Vzdělávací akce IPVZ


Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 60, 2008, No. 1, s. 38-40.
Kategorie: Vzdělávací akce IPVZ

Katedra dermatovenerologie

VFN, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.,

tel. 224 920 610, 224 962 400, fax 224 962 401,

e-mail: stork.jiri@vfn.cz

202081111 Specializační povinná odborná stáž – Dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

Určeno pro dermatovenerology, lékaře pracovního lékařství.

Program: Diagnostika a léčba alergických kožních chorob, posuzování profesionality.

Školitel: MUDr. M. Žemličková

Místo konání: Praha 2, Karlovo náměstí 32, VFN, Dermatovenerologická klinika

Předpokládaná cena: 300,- Kč/den, od 11. dne cena 100,- Kč/den

Termín podle dohody se školitelem.

Katedra hygieny a epidemiologie

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Vladimír Polanecký, tel. 271 019 291, 271 017 272, fax 271 019 269,

e-mail: hygepid@ipvz.cz

207081107 Specializační kurz v hygieně obecné a komunální

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci z hygieny obecné a komunální po absolvování povinného základního kurzu v hygieně a epidemiologii. V případě nižšího počtu účastníků bude dohodnuta stáž.

Program: Aplikace poznatků vyžadovaných vzdělávacím programem oboru.

Vedoucí: MUDr. J. Bártová, CSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.5 dní

Subkatedra radiační hygieny

SÚRO, Bartoškova 28, 140 00 Praha 4

Vedoucí: Ing. Helena Žáčková, tel. 226 518 296, 728 338 817, e-mail: helena.zackova@suro.cz

207481102Kurz radiační ochrany pro lékaře v oborech pracovní lékařství a praktické lékařství pro dospělé

Určeno pro lékaře v oborech pracovní lékařství a praktické lékařství pro dospělé jako součást předatestační přípravy lékařů na samostatnou práci v ambulantní sféře nebo na lůžkových odděleních pracovního lékařství, včetně závodní preventivní péče.

Program: Získání potřebných znalostí o účincích ionizujícího záření a hodnocení ozáření pracovníků a obyvatelstva.

Vedoucí: Ing. H. Žáčková

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1200,- Kč

14.–15. 4. 2008

Katedra infekčních nemocí

FN Na Bulovce, Budínova 2, 180 81 Praha 8-Libeň

Vedoucí: doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.,

tel. 266 082 620, 283 840 517, fax 283 840 504, e-mail: vilma.maresova@lfmotol.cuni.cz,

maresovv@fnb.cz

203181105 Odborná stáž v HIV/AIDS

Určeno pro infekcionisty, lékaře specializované v cestovní medicíně.

Program: Problematika HIV/AIDS v celém rozsahu – epidemiologie, diagnostika, terapie, prevence a profylaxe, HIV poradenství.

Školitel: MUDr. L. Machala, Ph.D.

Místo konání: Praha 8, Budínova 2, FN Na Bulovce, Infekční klinika

Předpokládaná cena: 2500,- Kč

Termín podle dohody se školitelem.1 týden, stáž lze po dohodě prodloužit.

Subkatedra tropické a cestovní medicíny

Klinika infekčních nemocí, FN, Sokolská 581,

500 05 Hradec Králové

Vedoucí: prof. MUDr. Jiří Beran, CSc.,

tel. 495865402, 495832220, fax 495865401,

e-mail: jiri.beran@vakcinace.cz

204081102 Základy cestovní a tropické medicíny pro farmaceuty, zdravotní sestry a pracovníky cestovních kanceláří

Určeno pro VŠ i SŠ pracovníky v oboru farmacie, kteří ve své praxi přicházejí v lékárnách do kontaktu s klienty-cestovateli a chtějí jim poradit v základech cestovní medicíny, doporučit vakcinaci, či připravit cestovní lékárničku, dále pro zdravotní sestry center očkování a cestovní medicíny a pro pracovníky cestovních kanceláří, kteří si chtějí vylepšit znalosti o zdravotních rizicích při cestování.

