Diabetes mellitus a profesie – retrospektívna štúdia výskytu choroby, hodnoty BMI, glykémie a celkového cholesterolu v sére u vybraných skupín rizikových pracovníkov


Diabetes Mellitus and Professions: a Retrospective Study on Prevalence of the Disease, BMI, Glycaemia and Total Cholesterol in Serum in Selected Groups of Workers at Risk

Two groups of patients were enrolled into the study. 69 adolescents and younger adults with diabetes mellitus of the type I with the need of treatment in an intensive regimen were included in the group A. Their educational and professional level was standard or above standard. The rate of unemployment was only 2.07 % in this group which is below average in comparison with the same population in a productive age. The more serious occupational risk factors were found in 3 cases and required and individual approach in solving them.

800 workers at risk divided into subgroups of 200 members (I. chemists, II. miners, III. metallurgist, IV. sawyers) were included into the group B. The prevalence of diabetes mellitus (DM Type II) was 21.5 % in 200 miners with an average age 61.41 ± 12.7 years (x– ± SD). The prevalence of DM was 9–12 % in other younger samples of chemists, metallurgists and sawyers with an average age between 48 and 52 years. The lowest prevalence of DM II was in sawyers. Very significant differences in prevalence of DM II were proved in relation to age in subgroups below 55 and above 55 years (the increase of DM was 3–6 fold higher with age) except the group of sawyers. The subgroups with DM II were older in all groups of occupations at risk. The average values of BMI proved overweight in all groups of workers at risk, however the values of BMI were even higher in diabetics. The average BMI proved obesity in the groups of metallurgists and miners. The higher levels of total serum cholesterol were found in all groups, especially in metallurgists with DM (in the category above 55 years).

Besides well-known pathogenetic factors related to DM, the authors reminded the positive influence of physical work. On the contrary, reduction of physical activity related to the loss of work in miners and metallurgists might have a negative consequences. Health education should be implemented in prevention of DM and obesity in a more systematic way and influence the nonprofessional physical activity and eating habits in relation to repositioning, loss of work or disability. The paper reminds the possible influence of positive and negative factors at work in relation to the development of DM. Last but not least, professional stress might play its role in some cases, especially in miners, in manifestation of DM. It might be useful to carry on other prospective studies in selected samples in this field in future.

Key words:
occupational inclusion in DM I, „pure“ exposures (chemists, miners, metallurgists, sawyers), sample of 800 long-term

workers at risk, prevalence of DM II, age factor


Autoři: J. Buchancová 1;  R. Mikulková 1;  G. Klimentová 1;  J. Javorková 2;  J. Buchanec 2
Působiště autorů: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, JLF UK a MFN Martin, vedúca prof. MUDr. Jana Buchancová, CSc. 1;  Klinika detí a dorastu, JLF UK a MFN Martin, vedúci prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc. 2
Vyšlo v časopise: Pracov. Lék., 58, 2006, No. 1, s. 16-23.
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Do štúdie boli zahrnuté dve skupiny pacientov. Do A skupiny patrilo 69 adolescentov a mladších dospelých s diabetes mellitus 1. typu s potrebou liečby v intenzifikovanom režime. Ich vzdelanosť a pracovné uplatnenie boli štandardné až nadštandardné. Nezamestnanosť u tejto skupiny bola len 2,07 %, čo je pod priemerom analogickej populácie v produktívnom veku. V 3 prípadoch boli odhalené závažnejšie rizikové faktory práce a bola potreba individuálneho prístupu pri ich riešení.

V B skupine bolo 800 rizikových pracovníkov v 200-členných podsúboroch (I. chemici, II. baníci, III. hutníci a IV. piliari). Výskyt diabetes mellitus (DM 2. typu) bol u podsúboru 200 baníkov v priemernom veku 61,41 ± 12,7 rokov (x– ± SD) 21,5%. V troch ostatných vekovo mladších súboroch chemikov, hutníkov a piliarov s priemernym vekom od 48 do 52 rokov bol výskyt DM v 9–12 %. Najnižší výskyt DM2 bol u piliarov. Boli potvrdené veľmi výrazné rozdiely vo výskyte DM2 vo vzťahu ku veku v podskupinách do 55 a nad 55 rokov (nárast DM 3–6-násobne vekom stúpol), s výnimkou skupiny piliarov. Vo všetkých skupinách rizikových prác boli podskupiny s DM2 vekovo staršie. Priemerné hodnoty BMI potvrdili vo všetkých skupinách rizikových pracovníkov nadváhu, avšak u diabetikov boli hodnoty BMI ešte vyššie. V skupinách hutníkov a baníkov priemerný BMI svedčil až pre obezitu. U sledovaných skupín, najviac u hutníkov s DM (na vrub kategórie nad 55-ročných hutníkov), boli všeobecne zaznamenané vyššie hladiny celkového cholesterolu v sére.

Popri známych faktoroch uplatňujúcich sa pri vzniku DM autori upozornili na priaznivý účinok fyzickej práce. Naopak, negatívne sa mohla uplatniť redukcia fyzickej námahy v práci pri strate zamestnania v rezortoch baníctva a hutníctva. Pri prevencii vzniku DM, prevencii obezity, by sa mala cielenejšie uplatňovať zdravotná výchova usmerňujúca mimopracovne fyzickú výkonnosť s úpravou stravovacieho návyku vo vzťahu ku pracovnému preradeniu, a to aj pri strate zamestnania, či po prechode do invalidity. Práca je upozornením na možný sprievodný vplyv komplexu pozitívnych aj negatívnych faktorov práce pri provokácii DM. V neposlednej miere mohli v niektorých prípadoch – hlavne u baníkov – pri manifestácii DM zohrať úlohu zložky profesionálne podmieneného stresu. V budúcnosti by bolo užitočné realizovať v tejto oblasti ďalšie prospektívne štúdie u vybraných súborov.

Kľúčové slová:
pracovné uplatnenie pri DM1, ,,čisté“ expozície (chemici, baníci, hutníci, piliari), súbor 800 dlhoročných rizikových pracovníkov, výskyt DM2, vekový faktor


Štítky
Hygiena a epidemiologie Hyperbarická medicína Pracovní lékařství

Článek vyšel v časopise

Pracovní lékařství

Číslo 1

2006 Číslo 1

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Nová éra v léčbě migrény
nový kurz
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Imunitní trombocytopenie (ITP) u dospělých pacientů
Autoři: prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D., MBA

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

White paper - jak vidíme optimální péči o zubní náhrady
Autoři: MUDr. Jindřich Charvát, CSc.

Hemofilie - série kurzů

Všechny kurzy
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×