovníky a ostatní zájemce, zaměstnance IPVZ.

Program: Grafy, diagramy a další vkládané objekty, multimédia v prezentaci. Publikace automatických a interaktivních prezentací. Sdílení prezentace na síti.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

3. 4. 2008

332081105 Seminář – Počítačová gramotnost. Tipy a triky pro vyhledávání na internetu

Určeno pro nejširší odbornou zdravotnickou veřejnost.

Program: Užívání internetu jako informačního média všedního dne. Efektivní užívání vyhledávačů pro intuitivní vyhledávání internetových neodborných zdrojů.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

13. 5. 2008

332081106 Seminář – Počítačová gramotnost. Word pro pokročilé

Určeno pro širokou zdravotnickou veřejnost a zaměstnance IPVZ.

Program: Krátké zopakování základů práce s Wordem, nové pojmy – styl, odstavec, šablona, zalomení textu, vkládání tabulek, sloupce a tabulky.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

29. 5. 2008


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Krvácení v důsledku portální hypertenze při jaterní cirhóze – od pohledu záchranné služby až po závěrečný hepato-gastroenterologický pohled
nový kurz
Autoři: PhDr. Petr Jaššo, MBA, MUDr. Hynek Fiala, Ph.D., prof. MUDr. Radan Brůha, CSc., MUDr. Tomáš Fejfar, Ph.D., MUDr. David Astapenko, Ph.D., prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.

Rozšíření možností lokální terapie atopické dermatitidy v ordinaci praktického lékaře či alergologa
Autoři: MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Léčba bolesti v ordinaci praktického lékaře
Autoři: MUDr. PhDr. Zdeňka Nováková, Ph.D.

Revmatoidní artritida: včas a k cíli
Autoři: MUDr. Heřman Mann

Jistoty a nástrahy antikoagulační léčby aneb kardiolog - neurolog - farmakolog - nefrolog - právník diskutují
Autoři: doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D., prof. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., doc. MUDr. Karel Urbánek, Ph.D., prim. MUDr. Jan Vachek, MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová, Ph.D.

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se