Program: Základní kapitoly cestovní a tropické medicíny s důrazem na prevenci zdravotních problémů před cestou do zahraničí (očkování a imunizace, antimalarická profylaxe, prevence a samoléčba průjmů při cestě, základní obsah cestovní lékárničky, ostatní důležitá preventivní doporučení). Základní diferenciálně diagnostické úvahy u horečnatých onemocnění s poukázáním na nejčastější infekční příčiny. Kazuistiky nejčastěji importovaných onemocnění.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Beran, CSc.,

doc. MUDr. J. Vaništa, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 500,- Kč

20. 5. 2008

204081103 Pokračující kurz cestovní a tropické medicíny

Určeno pro lékaře infekcionisty, epidemiology, hygieniky, mikrobiology, odborníky pracovního lékařství, praktické lékaře, ale i ostatní zájemce, kteří absolvovali základní kurz cestovního lékařství.

Program: Další kapitoly tropické a cestovní medicíny s důrazem na interdisciplinární přístup ke zdravotním problémům, které mohou vzniknout během pobytu nebo návratu ze zahraničí.

Vedoucí: prof. MUDr. J. Beran, CSc.,

doc. MUDr. J. Vaništa, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

27.–28. 5. 2008

Katedra interního lékařství

FTN, Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Vedoucí: doc. MUDr. Štefan Alušík, CSc.,

tel. 261 082 400, 241 721 770, fax 241 721 770,

e-mail: alusik@ftn.cz

209081108 Specializační kurz – Hyperbarická a letecká medicína

Určeno pro lékaře v přípravě k atestaci v oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie. Pro lékaře v předatestační přípravě je povinný celý kurz, pro ostatní zájemce lze absolvovat jednotlivé části zvlášť.

Program: Třídílný specializační kurz:

  1. Kurz potápěčské medicíny (2 dny)
  2. Letecká medicína (1 den)
  3. Hyperbaroxie (2 dny)

Vedoucí: doc. MUDr. M. Emmerová, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč/den

7.–11. 4. 2008

Subkatedra tělovýchovného lékařství

FN v Motole, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Vedoucí: doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.,

tel. 224 435 501, 224 436 023,

e-mail: radvan@lfmotol.cuni.cz

209581102 Inovační kurz v leteckém lékařství

Určeno pro vybrané letecké lékaře (AME), kteří absolvovali základní kurz nebo poslední inovační kurz v roce 2005 a dříve.

Program: Legislativní změny, právní odpovědnost AME, výsledky revizí lékařských posudků, kazuistiky, prevence selhání lidského faktoru, nehodovost v rekreačním a sportovním létání a parašutismu.

Vedoucí: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 800,- Kč

12. 4. 2008

209581104 Specializační odborná stáž v zátěžové diagnostice

Určeno pro lékaře v rámci přípravy k atestaci v posudkovém lékařství (povinná stáž).

Program: Prohloubení znalostí v ergometrii, funkční diagnostice a terapii pohybem. Stanovení a posuzování pracovní kapacity a tolerance u zdravých a nemocných, principy preskripce vhodné pohybové aktivity v rámci léčebného programu.

Školitel: doc. MUDr. J. Máčková, CSc.

Místo konání: Praha 5, V Úvalu 84, FN v Motole, Klinika tělovýchovného lékařství, subkatedra tělovýchovného lékařství

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

7.–11. 4. 2008

Škola veřejného zdravotnictví

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: MUDr. Antonín Malina, Ph.D., MBA,

tel. 271 019 335, 271 019 289, fax 271 019 335,

e-mail: svz@ipvz.cz

294081105 Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul III. – Zdravotní politika

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Pojem, cíle strategie a nástroje zdravotní politiky. Vývoj evropské a české zdravotní politiky. Současné problémy české zdravotní politiky. Evropská strategie SZO pro 21. století. Evropské zdravotnické systémy. Regionální zdravotní politika.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

19.–23. 5. 2008

294081108 Specializační kurz – Veřejné zdravotnictví – Modul XII. – Aktuální problémy českého zdravotnictví

Určeno pro posluchače zařazené do specializační přípravy v oboru veřejné zdravotnictví.

Program: Flexibilně inovovaný program zaměřený na významné události ve sféře veřejného zdravotnictví a zdravotní politiky v průběhu dosavadní specializační přípravy. Nové a připravované právní normy ve zdravotnictví. Aktuální problémy zdravotnické právní praxe. Aktuální priority českého zdravotnictví. Miniprojekt – seznámení s připravou atestační práce.

Vedoucí: MUDr. A. Malina, Ph.D., MBA

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

7.–11. 4. 2008

294081112 Kurz – Cizopasní členovci a jimi přenášené nákazy

Určeno pro lékaře všech oborů, dále pro nelékaře-pracovníky hygienických stanic, zdravotních ústavů, veřejné správy, pracovníky v oblasti podpory zdraví a pro všechny zájemce o problematiku nákaz přenášených členovci.

Program: Faktory podmiňující výskyt klíšťat, klíšťáků a komárů a cirkulaci původců nákaz v přírodě a v urbánním prostředí. Zdravotnický význam klíšťáků a komárů v městském prostředí. Arboviry a další původci onemocnění člověka přenášené členovci v Evropě. Aktuální situace v oblasti výzkumu a možností prevence klíšťové encefalitidy, lymeské borreliózy a dalších nově zjišťovaných nákaz přenášených klíšťaty. Standardní metody zjišťování aktivity klíšťat a hodnocení výsledků. Prevence.

Vedoucí: RNDr. M. Daniel, DrSc.

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 600,- Kč15. 4. 2008

294081114 Kurz aktuálních právních informací pro lékaře a další zdravotníky

Určeno pro lékaře a další zdravotnické pracovníky.

Program: Informace o stavu zdravotnické legislativy a aktuálních problémech zdravotnického práva v terénní praxi.

Vedoucí: JUDr. J. Mach

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1000,- Kč

15. 5. 2008

294081115 Kurz – Sociální determinanty zdraví a sociální spravedlnost v péči o zdraví

Určeno pro vysokoškolské učitele a vědecké pracovníky, sociology a psychology zabývající se výzkumem v oblasti sociálních nerovností ve zdraví, pracovníky veřejné správy i neziskového sektoru, kteří se zabývají sociálním začleňováním a vyrovnáváním příležitostí.

Program: Výměna informací o stávající situaci v oblasti výzkumu sociální spravedlnosti a sociálních nerovností ve zdraví v ČR i v zahraničí, zdravotní rizika a zajišťování zdravotní péče v ohrožených skupinách obyvatelstva, vládní programy sociálního začleňování.

Vedoucí: PhDr. H. Janečková, Ph.D.

Místo konání: Praha 4, Budějovická 15

Předpokládaná cena: 1600,- Kč

18.–19. 6. 2008

Kabinet vědeckých informací

IPVZ, Ruská 85, 100 05 Praha 10

Vedoucí: PhDr. Eva Lesenková, tel. 271 019 310,

e-mail: lesenkova@ipvz.cz

332081104 Seminář – Počítačová gramotnost. PowerPoint pro středně pokročilé

Určeno pro lékaře a zdravotnické pracovníky, zdravotnické knihovníky a ostatní zájemce, zaměstnance IPVZ.

Program: Grafy, diagramy a další vkládané objekty, multimédia v prezentaci. Publikace automatických a interaktivních prezentací. Sdílení prezentace na síti.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

3. 4. 2008

332081105 Seminář – Počítačová gramotnost. Tipy a triky pro vyhledávání na internetu

Určeno pro nejširší odbornou zdravotnickou veřejnost.

Program: Užívání internetu jako informačního média všedního dne. Efektivní užívání vyhledávačů pro intuitivní vyhledávání internetových neodborných zdrojů.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

13. 5. 2008

332081106 Seminář – Počítačová gramotnost. Word pro pokročilé

Určeno pro širokou zdravotnickou veřejnost a zaměstnance IPVZ.

Program: Krátké zopakování základů práce s Wordem, nové pojmy – styl, odstavec, šablona, zalomení textu, vkládání tabulek, sloupce a tabulky.

Vedoucí: PhDr. E. Lesenková

Místo konání: Praha 10, Ruská 85

Předpokládaná cena: 1500,- Kč

29. 5. 2008


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2008 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Výhody léčby pacientů s DM 2. typu GLP-1 agonisty
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Syndrom suchého oka – diagnostika, komplikace a léčba
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Systémová léčba psoriázy
Autoři: MUDr. Jiří Horažďovský, Ph.D

Klinická farmakokinetika betablokátorů
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×